pronunciation: IPA: /ˈæsets/

Translations into Greek:

  • ενεργητικό   

Other meanings:

 
any property or object of value that one possesses
 
(law) Sufficient estate; property sufficient in the hands of an executor or heir to pay the debts or legacies of the testator or ancestor to satisfy claims against it.
 
(finance) Any property or object of value that one possesses, usually considered as applicable to the payment of one's debts.
 
Plural form of asset.
 
The group of positive components of the economical ownership of a company.
 
Any goods or property properly available for the payment of a bankrupt's or a deceased person's obligations or debts.

Similar phrases in dictionary English Greek. (3)

assetπάγιο; ιδιοκτησία; πόρος; απόκτημα; προσόν; κεφάλαιο
software asset managementδιαχείριση πόρων λογισμικού
software factory assetπόρος εργοστασίου λογισμικού

Example sentences with "assets", translation memory

add example
In this situation, a provision is recognised for the full amount of the liability, and a separate asset for the expected reimbursement is recognised when it is virtually certain that reimbursement will be received if the entity settles the liabilityΣε αυτήν την περίπτωση, μια πρόβλεψη αναγνωρίζεται για το πλήρες ποσό της υποχρέωσης και μια ξεχωριστή απαίτηση για την αναμενόμενη αποζημίωση αναγνωρίζεται, όταν είναι κατ’ ουσίαν βέβαιο ότι η επιστροφή θα εισπραχθεί αν η οικονομική οντότητα διακανονίσει την υποχρέωση
financial assets or intangible assets accounted for in accordance with IFRIC ‧ Service Concession Arrangements (paragraph D‧); andχρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία που αντιμετωπίζονται λογιστικά σύμφωνα με την Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. ‧ Συμφωνία Παραχώρησης Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών (Δ‧), και
Knowledge of and experience in the EU satellite navigation programmes would be an asset, andΟι γνώσεις και η πείρα στα προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν και
The regulation should contain clear principles for the national supervisors that have to be represented in the mandatory colleges, taking into account the group’s market size in a Member State, the volume of cross-border operations, the volume and value of assets to reflect the importance of the group activities, ensuring that all Member States in which the parent undertaking, subsidiaries and significant branches are operating will be represented, and also taking into account the need to involve third-country supervisors where reasonable and practicableΟ κανονισμός πρέπει να περιέχει σαφή κριτήρια για τις εθνικές εποπτικές αρχές που θα πρέπει να εκπροσωπούνται στα υποχρεωτικά σώματα εποπτείας, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της αγοράς του ομίλου σε ένα κράτος μέλος, τον όγκο των διασυνοριακών συναλλαγών και τον όγκο και την αξία των στοιχείων του ενεργητικού που αντικατοπτρίζουν τη σπουδαιότητα των δραστηριοτήτων του ομίλου, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπροσώπηση όλων των κρατών μελών όπου λειτουργούν η μητρική επιχείρηση, θυγατρικές ή σημαντικά υποκαταστήματα, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ανάγκη συμμετοχής των εποπτικών αρχών τρίτων χωρών στο μέτρο του εύλογου και του εφικτού
Risky assets have been removed from banks’ balance sheets in order to avoid capital requirements-and sometimes in order to avoid taxationΠεριουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου αφαιρέθηκαν από τον ισολογισμό της τράπεζας, με σκοπό να αποφευχθεί ούν, αφενός, η αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων και, αφετέρου, η φορολογία
The objective of a calculation of the present value of expected net cash flows is to determine the fair value of a biological asset in its present location and conditionΟ σκοπός του υπολογισμού της παρούσας αξίας των αναμενόμενων καθαρών ταμιακών ροών είναι να προσδιορίσει την εύλογη αξία ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου στην παρούσα θέση και κατάστασή του
On the other hand, we know that nurturing the particular assets of the outermost regions is the only suitable way to ensure that these regions generate their own sustainable development.Αφετέρου, γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη των συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών είναι ο μόνος κατάλληλος τρόπος να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι περιφέρειες καλλιεργούν τη δική τους αειφόρο ανάπτυξη.
