Translations into Czech:

  • kód virtuální klávesy   
     
    A symbolic constant name, hexadecimal value, or mouse or keyboard equivalent that provides a hardware and language-independent method of identifying keyboard keys. Each virtual key code represents a unique keyboard key and also identifies the purpose of that key. The keyboard driver must provide one or more keyboard layouts that maps keyboard scan codes to the appropriate virtual key codes.

Similar phrases in dictionary English Czech. (1)

virtual-key codekód virtuální klávesy

Example sentences with "virtual key code", translation memory

add example
In my opinion, this should be virtually automatic so that, as we adopt legal rules, these are incorporated within the corpus of EU law to form the new EU code.Ta by podle mého názoru měla probíhat v podstatě automaticky, takže by se přijaté právní normy stávaly součástí evropského práva a vytvářely tak nový kodex EU.
The.eu TLD should promote the use of, and access to, the Internet networks and the virtual market place based on the Internet, in accordance with Article ‧) of the Treaty, by providing a complementary registration domain to existing country code Top Level Domains (ccTLDs) or global registration in the generic Top Level Domains, and should in consequence increase choice and competitionTLD.eu by měla v souladu s čl. ‧ odst. ‧ Smlouvy podporovat používání internetových sítí a elektronického virtuálního tržiště a přístup k nim tím, že by vedle stávajících národních domén nejvyšší úrovně (country code Top Level Domains, dále jen
Rights to numbers may also be allocated from a European numbering plan, including for example the virtual country codePráva k číslům mohou být přidělována i z evropského číslovacího plánu, včetně například virtuálního kódu země „‧“, který byl přidělen členským státům Evropské konference správ pošt a telekomunikací (CEPT
The removal of virtually all elements except sugars means the product no longer has the character of concentrated grape must of CN codeOdstraněním téměř všech složek mimo cukru výrobek ztratil charakter koncentrovaného hroznového moštu kódu KN
This provoked the resignation of Budisa from the presidency of the Social Liberal Party, inciting a virtual split in this key coalition partner, the only party in the government coalition that wanted to resist the Hague Tribunal.Po tomto kroku Budiša rezignoval na své předsednictví v Sociálně-liberální straně, čímž v podstatě vyvolal rozkol uvnitř klíčového koaličního partnera a jediné strany ve vládní koalici, která chtěla haagskému soudu klást odpor.
After you have called it a double click, "pushes" it every 50 seconds virtually the key roles.Poté, co jste nazval jej dvojklikem, "tlačí" na to každý 50 sekund prakticky klíčových rolí.
Those who want to pr actise the language they are learning can find key pals for e-mail exchanges , read and post blogs , take part in live chat and discussions , or even go into virtual worlds where they can interact with other learners .Ti , kteří chtějí používat jazyk , jež studují , mohou najít klíčové kamarády pro dopisování přes e-mail , číst a posílat blogy , chatovat a účastnit se diskusí , nebo dokonce vstoupit do virtuálních světů , kde mohou působit na ostatní studenty .
Virtualization systems - the DATASYS company is a key partner of the VMWare (VAC) and DELL companies for complete virtual infrastructure implementation including SAN for server consolidation and company application operation.Systémy pro virtualizaci – společnost DATASYS je klíčovým partnerem společnosti VMWare (VAC) a DELL pro implementaci kompletní virtuální infrastruktury včetně SAN pro konsolidaci serverů a běh podnikových aplikací.
to grant open access to technical interfaces, protocols or other key technologies that are indispensable for the interoperability of services or virtual network servicesposkytování otevřeného přístupu k technickým rozhraním, protokolům nebo k jiným klíčovým technologiím, které jsou nepostradatelné pro interoperabilitu služeb nebo služeb virtuálních sítí
Don' t forget to mention that there' s no written key to the codeNezapomeňte se zmínit, že ke kódu není žádný psaný klíč
Each time series shall be coded using the GFS key family shown belowJednotlivé časové řady se kódují za použití níže uvedené skupiny klíčů pro vládní finanční statistiku
A key pad for inputting an individually selectable code having at least ‧ variantsKlávesnice pro vložení individuálně zvoleného kódu s možností nejméně ‧ variant
The ECB_BSI‧ key family and corresponding code listsSkupina klíčů ECB_BSI‧ a odpovídající seznamy kódů
key family Number Name Description Code listSkupina klíčů ‧ Číslo Název Popis Seznam kódů
Description of the key data processing steps (e.g. starting and finishing dates for completeness, coding and plausibility checks, data validation and non-disclosure measures) in a timetableČasový rozvrh s popisem zásadních kroků zpracovávání údajů (např. zahájení a ukončení validace úplnosti, kódování a hodnověrnosti, validace údajů a opatření proti úniku informací
For us in the Socialist Group the key messages - and there are some very positive points here - are that we need good food-labelling regulation and we want to see front-of-pack labelling, if possible using colour coding, included in the forthcoming discussions.Pro nás ve skupině sociálních demokratů je klíčovým poselstvím, a to velmi pozitivním, že potřebujeme kvalitní předpisy týkající se označování potravin a chceme, aby do chystaných diskusí bylo zahrnuto označování na přední straně obalu, pokud možno za použití barevných kódů.
The key and lock shall not be visibly codedKódování klíče a zámku nesmí být viditelné
It has been designed in such a way as to draw as much as possible on the key family code lists and values already defined for BSI statisticsByla vytvořena tak, aby co možná nejvíce vycházela ze seznamů kódů skupin klíčů a hodnot, které byly již definovány pro statistiku rozvahových položek
the safety management system provided by the Company for the ship concerned includes key elements of this Code and has been assessed during the audit for issuance of the Document of Compliance or demonstrated for issuance of the Interim Document of Compliancesystém řízení bezpečnosti, kterým společnost dotčenou loď vybavila, obsahuje rozhodující prvky tohoto předpisu a byl posouzen během auditu pro vydání dokladu o splnění požadavků nebo předložen pro vydání prozatímního dokladu o splnění požadavků
There are seven safeguards on our vault and the code key' s only one of themNa našem trezoru je sedm pojistek a ten kód odjistí jen jednu
Part ‧ follows with a description of the key families including the specific dimensions composing the series keys, their format and the code lists from which they take their code valuesV části ‧ jsou dále popsány skupiny klíčů včetně jednotlivých dimenzí, z nichž se skládají klíče řad, jejich formát a seznamy kódů, od nichž odvozují své kódové hodnoty
Jack, that component holds the key to Russian defence codesPokud jsem to pochopil, tak ta součástka je klíčem k ruským obranným kódům
While the uniform application of the nomenclature is the key impetus for the Customs Code Committee in resolving classification issues, the following situations were identifiedI když je Výbor pro celní kodex při řešení případů týkajících se sazebního zařazení veden hlavně jednotným uplatňováním celní nomenklatury, setkal se Účetní dvůr s těmito situacemi
Key-coded data are mentioned as an example, where personal data are earmarked by a code, while the key making the correspondence between the code and the common identifiers of the individuals is kept separatelyJako příklad toho, kdy jsou osobní údaje vyjádřeny kódem, přičemž klíč, který v sobě skrývá vztah mezi kódem a společnými identifikátory jednotlivce, se uchovává odděleně, se uvádějí údaje kódované s využitím klíče
Showing page 1. Found 47332 sentences matching phrase "virtual key code".Found in 23.583 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.