Translations into Czech:

  • kód virtuální klávesy   
     
    A symbolic constant name, hexadecimal value, or mouse or keyboard equivalent that provides a hardware and language-independent method of identifying keyboard keys. Each virtual key code represents a unique keyboard key and also identifies the purpose of that key. The keyboard driver must provide one or more keyboard layouts that maps keyboard scan codes to the appropriate virtual key codes.

Similar phrases in dictionary English Czech. (1)

virtual-key codekód virtuální klávesy

Example sentences with "virtual key code", translation memory

add example
Virtualization systems - the DATASYS company is a key partner of the VMWare (VAC) and DELL companies for complete virtual infrastructure implementation including SAN for server consolidation and company application operation.Systémy pro virtualizaci – společnost DATASYS je klíčovým partnerem společnosti VMWare (VAC) a DELL pro implementaci kompletní virtuální infrastruktury včetně SAN pro konsolidaci serverů a běh podnikových aplikací.
Key-coded data are mentioned as an example, where personal data are earmarked by a code, while the key making the correspondence between the code and the common identifiers of the individuals is kept separatelyJako příklad toho, kdy jsou osobní údaje vyjádřeny kódem, přičemž klíč, který v sobě skrývá vztah mezi kódem a společnými identifikátory jednotlivce, se uchovává odděleně, se uvádějí údaje kódované s využitím klíče
Part ‧ follows with a description of the key families including the specific dimensions composing the series keys, their format and the code lists from which they take their code valuesV části ‧ jsou dále popsány skupiny klíčů včetně jednotlivých dimenzí, z nichž se skládají klíče řad, jejich formát a seznamy kódů, od nichž odvozují své kódové hodnoty
Using AW English-German Dictionary crack, AW English-German Dictionary key generator, AW English-German Dictionary keygen, as well as any pirated AW English-German Dictionary serial number/serial numbers and AW English-German Dictionary registration code/codes, warez, keys, torrents, passwords, is illegal and does not support the future development of AW English-German Dictionary.Using AW Czech-German Dictionary crack, AW Czech-German Dictionary key generator, AW Czech-German Dictionary keygen, as well as any pirated AW Czech-German Dictionary serial number/serial numbers and AW Czech-German Dictionary registration code/codes, warez, keys, torrents, passwords, is illegal and does not support the future development of AW Czech-German Dictionary.
Table ‧ reports the list of coded and uncoded attributes defined for the BSI statistics key family, together with their level of assignment, the format and the code lists from which the values of the coded attributes are takenTabulka ‧ vykazuje seznam kódovaných a nekódovaných atributů definovaných pro skupinu klíčů statistiky rozvahových položek, spolu s úrovní jejich přiřazení, formátem a seznamy kódů, ze kterých jsou převzaty hodnoty kódovaných atributů
In my opinion, this should be virtually automatic so that, as we adopt legal rules, these are incorporated within the corpus of EU law to form the new EU code.Ta by podle mého názoru měla probíhat v podstatě automaticky, takže by se přijaté právní normy stávaly součástí evropského práva a vytvářely tak nový kodex EU.
Rights to numbers may also be allocated from a European numbering plan, including for example the virtual country codePráva k číslům mohou být přidělována i z evropského číslovacího plánu, včetně například virtuálního kódu země „‧“, který byl přidělen členským státům Evropské konference správ pošt a telekomunikací (CEPT
The.eu TLD should promote the use of, and access to, the Internet networks and the virtual market place based on the Internet, in accordance with Article ‧) of the Treaty, by providing a complementary registration domain to existing country code Top Level Domains (ccTLDs) or global registration in the generic Top Level Domains, and should in consequence increase choice and competitionTLD.eu by měla v souladu s čl. ‧ odst. ‧ Smlouvy podporovat používání internetových sítí a elektronického virtuálního tržiště a přístup k nim tím, že by vedle stávajících národních domén nejvyšší úrovně (country code Top Level Domains, dále jen
The removal of virtually all elements except sugars means the product no longer has the character of concentrated grape must of CN codeOdstraněním téměř všech složek mimo cukru výrobek ztratil charakter koncentrovaného hroznového moštu kódu KN