It will also seek to help the Commission and its departments, by means of its opinions, advice and recommendations with regard to the control of risks, the safeguarding of assets, compliance with rules, accurate and reliable accounting and management information, the quality of internal control and, finally, the efficiency and effectiveness of operationsΕπίσης, ο τομέας αυτός θα επιδιώξει να συνδράμει την Επιτροπή και τις υπηρεσίες της μέσω γνωμοδοτήσεων, συμβουλών και συστάσεων όσον αφορά τον έλεγχο των κινδύνων, τη διαφύλαξη των κεφαλαίων, τη συμμόρφωση με τους κανόνες, τις ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες για τη διαχείριση και τη λογιστική, την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου και, τέλος, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων
% of the fair value of any plan assets at that date% της εύλογης αξίας οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος κατά την ημερομηνία αυτή
Fair value is the amount for which an asset could be exchanged between knowledgeable, willing parties in an arm's length transactionΕύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να ανταλλαγεί μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με τη θέληση τους και με πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς, στα πλαίσια μιας συναλλαγής που διεξάγεται σε καθαρά εμπορική βάση
In determining the fair value of a financial asset or a financial liability for the purpose of applying this standard, IAS ‧ or IFRS ‧, an entity shall apply paragraphs AG‧-AG‧ of Appendix AΚατά τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης για την εφαρμογή του παρόντος Προτύπου του ΔΛΠ ‧ ή του ΔΠΧΑ ‧, η οικονομική οντότητα εφαρμόζει τις παραγράφους ΟΕ‧-ΟΕ‧ του προσαρτήματος Α
These amounts are shown under current liabilities so as not to overestimate assets and liabilitiesΤα ποσά αυτά περιλαμβάνονται στις τρέχουσες υποχρεώσεις, ούτως ώστε να μην υπερεκτιμηθεί το ενεργητικό και το παθητικό
Over some issues, however, we have seen a complete lack of sensitivity and we are hearing the Dutch presidency's programme here in Strasbourg, in Strasbourg where European Parliament Plenaries have repeatedly raised extremely serious issues concerning human rights violations by Turkey and where the Court of Human Rights in Strasbourg has in recent months proclaimed two decisions condemning Turkey, both in relation to the human rights of Kurds and in relation to the assets of Cypriots in areas of the Republic of Cyprus occupied by Turkish troops.Σε μερικά ζητήματα, όμως, είδαμε πλήρη έλλειψη ευαισθησίας και ακούμε το πρόγραμμα της ολλανδικής Προεδρίας εδώ στο Στρασβούργο, στο Στρασβούργο όπου η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει επανειλημμένα θέσει σοβαρότατα ζητήματα σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Τουρκία και όπου το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου έχει πάρει τους τελευταίους μήνες δύο αποφάσεις, καταδικάζοντας την Τουρκία και σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα των Κούρδων και σε σχέση με τις περιουσίες των Κυπρίων στα κατεχόμενα από τα τουρκικά στρατεύματα τμήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
BankCo to which assets the following assets from Northern Rock will be transferred: the retail deposit book (approximately GBP ‧,‧ bn), matched with approximately GBP [...] billion of cash assets and approximately GBP [...] billion of Northern Rock’s [...] unencumbered mortgage assetsτην BankCo στην οποία θα μεταφερθούν τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία της Northern Rock: τα βιβλιάρια καταθέσεων των ιδιωτών (περίπου ‧,‧ δισεκατ. GBP), μαζί με περίπου [...] εκατ. GBP ταμειακά διαθέσιμα και περίπου [...] δισεκατ. GBP από τα μη βεβαρημένα ενυπόθηκα περιουσιακά στοιχεία της Northern Rock [...]
Earlier this year, UNMIK and EULEX signed a number of technical agreements to facilitate, for instance, the handover of case files, premises and assets by UNMIKΝωρίτερα αυτό το έτος, UNMIK και EULEX υπέγραψαν αρκετές τεχνικές συμφωνίες διευκόλυνσης, για παράδειγμα, την παράδοση δικαστικών φακέλων, εγκαταστάσεων και ενεργητικών της UNMIK
at the inception of the lease the present value of the minimum lease payments amounts to at least substantially all of the fair value of the leased asset; andκατά την έναρξη της μίσθωσης η παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων συμποσούται ουσιαστικά τουλάχιστον με το σύνολο της εύλογης αξίας του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου και
