Translations into Greek:

  • αποφεύγω   
  • διαφεύγω   
  • ξεφεύγω   

Other meanings:

 
attempt to escape
 
To get away from by artifice.
 
escape or slip away
 
avoid by dexterity, subterfuge, elude
 
To escape; to slip away; — sometimes with from.
 
evade (the law)
 
To get away from by artifice; to avoid by dexterity, subterfuge, address, or ingenuity; to elude; to escape from cleverly; as, to evade a blow, a pursuer, a punishment; to evade the force of an argument.
 
To attempt to escape; to practice artifice or sophistry, for the purpose of eluding.

Similar phrases in dictionary English Greek. (1)

fare evaderλαθρεπιβάτης

    Show declension

Example sentences with "evade", translation memory

add example
This could lead to GMO products evading the thorough controls, time limits and evaluation proposed in this directive.Αυτό ίσως οδηγήσει στο να διαφεύγουν προϊόντα προερχόμενα από ΓΤΟ από τον διεξοδικό έλεγχο, τον χρονικό περιορισμό και την εκτίμηση που προτείνει η ανά χείρας οδηγία.
Greek authorities published a " black list " of tax evaders in the country on Sunday (January ‧ nd) in another attempt to collect debts to heal some of its ailing financesΟι ελληνικές αρχές δημοσίευσαν μια " μαύρη λίστα " με τους φοροφυγάδες της χώρας την Κυριακή ( ‧ Ιανουαρίου) σε μία ακόμη προσπάθεια να συλλέξουν χρέη για να θεραπεύσουν μέρος της προβληματικής οικονομίας της χώρας
Suggests that there be stronger cooperation regarding the development of exchanges of best practices at Community level among national labour inspection services so as to contribute to the promotion of decent work; calls on the Member States to provide the responsible authorities for labour inspection with more comprehensive resources in order to enable them to carry out their tasks with a view to ensuring that their national labour laws applied in practice and not evadedπροτείνει την εντατικότερη συνεργασία για την προώθηση των ανταλλαγών βέλτιστων πρακτικών σε κοινοτικό επίπεδο μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών επιθεώρησης εργασίας, ώστε να υπάρξει συμβολή στην προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας· ζητεί από τα κράτη μέλη να διαθέσουν στις αρμόδιες αρχές επιθεώρησης εργασίας μεγαλύτερους πόρους για την επιτέλεση των καθηκόντων τους έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή στην πράξη, χωρίς παρέκκλιση, της εθνικής εργατικής νομοθεσίας·
Where a body of one Member State has supplied personal data under this Decision, the receiving body of the other Member State cannot use the inaccuracy of the data supplied as grounds to evade its liability vis-à-vis the injured party under national lawΌταν φορέας κράτους μέλους παρέσχε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της παρούσας απόφασης, ο λαμβάνων φορέας του άλλου κράτους μέλους δεν μπορεί να επικαλείται την ανακρίβεια των παρασχεθέντων δεδομένων ως λόγο προκειμένου να αποφύγει την ευθύνη του έναντι του ζημιωθέντος σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο
The new exhibition is an attempt to evade the circumstances that created Jasenovac, " he said after visiting the Memorial CentreΗ νέα έκθεση είναι μια προσπάθεια αποφυγής των περιστάσεων που δημιούργησαν το Γιασένοβατς ”, ανάφερε μετά την επίσκεψή του στο χώρο του Μνημείου
The introduction of the single currency, the euro, at the dawn of the twenty-first century, is an acid test we cannot evade.Η δημιουργία ενός κοινού νομίσματος, του ευρώ, την αυγή του 21ου αιώνα, αποτελεί μια δοκιμασία αλήθειας την οποία δεν μπορούμε να αποφύγουμε.
If the measure is passed, the evaders would have to pay only the original amount of the unpaid taxes, in smaller instalmentsΕάν εγκριθεί το μέτρο, οι φοροφυγάδες θα πρέπει να πληρώσουν μόνο το αρχικό ποσό των απλήρωτων φόρων, σε μικρότερες δόσεις
Finally, I feel that it is important to take action concerning the operations of primarily offshore companies outside the Union, since the tax base is often channelled there before taxation and is then returned from there to companies in the Union through messy transactions in order to evade tax, and this is not in the interests of selecting a favourable tax location.Τέλος, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αναληφθεί δράση σχετικά με τις δραστηριότητες κυρίως υπεράκτιων εταιρειών εκτός της Ένωσης, καθόσον η φορολογική βάση διοχετεύεται συχνά εκεί πριν από τη φορολογία και στη συνέχεια επιστρέφεται σε επιχειρήσεις της Ένωσης μέσω περίπλοκων συναλλαγών προκειμένου να αποφευχθεί η φορολογία, και αυτό δεν εξυπηρετεί την επιλογή ευνοϊκού τόπου φορολογίας.
