Translations into Estonian:

  • sexual situations 
     
    A label in a voluntary content-based rating system used by TV networks in the United States to indicate to viewers if a particular show has higher levels of sex, violence or adult language.

Example sentences with "sexual situations", translation memory

add example
(1) Satisfaction of sexual desire in an unnatural manner by violence or threat of violence or by taking advantage of the helpless situation of the victim in the absence of elements of a criminal offence prescribed in section 118 of this Code, is punishable by up to five years' imprisonment.(1) Sugulise kire ebaloomulikul viisil rahuldamise eest vägivalla või vägivallaga ähvardamise abil või ära kasutades kannatanu abitut seisundit, kui puuduvad käesoleva koodeksi paragrahvis 118 ettenähtud kuriteo tunnused, - karistatakse vabadusekaotusega kuni viie aastani.
Europe-wide investigation carried out on a comparable basis on the use of online technologies, the resulting risks for children, and the effects of harmful practices on children, and behavioural and psychological aspects with emphasis on child sexual abuse related to the use of online technologies, investigation on upcoming risk situations due to transforming behaviours or technological developments, etcÜleeuroopaline võrdlev uuring sidustehnoloogiate kasutamise kohta, millised on sellest tulenevad ohud ja kahjuliku tegevuse mõjud lastele ning selle käitumuslikud ja psühholoogilised aspektid; keskendutakse laste seksuaalsele väärkohtlemisele seoses sidustehnoloogiate kasutamisega, käitumise muutumisest või tehnoloogia arengust tulenevate uute ohtlike olukordade uurimisele jne
Several key resolutions and initiatives ( EU-led or supported ) were adopted , notably on the death penalty and elimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief , country-specific situations ( Iran , Burma / Myanmar , DPRK ) and sexual orientation .Vastu võeti mitu olulist resolutsiooni ja algatust ( ELi juhtimisel või toetusel ) , eelkõige surmanuhtluse , usutunnistusest või veendumustest tingitud sallimatuse ja diskrimineerimise kõrvaldamise , riigispetsiifiliste olukordade ( Iraan , Birma/Myanmar , KRDV ) ja seksuaalsuse sättumuse kohta .
The European Parliament is an equal opportunities employer and accepts applications without discrimination on any ground such as sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, age, sexual orientation, marital status or family situationEuroopa Parlament rakendab võrdsete võimaluste poliitikat ning võtab kandideerimisavaldusi vastu, diskrimineerimata soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või pereolude alusel
Other issues include sexual and reproductive health rights, reconciling family and professional life, women entering the labour market on equal terms with men, the situation of vulnerable groups of women, such as disabled women or women in rural areas, plus the representation of women in public life.Muude probleemide hulka kuuluvad on seksuaal- ja reproduktiivtervishoidu puudutavad õigused, pere- ja tööelu ühildamine, naiste sisenemine tööturule meestega võrdsetel tingimustel, kaitseta naisterühmade, näiteks puuetega ja maanaiste, olukord, lisaks naiste esindatus avalikus elus.
carrying out research into the causes and current situation of trafficking in women and children for the purposes of sexual exploitation, and carrying out effective public awareness campaigns on that subjectuurida seksuaalse ärakasutamise eesmärgil naiste ja lastega kaubitsemise põhjuseid ja hetkeseisu ning viia läbi sellealased tulemuslikud üldsuse teadlikkuse tõstmise kampaaniad
The programme will pay attention to the situation of street children, a situation which is becoming dramatic as street children are not only victims of traffickers in drugs and human beings, but also suffer violence and sexual abuseProgrammis pööratakse tähelepanu tänavalaste olukorrale, mis on muutumas dramaatiliseks, kuna lisaks narko- ja inimkaubanduse ohvriks langemisele kannatavad tänavalapsed ka vägivalla ja seksuaalse väärkohtlemise all
The situation has scarcely improved against this backdrop: the humanitarian crisis continues without any obvious signs of improvement, as do the human rights violations, the sickening trend of violence, indeed of sexual atrocities, the impunity for all manner of crimes, and the pillaging of natural resources.Olukord ei ole kõige selle taustal eriti paranenud: humanitaarkriis jätkub ilma igasuguse ilmse paranemismärgita, nagu ka inimõiguste rikkumised, tülgastav vägivaldsus, eriti seksuaalsete julmuste osas, karistamatus igasuguste kuritegude osas ning loodusvarade rüüstamine.
