Translations into Estonian:

  • sexual situations 
     
    A label in a voluntary content-based rating system used by TV networks in the United States to indicate to viewers if a particular show has higher levels of sex, violence or adult language.

Example sentences with "sexual situations", translation memory

add example
(1) Satisfaction of sexual desire in an unnatural manner by violence or threat of violence or by taking advantage of the helpless situation of the victim in the absence of elements of a criminal offence prescribed in section 118 of this Code, is punishable by up to five years' imprisonment.(1) Sugulise kire ebaloomulikul viisil rahuldamise eest vägivalla või vägivallaga ähvardamise abil või ära kasutades kannatanu abitut seisundit, kui puuduvad käesoleva koodeksi paragrahvis 118 ettenähtud kuriteo tunnused, - karistatakse vabadusekaotusega kuni viie aastani.
The Commission has been called upon by the European Parliament to draw up and implement action programmes to combat such violence, inter alia, in its Resolutions of ‧ May ‧ on the communication from the Commission to the Council and the European Parliament: For further actions in the fight against trafficking in women; of ‧ September ‧ on female genital mutilation; of ‧ January ‧ on strategies to prevent the trafficking of women and children who are vulnerable to sexual exploitation; and of ‧ February ‧ on the current situation in combating violence against women and any future actionEuroopa Parlament nõudis muu hulgas oma ‧. mai ‧. aasta resolutsioonis komisjoni teatise kohta nõukogule ja Euroopa Parlamendile Täiendavate meetmete võtmiseks võitluses naistega kauplemise vastu: ‧. septembri ‧. aasta resolutsioonis naiste suguelundite moonutamise kohta; ‧. jaanuari ‧. aasta resolutsioonis seksuaalse kuritarvitamise suhtes kaitsetute naiste ja lastega kaubitsemise ennetusstrateegiate kohta ja ‧. veebruari ‧. aasta resolutsioonis naiste vastu suunatud vägivallaga võitlemise olukorra ja edasise tegevuse kohta, et komisjon koostaks ja viiks ellu tegevusprogrammid sellise vägivalla vastu võitlemiseks
I would like to emphasise, however, the concerns arising from situations relating to women's rights, gender equality and discrimination on the basis of sexual orientation: areas where the strengthening of European influence may be a factor for positive change.Tahaksin siiski rõhutada naiste õigustest, soolisest võrdõiguslikkusest ning seksuaalse suunitluse alusel diskrimineerimisest tulenevaid probleeme - valdkondi, kus Euroopa mõju tugevdamine positiivseid muutusi tuua võib.
Several key resolutions and initiatives ( EU-led or supported ) were adopted , notably on the death penalty and elimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief , country-specific situations ( Iran , Burma / Myanmar , DPRK ) and sexual orientation .Vastu võeti mitu olulist resolutsiooni ja algatust ( ELi juhtimisel või toetusel ) , eelkõige surmanuhtluse , usutunnistusest või veendumustest tingitud sallimatuse ja diskrimineerimise kõrvaldamise , riigispetsiifiliste olukordade ( Iraan , Birma/Myanmar , KRDV ) ja seksuaalsuse sättumuse kohta .
Since the ICPD, progress has been made, yet there is still much to be done to ensure that every woman has the chance of a healthy pregnancy and of giving birth in safe conditions, that the sexual and reproductive health needs of young people are met and that the violence and abuse suffered by women is stopped, including in refugee and conflict situationsICPD järgselt on tehtud edusamme, ent siiski on tarvis teha veel palju, et tagada kõikidele naistele ohutu rasedus ja sünnitus turvalistes tingimustes, noorte seksuaal-ja soojätkamishügieeni alaste vajaduste rahuldamine ning naiste vastu suunatud vägivalla ja kuritarvituste lõpetamine, sealhulgas pagulus-ja konfliktolukordades
Considers it crucial to end the impunity of gender-based crimes of violence and to exclude these crimes, where feasible, from amnesty provisions, and to ensure that all victims of sexual violence, particularly women and girls, have equal protection under the law and equal access to justice; given the situation of disadvantage that women and children in many societies have in accessing justice, considers that special arrangements should be made whenever necessarypeab oluliseks lõpetada soopõhiste vägivallakuritegude karistamatus ning välistada võimaluse korral nende kuritegude suhtes amnestia kohaldamine, ning et kõigile seksuaalse vägivalla ohvritele, eeskätt naistele ja tütarlastele, tagataks võrdne õiguskaitse ja võrdne juurdepääs kohtusüsteemile; on arvamusel, võttes arvesse ebasoodsat olukorda, milles on naised ja lapsed paljudes ühiskondades õiguskaitsele juurdepääsul, et vajaduse korral tuleks kasutada erikorda
According to a national study conducted in Romania, in 90% of the cases, the victims of sexual harassment were women and 1 out of 9 people in the urban environment have dealt with a sexual harassment situation.Vastavalt Rumeenias läbiviidud riiklikule uuringule olid 90 % juhtudest seksuaalse ahistamise ohvriteks naised ning üks üheksast linnas elavast inimesest oli kogenud seksuaalset ahistamist.
