Translations into Greek:

  • αποφεύγω   
  • διαφεύγω   
  • ξεφεύγω   

Other meanings:

 
attempt to escape
 
escape or slip away
 
To get away from by artifice.
 
avoid by dexterity, subterfuge, elude
 
To escape; to slip away; — sometimes with from.
 
evade (the law)
 
To get away from by artifice; to avoid by dexterity, subterfuge, address, or ingenuity; to elude; to escape from cleverly; as, to evade a blow, a pursuer, a punishment; to evade the force of an argument.
 
To attempt to escape; to practice artifice or sophistry, for the purpose of eluding.

Similar phrases in dictionary English Greek. (1)

fare evaderλαθρεπιβάτης

    Show declension

Example sentences with "evade", translation memory

add example
He' s evading usΜας αποφεύγει
I do not really think that limiting the candidates to 'five plus one' is a courageous approach to the problem of reforming the institutions, which was evaded at the Amsterdam Summit.Δεν τολμώ να πιστέψω ότι ο περιορισμός των υποψηφίων σε «πέντε συν ένα» είναι ένας θαρραλέος τρόπος για να επιλύσουμε το πρόβλημα της μεταρρύθμισης των θεσμών, που αποφεύχθηκε στη σύνοδο κορυφής του 'Αμστερνταμ.
Retired Croatian General Ante Gotovina was arrested in December ‧ after four years of evading authoritiesΟ απόστρατος Κροάτης στρατηγός Άντε Γκοτόβινα συνελήφθη το Δεκέμβριο ‧ αφού κατάφερε να ξεφύγει από τις αρχές για τέσσερα χρόνια
I am referring to the ability that many Member States have to evade the European directive requiring an environmental impact assessment for public or private projects in very sensitive areas in the European ecosystem, such as the Alps in this case, or it could be the Pyrenees in Spain.Αναφέρομαι στην ικανότητα πολλών κρατών μελών να παρακάμπτουν την ευρωπαϊκή οδηγία που απαιτεί εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για δημόσια ή ιδιωτικά έργα σε πολύ ευαίσθητες περιοχές του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος, όπως εν προκειμένω οι Άλπεις ή ίσως τα Πυρηναία στην Ισπανία.
" We, too, want to learn who was pulling wool over our eyes for years on end and helping The Hague tribunal indictees evade justice" Και εμείς, επιθυμούμε να μάθουμε ποιος μας έριχνε στάχτη στα μάτια για χρόνια και βοηθούσε κατηγορουμένους του δικαστηρίου της Χάγης να διαφεύγουν της δικαιοσύνης
But there is one responsibility that this House cannot evade today, namely its responsibility for enabling the countries of Central and Eastern Europe to switch to alternative energy policies, instead of helping them to pursue the dangerous and senseless upgrading and conversion of their nuclear plants.Ένα πράγμα όμως δεν μπορεί σήμερα να αποφύγει το Σώμα: να καταστήσει δυνατή στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης τη μετάβαση σε εναλλακτικές ενεργειακές πολιτικές αντί για την επικίνδυνη και παράλογη αύξηση και προσαρμογή της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας.
However, if your evader can find a way to outmaneuver you, he escapesΩστόσο, εάν ο φυγάς σας μπορεί να βρει τρόπο να σας αποφύγει, θα το σκάσει
In this way, self-employed status is regularly and deliberately used as a scheme arrangement for evading labour law or regulations by a chain of subcontracting and outsourcingΈτσι, το καθεστώς του αυτοαπασχολούμενου χρησιμοποιείται τακτικά και ενσυνείδητα ως τέχνασμα για να παρακάμπτονται τα νομικά καθεστώτα και οι νόμιμες συνθήκες εργασίας στο πλαίσιο μίας υπεργολαβικής αλυσίδας
