pronunciation: IPA: /ˈʃɪpɹɛk/ ˈʃɪpɹɛk , SAMPA: /"SIprEk/ "SIprEk  

Translations into Danish:

  • vrag   

Other meanings:

 
to wreck a vessel
 
An event where a ship sinks or runs aground.
 
To wreck a boat through a collision or mishap.
 
vessel
 
The loss of a ship in sea because of an accident.
 
event
 
A boat that has sunk or run aground so that it is no longer seaworthy.

    Show declension

Example sentences with "shipwreck", translation memory

add example
There must now be effective solidarity, particularly with the communities of northern Portugal, which will be the first to suffer the consequences of this accident, of this shipwreck, the likes of which must never happen again on our coasts; unless we adopt such measures, the people themselves will make their scepticism about Europe and European governments clear.Der må nu iværksættes en effektiv solidaritet særlig med befolkningerne i Galicien og det nordlige Portugal, der bliver de første til at lide under følgerne af denne ulykke, dette forlis, der ikke mere må gentage sig langs vores kyster. Sker det ikke, skal befolkningen nok selv give sin skepsis til kende over for Europa og de europæiske regringer.
The next item is the oral question (B5-0011/2000) by Mr Varela Suanzes-Carpegna, on behalf of the Committee on Fisheries, to the Commission, on the shipwreck of the Erika.Næste punkt på dagsordenen er mundtlig forespørgsel (B5-0011/2000) af Varela Suanzes-Carpegna for Fiskeriudvalget til Kommissionen om Erikas forlis.
Geneva Convention ‧ for the Amelioration of the Conditions of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at SeaGenèvekonventionen (II) af ‧ til forbedring af såredes, syges og skibbrudnes vilkår i de væbnede styrker på søen
New Flame shipwreck P‧_TABulkcarrieren New Flames forlis og følgerne heraf for Algecirasbugten P‧_TA
The Erika shipwreck is a truly European issue, firstly because it is disfiguring and polluting some of the most beautiful beaches in Europe, with extremely serious consequences for tourism, people who earn their living from the sea and environmentalists, and also because the underlying issue is the regulation and monitoring which ought naturally to be on a European scale.Erikas forlis er faktisk en EU-sag, dels fordi den skamferer og tilsviner nogle af de smukkeste strande i EU med meget alvorlige konsekvenser for turismen, for dem, der lever af havet, og dem, der forsvarer miljøet, dels fordi det, der står på spil, er regler og kontrol, hvor den naturlige dimension helt klart er EU.
I should like to begin with a picture that has been in all of our minds for some months: the photograph of 40 shipwreck survivors clinging to a tuna net in the middle of the Mediterranean for two days and two nights.Jeg vil gerne begynde med et billede, som vi alle har haft i tankerne i nogle måneder: fotografiet af 40 overlevende fra et skibbrud, der klynger sig til et tun-net midt i Middelhavet i to dage og to nætter.
It is obvious that the outcome will still be certain shipwreck.Det står klart, at resultatet stadig vil være skibbrud.
Following the shipwreck of the Reijini , a Japanese roll-on / roll-off ship , 5 400 Toyota cars were sunk in the Atlantic at the mouth of the Douro river by two companies , one Dutch ( Smittak VB ) and the other German ( Bugsier Reedenia und Bergungsgesellschaft ) .Som følge af det japanske fragtskib Reijnis forlis blev 5400 Toyota-biler lempet over bord i Atlanterhavet ved Douro-flodens udløb af to bjergningsselskaber , det nederlandske SMITTAL VB og det tyske Bugsier Reederei- und Bergungsgesellschaft .
In the economic chapter, the Greek Presidency has dedicated a section to maritime security, and following the drama we are witnessing of globalised shipwrecks, which are desolating our coasts - the Prestige being just one more, not the only one - I believe that the Greek Presidency must play an important role.I det økonomiske kapitel har det græske formandskab viet en sektion til sikkerhed til søs, og efter den dramatiske situation, som vi er vidne til med internationale skibsvrag, som hærger kysterne, og hvor Prestige kun er endnu et skibsvrag og ikke det eneste, skal det græske formandskab efter min mening spille en vigtig rolle.
In fact, they make no provision for compulsory insurance, the compensation ceilings are inadequate and the liability systems stipulate that it is the victim who must provide proof that the carrier is at fault and, moreover, this is difficult to prove in the case of the shipwreck of a vessel.Faktisk sørges der i dem ikke for tvungen forsikring, erstatningslofterne er utilstrækkelige, og erstatningsansvarsordningerne foreskriver, at det er ofret, der skal fremlægge bevis for, at det er transportøren, der har skylden, og det er desuden vanskeligt at bevise, når et fartøj lider skibbrud.
(PT) Mr President, ladies and gentlemen, I am speaking in this debate because the situation of the New Flame, shipwrecked in Algeciras Bay and Gibraltar in August 2007, has yet to be resolved.(PT) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg tager ordet i denne debat, fordi situationen omkring New Flame, som forliste i Algecirasbugten og Gibraltar i august 2007, stadig ikke er løst.
Michael Cramer, on behalf of the Verts/ALE Group, on the New Flame shipwreck and its consequences in Algeciras Bay (BMichael Cramer for Verts/ALE-Gruppen om New Flames forlis og følgerne heraf for Algecirasbugten (B
On 17 August, once the shipwreck had already been cut in two, a team from Greece headed by the shipbuilder, Mr Pappas, went to Pakistan in order to clean up the area.Den 17. august, efter at skibet var brækket over i to dele, ankom en gruppe, under ledelse af en skibsbygger, hr. Pappas, fra Grækenland for at rydde op i området.
