pronunciation: IPA: /ˈʃɪpɹɛk/ ˈʃɪpɹɛk , SAMPA: /"SIprEk/ "SIprEk  

Translations into Danish:

  • vrag   

Other meanings:

 
to wreck a vessel
 
An event where a ship sinks or runs aground.
 
To wreck a boat through a collision or mishap.
 
vessel
 
The loss of a ship in sea because of an accident.
 
event
 
A boat that has sunk or run aground so that it is no longer seaworthy.

    Show declension

Example sentences with "shipwreck", translation memory

add example
Willy Meyer Pleite, on behalf of the GUE/NGL Group on the New Flame shipwreck and its consequences in Algeciras Bay (BWilly Meyer Pleite for GUE/NGL-Gruppen om New Flames forlis og følgerne heraf for Algecirasbugten (B
New Flame shipwreck and its consequences in Algeciras Bay (motions for resolutions tabledBulkcarrieren New Flames forlis og følgerne heraf for Algecirasbugten (indgivne beslutningsforslag
in writing. - (NL) The matter of the New Flame shipwreck off Gibraltar seems to be centred primarily on the dispute between the United Kingdom and Spain over Gibraltar.skriftlig. - (NL) Spørgsmålet om New Flames forlis ud for Gibraltar drejer sig tilsyneladende mest om striden mellem Det Forenede Kongerige og Spanien om Gibraltar.
Shipwrecks in the Kerch Strait in the Black SeaOlieforurening i Sortehavet og Azov-havet som følge af flere skibsforlis
Shipwreck Cove is a fortressSkibbrudsbugten er en fæstning
'Never again!' was what the communities affected by the oil slick from the Erika shipwreck, demanded."Aldrig mere!" var råbet fra de befolkningsgrupper, der var berørt af olieforureningskatastrofen efter Erikas forlis.
On 17 August, once the shipwreck had already been cut in two, a team from Greece headed by the shipbuilder, Mr Pappas, went to Pakistan in order to clean up the area.Den 17. august, efter at skibet var brækket over i to dele, ankom en gruppe, under ledelse af en skibsbygger, hr. Pappas, fra Grækenland for at rydde op i området.
This is the seventh time that Brittany is having to deal with an oil slick since the Torrey Canyon shipwreck.Det er allerede syvende gang siden Torry Canyons forlis, at Bretagne oplever en olieforurening.
Geneva Convention ‧ for the Amelioration of the Conditions of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at SeaGenèvekonventionen (II) af ‧ til forbedring af såredes, syges og skibbrudnes vilkår i de væbnede styrker på søen
The Erika III package puts the finishing touches to an overall legislative effort that has taken 10 years since the tragic shipwreck of the Erika off the coast of Brittany.Med Erika III-pakken fuldføres den lovgivningsindsats, der blev iværksat for 10 år siden efter Erikas tragiske forlis ud for Bretagnes kyst.
Mr President, when the EU' s fortress policy fails, then we end up with shipwrecks such as that which occurred in France, and again in Greece, and which will probably claim many more lives.Hr. formand, hvis EU's fæstningspolitik går skævt, sker der katastrofer, som vi har oplevet det i Frankrig, og som det netop nu igen er sket i Grækenland, og som sandsynligvis vil kræve endnu mange flere menneskeliv.
On the one hand, we have managed to find an effective response to the concerns of the citizens of Europe, especially in France following the shipwreck of the Erika, as regards environmental protection.Det er dels lykkedes os effektivt at imødegå de europæiske borgeres bekymringer for miljøbeskyttelsen, som navnlig er kommet til udtryk i Frankrig efter tankskibet Erikas forlis.
– Mr President, ladies and gentlemen, yet again this summer we have witnessed landings and shipwrecks every day that have led to hundreds of deaths in European waters.- Hr. formand, mine damer og herrer! Også her i sommer var vi hver dag vidner til landgange og skibbrud, der førte og fører til hundredvis af døde i de europæiske farvande.
