Translations into Danish:

 • norrønt   
  (Proper noun  )
   
  language of Scandinavia before 1400 CE
 • oldnordisk   
  (Proper noun  )
   
  language of Scandinavia before 1400 CE
 • Norrønt   

Other meanings:

 
The language of Scandinavia before 1400 CE, the common ancestor of modern Swedish, Danish, Norwegian, Faroese, and Icelandic.
 
Collective name for the North Germanic languages spoken between 800 (begin of Viking era) and 1500 in Scandinavia.

Example sentences with "Old Norse", translation memory

add example
Now, based on a centuries- old translation of a Norse text... historians have believed the Journal resides in IrelandLfølge en gammel oversættelse af en vikingetekst skal bogen være i Irland
I' il try, but I' ve never spoken Old Norse, only read itJeg kan prøve, men jeg har kun læst oldnordisk
Thus Dr Steven Tranter ( Freiburg ) who has a specialisation in Old Norse , besides Celtic , lectured in Galway on the relations between medieval Irish and medieval Norse literature .Dr. Steven Tranter ( Freiburg ) , som foruden i keltisk også er specialist i oldnordisk , holdt således i Galway forelæsninger om forbindelserne mellem den irske og den oldnordiske middelalderlitteratur .
The image of Sweden as a nation of blondes has various sources : from the fact that the Vikings were all supposed to be blonde warriors , to the images of the Norse gods and then the Swedish films of the 1950s and 1960s which depicted Swedish women as blondes .Billedet af Sverige som en nation af lyshårede skyldes flere ting , blandt andet at vikingerne regnes for at have været blonde krigere , forestillingen om blonde , nordiske guder og 50 ' erne og 60 ' ernes » vovede « film , hvor alle svenske kvinder var blonde . Selvom der selvfølgelig er flere lyshårede personer i Skandinavien end i Middelhavslandene , er Sverige langt fra det ensartede samfund , som de t var i forrige århundrede .
Notes that the real economic growth in the European Union is characterised by old and new divergences, with the lowest growth rates in Portugal (‧,‧% of GDP) and Italy (‧,‧ %), and high growth rates among the EU-‧ in Spain (‧,‧ %), Greece (‧,‧ %) and, in particular, Sweden (‧ %), Finland (‧,‧ %) and Luxembourg (‧,‧ %); notes that the new Member States are registering particularly high growth rates in Slovakia (‧,‧ %), Lithuania (‧,‧ %), Estonia (‧,‧ %) and Latvia (‧ %); underlines that these divergences also reflect important structural differences, different domestic economic policies and demographic structures as well as asymmetric impacts of common policies, illustrating underlying risks to the European Union's internal cohesion; therefore stresses the need for policies that strengthen economic cohesion and thus foster the internal market and monetary unionbemærker, at den reale økonomiske udvikling i EU er kendetegnet ved gamle og nye forskelle med de laveste vækstrater i Portugal (‧,‧ % af BNP) og Italien (‧,‧ %) og høje vækstrater i EU-‧-landene i Spanien (‧,‧ %), Grækenland (‧,‧ %) og især Sverige (‧%), Finland (‧,‧ %) og Luxembourg (‧,‧ %); bemærker, at de nye medlemsstater i ‧ er kendetegnet ved særlig høje vækstrater i Slovakiet (‧,‧ %), Litauen (‧,‧ %), Estland (‧,‧ %) og Letland (‧ %); understreger, at disse forskelle også afspejler vigtige strukturelle forskelle og forskellige nationale økonomiske politikker og demografiske strukturer samt asymmetriske virkninger af fælles politikker, som udgør grundlæggende risici for Den Europæiske Unions interne samhørighed; understreger derfor behovet for politikker, der styrker den økonomiske samhørighed og dermed støtter det indre marked og Den Monetære Union
When these people start treatment, they may find that old, hidden infections flare up, causing signs and symptoms of inflammationNår disse personer begynder på behandlingen, kan de opleve, at skjulte infektioner blusser op og giver tegn og symptomer på betændelse
Old Europe will be full of old people.Det gamle Europa vil være fyldt med ældre personer.
