Translations into Czech:

  • slovníček   

Example sentences with "vocabulary book", translation memory

add example
The description of the vocabulary. If you are creating a new vocabulary, add a description so that users of your vocabulary will know what kinds of words it containsPopis slovníku. Pokud vytváříte nový slovník, přidejte popis, aby uživatelé věděli, jaký typ slov obsahuje
The PEKI dictionary distribution release 1.21 contains obsolete vocabularies, because the new license (of the vocabularies) forbids a common distribution with a program. Download a new version of the vocabulary individually, if you can, please.Distribuce PEKI slovníku verze 1.21 obsahuje původní verzi této slovní zásoby, protože nová verze slovíček společnou distribuci s PEKI programem již neumožňuje.
The PEKI dictionary distribution release 1.21 contains an obsolete vocabulary, because the new license (of the vocabulary) forbids a common distribution with a program. Download a new version of the vocabulary individually, if you can, please.Licence slovíček je uvedena v hlavičce datového souboru slovnik_komi.txt.
Accordingly, the product characteristics in the Main Vocabulary set out in the current Annex I to Regulation (EC) No ‧/‧, should be transferred to the Supplementary Vocabulary set out in the same Annex and divisions which are strongly material driven in the current vocabulary should be redistributed over the other divisionsProto by se měly vlastnosti produktů z hlavního slovníku uvedeného v současné příloze I nařízení (ES) č. ‧/‧ přesunout do doplňkového slovníku uvedeného v téže příloze a oddíly zaměřené v současném slovníku zejména na materiál by se měly přerozdělit do jiných oddílů
A contract shall be deemed to be a works contract only if its subject-matter specifically covers the execution of activities under Division ‧ of the Common Procurement Vocabulary laid down by Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ on the Common Procurement Vocabulary (CPV) (hereinafter the ‘CPV), even if the contract covers the provision of other services necessary for the execution of such activitiesZakázka se považuje za zakázku na stavební práce, pouze pokud její předmět konkrétně zahrnuje provedení činností podle oddílu ‧ společného slovníku pro veřejné zakázky stanoveného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. listopadu ‧ o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) (dále jen CPV), a to i když zakázka zahrnuje poskytování jiných služeb nezbytných k provedení těchto činností
1. International Legal English Listen to each expression or vocabulary. Find the definition and how the expression or vocabulary is used and prepare to explain it in class.Computers,IT,EC,EE,Mechanical required in Synergy Computer Solutions Intl Ltd Hyderabad Synergy computer Solutions Inc.
If the keyword value originates from a controlled vocabulary (thesaurus, ontology), for example GEMET, the citation of the originating controlled vocabulary shall be providedPokud hodnota klíčového slova pochází z řízeného slovníku (tezaurus, ontologie), například GEMET, uvede se jeho citace
The CPV consists of a main vocabulary and a supplementary vocabularyCPV se skládá z hlavního slovníku a doplňkového slovníku
English is a member of the Germanic language family with a vocabulary based upon Saxon , Angle and Jute descent largely based upon(like other Germanic languages) the vocabulary of its Predecessor period(I.E.Laws establishing religious freedom were passed shortly after the revolution of 1989, lifting oppressive regulations enacted by the former communist regime. Major denominations and their estimated percentage populations are Roman Catholic (39%) and Protestant (3%).
For the simplification it can bring, in terms of allowing a complete description of the subject matter of a contract, and in terms of reducing the number of codes of the Main Vocabulary, the Supplementary Vocabulary should also be enriched with characteristics of products and servicesVzhledem k tomu, že to umožní úplný popis předmětu smlouvy a snížení počtu kódů v hlavním slovníku, a tudíž povede ke zjednodušení, měl by být doplňkový slovník rozšířen o charakteristiky produktů a služeb
Check Your Vocabulary for English for the Ielts Examination: A Workbook for Students (Check Your Vocabulary Workbooks) ISBN: 1901659607 Author: Rawdon Wyatt Publisher: Peter Collin Publishing, Ltd.Hyundai officially began production at its highly anticipated, EUR1.1 billion assembly line in Nosovice, Czech Republic. The new factory is Hyundai's first European venture.
The structure of the Supplementary Vocabulary should be entirely revised in order to create a logical structure with sections divided into groups to be used in addition to the Main VocabularyStruktura doplňkového slovníku by měla být zcela revidována a měla by být vytvořena logická struktura s oddíly rozdělenými do skupin, které budou doplňovat použití hlavního slovníku
Play interactive games like Find The Card, Match The Pairs, and Beat The Clock; learn vocabulary with an interactive film strip in such categories as Common Vocabulary (A, B and C), Colors, Plurals, Professions, Actions, Positions, and Places; or record your voice and match it against the native speakers!you can learn a new language the EuroTal using broadcast quality video and the latest interactive techniques. Ideal for travellers, holiday makers, business people, students and families.
