Translations into Czech:

  • zavírací špendlík   

Similar phrases in dictionary English Czech. (57)

air safetyvzdušná bezpečnost; bezpečnost ovzduší
biological safetybiologická nezávadnost
biotechnological safetybiotechnologická nezávadnost
building safetybezpečnost budov
civil safetycivilní ochrana
cotter pinzávlačka
crest safety elevationbezpečnostní výška hráze
curling pinkulma
diamond pindiamantová jehla
drawing pinrýsováček; napínáček; připínáček
drawing-pinpřipínáček; napínáček
ecological safetyekologická bezpečnost
European Agency for Safety and Health at WorkEvropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
European Aviation Safety AgencyEvropská agentura pro bezpečnost letectví
European Food Safety AuthorityEvropský úřad pro bezpečnost potravin
European Maritime Safety AgencyEvropská agentura pro námořní bezpečnost
European Organisation for the Safety of Air NavigationEUROCONTROL
Family SafetyZabezpečení rodiny; Family Safety
fire safety requirementpředpisy protipožární
firing pinúderník
food safetynezávadnost potravin; bezpečnost potravin
Global Maritime Distress Safety SystemGlobal Maritime Distress and Safety System
gudgeon pinčep, pístní;
health safety and preservationbezpečnost a ochrana zdraví
hydraulic dam safetyhydraulická bezpečnost hráze
hydrologic dam safetyhydrologická bezpečnost hráze
industrial safetyprůmyslová bezpečnost
inflatable safety bagairbag
international safetymezinárodní bezpečnost
maritime safetynámořní bezpečnost
nuclear safetyjaderná bezpečnost
occupational safetybezpečnost práce; bezpečnost při práci
occupational safety regulationsměrnice o bezpečnosti práce
online safetybezpečnost online
pinpřipnout; blbůstka; sepnout; svorka; brož; špendlík; hřeb; přišpendlit; závlačka; pin; kolík; kolíček; svorník; jehla; jehlice; kuželka; pól; připevnit; čípek; připíchnout; vlásenka; čep
pin downpřipíchnout; přimět; donutit
pin moneypeníze od manžela manželce na drobné výdaje;
pin oakdub bahenní
pin uppřipíchnout
pin-upplakát fotografie modelky; připíchnout špendlíkem
pinnedpřišpendlený
pinningpřipevňování špendlíky
pinssponky; špendlíky
pins and needlesbrnění; mravenčení
pressure safety valvepojistný ventil
product safetybezpečnost výrobku
public safetyveřejná bezpečnost
push pinpřipínáček
reactor safetybezpečnost reaktoru
road safetybezpečnost silničního provozu; bezpečnost silniční dopravy
rolling pinváleček
safetiesbezpečí
safetyzajištění; bezpečí; pojistka; bezpečnostní; jistota, bezpečí; kondom; ; jistota
SafetyZabezpečení
Windows Live Family SafetyWindows Live Zabezpečení rodiny
Windows Live OneCare safety scannerbezpečnostní skener Windows Live OneCare
Windows Live OneCare Safety ScannerBezpečnostní skener Windows Live OneCare

