Translations into Danish:

 • norrønt   
  (Proper noun  )
   
  language of Scandinavia before 1400 CE
 • oldnordisk   
  (Proper noun  )
   
  language of Scandinavia before 1400 CE
 • Norrønt   

Other meanings:

 
The language of Scandinavia before 1400 CE, the common ancestor of modern Swedish, Danish, Norwegian, Faroese, and Icelandic.
 
Collective name for the North Germanic languages spoken between 800 (begin of Viking era) and 1500 in Scandinavia.

Example sentences with "Old Norse", translation memory

add example
Now, based on a centuries- old translation of a Norse text... historians have believed the Journal resides in IrelandLfølge en gammel oversættelse af en vikingetekst skal bogen være i Irland
I' il try, but I' ve never spoken Old Norse, only read itJeg kan prøve, men jeg har kun læst oldnordisk
I only wanted to s ee the Norse women, the great Valkyries who fight like menJeg ville bare se nordbokvinderne.Valkyrierne, der kæmper som mænd
whereas on ‧ June ‧ ‧-year-old Mohammad Hassanzadeh, an Iranian Kurd, was executed for a crime he committed at the age of ‧; whereas on ‧ July ‧ juvenile offenders Hassan Mozafari and Rahman Shahidi were executed, and on ‧ August ‧ ‧-year-old Reza Hejazi was hanged for an alleged murder which he committed when he was ‧ years old; whereas on ‧ August ‧ ‧-year-old Behnam Zare was executed for an offence he committed at the age of ‧, making him the sixth juvenile offender to be put to death in Iran in ‧ aloneder henviser til, at den ‧-årige Mohammad Hassanzadeh, en iransk kurder, den ‧. juni ‧ blev henrettet for en forbrydelse, som han havde begået som ‧-årig; der henviser til, at de to unge lovovertrædere Hassan Mozafari og Rahman Shahidi blev henrettet den ‧. juli ‧, og den ‧. august ‧ blev den ‧-årige Reza Hejazi hængt for et mord, som han angivelig havde begået som ‧-årig; der henviser til, at den ‧-årige Behnam Zare blev henrettet den ‧. august ‧ for en lovovertrædelse, som han havde begået som ‧-årig, hvilket gjorde ham til den sjette unge lovovertræder, der er blevet henrettet i Iran alene i
other than an unemployment benefit or an early old-age benefit, provided from a specified age to workers who have reduced, ceased or suspended their remunerative activities until the age at which they qualify for an old-age pension or an early retirement pension, the receipt of which is not conditional upon the person involved being available to the employment services of the competent State; early old-age benefit means a benefit provided before the normal pension entitlement age required is reached and which either continues to be provided once the said age is reached or is replaced by another old-age benefitalle kontantydelser, bortset fra arbejdsløshedsydelse og førtidig alderspension, som fra en bestemt alder udbetales til en arbejdstager, som har indskrænket, indstillet eller suspenderet sin erhvervsmæssige virksomhed, indtil det tidspunkt, hvor han har ret til alderspension eller til en førtidig alderspension, og hvis tilkendelse ikke er betinget af, at han stiller sig til rådighed for arbejdsformidlingen i den kompetente stat; ved førtidig alderspension forstås en ydelse, der tilkendes, inden en person når den sædvanligvis påkrævede alder for at være pensionsberettiget, og som enten fortsat udbetales, når den pågældende har nået denne alder, eller erstattes af en anden alderdomsydelse
That is quite old - in fact, it is as old I am and that is quite old.Denne er temmelig gammel, den er faktisk lige så gammel, som jeg er, og det er temmelig gammel.
The tragic and senseless gun deaths of young people in my region - 15-year-old Jessie James, 11-year-old Rhys Jones and 12-year-old Kamilah Peniston - are a deeply sensitive issue.Unge menneskers tragiske og meningsløse dødsfald i min region på grund af skydevåben - 15-årige Jessie James, 11-årige Rhys Jones og 12-årige Kamilah Peniston - er et dybt følsomt emne.
Where day-old chicks are imported from a third country, territory, zone or compartment as referred to in point ‧, the day-old chicks and the hatching eggs from which the day-old chicks are derived must not have been in contact in the hatchery or during transport with poultry or hatching eggs not meeting the requirements set out in point ‧(a) to (dHvor daggamle kyllinger importeres fra et tredjeland, et område, en zone eller et segment som omhandlet i punkt ‧, må de daggamle kyllinger og de rugeæg, hvoraf de daggamle kyllinger er udklækket, ikke på rugeriet eller under transporten have været i kontakt med fjerkræ eller rugeæg, der ikke opfylder kravene i punkt ‧, litra a)-d