Is the national statutory obligation to sell books at the fixed price which, according to the first question, is per se incompatible with Article ‧ EC- in any event on the basis that it constitutes selling arrangements which infringe free movement of goods- justified by reference to Article ‧ or Article ‧ EC, on the basis that its purpose is, very generally, described as the need to have regard to the status of books as cultural assets, consumers' interest in reasonable prices for books, and the commercial characteristics of the book trade, for example having regard to a general interest in encouraging the production of books, a diversity of titles at regulated prices, and a diversity of bookshops, notwithstanding the lack of empirical data which could prove that a statutory obligation to sell books at the fixed price is a suitable means for achieving the intended purposes?Je vnitrostátní zákonná regulace cen knih podle bodu ‧, která – v každém případě též z důvodu způsobu prodeje zasahujícího do volného pohybu zboží – sama o sobě odporuje článku ‧ ES a jejíž cíl je zcela obecně popsán prostřednictvím potřebného zohlednění významu knih jako kulturního statku, zájmu kupujících na přiměřených cenách knih a hospodářských aspektů obchodu s knihami, odůvodněná podle článku ‧ ES nebo ‧ ES, a to například s ohledem na obecný zájem na podpoře knižní produkce, na rozmanitosti knižních titulů za regulované ceny a na rozmanitosti knihkupců – i přes nedostatek empirických údajů, které by mohly prokázat, že je zákonem stanovená regulace cen knih vhodným nástrojem k dosažení tím sledovaných cílů?
Book, book, book, book, bookKniha, kniha, kniha, kniha, kniha
Registers, account books, notebooks, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles, exercise books, blotting pads, binders (loose-leaf or other), folders, file covers, manifold business forms, interleaved carbon sets and other articles of stationery, of paper or paperboard; albums for samples or for collections and book covers, of paper or paperboardRejstříky, účetní knihy, zápisníky, objednávkové knihy, příjmové knihy, složkydopisních papírů, poznámkové bloky, diáře a podobné výrobky, sešity, psací savé podložky, rychlovazače (s volnými listy nebo jiné), desky, spisové mapy, různé obchodní tiskopisy, sady papírů proložené karbonovými papíry a ostatní školní, kancelářské a papírnické výrobky, z papíru, kartónu nebo lepenky; alba na vzorky nebo sbírky a obaly na knihy, z papíru, kartónu nebo lepenky
Coupon accruals and amortisation of premium or discount are calculated and booked from the settlement date of the purchase of the security until the settlement date of sale, or until maturity date. The table below outlines the impact of the daily booking of accruals on the foreign exchange holding e.g. interest payable and amortised premium/ discounts: DAILY BOOKING OF ACCRUED INTEREST AS PART OF THE ECONOMIC APPROACH Accruals for FX denominated instruments are calculated and booked daily at the exchange rate of the recording day Impact on the FX holding Accruals affect the foreign currency position at the time they are booked, not being reversed later onsplatný úrok a umořování prémie či diskontu): DENNÍ ÚčTOVÁNÍ čASOVÉHO ROZLIšENÍ ÚROKů JAKO SOUčÁST METODY ZÚčTOVÁNÍ PODLE ZPůSOBU EKONOMICKÉHO POSOUZENÍ Časová rozlišení nástrojů v cizí měně se vypočítávají a účtují denně ve směnném kurzu příslušného dne. Vliv na devizové rezervy Časová rozlišení úroků ovlivňují pozici v cizí měně v okamžiku, kdy jsou zaúčtována, v budoucnosti k opačnému zúčtování nedochází
Notwithstanding points ‧ and ‧, when an institution hedges a non-trading book credit risk exposure using a credit derivative booked in its trading book (using an internal hedge), the non-trading book exposure is not deemed to be hedged for the purposes of calculating capital requirements unless the institution purchases from an eligible third party protection provider a credit derivative meeting the requirements set out in point ‧ of Part ‧ of Annex ‧ to Directive ‧/.../EC with regard to the non-trading book exposureBez ohledu na body ‧ a ‧, když instituce zajišťuje expozici úvěrového rizika neobchodního portfolia s použitím úvěrových derivátů vedených v jejím obchodním portfoliu (s použitím interního zajištění), nepovažuje se expozice neobchodního portfolia za zajištěnou pro účely výpočtu kapitálových požadavků, pokud instituce nekoupí od způsobilé třetí strany poskytující ochranu úvěrový derivát splňující požadavky stanovené v části ‧ bodě ‧ přílohy ‧ směrnice ‧/.../ES z hlediska expozice neobchodního portfolia
