pronunciation: IPA: /ˈstændɚd/ ˈstændɚd      

Translations into Greek:

 • πρότυπο   
  (Noun  n)
   
  level of quality
   
  something used as a measure
   
  Something considered by an authority or by general consent as a basis of comparison.
 • σημαία   
  (Noun  f)
   
  a flag or ensign
 • προδιαγραφή   
   
  Something considered by an authority or by general consent as a basis of comparison.
 • επίπεδο   
 • κανονικός   
 • λάβαρο   
 • μέτρο   
 • στάνταρ   
 • τυποποιημένος   

Other meanings:

 
standard (goods)
 
authority (of)
 
An average or normal quality, quantity, or level.
 
The flag or ensign carried by a cavalry unit.
 
of the order of (following a number)
 
A rule or set of rules or requirements which are widely agreed upon or imposed by government.
 
One of the upright members that supports the horizontal axis of a transit or theodolite.
 
A bottle of wine containing 0.750 liters of fluid.
 
Of a usable or serviceable grade or quality.
 
A level of quality or attainment.
 
A rule or principle that is used as a basis for judgement.
 
standard (for weights and measures)
 
a level and inked string
 
Falling within an accepted range of size, amount, power, quality, etc.
 
A manual transmission vehicle.
 
(not comparable, of a motor vehicle) Having a manual transmission.
 
As normally supplied (not optional).
 
Something used as a measure for comparative evaluations.
 
(of a tree or shrub) Growing on an erect stem of full height.
 
An object regarded as the most common size or form of its kind.
 
A musical work of established popularity.
 
Having recognized excellence or authority.
 
falling within an accepted range
 
A de jure technical guideline advocated by a recognized noncommercial or government organization that is used to establish uniformity in an area of hardware or software development. The standard is the result of a formal process, based on specifications drafted by a cooperative group or committee after an intensive study of existing methods, approaches, and technological trends and developments. The proposed standard is later ratified or approved by a recognized organization and adopted over time by consensus as products based on the standard become increasingly prevalent in the market.
 
An object supported in an upright position.

Similar phrases in dictionary English Greek. (69)

Advanced Encryption Standardπροηγμένο πρότυπο κρυπτογράφησης
Amazon Standard Identification NumberASIN
American Standard Code for Information InterchangeΑμερικανικός πρότυπος κώδικας για ανταλλαγή πληροφοριών
biological standardβιολογικό πρότυπο
coppice with standardsδιφυής μορφή συστάδας
Data Encryption StandardΠρότυπο κρυπτογράφησης δεδομένων
Digital Signature Standardπρότυπο ψηφιακής υπογραφής
double standardδύο μέτρα και δύο σταθμά
emission standardπροδιαγεγραμμένα όρια εκπομπών
environmental quality standardπρότυπο ποιότητας του περιβάλλοντος
environmental standardπεριβαλλοντικό πρότυπο
European standardευρωπαϊκό πρότυπο
food standardκανόνας διατροφής
gold standardκανόνας χρυσού
gold-exchange standardκανόνας συναλλάγματος-χρυσού
harmonisation of standardsεναρμόνιση προτύπων
harmonization of standardsεναρμόνιση προτύπων
housing quality standardποιοτική προδιαγραφή για τη στέγαση
International Financial Reporting StandardsΔιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
International Organization for StandardizationΔιεθνής Οργανισμός Τυποποίησης; ISO; Διεθνής οργανισμός τυποποίησης; Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης
international standardδιεθνές πρότυπο
International Standard Book NumberΔιεθνής πρότυπος αριθμός βιβλίου
International Standard Classification of OccupationsISCO
International Standard Serial NumberInternational Standard Serial Number
international standardizationδιεθνής τυποποίηση
ISO standardπρότυπο ISO; πρότυπο ISO (Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης)
labour standardκανόνας εργασίας
living standardβιοτικό επίπεδο
marketing standardκανόνας εμπορίας
Microsoft Business Productivity Online Standard SuiteMicrosoft Business Productivity Online Standard Suite
Microsoft® Office Project Standard 2007Microsoft® Office Project Standard 2007
Microsoft® Office SharePoint® Server 2007 for Search (Standard Edition)Microsoft® Office SharePoint® Server 2007 for Search (Standard Edition)
Microsoft® Office Standard 2007Microsoft® Office Standard 2007
Microsoft® Office Visio® Standard 2007Microsoft® Office Visio® Standard 2007
modulation standardsπρότυπα διαμόρφωσης
non-standard employmentάτυπη μορφή εργασίας
pesticide control standardπροδιαγραφή (πρότυπο) ελέγχου φυτοφαρμάκων
product standardπροδιαγραφή προϊόντος
production standardκανόνας απόδοσης
Public Key Cryptography Standardsπρότυπα κρυπτογράφησης δημόσιου κλειδιού
quality standardποιοτικό πρότυπο
safety standardπροδιαγραφές ασφαλείας; πρότυπο ασφάλειας
standard accountτυπικός λογαριασμός
standard agreement health careσυμβεβλημένη ιατρική
Standard Arabicαραβική; αραβικά
Standard conditions for temperature and pressureΚανονικές Συνθήκες Πίεσης και Θερμοκρασίας
standard consumerτυπικός καταναλωτής
standard deviationτυπική απόκλιση
standard errorτυπικό σφάλμα
standard fontτυπική γραμματοσειρά
standard for building industryπροδιαγραφή για τις οικοδομές (την οικοδομική βιομηχανία)
Standard Generalized Markup LanguageStandard Generalized Markup Language
standard inputτυπική είσοδος
standard keyboardτυπικό πληκτρολόγιο
standard modeτυπική κατάσταση λειτουργίας
standard moduleβασική λειτουργική μονάδα
Standard Motor CompanyStandard Motor Company
standard of livingβιοτικό επίπεδο
standard outputτυπική έξοδος
standard query operatorτυπικός τελεστής ερωτήματος
standard rateτυπική χρέωση
Standard toolbarΒασική γραμμή εργαλείων
standard-bearerσημαιοφόρος
standardizationτυποποίηση
standardizeτυποποιώ
standardizedτυποποιημένος
Standards and formatsΠρότυπα και μορφές
technical standardτεχνικό πρότυπο
Triple Data Encryption StandardΠρότυπο τριπλής κρυπτογράφησης δεδομένων