Contract staff shall be selected on the broadest possible geographical basis from among nationals of participating Member States and without distinction as to racial or ethnic origin, political, philosophical or religious beliefs, age or disability, gender or sexual orientation and without reference to their marital status or family situationLepingulise töötajana töölevõtmiseks peab töötajal olema vähemalt
(1) Involving a person against his or her will in satisfaction of sexual desire in a manner other than sexual intercourse by using force or taking advantage of a situation in which the person is not capable of initiating resistance or comprehending the situation is punishable by up to 3 years' imprisonment.(1) Inimese tahte vastaselt tema kaasamise eest sugulise kire rahuldamisele suguühendusest erineval viisil, kui selleks on kasutatud vägivalda või on ära kasutatud isiku seisundit, milles ta ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama, - karistatakse kuni kolmeaastase vangistusega.
The European Parliament is an equal opportunities employer and accepts applications without discrimination on any grounds such as sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, age, sexual orientation, marital status or family situationEuroopa Parlament kohaldab võrdsete võimaluste poliitikat ja võtab kandideerimisavaldusi vastu, diskrimineerimata soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või pereolude alusel
When implementing this Chapter, Member States shall take into account the specific situation of vulnerable persons such as minors, unaccompanied minors, disabled people, elderly people, pregnant women, single parents with minor children and persons who have been subjected to torture, rape or other serious forms of psychological, physical or sexual violenceKäesoleva peatüki rakendamisel võtavad liikmesriigid arvesse kaitsetute isikute, näiteks alaealiste, saatjata alaealiste, puuetega inimeste, vanurite, rasedate naiste, alaealiste lastega üksikemade ning piinamise, vägistamise või muude psühholoogilise, füüsilise või seksuaalse vägivalla raskete vormide ohvriks langenud isikute konkreetset olukorda
The Federation raises awareness and fights against the phenomena of missing and sexually exploited children by facilitating communication between European organisations towards a more efficient approach, stimulating the creation of a European study centre to centralise and analyse data concerning these phenomena and promoting and conducting activities to improve the situation of minors, victims of disappearance and/or sexual abuse, and to change the legal norms, the mentality and behaviour in EuropeFöderatsioon tõstab teadlikkust ja võitleb laste kadumise ja seksuaalse ekspluateerimise vastu, soodustades tõhusama lähenemisviisi loomiseks teabevahetust Euroopa organisatsioonide vahel, toetades Euroopa uurimiskeskuse loomist neid nähtusi käsitlevate andmete koondamiseks ja analüüsimiseks ning edendades ja viies läbi tegevusi alaealiste, kadumis- ja/või seksuaalse kuritarvitamisohvrite olukorra parandamiseks ning õigusnormide, suhtumisviisi ja käitumise muutmiseks Euroopas
Candidates will be selected without distinction as to race, political, philosophical or religious beliefs, gender or sexual orientation and without reference to their marital status or family situationKandidaatide valikul ei tehta vahet nende rassi, poliitiliste ega filosoofiliste tõekspidamiste, usutunnistuse, soo, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu ega perekondliku olukorra alusel