Example sentences with "safety-pin", translation memory

add example
All three doses shared a similar safety profileU těchto tří dávek byl zjištěn totožný bezpečnostní profil
I mean it sounds absurd, there must be so many safety regulations, but Cleaver seemed to be talking about a nuclear holocaustMyslím, že to zní doopravdy absurdně, musí tam být tolik bezpečnostních předpisů, ale Cleaver se zdá hovořil o nukleárním holokaustu
The same can also be said of the list of elements for road safety audits set out in Annex IITotéž platí pro kritéria uvedená v příloze ‧ směrnice, která se týkají se auditů bezpečnosti silničního provozu
European Aviation Safety Agency ***IEvropská agentura pro bezpečnost letectví ***I
The Community maritime information and exchange system, SafeSeaNet, shall enable the receipt, storage, retrieval and exchange of information for the purpose of maritime safety, port and maritime security, marine environment protection and the efficiency of maritime traffic and maritime transportSystém Společenství pro výměnu informací na moři SafeSeaNet umožní příjem, uchovávání, vyhledávání a výměnu informací souvisejících s námořní bezpečností, bezpečností v přístavech a na moři, mořským životním prostředím a efektivitou námořní dopravy a přepravy
Evaluation of the application for marketing authorization shall be based on clinical trials including clinical pharmacological trials designed to determine the efficacy and safety of the product under normal conditions of use, having regard to the therapeutic indications for use in human beingsHodnocení žádosti o registraci je založeno na klinických hodnoceních, včetně klinicko-farmakologických hodnocení navržených za účelem stanovení účinnosti a bezpečnosti přípravku za běžných podmínek použití s ohledem na léčebné indikace pro použití u lidí
calls for the establishment of microcredit facilities for small farmers investing in product quality improvement and local food safetyvyzývá k tomu, aby se malým zemědělcům umožnil přístup k mikroúvěrům na investice do jakosti výroby a místního zajišťování potravin
The proposal also provides for the role of the European Food Safety Authority (EFSA) in this fieldNávrh také stanoví úlohu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) v této oblasti
whereas that Directive has thus helped to raise awareness among traders of the issue of product safety and the importance accorded to itže tím uvedená směrnice pomohla zvýšit povědomí obchodníků o problému bezpečnosti výrobků a jeho významu
These devices must have an adequate response time on safety grounds, consistent with the measurement functionTato zařízení musí mít z bezpečnostních důvodů vhodnou dobu odezvy v souladu s měřicí funkcí
We think, perhaps because I belong to the transport sector and I am an expert in road safety, that perhaps, Commissioner, we should consider something similar to the Action Plan on Road Safety.Domníváme se, možná proto, že patřím k odvětví dopravy a jsem odborníkem na bezpečnost silničního provozu, že bychom, pane komisaři, možná měli zvážit něco, co se bude podobat akčnímu plánu pro bezpečnost silničního provozu.
It is appropriate to include in this Directive provisions on port State control, pending the amendment of Council Directive ‧/EC of ‧ June ‧ concerning the enforcement, in respect of shipping using Community ports and sailing in the waters under the jurisdiction of the Member States, of international standards for ship safety, pollution prevention and shipboard living and working conditions (port State control) in order to transfer to that Directive the provisions on port State control which are included in Articles ‧(f), ‧, ‧ and ‧ of this Directiveje vhodné zahrnout do této směrnice ustanovení o státní přístavní inspekci, v očekávání změny směrnice Rady ‧/ES ze dne ‧. června ‧ o uplatňování mezinárodních norem bezpečnosti lodí, zabránění znečištění a o životních a pracovních podmínkách na lodích, které využívají přístavy Společenství a plují ve výsostných vodách členských států (Státní přístavní inspekce), s cílem převést do uvedené směrnice ustanovení o státní přístavní inspekci, která jsou obsažena v čl. ‧ písm. f), článcích ‧, ‧ a ‧ této směrnice
The European Food Safety Authority, hereinafter the Authority, assessed the applications and the evaluation reports, examining in particular the risks to the consumer and where relevant to animals and gave reasoned opinions on the proposed MRLsEvropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen úřad) žádosti a hodnotící zprávy posoudil, přičemž zkoumal zejména rizika pro spotřebitele a případně pro zvířata, a k navrhovaným MLR vydal odůvodněná stanoviska
In those overdose cases in which adverse events were reported, the events fall within the known safety profile of the medicinal productV případech, kdy byly při předávkování hlášeny nežádoucí účinky, nepřekračovaly známý bezpečnostní profil léčivého přípravku
I can therefore well understand why some Member States fear any easing of their stringent national regulations, and I consider it necessary that we respect their high safety requirements and would like others to emulate them.Dobře proto chápu, proč se některé členské státy obávají jakéhokoli zmírnění svých přísných vnitrostátních předpisů, a je podle mne nezbytné, abychom jejich vysoké bezpečnostní požadavky respektovali a usilovali o to, aby se jim ostatní přiblížili.
Amendment of current type-approval legislation on vehicle and component safetyZměna stávajících právních předpisů o schvalování typu ohledně bezpečnosti motorových vozidel a konstrukčních částí
Restaurant, Bar, 24-Hour Front Desk, Newspapers, Garden, Terrace, Non-Smoking Rooms, Rooms/Facilities for Disabled Guests, Elevator, Safety Deposit Box, Soundproofed Rooms, Heating, Design Hotel, Luggage Storage.Restaurace, Bar, 24-hodinová služba v recepci, Denní tisk, Zahrada, Terasa, Nekuřácké pokoje, Pokoje/Zařízení pro tělesně postižené, Výtah, Trezor, Zvukotěsné pokoje, Topení, Design Hotel, Úschovna zavazadel.
The safety objectives set out in Directive ‧/‧/EEC shall apply to machineryCíle týkající se bezpečnosti stanovené ve směrnici ‧/‧/EHS se vztahují rovněž na strojní zařízení
Safety in case of firePožární bezpečnost
This auditing process could therefore be introduced into Community maritime safety lawTento proces auditu by proto mohl být zaveden do zákona o námořní bezpečnosti Společenství
having regard to the report of the Committee on Budgetary Control and the opinion of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (As ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A
The exchange of organs between Member States requires that uniform rules on the procedures for the transmission of information on organs and donor characterisation, as well as for ensuring the traceability of organs and for reporting serious adverse events and reactions, should be adopted by the Commission, in order to ensure the highest standards of quality and safety of the organs exchangedVýměna orgánů mezi členskými státy vyžaduje, aby Komise přijala jednotné podmínky pro postup předávání informací o charakterizaci orgánů a dárce, jakož i pro zajištění sledovatelnosti orgánů a podávání zpráv o závažných nežádoucích účincích a reakcích s cílem zajistit nejvyšší možné jakostní a bezpečnostní normy pro orgány, které jsou předmětem výměny
If special handling precautions are required, such as those required by producers’ handling instructions for employees, health and safety information, including information on dealing with spillage, and instructions in writing for the transport of dangerous goods, tick the appropriate box and attach the information in an annexJsou-li vyžadována zvláštní opatření k zacházení, například opatření vyžadovaná původci v pokynech o zacházení pro zaměstnance, informacích týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, včetně informací pro jednání při náhodném úniku, a v písemných pokynech týkajících se přepravy nebezpečných věcí, označte příslušnou kolonku a informace uveďte v příloze
Patients under the age of ‧ years The safety and efficacy of Pegasys have not been established in this populationPacienti ve věku do ‧ let Bezpečnost a účinnost přípravku Pegasys nebyla pro tuto populaci stanovena
Showing page 1. Found 42448 sentences matching phrase "safety-pin".Found in 13.735 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.