Notwithstanding points ‧ and ‧, when an institution hedges a non‐trading book credit risk exposure using a credit derivative booked in its trading book (using an internal hedge), the non‐trading book exposure is not deemed to be hedged for the purposes of calculating capital requirements unless the institution purchases from an eligible third party protection provider a credit derivative meeting the requirements set out in point ‧ of Part ‧ of Annex ‧ to Directive ‧/‧/EC with regard to the non‐trading book exposureBez ohledu na body ‧ a ‧, když instituce zajišťuje expozici úvěrového rizika neobchodního portfolia s použitím úvěrových derivátů vedených v jejím obchodním portfoliu (s použitím interního zajištění), nepovažuje se expozice neobchodního portfolia za zajištěnou pro účely výpočtu kapitálových požadavků, pokud instituce nekoupí od způsobilé třetí strany poskytující ochranu úvěrový derivát splňující požadavky stanovené v části ‧ bodě ‧ přílohy ‧ směrnice ‧/‧/ES z hlediska expozice neobchodního portfolia
By way of derogation from points ‧ and ‧, when an institution hedges a non-trading book credit risk exposure using a credit derivative booked in its trading book (using an internal hedge), the non-trading book exposure shall not be deemed to be hedged for the purposes of calculating capital requirements unless the institution purchases from an eligible third party protection provider a credit derivative meeting the requirements set out in point ‧ of Part ‧ of Annex ‧ to Directive ‧/‧/EC with regard to the non-trading book exposureOdchylně od ustanovení bodů ‧ a ‧, jestliže instituce zajišťuje expozici úvěrového rizika neobchodního portfolia s použitím úvěrových derivátů vedených v jejím obchodním portfoliu (s použitím interního zajištění), nepovažuje se expozice neobchodního portfolia za zajištěnou pro účely výpočtu kapitálových požadavků, pokud instituce nekoupí od způsobilé třetí strany poskytující ochranu úvěrový derivát splňující požadavky stanovené v části ‧ bodě ‧ přílohy ‧ směrnice ‧/‧/ES z hlediska expozice neobchodního portfolia
Registers, account books, notebooks, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles, exercise books, blotting pads, binders (loose-leaf or other), folders, file covers, manifold business forms, interleaved carbon sets and other articles of stationery, of paper or paperboard; albums for samples or for collections and book covers, of paper or paperboardRejstříky, účetní knihy, zápisníky, objednávkové knihy, příjmové knihy, složky dopisních papírů, poznámkové bloky, diáře a podobné výrobky, sešity, psací savé podložky, rychlovazače (s volnými listy nebo jiné), desky, spisové mapy, různé obchodní tiskopisy, sady papírů proložené karbonovými papíry a ostatní školní, kancelářské a papírnické výrobky, z papíru, kartónu nebo lepenky; alba na vzorky nebo sbírky a obaly na knihy, z papíru, kartónu nebo lepenky
atlas, book of maps, map collection - livre de fonds (fr) - livre d'art (fr) - livre de géographie (fr) - livre d'histoire (fr) - livre de science (fr) - livre de botanique (fr) - livre de zoologie (fr) - livre d'histoire naturelle (fr) - livre de médecine (fr) - livre de droit (fr) - livre de théologie (fr) - manuel technique (fr) - livre de chasse (fr) - cookbook, cookery book, cookery-book - livre de musique (fr) - livre de méthode (fr) - study - mélissographie (fr) - geography - historiography - guide touristique (fr) - book of facts, reference, reference aid, reference book, reference material, reference tool, reference work - studio (it) [Spéc.atlas, mapa — atlas, book of maps, map collection - livre de fonds (fr) - livre d'art (fr) - livre de géographie (fr) - livre d'histoire (fr) - livre de science (fr) - livre de botanique (fr) - livre de zoologie (fr) - livre d'histoire naturelle (fr) - livre de médecine (fr) - livre de droit (fr) - livre de théologie (fr) - manuel technique (fr) - livre de chasse (fr) - kuchařka, kuchařská kniha — cookbook, cookery book, cookery-book - livre de musique (fr) - livre de méthode (fr) - study - mélissographie (fr) - geography - historiography - guide touristique (fr) - příručka — book of facts, reference, reference aid, reference book, reference material, reference tool, reference work - studio (it) [Spéc.
Showing page 1. Found 12236 sentences matching phrase "vocabulary book".Found in 14.778 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.