Well, I want the old New York with my old ‧ and my old will to liveJeg vil have det gamle New York, med mit ‧ og min vilje til at leve
The new Member States expect the European Union's old-timers to open their labour markets to the newcomers as soon as possible, believing that the old-timers will only benefit from this, although it is the sovereign right of each one of the old Member States to do this before it actually becomes compulsory.De nye medlemsstater forventer, at EU's veteraner åbner deres arbejdsmarked for de nytilkomne snarest muligt, fordi de mener, at det kun vil være en fordel for de gamle stater, og at det endvidere er hver enkelt af de gamle medlemsstaters suveræne ret at gøre det, før det reelt bliver obligatorisk.
It is a place where we perhaps have too many old buildings which in some cases require specialist, old fashioned, old-style paints to maintain their fabric.Vi har måske for mange gamle bygninger, som i visse tilfælde kræver en gammeldags specialmaling for at kunne vedligeholdes.
This is not a party-political issue; it is a fundamental political and human issue for the real people over in Cuba, where the pain is felt, who are watching us and listening to us: Bárbaro Sevilla García, 22 years old, executed; Lorenzo Copello Castillo, 30 years old, executed; Jorge Luis Martínez Izak, 40 years old, executed; Víctor Rolando Arroyo Carmona, sentenced to 26 years in prison; Miguel Galbán Gutiérrez, sentenced to 26 years in prison; Jorge Vero Castañeda, sentenced to 20 years in prison; Pablo Pacheco Ávila, sentenced to 20 years in prison.Det er ikke et spørgsmål om partier. Det er et spørgsmål om menneskelighed og basal politik for virkelige mennesker, som i Cuba, hvor det gør ondt, ser på os og lytter til os: Bárbaro Sevilla García, 22 år, henrettet; Lorenzo Copello Castillo, 30 år, henrettet; Jorge Luis Martínez Izak, 40 år, henrettet; Víctor Rolando Arroyo Carmona, idømt 26 års fængsel; Miguel Galbán Gutiérrez, idømt 26 års fængsel; Jorge Vero Castañeda, idømt 20 års fængsel; Pablo Pacheco Ávila, idømt 20 års fængsel.
It is the same old responses from Turkey, the same old denials from Turkey and the same old promises from Turkey.Det er de samme gamle svar fra Tyrkiet, de samme gamle benægtelser fra Tyrkiet og de samme gamle løfter fra Tyrkiet.
Old people, and some not so old, continue to convert everything into old francs, because in this form they can better understand relative values.Der stadig nogle gamle mennesker, og også nogle knap så gamle mennesker, der fortsætter med at omregne ethvert beløb til gamle francs, fordi det er med denne valuta, at de bedst kan forstå de relative værdier.
The dead included a four-year old boy, a ten-year old girl and a sixteen-year old boy.De døde omfattede en fireårig dreng, en 10-årig pige og en 16-årig dreng.
In very many cases, having a car only a couple of years old is already a step towards renewing the car fleet, especially in the new Member States with old cars, where people are unable to trade in their old cars for new ones due to social or financial reasons.I rigtig mange tilfælde vil det at have en bil, der kun er et par år gammel, allerede være et skridt i retning af at forny bilparken - specielt i de nye medlemsstater med gamle biler, hvor folk ikke kan indbytte deres gamle biler for nye af sociale eller økonomiske årsager.
day-old chicks means all poultry less than ‧ hours old, not yet fed, and muscovy ducks (Cairina moschata) or their crosses, less than ‧ hours old, whether or not feddaggamle kyllinger: alt fjerkræ på under ‧ timer, som endnu ikke er blevet fodret, og moskusænder (Cairina moschata) eller krydsninger heraf, uanset om de er blevet fodret