This is what the Herman report, in particular, tried to do, by not evading the "taboo' issues such as lack of a political mechanism to warn us of any abuse of monetary power on the part of the ECB which might be to the detriment of the general interest, or the risk of seeing day to day decisions on the external value of the euro being taken by the ECB and not the Ecofin Council, contrary to the measures of the Treaty.Αυτό προσπαθούσε κυρίως να επιτύχει η έκθεση Herman, χωρίς να αποφεύγει να αναφερθεί στα προβλήματα-ταμπού, κυρίως στα προβλήματα της απουσίας πολιτικών οργάνων τα οποία θα προλάμβαναν τυχόν κατάχρηση από την ΕΚΤ της νομισματικής εξουσίας, εις βάρος του γενικού συμφέροντος και παρά τον κίνδυνο να καταλήξουμε στο σημείο να αποφασίζει όχι το Ecofin αλλά η ΕΚΤ, μέρα με την ημέρα, για την εξωτερική αξία του ευρώ, αντίθετα με τις διατάξεις της Συνθήκης.
The estimated value of a contract may not be determined with a view to evading the requirements laid down in this Regulation, nor may a contract be split up for that purposeΤο προεκτιμώμενο ύψος μιας σύμβασης δεν μπορεί να προκύπτει από πρόθεση μη υπαγωγής της σύμβασης στις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Καμία σύμβαση δεν μπορεί να υποδιαιρεθεί σε μέρη με την ίδια ως άνω πρόθεση
The government plans to fine both individuals and businesses that evade the new levyΗ κυβέρνηση προγραμματίζει να βάλει πρόστιμα σε άτομα και επιχειρήσεις που αποφεύγουν τη νέα επιβολή φόρου
This amendment would have a negative impact on the protection enjoyed currently by consumers and those who are insured, for it would authorise insurance groups to evade more easily the rules of solvency.Αυτή η τροπολογία θα είχε μια αρνητική επίπτωση στην προστασία την οποία απολαύουν σήμερα καταναλωτές και ασφαλισμένοι, αφού θα επέτρεπε στους ασφαλιστικούς ομίλους να παρακάμψουν πιο εύκολα τους κανόνες φερεγγυότητας.
the winding-up or court-supervised administration and purchase of the old company are not merely devices aimed at evading application of the one time, last time principle: the Authority may determine that this was the case if, for example, the difficulties encountered by the purchaser were clearly foreseeable when it took over the assets of the old companyη εκκαθάριση ή η δικαστική διαχείριση και η εξαγορά της παλαιάς επιχείρησης δεν αποτελούν απλώς τεχνάσματα για να αποφευχθεί η εφαρμογή του κανόνα της εφάπαξ ενίσχυσης: αυτό μπορεί να το διαπιστώσει η Αρχή εάν, για παράδειγμα, οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζει ο αγοραστής ήταν σαφώς αναμενόμενες κατά την εξαγορά των στοιχείων ενεργητικού της παλαιάς επιχείρησης
They' re gonna be using decoys and imposters to evade usΘα χρησιμοποιήσουν σωσίες για να μας ξεφύγουν
Parliament must not evade its responsibilities again as it did in November.Το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να αποφύγει και πάλι τις ευθύνες του όπως το έπραξε τον Νοέμβριο.
We would give out the message that a confederation of states such as the European Union, which believes itself to be, and indeed is, a community ruled by law, wants to evade its responsibilities by using this argument at the moment when an illegal situation is being brought to an end.Θα στέλναμε το μήνυμα ότι μια συνομοσπονδία κρατών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θεωρεί τον εαυτό της, και πράγματι είναι, μια κοινότητα που διέπεται από δίκαιο, θέλει να αποφύγει τις ευθύνες της, χρησιμοποιώντας αυτό το επιχείρημα κατά τη στιγμή όπου δίνεται τέλος σε μια παράνομη κατάσταση.
The purpose of the report with recommendations on proposed interim measures for the freezing and disclosure of debtors' assets in cross-border cases is for European citizens and businesses to have the right for these decisions to actually be enforced. The lack of this type of measure sends a signal of impunity to recalcitrant debtors and makes it easier for rogue traders to evade their responsibilities, as they can simply move their assets to another jurisdiction to prevent a court judgment from actually being enforced.