    Show declension

Example sentences with "standard", translation memory

add example
However, if during the conformity check of consignments (as defined in point ‧.‧), it is difficult to distinguish between different lots and/or presentation of individual lots is not possible, all lots of a specific consignment may be treated as one lot if they are similar in regard to type of produce, dispatcher, country of origin, class and variety or commercial type, if this is provided for in the relevant marketing standardΕάν, ωστόσο, κατά τον έλεγχο συμμόρφωσης των αποστολών (όπως ορίζεται στο σημείο ‧.‧), είναι δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ των διαφόρων παρτίδων ή/και δεν είναι δυνατή η παρουσίαση σε ξεχωριστές παρτίδες, όλες οι παρτίδες μιας συγκεκριμένης αποστολής μπορούν να θεωρηθούν ως μία παρτίδα, εάν έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά όσον αφορά τον τύπο του προϊόντος, τον αποστολέα, τη χώρα καταγωγής, την κατηγορία και την ποικιλία ή τον εμπορικό τύπο, εφόσον αυτό προβλέπεται από τις αντίστοιχες προδιαγραφές εμπορίας
Prices in the regional market should be backed by the faster development of corporate culture and adaptation to EU standardsΟι τιμές στην περιφερειακή αγορά θα πρέπει να υποστηρίζονται από την ταχύτερη ανάπτυξη της εταιρικής κουλτούρας και την υιοθέτηση των ευρωπαϊκών προτύπων
The formulation used in the proposal is perfectly standard and it is not appropriate to change it at this time.Η φρασεολογία της προτάσεως είναι η συνήθης και δεν θα ήταν σκόπιμο να αλλάξει αυτή τη στιγμή.
I think it is crucial that domestic workers have a right to core labour standards.Θεωρώ καίριας σημασίας το δικαίωμα των οικιακών βοηθών σε βασικά εργασιακά πρότυπα.
On the one hand, their aim is to achieve greater harmonisation, improve international protection standards and enhance the quality and efficiency of asylum procedures.Από τη μία πλευρά, στόχος τους είναι να επιτύχουν μεγαλύτερη εναρμόνιση, να βελτιώσουν τα πρότυπα διεθνούς προστασίας και να ενισχύσουν την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών χορήγησης ασύλου.
Key words such as education, mobility, individualisation, standards on population growth, care and health, reconciling family and work commitments, and changing communication and leisure habits indicate an additional new requirement for social and personal but also for commercial servicesΈννοιες όπως κατάρτιση, κινητικότητα, εξατομίκευση, απαιτήσεις για δημογραφική ανάπτυξη, επαρκή μέριμνα και υγεία, συνδυασμός εργασιακού και επαγγελματικού βίου, καθώς και οι διαφορετικές συνήθειες επικοινωνίας και διαμόρφωσης του ελεύθερου χρόνου υποδεικνύουν την πρόσθετη και νέα ανάγκη για παροχή κοινωνικών, εξατομικευμένων, αλλά και εμπορικών υπηρεσιών
That said, the Committee does feel that every available means must be used to bring down victim numbers, for instance by introducing standards for road infrastructure design and signposting in the EU Member StatesΟπωσδήποτε βέβαια, κατά την ΕΟΚΕ πρέπει να γίνει χρήση κάθε μέσου με το οποίο θα ήταν δυνατή η μείωση του αριθμού των θυμάτων (π.χ. θέσπιση προδιαγραφών για τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της οδικής υποδομής και τη σηματοδότηση στα κράτη μέλη της ΕΕ
Our new GSP scheme provides for special incentive arrangements starting on 1 January 1998 in the form of additional preferences which may granted to countries implementing core labour standards.Το νέο μας πρόγραμμα για το ΣΓΠ προβλέπει ορισμένες ειδικές ρυθμίσεις για την παροχή κινήτρων που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 1998 με τη μορφή πρόσθετων προτιμησιακών καθεστώτων που μπορεί να παραχωρηθούν σε χώρες οι οποίες εφαρμόζουν βασικά εργασιακά πρότυπα.
We' il rebroadcast this message in ‧ standard minutesΘα επαναλάβουμε αυτό το μήνυμα σε ‧ κανονικά λεπτά
