Translations into Czech:

  • zavírací špendlík   

Similar phrases in dictionary English Czech. (57)

air safetyvzdušná bezpečnost; bezpečnost ovzduší
biological safetybiologická nezávadnost
biotechnological safetybiotechnologická nezávadnost
building safetybezpečnost budov
civil safetycivilní ochrana
cotter pinzávlačka
crest safety elevationbezpečnostní výška hráze
curling pinkulma
diamond pindiamantová jehla
drawing pinrýsováček; napínáček; připínáček
drawing-pinpřipínáček; napínáček
ecological safetyekologická bezpečnost
European Agency for Safety and Health at WorkEvropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
European Aviation Safety AgencyEvropská agentura pro bezpečnost letectví
European Food Safety AuthorityEvropský úřad pro bezpečnost potravin
European Maritime Safety AgencyEvropská agentura pro námořní bezpečnost
European Organisation for the Safety of Air NavigationEUROCONTROL
Family SafetyZabezpečení rodiny; Family Safety
fire safety requirementpředpisy protipožární
firing pinúderník
food safetynezávadnost potravin; bezpečnost potravin
Global Maritime Distress Safety SystemGlobal Maritime Distress and Safety System
gudgeon pinčep, pístní;
health safety and preservationbezpečnost a ochrana zdraví
hydraulic dam safetyhydraulická bezpečnost hráze
hydrologic dam safetyhydrologická bezpečnost hráze
industrial safetyprůmyslová bezpečnost
inflatable safety bagairbag
international safetymezinárodní bezpečnost
maritime safetynámořní bezpečnost
nuclear safetyjaderná bezpečnost
occupational safetybezpečnost práce; bezpečnost při práci
occupational safety regulationsměrnice o bezpečnosti práce
online safetybezpečnost online
pinpřipnout; blbůstka; sepnout; svorka; brož; špendlík; hřeb; přišpendlit; závlačka; pin; kolík; kolíček; svorník; jehla; jehlice; kuželka; pól; připevnit; čípek; připíchnout; vlásenka; čep
pin downpřipíchnout; přimět; donutit
pin moneypeníze od manžela manželce na drobné výdaje;
pin oakdub bahenní
pin uppřipíchnout
pin-upplakát fotografie modelky; připíchnout špendlíkem
pinnedpřišpendlený
pinningpřipevňování špendlíky
pinssponky; špendlíky
pins and needlesbrnění; mravenčení
pressure safety valvepojistný ventil
product safetybezpečnost výrobku
public safetyveřejná bezpečnost
push pinpřipínáček
reactor safetybezpečnost reaktoru
road safetybezpečnost silničního provozu; bezpečnost silniční dopravy
rolling pinváleček
safetiesbezpečí
safetyzajištění; bezpečí; pojistka; bezpečnostní; jistota, bezpečí; kondom; ; jistota
SafetyZabezpečení
Windows Live Family SafetyWindows Live Zabezpečení rodiny
Windows Live OneCare safety scannerbezpečnostní skener Windows Live OneCare
Windows Live OneCare Safety ScannerBezpečnostní skener Windows Live OneCare