To some extent urged on by the whole of the Muslim world, Turkey has reconquered some very old, very ancient positions in Balkan Europe, and it has obviously done so against the interests of Europe, but in the interests of the United States which, like any empire, knows very well how to divide and rule, and has profited and continues to profit from stirring up very old conflicts and fanning the flames of very old quarrels in what we can only call Greater Turkey, which is in the process of installing itself in the Balkans, to the great detriment, of course, of Greece.Det er selvsagt sket på bekostning af europæiske interesser, men i tråd med USA's interesser. USA kender, som ethvert imperium, løsenet "del og hersk" og så - ser - sin fordel i at puste til gamle konflikter og vække gamle modsætningsforhold til live i det, man må betegne som Stortyrkiet, som er i færd med at skabe sig en base i Balkanområdet.
America should listen to old Europe, this wise old lady, covered in blood and tears, the old lady that America itself came to save from dictatorship fifty years ago.USA burde høre efter det gamle Europa, denne gamle kloge kone - dækket af blod og tårer - som USA selv reddede fra diktatur for 50 år siden.
Mark or sign cited: United Kingdom trade mark registration No ‧ of the word mark MONSTERS OF ROCK, for goods in class ‧; United Kingdom trade mark registration No ‧ of the word mark MONSTERS OF ROCK, for goods in class ‧; United Kingdom trade mark registration No ‧ of the word mark MONSTERS OF ROCK, for goods in class ‧; United Kingdom trade mark registration No ‧ of the word mark MONSTERS OF ROCK, for goods and services in classes ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧; trade mark MONSTERS OF ROCK, well-known (in the sense of Article ‧ bis of the Paris Convention) in the old ‧ Member States; unregistered trade mark MONSTERS OF ROCK, used in the course of trade in the old ‧ Member States; trade name MONSTERS OF ROCK, used in the course of trade in the old ‧ Member StatesDet i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Varemærkeregistreringer i Det Forenede Kongerige nr. ‧ af ordmærket MONSTERS OF ROCK for varer i klasse ‧, nr. ‧ af ordmærket MONSTERS OF ROCK for varer i klasse ‧, nr. ‧ af ordmærket MONSTERS OF ROCK for varer i klasse ‧, nr. ‧ af ordmærket MONSTERS OF ROCK for varer og tjenesteydelser i klasse ‧, ‧, ‧, ‧ og ‧; varemærket MONSTERS OF ROCK, der er vitterlig kendt (i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel ‧b i Pariserkonventionen) i de ‧ gamle medlemsstater, uregistreret varemærke MONSTERS OF ROCK, som er anvendt erhvervsmæssigt i de ‧ gamle medlemsstater, forretningsnavnet MONSTERS OF ROCK, som er anvendt erhvervsmæssigt i de ‧ gamle medlemsstater
Stresses that the upgrading of the Accounting Officer is not a retrograde step back the old system, in which the then Financial Controller had an authorisation role for payments and commitments and performed ex ante transaction checks; stresses the difference between the old system and the upgrade the Accounting Officer so that he will be able to perform ex-ante system checks and ex-post spot checks of transactions; regrets that the Commission continues to advance the misleading and erroneous argument that an enhanced role for the Accounting Officer in the control structure is a move back to the old system and that the Accounting Officer's signature of the accounts is a mere formalityunderstreger, at opnormering af regnskabsføreren ikke er et tilbageskridt til den gamle ordning, hvor den daværende finansinspektør skulle godkende betalinger og forpligtelser og foretog forudgående kontrol af de forskellige transaktioner; understreger forskellen mellem den gamle ordning og anmodningen om at opnormere regnskabsføreren, så at han kan foretage forudgående systemkontrol og efterfølgende stikprøvekontrol af transaktioner; beklager, at Kommissionen fortsætter med at anføre det misvisende og fejlagtige argument, at en styrket rolle for regnskabsføreren i kontrolstrukturen er et tilbageskridt til den gamle ordning, og at regnskabsførerens godkendelse af regnskaberne er rent formel
Old bones, old face, old manGamle knogler, gammelt ansigt, gammel mand
Sometimes, this affects six year olds, then ten year olds, next time twelve year olds.Nogle gange gælder de for børn på 6 år, andre gange 10 år eller 12 år.
Showing page 1. Found 13172 sentences matching phrase "Old Norse".Found in 4.338 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.