Europeans rightly consider that the European Union is a structure which evades any democratic controls.Δικαιολογημένα οι Ευρωπαίοι θεωρούν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός που εκφεύγει οιασδήποτε μορφής δημοκρατικού ελέγχου.
I would like to request, on the subject of Directive 2001/55/EC, for example, that in addition to referring to it as you did, the Commission should come up with a real proposal to bring to the Council, that it should be voted in by the Council with a qualified majority, and that this should lead European countries to an unavoidable understanding that the problem of immigrants is a European problem and an understanding that the problem of protecting immigrants is a European problem that we can no longer evade.Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή, όσον αφορά το θέμα της οδηγίας 2001/55/ΕΚ, για παράδειγμα, και επιπροσθέτως της συγκεκριμένης αναφοράς που κάνατε σε αυτήν, να υποβάλει στο Συμβούλιο μια πραγματική πρόταση, η οποία θα πρέπει να υπερψηφιστεί από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία, και να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές χώρες να κατανοήσουν πλέον οριστικά ότι το πρόβλημα των μεταναστών είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, και ότι το πρόβλημα της προστασίας των μεταναστών είναι εξίσου ευρωπαϊκό πρόβλημα, το οποίο δεν μπορούμε πλέον να αποφύγουμε.
Those who knowingly scheme to evade and avoid taxes do harm to society and should not expect leniency when they are caught, and we must have the tools to catch them.Αυτοί που εν γνώσει τους συνομωτούν προκειμένου να διαφύγουν και να αποφύγουν τους φόρους, σίγουρα κάνουν κακό στην κοινωνία και δεν πρέπει να περιμένουν επιείκεια όταν συλληφθούν, πρέπει όμως να έχουμε τα εργαλεία για να τους συλλάβουμε.
Both the owner of the newspaper and its former editor-in-chief are in hot water for allegedly evading taxesΤόσο ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας όσο και ο πρώην αρχισυντάκτης έχουν μπελάδες λόγω φερόμενης φοροδιαφυγής
You must evade capture by the pursuing officers...... and reach the flag by the appointed time...... ‧pm on the evening of the ‧rd day from nowΠρέπει να αποφύγετε την σύλληψη από τους αστυνομικούς που θα σας καταδιώκουν και να φτάσετε στη σημαία μέχρι την ορισμένη ώρα, ‧ π. μ. το απόγευμα της τρίτης από σήμερα μέρας
The principles of mutual recognition and of home Member State supervision require that the Member States' competent authorities should not grant or should withdraw authorisation where factors such as the content of programmes of operations, the geographical distribution or the activities actually carried on indicate clearly that an investment firm has opted for the legal system of one Member State for the purpose of evading the stricter standards in force in another Member State within the territory of which it intends to carry on or does carry on the greater part of its activitiesΟι αρχές της αμοιβαίας αναγνώρισης και της εποπτείας από το κράτος μέλος καταγωγής απαιτούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να μην χορηγούν ή να ανακαλούν την άδεια λειτουργίας εάν παράγοντες όπως το περιεχόμενο του προγράμματος δραστηριοτήτων, η γεωγραφική κατανομή ή το είδος των πραγματικά ασκούμενων δραστηριοτήτων καταδεικνύουν σαφώς ότι επιχείρηση επενδύσεων έχει επιλέξει το νομικό σύστημα κράτους μέλους με μόνο σκοπό να αποφύγει τη συμμόρφωση προς αυστηρότερα πρότυπα ισχύοντα σε άλλο κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου προτίθεται να ασκήσει ή ασκεί πραγματικά το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της
That is why we support the motion of censure, but the text which goes furthest is not even being put to the vote, on the orders of the biggest groups, which is an example of Parliament too evading its responsibilities.Ωστόσο, το πλέον τολμηρό κείμενο δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία λόγω της επιλογής των μεγάλων παρατάξεων, πράγμα το οποίο αποτελεί κοινοβουλευτική φυγή. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
the IOR takes part indirectly in the payment systems of the euro zone- with dual access via two major banks, one of them German, the other Italian, which are themselves linked to the system- thereby evading surveillance by the banking authorities to which only direct participants are subjectedτο ΙΘΕ συμμετέχει έμμεσα στα συστήματα πληρωμών της ζώνης ευρώ- διαθέτοντας ‧ προσβάσεις μέσω ‧ μεγάλων τραπεζών, μιας γερμανικής και μιας ιταλικής, που με τη σειρά τους συνδέονται με το σύστημα- εις τρόπον ώστε να διαφεύγει του ελέγχου εκ μέρους των τραπεζικών αρχών στον οποίο υπόκεινται μόνον οι άμεσα συμμετέχοντες·