Example sentences with "safety-pin", translation memory

add example
Initial safety trainingpočáteční bezpečnostní výcvik
However, for new class B, C and D ships, constructed on or after ‧ January ‧ the Administration of the Flag State shall ensure that such lighting or photoluminescent equipment has been evaluated, tested and applied in accordance with the Fire Safety Systems CodeNa nových lodích tříd B, C a D, postavených dne ‧. ledna ‧ nebo později, však správa státu vlajky musí zajistit, aby toto světelné označení nebo fotoluminiscenční zařízení bylo hodnoceno, zkoušeno a používáno v souladu s Předpisem pro systémy požární bezpečnosti
Whereas Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ December ‧ on the safety management of roll-on/roll-off passenger ferries (ro-ro ferries) aims at advanced mandatory enforcement of the provisions of the ISM Code to all ro-ro ferries to or from Community ports, regardless of their flagvzhledem k tomu, že nařízení Rady (ES) č. ‧ ze dne ‧. prosince ‧ o řízení bezpečnosti osobních lodí typu ro-ro‧ stanoví uspíšené a povinné uplatňování předpisu ISM na všechny lodě typu ro-ro, bez ohledu na jejich vlajku, plující do přístavů Společenství nebo z nich
Any operator providing services involving a direct and particular health, safety or financial risk for the recipient or a third person should, in principle, be covered by appropriate professional liability insurance, or by another form of guarantee which is equivalent or comparable, which means, in particular, that such an operator should as a general rule have adequate insurance cover for services provided in one or more Member States other than the Member State of establishmentKterýkoliv hospodářský subjekt poskytující služby, při kterých pro příjemce nebo třetí osobu vzniká přímé a určité zdravotní, bezpečnostní nebo finanční riziko, by v zásadě měl mít uzavřeno odpovídající pojištění profesní odpovědnosti nebo mít sjednanou jinou formu záruky, která je rovnocenná nebo srovnatelná, což zejména znamená, že by tento subjekt měl mít zpravidla dostatečné pojistné krytí pro služby poskytované v jednom nebo více členských státech jiných, než je členský stát usazení
there are no safety reasons for labelling which states that the product has been obtained by genetic modification techniquesneexistuje žádný bezpečnostní důvod k označení, které by upozorňovalo, že produkt byl získán technikami genetické modifikace
The Member States shall inform the Commission without delay on any laws, regulations and administrative provisions on safety, hygiene and health at work and of any draft laws, regulations and administrative provisions in this field, with the exception of draft technical regulations as defined in Article ‧ of Directive ‧/EECČlenské státy neprodleně uvědomí Komisi o všech právních a správních předpisech týkajících se bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci a o všech navrhovaných právních a správních předpisech z této oblasti, s výjimkou navrhovaných technických předpisů vymezených v čl. ‧ odst. ‧ směrnice ‧/EHS
By its Decisions of ‧ June ‧ and ‧ April ‧, the Council appointed members and alternate members of the Administrative Board of the European Agency for Safety and Health at Work for the period ending on ‧ JuneRada svými rozhodnutími ze dne ‧. června ‧ a ze dne ‧. dubna ‧ jmenovala členy správní rady Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a jejich náhradníky na období, které končí dnem ‧. června
The downstream user shall develop exposure scenarios for uses not covered in a safety data sheet supplied to him in accordance with Section ‧ of Annex INásledný uživatel vypracuje scénáře expozice pro použití, která nejsou zahrnuta v bezpečnostním listu, který mu byl dodán v souladu s oddílem ‧ přílohy I
Where a preparation does not meet the criteria for classification as dangerous in accordance with Articles ‧, ‧ and ‧ of Directive ‧/‧/EC, but contains in an individual concentration of ≥ ‧% by weight for non-gaseous preparations and ≥ ‧,‧% by volume for gaseous preparations at least one substance posing health or environmental hazards, or one substance for which there are Community workplace exposure limits, the person who is responsible for placing that preparation on the market, whether the manufacturer, importer, downstream user or distributor, shall supply the downstream user free of charge with a safety data sheet compiled in accordance with Annex IaPokud přípravek nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný podle článků ‧, ‧ a ‧ směrnice ‧/‧/ES, avšak obsahuje v individuální koncentraci ≥ ‧ % hmotnostních u přípravků jiných než plynných a ≥ ‧,‧% objemových-u plynných přípravků nejméně jednu látku, která představuje nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí, nebo jednu látku, pro níž jsou v rámci Společenství stanoveny mezní hodnoty expozice na pracovišti, osoba odpovědná za uvedení tohoto přípravku na trh, ať už výrobce, dovozce, následný uživatel nebo distributor, předá následnému uživateli zdarma bezpečnostní list sestavený podle přílohy Ia
The Group of Experts shall be composed of qualified individuals competent to consider matters relating to transport safety issues, in particular independent technical accidents investigations in all modes of transport, including the transport of energy (oil and gas pipelinesOdborná skupina se skládá z kvalifikovaných osobností způsobilých posuzovat záležitosti vztahující se k otázkám bezpečnosti dopravy, zejména k nezávislému technickému vyšetřování ve všech druzích dopravy, včetně dopravy energie (ropovody a plynovody
