Translations into Czech:

  • zinková žlutá   

Example sentences with "zinc yellow", translation memory

add example
The standard treatment, i.e. bichromated yellow zinc plating for steel slides and colourless anodisation for aluminium versions, suits most uses.Standardně se ocelové lišty dodávají v provedení žlutý zinkochromát a hliníkové v provedení bezbarvý elox, což vyhovuje většině aplikací.
triethylaluminium (TEA), trimethylaluminium (TMA), and otlher pyrophoric metal alkyls and aryls of lithium, sodium, magnesium, zinc or borontriethylaluminium (TEA), trimethylaluminium (TMA) a další pyroforové kovové alkyly a aryly lithia, sodíku, hořčíku, zinku a bóru
Contains glycerol, zinc oxide, dibasic sodium phosphate ‧ H‧ with m-cresol as a preservative in water for injectionsObsahuje glycerol, oxid zinečnatý, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného s metakresolem jako konzervantem ve vodě na injekci
Zinc bars, rods, profiles and wireZinkové tyče, pruty, profily a dráty
CPA ‧.‧.‧: Zinc oxide and peroxide; titanium oxidesCPA ‧.‧.‧: Oxid zinečnatý a peroxid zinku; oxidy titanu
Protamine sulphate, metacresol, phenol, zinc chloride, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, glycerol, sodium hydroxide, hydrochloric acid (for pH adjustment), water for injectionsProtamin-sulfát, metakresol, fenol, chlorid zinečnatý, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, glycerol, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), voda na injekci
NACE ‧.‧: Lead, zinc and tin productionNACE ‧.‧: Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu
Subject: Risk assessment for zincPředmět: Posouzení rizik u zinku
Contains protamine sulphate, glycerol, zinc oxide, dibasic sodium phosphate ‧ H‧ with m-cresol and phenol as preservatives in water for injectionsObsahuje protamin sulfát, glycerol, oxid zinečnatý, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného s metakresolem a fenolem jako konzervanty ve vodě na injekci
Group: Steel zinced in rolls (126) Full list ...Skupina: ocel pozinkovaná v svitkech (126) Plný seznam ...
ZnO) with a purity of not less than ‧ % zinc oxide, falling within CN code ex ‧ ‧ (TARIC code ‧ ‧) and originating in the PeopleZnO) s čistotou nejméně ‧ %, kódu KN ex‧ (kód Taric ‧), pocházejícího z Čínské lidové republiky
Accordingly, the use of chelated forms of iron, manganese, copper and zinc with synthetic glycine, should be authorisedProto by používání forem železa, manganu, mědi a zinku chelatovaných syntetickým glycinem mělo být povoleno
zinc mono-L-methionine sulphatemono-L-methionin sulfát zinečnatý
The Vietnamese Government (the Ministry of Trade), in reaction to the initiation of the investigation, made it clear that no exports of zinc oxides of Vietnamese origin to the Community have taken place throughout the year ‧, and that the Vietnamese authorities have not granted any certificates of Vietnamese origin for exports of zinc oxidesVietnamská vláda (ministerstvo obchodu) reagovala na zahájení šetření prohlášením, že během roku ‧ nedošlo k žádným vývozům oxidů zinečnatých pocházejících z Vietnamu a že vietnamské orgány neudělily žádná osvědčení o vietnamském původu vyvážených oxidů zinečnatých
Glycerol Phenol Metacresol Zinc (as chloride) Sodium chloride Disodium phosphate dihydrate Protamine sulphate Sodium hydroxide (for pH adjustment) Hydrochloric acid (for pH adjustment) Water for injectionsGlycerol Fenol Metakresol Chlorid zine natý Chlorid sodný Dihydrát hydrogenfosfore nanu sodného Protamin-sulfát Hydroxid sodný (pro úpravu pH) Kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH) Voda na injekci
The competent authorities in the Member States concerned should lay down conditions, emission limit values or equivalent parameters or technical measures regarding zinc and zinc compounds in the permits issued under Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council in order for installations to operate according to the best available techniques (hereafter BAT) taking into account the technical characteristic of the installations concerned, their geographical location and the local environmental conditionsPříslušné orgány v dotyčných členských státech by měly v povoleních vydávaných podle směrnice Evropského parlamentu a Rady ‧/‧/ES stanovit podmínky, mezní hodnoty emisí či rovnocenné parametry nebo technická opatření týkající se zinku a sloučenin zinku, aby byla dotyčná zařízení provozována v souladu s nejlepšími dostupnými technikami (dále jen BAT) se zřetelem k technickým charakteristikám dotyčných zařízení, k jejich zeměpisné poloze a k podmínkám životního prostředí v místě, kde se zařízení nacházejí
the levels of copper and zinc in compound feedingstuffs for pigs, as set out in Annex IVhodnoty mědi a zinku v krmných směsích pro prasata v souladu s přílohou IV
In a ‧ ml volumetric flask dissolve ‧ g of zinc powder or flakes weighed to within ‧ mg in ‧ ml of ‧ M hydrochloric acidV odměrné baňce na ‧ ml se v ‧ ml kyseliny chlorovodíkové o koncentraci ‧ mol/l rozpustí ‧ g zinkového prachu nebo šupinek odvážených s přesností na ‧ mg
For example, the classic 1972 bestseller Limits to Growth predicted that the world would run out of gold in 1981, silver and mercury in 1985, and zinc in 1990.V klasickém bestselleru Hranice růstu z roku 1972 se například předpovídalo, že světové zásoby zlata se vyčerpají v roce 1981, stříbra a rtuti v roce 1985 a zinku v roce 1990.
Dulu’s story is heartbreaking – and heartbreakingly common – in the developing world: three billion people survive on diets that lack micronutrients like vitamin A and Zinc, and are at increased risk of illness from common infections like diarrheal disease, which kills nearly two million children annually.Dulin příběh je srdceryvný – a v rozvojovém světě srdceryvně běžný: tři miliardy lidí přežívají na stravě postrádající stopové prvky typu vitaminu A nebo zinku a hrozí jim zvýšené riziko nemocí z běžných infekcí, jako jsou průjmová onemocnění, která ročně zabijí téměř dva miliony dětí.
The Standing Committee shall keep the lead and zinc situation currently under review and make such recommendations to the Group as it may deem advisableStálý výbor sleduje současnou situaci s olovem a zinkem a sděluje Skupině taková doporučení, která považuje za prospěšná
zinc sulphatesíran zinečnatý
They argued that different grades of zinc oxide existed on the market, which, according to their purity, had different properties and applicationsStrany argumentovaly tím, že na trhu existují různé kvality oxidu zinečnatého, které mají na základě své čistoty odlišné vlastnosti a použití
The other ingredients are zinc chloride, glycerol, metacresol, phenol, disodium phosphate dihydrate, sodium hydroxide, hydrochloric acid, protamine sulphate and water for injections– Pomocnými látkami jsou chlorid zinečnatý, glycerol, metakresol, fenol, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, protamin-sulfát a voda na injekci
Showing page 1. Found 3534 sentences matching phrase "zinc yellow".Found in 3.875 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.