However, transfer to ship brokers and re-flagging obscures ownership and responsibility issues making it difficult to enforce existing legislation and allowing scope for irresponsible owners to evade their obligationsΩστόσο, η μεταβίβαση σε ναυλομεσίτες και η εγγραφή σε άλλα νηολόγια συσκοτίζουν τα θέματα ιδιοκτησίας και ευθύνης καθιστώντας δύσκολη την εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας και αφήνοντας περιθώρια στους ανεύθυνους ιδιοκτήτες να υπεκφεύγουν τις υποχρεώσεις τους
She also alleged that " a well-organised support network, including within state structures ", was helping him evade justiceΙσχυρίστηκε δε ότι ένα " καλά οργανωμένο δίκτυο υποστήριξης, και μέσα στις κρατικές δομές " τον βοηθούσε ώστε να ξεφύγει τη δικαιοσύνη
But the Mexican authorities must recognize that any failure of the system which allowed the guilty to evade judgement would gravely damage their reputation.Όμως, οι μεξικανικές αρχές πρέπει να αναγνωρίσουν ότι οποιαδήποτε αποτυχία του συστήματος που θα επέτρεπε στους ενόχους να αποφύγουν τη δικαστική κρίση, θα έπληττε σοβαρά το κύρος τους.
It also does nothing to enhance the authority of the agencies, which are examples of a certain kind of Euro-bureaucracy, which evade internal and external monitoring, where friends are employed and where the idea of competitive selection procedures is pure fantasy.Δεν ενισχύει ούτε το κύρος των οργανισμών, οι οποίοι αποτελούν παραδείγματα κάποιου είδους ευρω-γραφειοκρατίας, διαφεύγοντας του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, και στους οποίους απασχολούνται φίλοι, ενώ η ιδέα των διαδικασιών ανταγωνιστικής επιλογής ανήκει αποκλειστικά στη σφαίρα της φαντασίας.
No person or undertaking concluding or renewing an agreement or contract with a third State, an international organisation or a national of a third State after ‧ January ‧ or, for acceding States, after the date of their accession, may invoke that agreement or contract in order to evade the obligations imposed by this TreatyΚάθε πρόσωπο ή επιχείρηση, που συνάπτει ή ανανεώνει, μετά την ‧η Ιανουαρίου ‧ ή, για τα κράτη που προσχωρούν, μετά την ημερομηνία της προσχώρησής τους, συμφωνίες ή συμβάσεις με τρίτο κράτος, διεθνή οργανισμό ή υπήκοο τρίτου κράτους, δεν δύναται να επικαλείται τις συμφωνίες ή τις συμβάσεις αυτές για να αποφύγει τις υποχρεώσεις οι οποίες του επιβάλλονται από την παρούσα Συνθήκη
The report itself draws attention to a new problem which is already making itself clear: if the IMO and ISM Codes also have to be seriously applied in Europe then there could be tendencies to evade them!Η ίδια η έκθεση εντοπίζει ένα νέο πρόβλημα, το οποίο ήδη διαφαίνεται: όταν θα πρέπει να εφαρμοστούν και στην Ευρώπη οι κανονισμοί ΙMO και ISM, μπορεί να εξαπλωθούν τάσεις για τη μη εφαρμογή τους!
Mr President, as I said, Frontex is but part of this solution; whether or not we want this solution, there also need to be serious discussion about how the burden will be shared between the Member States - discussion that so far the Council has evaded.Κύριε Πρόεδρε, όπως είπα, ο Frontex αποτελεί μόνο ένα μέρος της λύσης αυτής· είτε θέλουμε αυτήν τη λύση είτε όχι, πρέπει επίσης να διεξαχθεί σοβαρή συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μοιράζεται η ευθύνη μεταξύ των κρατών μελών - μια συζήτηση την οποία το Συμβούλιο έως τώρα έχει αποφύγει.
Eleven people are standing trial in Belgrade on charges of helping war crimes fugitive Ratko Mladic evade captureΈνδεκα άτομα δικάζονται στο Βελιγράδι με την κατηγορία ότι βοήθησαν το φυγόδικο εγκλημάτων πολέμου Ράτκο Μλάντιτς να διαφύγει της σύλληψης
Member States shall take the necessary measures to prevent the entry into, or transit through their territories of the persons listed in the Annex, who are engaged in activities which help persons at large continue to evade justice for crimes for which the ICTY has indicted them or are otherwise acting in a manner which could obstruct the ICTY’s effective implementation of its mandateΤα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εμποδίζουν την είσοδο στο έδαφός τους ή τη διαμέσου του εδάφους τους διέλευση των προσώπων που απαριθμούνται στο παράρτημα, τα οποία συμμετέχουν σε δραστηριότητες με τις οποίες διευκολύνονται ορισμένα πρόσωπα που παραμένουν ελεύθερα να συνεχίσουν να διαφεύγουν από τη δικαιοσύνη για εγκλήματα για τα οποία το ICTY τους έχει απαγγείλει κατηγορία, ή που προβαίνουν σε άλλες ενέργειες κατά τρόπο που ενδέχεται να εμποδίσει την ουσιαστική εκτέλεση από το ICTY της εντολής που του έχει ανατεθεί
Showing page 1. Found 444 sentences matching phrase "evade".Found in 1.908 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.