Translations into Czech:

  • kód virtuální klávesy   
     
    A symbolic constant name, hexadecimal value, or mouse or keyboard equivalent that provides a hardware and language-independent method of identifying keyboard keys. Each virtual key code represents a unique keyboard key and also identifies the purpose of that key. The keyboard driver must provide one or more keyboard layouts that maps keyboard scan codes to the appropriate virtual key codes.

Similar phrases in dictionary English Czech. (1)

virtual-key codekód virtuální klávesy

Example sentences with "virtual key code", translation memory

add example
The removal of virtually all elements except sugars means the product no longer has the character of concentrated grape must of CN codeOdstraněním téměř všech složek mimo cukru výrobek ztratil charakter koncentrovaného hroznového moštu kódu KN
The.eu TLD should promote the use of, and access to, the Internet networks and the virtual market place based on the Internet, in accordance with Article ‧) of the Treaty, by providing a complementary registration domain to existing country code Top Level Domains (ccTLDs) or global registration in the generic Top Level Domains, and should in consequence increase choice and competitionTLD.eu by měla v souladu s čl. ‧ odst. ‧ Smlouvy podporovat používání internetových sítí a elektronického virtuálního tržiště a přístup k nim tím, že by vedle stávajících národních domén nejvyšší úrovně (country code Top Level Domains, dále jen
Rights to numbers may also be allocated from a European numbering plan, including for example the virtual country codePráva k číslům mohou být přidělována i z evropského číslovacího plánu, včetně například virtuálního kódu země „‧“, který byl přidělen členským státům Evropské konference správ pošt a telekomunikací (CEPT
In my opinion, this should be virtually automatic so that, as we adopt legal rules, these are incorporated within the corpus of EU law to form the new EU code.Ta by podle mého názoru měla probíhat v podstatě automaticky, takže by se přijaté právní normy stávaly součástí evropského práva a vytvářely tak nový kodex EU.
to grant open access to technical interfaces, protocols or other key technologies that are indispensable for the interoperability of services or virtual network servicesposkytování otevřeného přístupu k technickým rozhraním, protokolům nebo k jiným klíčovým technologiím, které jsou nepostradatelné pro interoperabilitu služeb nebo služeb virtuálních sítí
After you have called it a double click, "pushes" it every 50 seconds virtually the key roles.Poté, co jste nazval jej dvojklikem, "tlačí" na to každý 50 sekund prakticky klíčových rolí.
Those who want to pr actise the language they are learning can find key pals for e-mail exchanges , read and post blogs , take part in live chat and discussions , or even go into virtual worlds where they can interact with other learners .Ti , kteří chtějí používat jazyk , jež studují , mohou najít klíčové kamarády pro dopisování přes e-mail , číst a posílat blogy , chatovat a účastnit se diskusí , nebo dokonce vstoupit do virtuálních světů , kde mohou působit na ostatní studenty .
This provoked the resignation of Budisa from the presidency of the Social Liberal Party, inciting a virtual split in this key coalition partner, the only party in the government coalition that wanted to resist the Hague Tribunal.Po tomto kroku Budiša rezignoval na své předsednictví v Sociálně-liberální straně, čímž v podstatě vyvolal rozkol uvnitř klíčového koaličního partnera a jediné strany ve vládní koalici, která chtěla haagskému soudu klást odpor.
Virtualization systems - the DATASYS company is a key partner of the VMWare (VAC) and DELL companies for complete virtual infrastructure implementation including SAN for server consolidation and company application operation.Systémy pro virtualizaci – společnost DATASYS je klíčovým partnerem společnosti VMWare (VAC) a DELL pro implementaci kompletní virtuální infrastruktury včetně SAN pro konsolidaci serverů a běh podnikových aplikací.
Gracious living, ocean views and state of the art security.Including local patrols and multi- code keys needed at all entrances and exitsOkouzlující bydlení, výhled na oceán a špičkové zabezpečení... včetně místních hlídek... a multi- kódovaných klíčů potřebných na všech vchodech
Description of the key data processing steps (e.g. starting and finishing dates for completeness, coding and plausibility checks, data validation and non-disclosure measures) in a timetableČasový rozvrh s popisem zásadních kroků zpracovávání údajů (např. zahájení a ukončení validace úplnosti, kódování a hodnověrnosti, validace údajů a opatření proti úniku informací