— the national court may regard the seller of those hydrocarbons and charterer of the ship carrying them as a producer of that waste within the meaning of Article 1 ( b ) of Directive 75 / 442 , and thereby as a previous holder ’ ’ for the purposes of applying the first part of the second indent of Article 15 of that directive , if that court , in the light of the elements which it alone is in a position to assess , reaches the conclusion that that seller-charterer contributed to the risk that the pollution caused by the shipwreck would occur , in particular if he failed to take measures to prevent such an incident , such as measures concerning the choice of ship ;— Den nationale domstol kan anse sælgeren af disse olieprodukter og befragteren af det skib , der transporterer dem , for at være den , der har frembragt det nævnte affald , i den forstand , hvori dette udtryk er anvendt i artikel 1 , litra b ) , i direktiv 75 / 442 , og dermed for at være » tidligere indehaver « ved anvendelsen af direktivets artikel 15 , andet led , første del , såfremt den nationale domstol på grundlag af sagens omst ændigheder — som det alene tilkommer denne at vurdere — når frem til den konklusion , at denne sælger / befragter har medvirket til risikoen for , at der opstod den forurening , som indtraf på grund af skibsforliset , navnlig såfremt han har undladt at træffe foranstaltninger til at forebygge en sådan hændelse , såsom foranstaltninger vedrørende valg af skib .
Unfortunately the world is awash with lost opportunities, with shipwrecked good ideas.Desværre findes der masser at fortabte muligheder i verden, gode idéer, der har lidt skibbrud.
Last week, the authorities of a Member State failed to comply with their fundamental international obligations with regard to the rescue and reception of shipwrecked people.I sidste uge tilsidesatte en medlemsstats myndigheder deres grundlæggende internationale forpligtelser til at redde og modtage skibbrudne.
She said they shipwreckedHun sagde deres skib forliste
Joint resolution on the shipwreck of the (RC B5-0181/2000)Fælles beslutning om forlis (RC B5-0181/2000)
We take this opportunity to call on the European Parliament to intervene and to force the P[amp]I Club and the companies which own the and the to pay the fines for the two shipwrecks so that their crews, which are being held hostage as scapegoats in Spain and Pakistan respectively, can be released.Vi vil benytte lejligheden til at opfordre Europa-Parlamentet til at gribe ind og tvinge P[amp]I Club og de rederier, der ejer og , til at betale bøderne i forbindelse med de to skibes forlis, så besætningerne, der nu tilbageholdes som syndebukke og gidsler i henholdsvis Spanien og Pakistan, kan løslades.
It is also powerless because the EU has shown itself to be incapable of preventing the predictable shipwreck of the oil tanker Prestige, which was 25 years old and flying a flag of convenience off the coast of Galicia.Og der er tale om magtesløshed, når det viser sig, at EU ikke kan forhindre olietankeren Prestiges forudsigelige forlis ved Galiciens kyst - skibet var 25 år gammelt og sejlede under bekvemmelighedsflag.
In the interest of everyone, Mr President, globalisation must be a ship that has more crew members and fewer shipwrecks.I alles interesse, hr. formand, skal globaliseringen være et skib med færre skibbrudne end besætningsmedlemmer.
I voted in favour because, following the shipwreck of the Prestige off the coast of Spain and the huge ecological disaster, immediate protection is required from single hull tankers by imposing an immediate timetable for withdrawing them from circulation.Jeg stemte ja, fordi det efter Prestiges forlis ud for den spanske kyst og den enorme miljøkatastrofe er nødvendigt med øjeblikkelig beskyttelse mod enkeltskrogede tankskibe gennem indførelse af en øjeblikkelig tidsplan for deres tilbagetrækning.
Since there are Member States which are in open breach of their international obligations concerning shipwreck rescue operations by refusing to accept in their territory persons rescued by vessels from other Member States, can the Council state whether it intends to adopt measures to ensure that the above obligations are complied with throughout the Union, including, where appropriate, aids to individuals or public institutions taking responsibility in terms of humanitarian obligations under international law?Eftersom en af EU's medlemsstater åbenlyst overtræder sine internationale forpligtelser med hensyn til redning af skibbrudne, idet den pågældende stat afslår på sit territorium at modtage personer, der er taget om bord på skibe fra andre medlemsstater. Vil Rådet træffe foranstaltninger for at sikre, at kravene overholdes på hele Unionens område, i givet fald bistand til enkeltpersoner og offentlige institutioner, der påtager sig byrderne i medfør af deres humanitære forpligtelser i medfør af folkeretten?
New Flame shipwreck and its consequences in Algeciras Bay (motions for resolutions tabledBulkcarrieren New Flames forlis og følgerne heraf for Algecirasbugten (indgivne beslutningsforslag
– Mr President, ladies and gentlemen, yet again this summer we have witnessed landings and shipwrecks every day that have led to hundreds of deaths in European waters.- Hr. formand, mine damer og herrer! Også her i sommer var vi hver dag vidner til landgange og skibbrud, der førte og fører til hundredvis af døde i de europæiske farvande.
Showing page 1. Found 242 sentences matching phrase "shipwreck".Found in 0.307 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.