If the transferred asset is measured at amortised cost, the option in this Standard to designate a financial liability as at fair value through profit or loss is not applicable to the associated liabilityΑν το μεταβιβαζόμενο περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στο αποσβεσμένο κόστος, η επιλογή που παρέχει το Πρότυπο αυτό για τον προσδιορισμό μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων δεν εφαρμόζεται στη συνδεδεμένη υποχρέωση
But I should also say that I find it absurd if Member States which, in the past, have not observed European safety standards for example, now wish to prohibit the use of meat and bone meal in general or, if the Commission, as regards the question of the use of oils and fats, at the same time makes a general issue in a working document of the recycling of leftovers.Όμως τονίζω επίσης ότι θεωρώ παράλογο κράτη μέλη που στο παρελθόν ουδέποτε τήρησαν π.χ. τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας να θέλουν τώρα να απαγορεύσουν τη χρησιμοποίηση κρεατάλευρου. Θεωρώ επίσης παράλογο το γεγονός ότι σχετικά με το ζήτημα της χρησιμοποίησης ελαίων και λιπών η Επιτροπή θέτει τώρα ως θέμα στο ίδιο έγγραφο το ζήτημα της αναχρησιμοποίησης υπολειμμάτων τροφίμων.
In order to harmonise standards for the certification of expenditure for which payments from the Fund are claimed, the content of such certificates should be laid down and the nature and quality of the information on which they rely specifiedΓια λόγους ομοιομορφίας των πιστοποιητικών σχετικά με τις δαπάνες για τις οποίες ζητούνται οι ενδιάμεσες πληρωμές του ταμείου, θα πρέπει να καθορισθεί το περιεχόμενο των απαιτούμενων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και να προσδιορισθεί ο χαρακτήρας και η ποιότητα των πληροφοριών στις οποίες βασίζονται
The Certialentejo body has been recognised as complying with the requirements of StandardΟ οργανισμός Certialentejo έχει αναγνωριστεί ότι πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου
The Commission has taken great pride in touting its credentials in matching GSP benefits with rights standards." Επιτροπή υπερηφανεύεται διατυμπανίζοντας τα διαπιστευτήριά της όσον αφορά τη σύνδεση των οφελών βάσει του ΣΓΠ με τα πρότυπα που σχετίζονται με τα δικαιώματα.
Shares the concern expressed by the Commission in its Green Paper on the enhancement of the EU framework for investment funds regarding the emergence of guaranteed funds, misleadingly defined as such, when not backed by capital adequacy requirements; thus calls on the Commission to propose how the appropriate provisions, such as capital requirements for those funds at the EU level, can be achieved in order to ensure effective consumer protection; observes in this context that supervision requirements must be coherent and equally stringent both qualitatively, in terms of risk management standards, and quantitatively, as regards the resulting capital requirementsσυμμερίζεται την ανησυχία που εκφράζει η Επιτροπή, στο Πράσινο Βιβλίο για την ενίσχυση του πλαισίου της ΕΕ που διέπει τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, όσον αφορά την εμφάνιση των εγγυημένων αμοιβαίων κεφαλαίων, των οποίων η ονομασία είναι παραπλανητική, εφόσον δεν στηρίζονται σε απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να προτείνει τρόπους για την επιβολή των κατάλληλων διατάξεων όπως, για παράδειγμα, απαιτήσεων όσον αφορά τα κεφάλαια, σε επίπεδο ΕΕ, για αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια, ώστε να εξασφαλισθεί αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών· παρατηρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι απαιτήσεις επίβλεψης πρέπει να είναι συνεκτικές και εξίσου αυστηρές από άποψη ποιοτική, όσον αφορά τις προδιαγραφές της διαχείρισης κινδύνου, και ποσοτική, σε σχέση με τις προκύπτουσες απαιτήσεις όσον αφορά τα κεφάλαια·