In another active-controlled, double-blind, randomised study, clinical efficacy, safety, and radiographic progression in RA patients treated with Enbrel alone (‧ mg twice weekly), methotrexate alone (‧ to ‧ mg weekly, median dose ‧ mg), and of the combination of Enbrel and methotrexate initiated concurrently were compared in ‧ adult patients with active rheumatoid arthritis of ‧ months to ‧ years duration (median ‧ years) who had a less than satisfactory response to at least ‧ disease-modifying antirheumatic drug (DMARD) other than methotrexateV jiné dvojitě zaslepené randomizované studii kontrolované aktivním lékem na ‧ dospělých pacientech s aktivní revmatoidní artritidou, v trvání od ‧ měsíců do ‧ let (průměrně ‧ let), kteří měli méně než uspokojivou odpověď nejméně na jedno chorobu modifikující antirevmatikum (DMARD), jiné než methotrexát, byla porovnávána klinická účinnost, bezpečnost a radiografický vývoj u pacientů s revmatoidní artritidou, léčených buď samotným Enbrelem (‧ x týdně ‧ mg), nebo samotným methotrexátem (‧, ‧ – ‧ mg za týden, střední dávka ‧ mg) nebo kombinací Enbrel a methotrexát
the intended use of the cosmetic product and the anticipated systemic exposure to individual ingredients in a final formulation are taken into account in the safety assessmentpři posuzování bezpečnosti byly zohledněny předpokládané použití kosmetického přípravku a očekávaná systémová expozice jednotlivým přísadám v konečném složení
Recommendation for a second reading on the Council position at first reading for adopting a directive of the European Parliament and of the Council on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) (recast) [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Committee on the Environment, Public Health and Food SafetyDoporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (přepracované znění) [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Whereas provision should be made for pregnant workers, workers who have recently given birth or workers who are breastfeeding not to be required to work at night where such provision is necessary from the point of view of their safety and healthvzhledem k tomu, že je třeba přijmout ustanovení, aby na těhotných zaměstnankyních a zaměstnankyních krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyních nebyla požadována noční práce, pokud je to nezbytné z hlediska jejich bezpečnosti a zdraví
In this context, the new legislation lays down maximum levels for certain substances in flavourings and food ingredients with flavouring properties that are potentially toxic and of risk to human health, taking the European Food Safety Authority's scientific opinions into consideration.Nové právní předpisy stanovují v této souvislosti maximální mezní hodnotu pro některé složky v látkách určených k aromatizaci potravin a složkách potravin vyznačujících se aromatem, které jsou potenciálně toxické a ohrožují lidské zdraví, s přihlédnutím ke stanovisku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.
As the programme's MTO is more demanding than the minimum benchmark (estimated at a deficit of around ‧,‧ % of GDP), its eventual achievement should fulfil the aim of providing a safety margin against the occurrence of an excessive deficitJelikož je střednědobý cíl programu náročnější, než minimální orientační cíl (odhadovaný schodek kolem ‧,‧ % HDP), jeho konečným dosažením by měl být splněn cíl v podobě zajištění bezpečného odstupu od nadměrného schodku
The safety profile of aprepitant was evaluated in approximately ‧ individualsProfil bezpečnosti aprepitantu byl hodnocen přibližně u ‧ jedinců
In accordance with the directives that the Council adopted in its Decision of ‧ January ‧, the Commission has negotiated two agreements on nuclear safety and controlled nuclear fusion between the European Atomic Energy Community and the Russian FederationV souladu se směrnicemi, které Rada přijala ve svém rozhodnutí ze dne ‧. ledna ‧, projednala Komise dvě dohody o jaderné bezpečnosti a řízené nukleární fúzi uzavřené mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Ruskou federací
In the clinical studies, subjects in the Safety Population reported any new medical conditions during the follow-up of up to ‧ yearsV klinických studiích hlásily osoby v populaci, která sledovala bezpečnost, jakékoli nové zdravotní okolnosti v průběhu ‧ let dalšího sledování
It is responsible for the whole area of public health, for food and feed safety, and for veterinary measures, as well as for the extremely important work of five European agencies.Odpovídá za celou oblast veřejného zdraví, za bezpečnost potravin a krmiv a za veterinární opatření, a také za mimořádně důležitou práci pěti evropských agentur.
Parents have a few grounds for concern where the safety of their children's toys is concerned.Rodiče mají důvod k obavám o bezpečnost hraček pro své děti.
In order to increase safety, any obstruction hampering the driver should be avoidedPro zvýšení bezpečnosti by bylo třeba zabránit, aby spolujezdec nepřekážel řidiči
welcomes the financial efforts made by the EU, via its structural policy, to encourage the sustainable development of aquaculture and proposes the definition of a cross-compliance principle for the fisheries sector, establishing specific criteria: environmental, food safety, animal welfare, etcvítá finanční snahy, které realizovala EU prostřednictvím strukturální politiky s cílem napomáhat udržitelnému růstu akvakultury a navrhuje definici zásady podmíněnosti pro odvětví rybolovu, která stanoví specifická kritéria z hlediska životního prostředí, bezpečnosti potravin, dobrých životních podmínek zvířat atd
You make $‧ an hour and you got a safety pin holding your boot up?Tolik a botu máte sepnutou zavíracím špendlíkem
Let me reiterate that, while safety must, of course, come first, it is important that we reopen European airspace on the basis of facts and correct assumptions.Dovolte, abych to znovu zopakovala, že i když bezpečnost musí být samozřejmě na prvním místě: je důležité, abychom znovu otevřeli evropský vzdušný prostor na základě faktických údajů a správných předpokladů.
Showing page 1. Found 41007 sentences matching phrase "safety-pin".Found in 7.676 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.