Twenty-one people who drowned are not a legal matter, and somebody at the forthcoming meeting of the Council of Ministers, either the Presidency or the Commission, needs to explain to the Maltese Government the difference between illegal immigrants and shipwreck victims.21 druknede mennesker er ikke et juridisk anliggende, og en eller anden på Ministerrådets forestående møde - enten formandskabet eller Kommissionen - må forklare den maltesiske regering forskellen på ulovlige indvandrere og skibbrudne.
Last week, the authorities of a Member State failed to comply with their fundamental international obligations with regard to the rescue and reception of shipwrecked people.I sidste uge tilsidesatte en medlemsstats myndigheder deres grundlæggende internationale forpligtelser til at redde og modtage skibbrudne.
Today, fortunately, modern technology can substantially reduce the danger, the uncomfortable conditions, accidents and shipwrecks.I dag kan den moderne teknologi lykkeligvis nedbringe risici, ulykker, skibbrud og dødsfald betragteligt.
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Brian Simpson, Inés Ayala Sender and Luis Yáñez-Barnuevo García, on behalf of the PSE Group, on the New Flame shipwreck and its consequences in Algeciras Bay (BFrancisca Pleguezuelos Aguilar, Brian Simpson, Inés Ayala Sender og Luis Yáñez-Barnuevo García for PSE-Gruppen om New Flames forlis og følgerne heraf for Algecirasbugten (B
This year, the Solidarity Fund has received five requests and my staff have accepted four of them (the eruption of Etna in Italy, the earthquake in the Molise region, the shipwreck of the Prestige and, of course, Portugal) totalling EUR 88 million.Solidaritetsfonden har i indeværende år behandlet fem ansøgninger, og mine tjenestegrene har godkendt fire ansøgninger (Etnas udbrud, jordskælv i regionen Molise, Prestiges forlis og, naturligvis, Portugal) til et samlet beløb på 88 millioner euro.
Points ‧ to ‧ of the conclusions of the Copenhagen European Council of ‧ and ‧ December ‧ and the statement of the JHA Council of ‧ December ‧ following the shipwreck of the tanker Prestige, in particular, express the Union's determination to adopt all the measures needed to avoid recurrence of such damageIsær punkt ‧-‧ i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i København den ‧. og ‧. december ‧ og erklæringen fra RIA-Rådet af ‧. december ‧ efter olietankskibet Prestiges forlis viser EU's vilje til at vedtage alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at undgå, at sådanne katastrofer sker igen
in writing. - (FR) Following the shipwrecks of the oil tankers Erika and Prestige, the European Socialists led the fight for 'high-end' EU legislation on maritime safety.skriftlig. - (FR) Efter forliset af olietankskibene Erika og Prestige førte de europæiske socialister an i kampen for en "avanceret" EU-lovgivning om søfartssikkerhed.
Since there are Member States which are in open breach of their international obligations concerning shipwreck rescue operations by refusing to accept in their territory persons rescued by vessels from other Member States, can the Council state whether it intends to adopt measures to ensure that the above obligations are complied with throughout the Union, including, where appropriate, aids to individuals or public institutions taking responsibility in terms of humanitarian obligations under international law?Eftersom en af EU's medlemsstater åbenlyst overtræder sine internationale forpligtelser med hensyn til redning af skibbrudne, idet den pågældende stat afslår på sit territorium at modtage personer, der er taget om bord på skibe fra andre medlemsstater. Vil Rådet træffe foranstaltninger for at sikre, at kravene overholdes på hele Unionens område, i givet fald bistand til enkeltpersoner og offentlige institutioner, der påtager sig byrderne i medfør af deres humanitære forpligtelser i medfør af folkeretten?
The inhabitants of the communities that were the victims of the Erika shipwreck and others will appreciate the EU's cynicism.Indbyggerne i de samfund, der blev ofre for Erikas skibsforlis og andre skibsforlis vil vide at værdsætte EU's kynisme.
Showing page 1. Found 206 sentences matching phrase "shipwreck".Found in 1.301 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.