The Commission has been called upon by the European Parliament to draw up and implement action programmes to combat such violence, inter alia, in its Resolutions of ‧ May ‧ on the communication from the Commission to the Council and the European Parliament: For further actions in the fight against trafficking in women; of ‧ September ‧ on female genital mutilation; of ‧ January ‧ on strategies to prevent the trafficking of women and children who are vulnerable to sexual exploitation; and of ‧ February ‧ on the current situation in combating violence against women and any future actionEuroopa Parlament nõudis muu hulgas oma ‧. mai ‧. aasta resolutsioonis komisjoni teatise kohta nõukogule ja Euroopa Parlamendile Täiendavate meetmete võtmiseks võitluses naistega kauplemise vastu; ‧. septembri ‧. aasta resolutsioonis naiste suguelundite moonutamise kohta; ‧. jaanuari ‧. aasta resolutsioonis seksuaalse kuritarvitamise suhtes kaitsetute naiste ja lastega kaubitsemise ennetusstrateegiate kohta ja ‧. veebruari ‧. aasta resolutsioonis naiste vastu suunatud vägivallaga võitlemise olukorra ja edasise tegevuse kohta, et komisjon koostaks ja viiks ellu tegevusprogrammid sellise vägivalla vastu võitlemiseks
welcomes the European Year of Equal Opportunities- ‧ as well as the European Commission's ambition to take stock of the social situation in the European Union, with a particular emphasis on questions of access and opportunity, with a view to building a new consensus on the social challenges facing Europe; reiterates the need to take seriously discrimination with regard to age, gender, ethnic origin, disability, sexual orientation, religion and belieftervitab Euroopa võrdsete võimaluste aastat ning Euroopa Komisjoni püüet hinnata Euroopa Liidu sotsiaalset olukorda, iseäranis tähtsustades juurdepääsu ja võimaluse küsimust, et saavutada uus kokkulepe Euroopa ees seisvate sotsiaalsete väljakutsete osas; kordab vajadust ea, soo, etnilise päritolu, puude, seksuaalse orientatsiooni, usutunnistuse ja veendumuste alusel diskrimineerimise vastu võitlemist tõsiselt võtta
On ‧ July ‧, the United Nations Security Council adopted Resolution ‧ (UNSCR ‧ ) extending the measures imposed by UNSCR ‧ to political and military leaders recruiting or using children in armed conflict in violation of applicable international law and to individuals committing serious violations of international law involving the targeting of children in situations of armed conflict, including killing and maiming, sexual violence, abduction and forced displacementÜRO Julgeolekunõukogu võttis ‧. juulil ‧. aastal vastu resolutsiooni ‧ , millega laiendatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga ‧ kehtestatud meetmeid poliitilistele ja sõjaväelistele liidritele, kes kohaldatavat rahvusvahelist õigust rikkudes värbavad või kasutavad lapsi relvastatud konfliktides, ning isikutele, kes rikuvad tõsiselt rahvusvahelist õigust, võttes relvastatud konfliktides sihtmärgiks lapsi, sealhulgas tappes, sandistades, seksuaalset vägivalda kasutades, inimrööve toime pannes ja sunniviisiliselt ümber asustades
Temporary staff shall be selected without distinction as to race, political, philosophical or religious beliefs, sex or sexual orientation and without reference to their marital status or family situationAjutiste töötajate valimisel ei tehta vahet rassi, poliitiliste, filosoofiliste või usuliste tõekspidamiste, soo või seksuaalse sättumuse põhjal ega võeta arvesse perekonnaseisu või pereolusid
Thus I appeal to the European Union Agency for Fundamental Rights to gather more information on the situation of people with HIV/AIDS and to ensure that these sufferers still have the right to a full social, sexual and reproductive life.Seetõttu pöördun ma Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti poole palvega koguda rohkem teavet HIV/AIDSiga inimeste olukorra kohta ning tagada neile õigus elada täisväärtuslikku ühiskondlikku ja seksuaalelu ja saada järglasi.