In a randomised, double-blind study in a total of ‧ patients (‧ females, ‧ males) receiving chemotherapy that included cyclophosphamide ‧ mg/m‧; or cyclophosphamide ‧ mg/m‧ and doxorubicin (< ‧ mg/m‧) or epirubicin (< ‧ mg/m‧), aprepitant in combination with an ondansetron/dexamethasone regimen (see section ‧) was compared with standard therapy (placebo plus ondansetron ‧ mg orally (twice on Day ‧, and every ‧ hours on Days ‧ and ‧) plus dexamethasone ‧ mg orally on DayΣε μία τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή σε συνολικά ‧ ασθενείς (‧ γυναίκες, ‧ άνδρες) που λαμβάνουν χημειοθεραπεία, που περιελάμβανε κυκλοφωσφαμίδη ‧ mg/m‧, ή κυκλοφωσφαμίδη ‧ mg/m‧ και δοξορουβικίνη (≤‧ mg/m‧) ή επιρουβικίνη (≤‧ mg/m‧), η απρεπιτάντη σε συνδυασμό με ένα δοσολογικό σχήμα ονδασετρόνης/δεξαμεθαζόνης (βλέπε παράγραφο ‧. ‧) είχε συγκριθεί με καθιερωμένη θεραπεία(placebo με ονδασετρόνη ‧ mg χορηγούμενη από το στόμα (δύο φορές κατά την ημέρα ‧, και κάθε ‧ ώρες κατά τις ημέρες ‧ και ‧) και δεξαμεθαζόνη ‧ mg χορηγούμενη από το στόμα κατά την ημέρα
bringing EC directives on public procurement up to date by including references to common standardsτην προσαρμογή των κοινοτικών οδηγιών σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις με την προσθήκη μιας αναφοράς σε κοινώς αποδεκτά πρότυπα·
the better definition of the roles and obligations of all actors in the waste chain (not only producers, but also distributors and local and regional authorities) in order to enshrine the principle of producer responsibility and to ensure that collected WEEE is reported transparently and treated according to the environmental standards of the Directiveνα καθοριστούν καλύτερα ο ρόλος και οι υποχρεώσεις όλων των παραγόντων της αλυσίδας των αποβλήτων (όχι μόνο των παραγωγών, αλλά και των διανομέων και των τοπικών και των περιφερειακών αρχών), προκειμένου να διαφυλαχθεί η αρχή της ευθύνης του παραγωγού και να διασφαλιστεί ότι η δήλωση των συλλεγόμενων ΑΗΗΕ γίνεται με διαφανή τρόπο και η επεξεργασία τους σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα της οδηγίας·
They aim at strong socio-economic development and endeavour to have higher living standards for their citizens.Στοχεύουν σε ισχυρή κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και καταβάλλουν προσπάθειες για να επιτύχουν υψηλότερο βιοτικό επίπεδο για τους πολίτες τους.
A harmonised tax base and new accounting standard could lead to higher taxationΗ εναρμονισμένη φορολογική βάση και το νέο λογιστικό πρότυπο θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερη φορολόγηση
He explained that the force is essentially based on NATO standards and is under Alliance supervisionΕξήγησε πως η δύναμη βασίζεται ιδιαιτέρως στα πρότυπα του ΝΑΤΟ και τελεί υπό την επίβλεψη της Συμμαχίας
But since when did your standards drop so low?Αλλά από πότε έπεσαν τόσο τα δικά σου στάνταρ
In all cases, recruitment shall be directed to securing for the Agency the services of staff of the highest standard of ability and efficiencyΣε όλες τις περιπτώσεις, η πρόσληψη σκοπεί να διασφαλίσει, για τον οργανισμό, τις υπηρεσίες προσωπικού με το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ικανότητας και αποδοτικότητας
Products covered by quality standards shall be accepted for export to third countries only if they conform to those standardsΤα προϊόντα, για τα οποία καθορίζονται πρότυπα, γίνονται δεκτά προς εξαγωγή προς τρίτες χώρες μόνον εφόσον ανταποκρίνονται στα εν λόγω πρότυπα
Macedonia 's military needs to be adjusted " to the new threats, risks and dangers ", said Defence Minister Vlado Buckovski, adding that defence missions and functions, as well as the allocation of budget resources, should be brought into line with NATO standardsΟ στρατός της πΓΔΜ πρέπει να προσαρμοστεί " στις νέες απειλές, φόβους και κινδύνους ", δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Βλάντο Μπουκόφσκι, προσθέτοντας ότι οι αμυντικές αποστολές και λειτουργίες, καθώς και η δέσμευση οικονομικών πόρων, θα πρέπει να έλθει σε συμφωνία με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ
Showing page 1. Found 37717 sentences matching phrase "standard".Found in 6.136 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.