(1) Involving a person against his or her will in satisfaction of sexual desire in a manner other than sexual intercourse by using force or taking advantage of a situation in which the person is not capable of initiating resistance or comprehending the situation is punishable by up to 3 years' imprisonment.(1) Inimese tahte vastaselt tema kaasamise eest sugulise kire rahuldamisele suguühendusest erineval viisil, kui selleks on kasutatud vägivalda või on ära kasutatud isiku seisundit, milles ta ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama, - karistatakse kuni kolmeaastase vangistusega.
Calls on the EU to encourage China to participate in meeting the challenges linked to the demographic situation in Africa; in this context, highlights the fact that the population growth rate is higher than the economic growth rate in many parts of Africa and that measures to change this include improving sexual and reproductive health, as mentioned in the UN report of the International Conference on Population and Development ofkutsub ELi üles ergutama Hiinat osalema probleemide lahendamisel, mis on seotud demograafilise olukorraga Aafrikas; rõhutab sellega seoses asjaolu, et paljudes Aafrika osades on rahvastiku kasvumäär kõrgem kui majanduse kasvumäär ning et selle muutmiseks võetavad meetmed hõlmavad seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu parandamist, nagu on nimetatud ÜRO rahvastiku ja arengu rahvusvahelise konverentsi ‧. aasta aruandes
Calls for zero tolerance of the sexual violence against girls and women which is used as a weapon of war and for severe criminal penalties to be imposed on the perpetrators of these crimes; draws attention to the importance of access to health services in conflict situations and refugee campsnõuab nulltolerantsi tüdrukute ja naiste vastu toime pandud seksuaalvägivalla suhtes, mida kasutatakse sõjarelvana, ning nõuab rangeid kriminaalkaristusi nende kuritegude toimepanijatele; juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on tervishoiuteenuste kättesaadavus konfliktiolukordades ja põgenikelaagrites
Actions shall take account of the specific situation of vulnerable persons such as minors, unaccompanied minors, disabled people, elderly people, pregnant women, single parents with minor children, and persons who have been subjected to torture, rape or other serious forms of psychological, physical or sexual violenceMeetmed võtavad arvesse selliste vähekaitstud isikute eriomast olukorda, nagu alaealised, saatjata alaealised, puuetega inimesed, vanurid, rasedad, alaealiste lastega üksikvanemad ja isikud, keda on piinatud, vägistatud või kelle suhtes on tarvitatud muud psühholoogilist, füüsilist või seksuaalset vägivalda
Recognises that girls are particularly vulnerable to violence and discrimination, and calls for greater efforts to be made to protect girls against all forms of violence, including rape, sexual exploitation and forced recruitment into the armed forces, and to foster policies and programmes to promote the protection of girls' rights in conflict and post-conflict situationstunnistab, et tütarlapsed on vägivallast ja diskrimineerimisest eriti ohustatud, ning nõuab, et tütarlaste kaitsmiseks igasuguste vägivallavormide, sealhulgas vägistamise, seksuaalse ärakasutamise ning sunniviisilise relvajõududesse värbamise eest tehtaks suuremaid pingutusi ning toetataks poliitikat ja programme, mille eesmärk on tütarlaste õiguste kaitse nii konfliktiolukorras kui konfliktijärgses olukorras
Your financial situation, your sexual orientation, your unconventional upbringing-- they all make you a potential targetTeie finantsolukord, seksuaalne orientatsioon, teie ebaharilik kasvatus- need kõik muudavad teid võimalikuks sihtmärgiks
According to a national study conducted in Romania, in 90% of the cases, the victims of sexual harassment were women and 1 out of 9 people in the urban environment have dealt with a sexual harassment situation.Vastavalt Rumeenias läbiviidud riiklikule uuringule olid 90 % juhtudest seksuaalse ahistamise ohvriteks naised ning üks üheksast linnas elavast inimesest oli kogenud seksuaalset ahistamist.
