Translations into Czech:

  • zinková žlutá   

Example sentences with "zinc yellow", translation memory

add example
The standard treatment, i.e. bichromated yellow zinc plating for steel slides and colourless anodisation for aluminium versions, suits most uses.Standardně se ocelové lišty dodávají v provedení žlutý zinkochromát a hliníkové v provedení bezbarvý elox, což vyhovuje většině aplikací.
mixtures of waste classified under (OECD) entry GB‧ and under Basel entry B‧ restricted to hard zinc spelter, zinc-containing drosses, aluminium skimmings (or skims) excluding salt slag and wastes of refractory linings, including crucibles, originating from copper smeltingsměsi odpadů zařazených pod položku (OECD) GB‧ a pod položku B‧ Basilejské úmluvy omezené na tvrdý zinek, strusky a stěry s obsahem zinku, hliníkové stěry s výjimkou solné strusky a odpad ze žáruvzdorných vyzdívek, včetně tavicích kotlíků z tavení mědi
Plated or coated with zincPokovené nebo potažené zinkem
Outokumpu Copper Fabrication AB (formerly: Boliden Fabrication AB), together with Boliden AB and Outokumpu Copper BCZ SA (formerly: Boliden Cuivre & Zinc SA), from ‧ June ‧ until ‧ MarchOutokumpu Copper Fabrication AB (dříve: Boliden Fabrication AB) spolu se společností Boliden AB a Outokumpu Copper BCZ SA (dříve: Boliden Cuivre & Zinc SA) od ‧. června ‧ do ‧. března
zinc sulphatesíran zinečnatý
In addition, it was argued that there was insufficient interchangeability between the various grades of zinc oxideKromě toho se uvádělo, že různé kvality oxidu zinečnatého nejsou dostatečně vzájemně zaměnitelné
Protamine sulphate m-cresol [ ‧ mg/ml ] Phenol [ ‧ mg/ml ] Glycerol Dibasic sodium phosphate.‧H‧O Zinc oxide Water for injections Hydrochloric acid and sodium hydroxide may be used to adjust pH toProtamin sulfát metakresol [ ‧, ‧ mg/ml ] fenol [ ‧, ‧ mg/ml ] glycerol heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného oxid zinečnatý voda na injekci Kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný mohou být použity k úpravě pH na
DETERMINATION OF ZINCstanovení zinku
The other ingredients are zinc chloride, glycerol, metacresol, phenol, disodium phosphate dihydrate, sodium hydroxide, hydrochloric acid, protamine sulphate and water for injections– Pomocnými látkami jsou chlorid zinečnatý, glycerol, metakresol, fenol, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, protamin-sulfát a voda na injekci
Glycerol Phenol Metacresol Zinc acetate Disodium phosphate dihydrate Sodium chloride Hydrochloric acid ‧N (pH adjustment) Sodium hydroxide ‧N (pH adjustment) Water for injectionsDihydrát hydrogenfosforečnanu sodného Chlorid sodný ‧N-kyselina chlorovodíková (úprava pH) ‧N-hydroxid sodný (úprava pH) Voda na injekci
As a result, these various grades of zinc oxide could not be considered as a homogenous productV důsledku toho by tyto různé kvality oxidu zinečnatého neměly být považovány za stejnorodý výrobek
Phenol, zinc chloride, trometamol, poloxamer ‧, glycerol, hydrochloric acid (for pH adjustment), water for injectionsFenol, chlorid zinečnatý, trometamol, poloxamer ‧, glycerol, kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), voda na injekci
Protamine sulphate, metacresol, phenol, zinc chloride, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, glycerol, sodium hydroxide, hydrochloric acid (for pH adjustment), water for injectionsProtamin-sulfát, metakresol, fenol, chlorid zinečnatý, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, glycerol, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), voda na injekci
Protamine sulphate m-cresol [ ‧ mg/ml ] Phenol [ ‧ mg/ml ] Glycerol Dibasic sodium phosphate.‧H‧O Zinc oxide Water for injections Hydrochloric acid and sodium hydroxide may be used to adjust pH toProtamin sulfát metakresol [ ‧, ‧ mg/ml ] fenol [ ‧, ‧ mg/ml ], glycerol heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného oxid zinečnatý, voda na injekci Kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný mohou být použity k úpravě pH na
zinc chloridechlorid zinečnatý
amending Council Directive ‧/‧/EEC to include zinc phosphide as active substance and amending Decision ‧/‧/ECkterou se mění směrnice Rady ‧/‧/EHS za účelem zařazení účinné látky fosfidu zinečnatého a kterou se mění rozhodnutí ‧/‧/ES
Zinc skimmingszinkové stěry
Lithopone and other pigments and preparations based on zinc sulphideLitopon a ostatní pigmenty a přípravky na bázi sulfidu zinečnatého
Metallic substances in which zinc predominates by weight over each of the other elements, provided that the total content by weight of such other elements exceeds ‧,‧ %kovové materiály, ve kterých hmotnost zinku převažuje nad hmotností každého z dalších prvků, za předpokladu, že celkový obsah těchto dalších prvků převyšuje ‧,‧ % hmotnostních
Individual results of all samples (both compliant and non-compliant) concerning the content of copper and zinc in compound feedingstuffs for pigsJednotlivé výsledky všech vzorků (vyhovujících i nevyhovujících) ohledně obsahu mědi a zinku v krmných směsích pro prasata
Water-soluble zinc (ZnVodorozpustný zinek (Zn
Alloys of copper and nickel, with or without other elements but in any case containing by weight not more than ‧ % of zincslitiny mědi a niklu, bez nebo s jinými prvky, avšak v žádném případě neobsahující více než ‧ % hmotnostní zinku
for Teck: exploration, development and production of natural resources, mining and processing of mainly zinc, production of copper concentrate, silver, and goldpodniku Teck: průzkum, rozvoj a těžba přírodních zdrojů, těžba a zpracování zejména zinku, výroba stříbra, zlata a koncentrátu mědi
Adhesive sutures or zinc oxide bandages×××Adhezívní šicí materiál nebo zinkoklihové obinadlo X X X
Showing page 1. Found 3534 sentences matching phrase "zinc yellow".Found in 2.422 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.