In these circumstances , Mr President , the Greens call on the Commission to refrain from incantations and old recipes .RAGGIO projektet » det indre marked « gav vi dengang igen markedet tiltro og genopsving .
There are thus many doubts about the old Fund .også på den fra et rent nationalt politisk synspunkt .
These days, we cannot afford any rumours, any secret resistance, any hankering after the old system.I denne tid har vi ikke råd til nogen rygter, nogen hemmelig modstand, nogen længsel efter det gamle system.
It is therefore the third indent that we have amended slightly, and there is no need to keep the old version.Det er således det tredje afsnit, vi har ændret lidt, og der er ingen grund til at bevare den gamle udgave.
I should like to ask a supplementary question, now that Nigeria has just starting producing AIDS drugs which are, however, old generation drugs of very dubious effectiveness.Jeg vil gerne stille et tillægsspørgsmål i anledning af, at Nigeria for nylig er begyndt at fremstille aidsmedicin, som imidlertid er af en gammel type, og det er meget tvivlsomt, om den virker.
We are running the risk of producing a two-tier society of pupils and students, which conflicts with the old idea of general and free compulsory schooling.Vi risikerer navnlig hos os blandt skoleelever og studerende at udvikle et samfund med to klasser, som egentlig er i strid med den gamle ide om indførelse af en almindelig og fri skolepligt.
After the Oslo agreement and the creation of the Palestinian Authority, a very enthusiastic start was made on restoring the Old Cities of Nablus, Bethlehem and Hebron.Efter Oslo-aftalen og Den Palæstinensiske Myndigheds indførelse gik man med stor iver i gang med at restaurere de gamle bymidter i Nablus, Betlehem og Hebron.
at least three weeks old and used only once for those purposesDe skal være mindst tre uger gamle og må kun benyttes én gang til dette formål
54% of young people in the 'old' EU Member States believe HIV can be contracted by drinking from the same glass as an infected person.54 % af de unge i de "gamle” EU-medlemsstater mener, at man kan få hiv ved at drikke af samme glas som en smittet.
Pegasys is contraindicated in infants or young children up to ‧ years old because of the excipient benzyl alcoholPegasys er kontraindiceret hos nyfødte eller børn op til ‧ år på grund af hjælpestoffet benzylalkohol
the destination of day-old chicksde daggamle kyllingers bestemmelse
Although there ar · no axpllcit guideline « , on the bssl · of past experience the date of esset provision tends to bs crucial ln determining whether the old or the new ratee apply .Skønt der ikke er nogen udtrykkelige retningslinjer , synes datoen for fremskaffelsen af aktivet som regel at vare af afgørende betydning ved bestemmelsen , osi de gamle eller de nye satser skal være gældende .
In addition , in 1987 55 % of 4 year olds were in primary school and virtually 100 % of 5 year olds , though the proportion may currently be higher as the number of children is decreasing each year due to a falling birth rate .Endvidere var 55 % af de 4årige og praktisk talt 100 % af de 5-årige i grundskole i 1987 , skønt andelen nu muligvis er højere , eftersom antallet af børn er faldende år for år på grund af det faldende fødselstal .
Is it that the Commission wants to use the old tactic of divide and rule by attacking the solidarity of the ACP Group?Er det fordi Kommissionen ønsker at anvende den gamle del og hersk-taktik ved at angribe AVS-gruppens solidaritet?
Old international radio call signTidligere internationalt radiokaldesignal
The reform of social protection for the self-employed , which was begun in January 1980 , is currently at a transitional stage pending the introduction of regional management of sickness insurance and old-age pension schemes .Nyordningen af de selvstændige erhvervsdrivendes sociale beskyttelse , indledt januar 1980 , gennemgår en overgangsfase , inden administrationen af syge- og alderdomsforsikring er overført til regionerne .
Showing page 1. Found 17829 sentences matching phrase "Old Norse".Found in 13.114 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.