Calls for special attention to be given to the needs of girl-child mothers in conflict and post-conflict situations and to refugees and internally displaced girls, as well as girls who are subjected to rape and sexual violencenõuab erilise tähelepanu pööramist tütarlaste emade vajadustele relvakonflikti ja konfliktijärgsetes olukordades ning põgenikele ja riigi sees ümberasustatud tütarlastele, samuti tütarlastele, kes on pidanud taluma vägistamist ja seksuaalset vägivalda
Europe-wide investigation carried out on a comparable basis into the way adults and children use online technologies, the resulting risks for children and the effects of harmful practices on children, and behavioural and psychological aspects with emphasis on child sexual abuse related to the use of online technologies, investigation on upcoming risk situations due to transforming behaviours or technological developments, etcüleeuroopaline võrdlev uuring selle kohta, mil viisil täiskasvanud ja lapsed kasutavad võrgutehnoloogiaid, millised on sellest tulenevad ohud ja kahjuliku tegevuse mõjud lastele ning selle käitumuslikud ja psühholoogilised aspektid; keskendutakse laste seksuaalsele kuritarvitamisele seoses võrgutehnoloogiate kasutamisega, käitumise muutumisest või tehnoloogia arengust tulenevate uute ohtlike olukordade uurimisele jne
Asks for the proper and full application of the Qualifications Directive, which recognises persecution for sexual orientation as a ground for granting asylum and requires Member States to consider the individual case and the situation in the country of origin, including laws and regulations and the manner in which they are appliedpalub nõuetekohaselt ja täielikult rakendada kvalifitseerumise direktiivi, milles tunnistatakse, et tagakiusamine seksuaalse sättumuse alusel on varjupaiga andmise alus, ja nähakse ette, et liikmesriigid vaatavad läbi iga üksikjuhtumi ja uurivad olukorda päritoluriigis, sealhulgas seadusi ja nende kohaldamise viise
The European Parliament is an equal opportunities employer and accepts applications without discrimination on any ground such as sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, age, sexual orientation, marital status or family situationEuroopa Parlament kohaldab võrdsete võimaluste poliitikat ja võtab kandideerimisavaldusi vastu, diskrimineerimata soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse orientatsiooni, perekonnaseisu või pereolude alusel
Draws attention to the particularly difficult situation of HIV-infected children, children with AIDS and AIDS orphans; condemns, in particular, the rape of women and girls in the belief that sexual intercourse with a virgin can cure AIDS, and calls on local information campaigns to eradicate this mistaken belief and thereby offer increased protection to girls in particularjuhib tähelepanu HIVi nakatunud ja aidsihaigete laste ning AIDSi tõttu orvuks jäänud laste eriti raskele olukorrale; mõistab eelkõige hukka naiste ja tütarlaste vägistamised, mis on toime pandud usus, et seksuaalvahekord neitsiga võib ravida AIDSi, ning kutsub üles ekslikku uskumust kohalike teavituskampaaniatega kõrvaldama ja pakkuma seeläbi eelkõige tütarlastele paremat kaitset
Unfortunately, we are all aware that periods of upheaval and armed conflicts exacerbate situations of violence against women and children, and lead to a rise in cases of sexual abuse.kirjalikult. - (PT) Kahjuks teame kõik väga hästi, et ülestõusude ja relvakonfliktide perioodidel muutub naiste ja laste vastu suunatud vägivalla probleem palju teravamaks ning suureneb ka seksuaalse kuritarvitamise juhtude arv.
Calls on the Commission to make sure that Member States grant asylum to persons fleeing from persecution on the grounds of their sexual orientation in their country of origin, to take initiatives at the bilateral and multilateral level to stop the persecutions of persons on the basis of their sexual orientation, and to launch a study on the situation of trans-sexual people in the Member States and candidate countries, with regard inter alia to the risk of harassment and violencepalub komisjonil tagada, et liikmesriigid annavad varjupaika isikutele, kes põgenevad nende seksuaalsest sättumusest tingitud tagakiusamise eest oma päritoluriigis, teha algatusi kahe- ja mitmepoolsel tasandil isikute seksuaalsest sättumusest tingitud tagakiusamise lõpetamiseks ning käivitada uuring transseksuaalide olukorra kohta liikmesriikides ja kandidaatriikides, muu hulgas seoses ahistamise ja vägivalla ohuga
Showing page 1. Found 47960 sentences matching phrase "sexual situations".Found in 11.263 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.