Σκοπός της έκθεσης που περιέχει συστάσεις σχετικά με την πρόταση προσωρινών μέτρων για το πάγωμα και τη γνωστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων οφειλετών σε διασυνοριακές υποθέσεις, είναι να έχουν οι ευρωπαίοι πολίτες και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις το δικαίωμα στην πραγματική εφαρμογή αυτών των αποφάσεων. " απουσία αυτού του είδους μέτρων καλλιεργεί την εντύπωση ατιμωρησίας στους απείθαρχους οφειλέτες και διευκολύνει τους αναξιόπιστους εμπόρους να απεκδύονται των ευθυνών τους, εφόσον μπορούν να μεταφέρουν απλά τα περιουσιακά στοιχεία τους σε άλλη δικαιοδοσία για να εμποδίσουν την εφαρμογή μιας δικαστικής απόφασης στην πράξη.
What steps is the Commission taking to broaden the list of persons named in that Common Position to include those helping ICTY indictees elsewhere in the region to evade justice?Ποια μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή προκειμένου να επεκτείνει τον κατάλογο των προσώπων που αναφέρονται στην Κοινή θέση, συμπεριλαμβάνοντας αυτούς που, σε άλλα μέρη της εν λόγω περιοχής, βοηθούν να διαφεύγουν από τη δικαιοσύνη άτομα κατά των οποίων το ΔΠΔΠΓ έχει απαγγείλει κατηγορία
But I believe it right to demonstrate that the hope of the British Government that it is possible to be both at the heart of European affairs and evade the resolution of British Membership of EMU is a dangerous illusion.Αλλά πιστεύω ότι είναι ορθό να αποδείξουμε ότι η ελπίδα της Βρετανικής κυβέρνησης να βρίσκεται στο κέντρο των ευρωπαϊκών υποθέσεων και ταυτόχρονα να αποφεύγει την απόφαση να γίνει η Βρετανία μέλος της ΟΝΕ αποτελεί μία επικίνδυνη ψευδαίσθηση.
That is the question, and do not tell us that there is no money, because there is; we can go and look for it among the tax evaders, in the taxation of capital gains in the financial markets and in tax havens.Αυτό είναι το ζήτημα, και μη μας λέτε ότι δεν υπάρχουν χρήματα, διότι χρήματα υπάρχουν∙ μπορούμε να τα αναζητήσουμε μεταξύ των φοροφυγάδων, στη φορολογία κεφαλαιακών κερδών στις χρηματοοικονομικές αγορές και στους φορολογικούς παραδείσους.
In the sphere of tax, there is a very simple way of avoiding it: it is simply not to conceal, not to hide one's own income and not to evade one's legal obligations.Στον τομέα της φορολογίας, υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος για να την αποφύγουμε: πρόκειται απλώς για το να μην συγκαλύπτουμε, να μην αποκρύπτουμε τα εισοδήματά μας και να μην αποφεύγουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις.
It' s a scandal that he evaded our vigilance for so longΕίναι σκανδαλώδες το πως διέφευγε της επιτήρησής μας, τόσο καιρό
Thanks to the rapporteur’s openness and willingness to listen, however, the report as it stands does not evade the more delicate points.Ωστόσο, χάρη στον διαφανή τρόπο με τον οποίο εργάστηκε ο εισηγητής και στην προθυμία του να ακούσει τις διάφορες απόψεις, η έκθεση στην παρούσα μορφή της δεν αντιπαρέρχεται ορισμένες ευαίσθητες πτυχές.
Coming in low from the east, I could evade the proximity sensorsΑν πάμε χαμηλά, θα μπορέσω να αποφύγω τους αισθητήρες
" These designations signal that we continue to track terrorist targets and designated persons who attempt to evade the international sanctions regime, " Zarate said, adding that the designations show Washington 's continuing efforts to work closely with its allies on these issues« Αυτές οι προκρίσεις δείχνουν ότι συνεχίζουμε να εντοπίζουμε τρομοκρατικούς στόχους και άτομα που προσπαθούν να διαφύγουν το διεθνές καθεστώς κυρώσεων », δήλωσε ο Ζαράτε, προσθέτοντας ότι οι προκρίσεις δείχνουν τις συνεχείς προσπάθειες της Ουάσινγκτον ώστε να εργαστεί στενά με τους συμμάχους της σε αυτά τα θέματα
Showing page 1. Found 444 sentences matching phrase "evade".Found in 0.727 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.