Balances with banks and security investments, external loans and other external assets (a) Balances with banks outside the euro area Current accounts, fixed-term deposits, day-to-day money, reverse repo transactions (b) Security investments (other than equity shares, participations and other securities under asset item Other financial assets) outside the euro area Marketable notes and bonds, bills, zero bonds, money market paper, all issued by non-euro area residents (c) External loans (deposits) Loans to and non-marketable securities (other than equity shares, participations and other securities under asset item Other financial assets) issued by non-euro area residentsb) Vqeücqaua (ejsüy sxm lesovþm, rtllesovþm jai Ükkxm vqeocqÜuxm pot elpßpsotm rso rsoiveßo sot emeqcgsijoý « KoipÜ vqglasooijomolijÜ rsoiveßa emeqcgsijoý ») ejsüy fþmgy etqþ Diapqaclaseýrila cqallÜsia jai olükoca, rtmakkaclasijÝy, olükoca lgdemijoý sojoleqidßot, sßskoi vqglasacoqÜy, pot Ývotm ejdoheß apü lg jasoßjoty fþmgy etqþ DÜmeia (jasahÝreiy) DÜmeia pqoy lg jasoßjoty fþmgy etqþ jai lg diapqaclaseýrila vqeücqaua (ejsüy sxm lesovþm, rtllesovþm jai Ükkxm vqeocqÜuxm pot elpßpsotm rso rsoiveßot sot emeqcgsijoý « KoipÜ vqglasooijomolijÜ rsoiveßa emeqcgsijoý ») pot Ývotm ejdoheß apü lg jasoßjoty fþmgy etqþ
recognise goodwill acquired in a business combination as an assetαναγνωρίσει την υπεραξία που αποκτήθηκε σε συνένωση επιχειρήσεων ως περιουσιακό στοιχείο
OTHER CONTINGENT ASSETSΑΛΛΕΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Incremental costs incurred by EU recourse to NATO common assets and capabilities made available for an EU-led operationΕπιπρόσθετα έξοδα για χρησιμοποίηση από την ΕΕ κοινών περιουσιακών στοιχείων και ικανοτήτων του ΝΑΤΟ που διατίθενται για μια επιχείρηση υπό την ηγεσία της ΕΕ
Fourthly, the Commission had doubts as to whether some of the alleged restructuring costs, such as the costs of purchasing production assets, should be considered eligible as genuinely related to the restructuringΤέταρτον, η Επιτροπή αμφέβαλε αν ορισμένες από τις εικαζόμενες δαπάνες αναδιάρθρωσης, όπως οι δαπάνες αγοράς μέσων παραγωγής, έπρεπε να θεωρηθούν επιλέξιμες ως πραγματικά συνδεόμενες με την αναδιάρθρωση
Any residential real estate loans underlying the structured covered bonds must be denominated in euro; the issuer (and the debtor and guarantor, if they are legal persons), must be incorporated in a Member State, their underlying assets must be located in a Member State, and the law governing the loan must be that of a Member StateΤα στεγαστικά δάνεια που παρέχονται ως ασφάλεια για τις δομημένες καλυμμένες ομολογίες πρέπει να έχουν συνομολογηθεί σε ευρώ· ο εκδότης (και ο οφειλέτης και ο εγγυητής, εφόσον είναι νομικά πρόσωπα) πρέπει να έχει συσταθεί σε κράτος μέλος, τα υποθηκευμένα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να ευρίσκονται σε κράτος μέλος και το δάνειο πρέπει να διέπεται από το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους
Far from being a shortcoming of the instrument, the Commission sees such variety as proof of the dynamism and potential of the dialogue instrument and an asset that should be preserved." Επιτροπή θεωρεί ότι μια τέτοια ποικιλία δεν αποτελεί αδυναμία του μέσου, αλλά απόδειξη του δυναμισμού και της δυναμικής του μέσου του διαλόγου και πλεονέκτημα που θα πρέπει να διατηρηθεί.
asset items constituting claims with a maturity of more than one year on Zone B credit institutionsΣτοιχεία ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις, ληξιπρόθεσμες εντός διαστήματος μεγαλύτερου του έτους, έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης Β
In the event of a transfer, whether for consideration or not or as a contribution to a company, of a totality of assets or part thereof, Member States may consider that no supply of goods has taken place and in that event the recipient shall be treated as the successor to the transferorΤα Κράτη μέλη δύνανται να θεωρούν, ότι κατά την μεταβίβαση εξ επαχθούς ή χαριστικής αιτίας ή υπό μορφή εισφοράς σε εταιρεία, συνόλου ή μέρους συνόλου αγαθών, ουδεμία παράδοση αγαθών επραγματοποιήθη και ότι ο δικαιούχος διαδέχεται τον μεταβιβάζοντα
Showing page 1. Found 14244 sentences matching phrase "assets".Found in 4.697 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.