This provoked the resignation of Budisa from the presidency of the Social Liberal Party, inciting a virtual split in this key coalition partner, the only party in the government coalition that wanted to resist the Hague Tribunal.Po tomto kroku Budiša rezignoval na své předsednictví v Sociálně-liberální straně, čímž v podstatě vyvolal rozkol uvnitř klíčového koaličního partnera a jediné strany ve vládní koalici, která chtěla haagskému soudu klást odpor.
After you have called it a double click, "pushes" it every 50 seconds virtually the key roles.Poté, co jste nazval jej dvojklikem, "tlačí" na to každý 50 sekund prakticky klíčových rolí.
to grant open access to technical interfaces, protocols or other key technologies that are indispensable for the interoperability of services or virtual network servicesposkytování otevřeného přístupu k technickým rozhraním, protokolům nebo k jiným klíčovým technologiím, které jsou nepostradatelné pro interoperabilitu služeb nebo služeb virtuálních sítí
interrogator code allocation means a definition of values for at least all the key items of an interrogator code allocation as listed in Annex II, Part Bpřidělením dotazovacího kódu se rozumí definice hodnot nejméně všech klíčových položek přidělení dotazovacího kódu, jak jsou uvedeny v příloze ‧ části B
There' s no logos or serial numbers, but a magnetic code like a fingerprint,So it' il lead me back to whateversystem made the code on the keyNejsou tu žádná loga ani sériová čísla, ale tan magnetický kód je jako otisky prstů, takže mně přivede zpět k jakémukoliv systému který ten kód na klíči používá
The table below provides information on the attributes defined for each key family under consideration, on the level at which they are attached, their format and the name of the code lists from which coded attributes take their valuesNíže uvedená tabulka poskytuje informaci o atributech vymezených pro každou dotčenou skupinu klíčů, o úrovni jejich přiřazení, o jejich formátu a o názvech seznamů kódů, z něhož kódované atributy odvozují své hodnoty
ensures that the proposed update to the interrogator code allocation plan meets to the greatest extent possible, the operational requirements of the interrogator code applications, as described by key items (g), (h) and (i) listed in Annex II, Part Azajistí, aby navržená aktualizace plánu přidělování dotazovacích kódů splňovala v nejvyšší možné míře provozní požadavky žádostí o dotazovací kódy, jak je popsáno klíčovými položkami písm. g), h) a i) uvedenými v příloze ‧ části A
If the codes used are unique for each specific person, identification is possible through the key applied for the codingJestliže jsou použité kódy pro každou konkrétní osobu jedinečné, je možná identifikace pomocí kódovacího klíče
The code values used in the BSI key family are M for monthly data and Q for quarterly data, and they are a subset of the values specified in this code listKódové hodnoty použité ve skupině klíčů rozvahových položek jsou M pro měsíční údaje a Q pro čtvrtletní údaje a jsou podskupinou hodnot specifikovaných v tomto seznamu kódů
The table below identifies the dimensions composing the series keys of the specific monetary and financial statistics listed in the previous part, their format and the code lists from which they take their code valuesNíže uvedená tabulka stanoví dimenze, z nichž se skládají klíče řad jednotlivých měnových a finančních statistik uvedených v předchozí části, jejich formát a seznamy kódů, od nichž odvozují své kódové hodnoty
They' il call a local locksmith, give them the key code for the model number of my car, and I' il have a new set of keys delivered in less than an hourZavolají zámečníka a dají mu číselný kód mého auta.Ani ne za hodinu budu mít nové klíčky
Our hotel is closed on Tuesdays. Therefore, please contact to hotel by phone to receive your key code for the key automat.Historical cities, castles, palaces, museums, vineyards, and historical treasures wherever you look; welcoming villagers, tasty food and wine - we know how to celebrate!
Readiness codes should never be set to not ready status upon key-on or key-offPohotovostní kódy nesmí být nikdy nastaveny do režimu vypnuto při pozici zapalování nebo zapalování vypnuto
Readiness codes should never be set to not ready status upon key-on or key-offPohotovostní kódy nesmí být nikdy nastaveny na není připraveno při pozici zapalování zapnuto nebo zapalování vypnuto
The key families define the structure of the exchanged series keys, in terms of concepts and associated code listsSkupiny klíčů vymezují strukturu zasílaných klíčů řad, pokud jde o veličiny a příslušné seznamy kódů
The key and lock code must not be visibleKód klíče a zámku nesmí být zjevný
Showing page 1. Found 44946 sentences matching phrase "virtual key code".Found in 12.367 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.