In order to exchange statistical messages, the data need to be structured according to precise key families, whose attached statistical concepts and code lists allows their content to be described adequately and unambiguouslyPro výměnu statistických zpráv musí být údaje strukturovány podle přesných skupin klíčů, jimž jsou přiřazeny statistické veličiny a seznamy kódů, které umožňují, aby jejich obsah byl popsán přesně a jednoznačně
There' s no logos or serial numbers, but a magnetic code like a fingerprint,So it' il lead me back to whateversystem made the code on the keyNejsou tu žádná loga ani sériová čísla, ale tan magnetický kód je jako otisky prstů, takže mně přivede zpět k jakémukoliv systému který ten kód na klíči používá
Special attention was given to the obligations associated with Poland's EU membership (key role of the EU Code of Conduct) and the Wassenaar Arrangement (resolutions and provisions), and also the UN Programme of Action in SALWZvláštní pozornost byla věnována závazkům souvisejícím s polským členstvím v EU (klíčová role Kodexu chování EU) a Wassenaarskému ujednání (rezoluce a ustanovení) a také akčnímu programu OSN v oblasti ručních palných a lehkých zbraní
Our hotel is closed on Tuesdays. Therefore, please contact to hotel by phone to receive your key code for the key automat.Historical cities, castles, palaces, museums, vineyards, and historical treasures wherever you look; welcoming villagers, tasty food and wine - we know how to celebrate!
Each time series is coded using the integrated economic accounts (IEA) key family shown belowKaždá časová řada se kóduje pomocí skupiny klíčů integrovaných ekonomických účtů (IEA), která je uvedena níže
The key and lock shall not be visibly codedKódování klíče a zámku nesmí být viditelné
Processing errors are errors in post-data-collection processes such as data entry, coding, keying, editing, weighting and tabulatingChybami zpracování se rozumí chyby, které vznikají po sběru údajů, zejména při pořizování údajů, kódování, editaci, vážení a sestavování tabulek
The key to this strategy, in my view, is the creation of a European code of counter-terrorist procedure.Klíčem k této strategii je podle mého názoru vytvoření evropského kodexu pro postup potírání terorismu.
I need that key codePotřebuji šifrovací klíč
Normally, new-line characters are inserted at the end of each line selected. This is best for cut and paste of source code, or the output of a particular command. For ordinary text, the line breaks are often not important. One might prefer, however, for the text to be a stream of characters that will be automatically re-formatted when pasted into another application. To select in text-stream mode, hold down the & Ctrl; key while selecting normallyNormálně jsou znaky nového řádku vkládané na konec každého vybraného řádku. To se hodí při práci se zdrojovým kódem nebo výstupem nějakého příkazu. Konce řádku obvykle nejsou pro normální text moc důležité. Pokud ale chcete, aby se text vložil bez znaků konce řádků, držte po dobu výběru tlačítko & Ctrl;. To se hodí například pokud máte aplikaci, která si vložený text naformátuje
She knows the code and has a keyZná kód a má klíč
While the lack of key information in the programme as well as the breach of several points of the code of conduct, as mentioned above, makes it very difficult to assess the programme, it is clear that the budgetary targets are subject to significant downside risks throughout the programme periodVzhledem k nedostatku klíčových informací v programu, jakož i k porušení několika bodů kodexu chování, jak je uvedeno výše, je velmi těžké program zhodnotit, nicméně je jasné, že rozpočtovým cílům hrozí vážné riziko horšího vývoje v průběhu programového období
After all , the obligation to give prior notification is key to the system of preventive control in troduced by the Commission under the various steel aid codes .Povinnost předchozího oznámení je totiž klíčem celého systému preventivní kontroly zavedeného Komisí v rámci jednotlivých kodexů podpor ocelářskému průmyslu .
The value used in the OFI key family is Q for quarterly data and is a subset of the values specified in the code list CL_FREQHodnota použitá ve skupině klíčů ostatních finančních zprostředkovatelů je Q pro čtvrtletní údaje a je podskupinou hodnot specifikovaných v seznamu kódů CL_FREQ
Showing page 1. Found 47332 sentences matching phrase "virtual key code".Found in 33.05 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.