Eurojust applies a policy of equal opportunity for men and women and accepts applications without distinction on grounds of sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic characteristics, and language, religious, political or other convictions or opinions, financial situation, disability, age, sexual orientation, marital status or family situationEUROJUST rakendab meeste ja naiste võrdsete võimaluste põhimõtet ning võtab kandideerimisavaldusi vastu soo, rassi, nahavärvi, rahvuse või ühiskondliku päritolu, geneetiliste eripärade, keeleoskuse, usu või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahalise olukorra, puuete, vanuse, seksuaalse sättumuse, abikaasa olemasolu või perekonna suuruse järgi vahet tegemata
is particularly concerned about migrant women since: they are at risk of physical or sexual abuse for the purposes of employment, marriage, or prostitution; they need to be aware of the actual situations and dangers in potential host countries, to prevent them from falling prey to human trafficking; and their protection and integration has to be further enhanced to ensure their effective enjoyment of human rightsjuhib eritähelepanu sisserändajatest naistele järgmistel põhjustel: neid ohustab füüsiline või seksuaalne ahistamine töö, abielu või prostitutsiooni eesmärgil; nad peavad olema teadlikud tegelikust olukorrast ja tegelikest ohtudest sisserändajaid vastuvõtvates riikides, et nad ei langeks inimkaubanduse ohvriks; nende kaitset ja integratsiooni tuleb veelgi suurendada, et tagada neile inimõiguste tõhus kaitse
Other key situations that need to be addressed by this session of the Human Rights Council are Belarus, where we are deeply concerned at the number of political prisoners, the Democratic Republic of Congo - where there are distressing reports of continuing human rights violations, in particular, widespread sexual violence - as well as Côte d'Ivoire.Teised tähtsad teemad, mida eelseisval inimõiguste nõukogu istungjärgul käsitleda tuleb, on Valgevene, kus meile tekitab palju muret poliitvangide arv, Kongo Demokraatlik Vabariik, kust tuleb murettekitavaid teateid jätkuvatest inimõiguste rikkumistest ja ennekõike laialt levinud seksuaalsest vägivallast, ning Côte d'Ivoire.
individuals operating in the DRC and committing serious violations of international law involving the targeting of children or women in situations of armed conflict, including killing and maiming, sexual violence, abduction and forced displacementKongo Demokraatlikus Vabariigis tegutsevad isikud, kes rikuvad tõsiselt rahvusvahelist õigust, võttes relvastatud konfliktides sihtmärgiks lapsi või naisi, sealhulgas tappes, sandistades, seksuaalset vägivalda kasutades, inimrööve toime pannes ja sunniviisiliselt ümber asustades
The Federation raises awareness and fights against the phenomena of missing and sexually exploited children by facilitating communication between European organisations towards a more efficient approach, stimulating the creation of a European study centre to centralise and analyse data concerning these phenomena and promoting and conducting activities to improve the situation of minors, victims of disappearance and/or sexual abuse, and to change the legal norms, the mentality and behaviour in EuropeFöderatsioon tõstab teadlikkust ja võitleb laste kadumise ja seksuaalse ekspluateerimise vastu, soodustades tõhusama lähenemisviisi loomiseks teabevahetust Euroopa organisatsioonide vahel, toetades Euroopa uurimiskeskuse loomist neid nähtusi käsitlevate andmete koondamiseks ja analüüsimiseks ning edendades ja viies läbi tegevusi alaealiste, kadumis- ja/või seksuaalse kuritarvitamisohvrite olukorra parandamiseks ning õigusnormide, suhtumisviisi ja käitumise muutmiseks Euroopas
on behalf of the PSE Group. - (DE) Madam President, with today's motion on the situation in the Democratic Republic of Congo and on rape and violation as a war crime, we are calling on the European Union and United Nations formally to recognise rape, forced impregnation, sexual slavery and other forms of sexual violence as a crime against humanity and as a form of torture.fraktsiooni PSE nimel. - (DE) Proua president, tänase resolutsiooni ettepanekuga olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis ning vägistamise tunnistamise kohta sõjakuriteona kutsume Euroopa Liitu ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ametlikult üles tunnistama vägistamist, sunnitud viljastamist, seksuaalset ärakasutamist ja muid seksuaalse vägivalla vorme inimsusevastase kuriteona ja piinamisena.
It is 10 years since the adoption of UN Security Council (UNSC) resolutions 1325 (2000) and 1820 (2008) on women, peace and security, and UNSC resolution 1888 (2009) on sexual violence against women and children in situations of armed conflict.Kümme aastat on möödunud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide nr 1325 (2000) ja 1820 (2008) naiste, rahu ja julgeoleku kohta ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1888 (2009) naiste- ja lastevastase seksuaalse vägivalla kohta relvakonfliktis vastuvõtmisest.
Member States shall take into account the specific situation of vulnerable persons such as minors, unaccompanied minors, disabled people, elderly people, pregnant women, single parents with minor children and persons who have been subjected to torture, rape or other serious forms of psychological, physical or sexual violence, in the national legislation implementing the provisions of Chapter ‧ relating to material reception conditions and health careLiikmesriigid võtavad siseriiklikes õigusaktides, millega rakendatakse ‧ peatüki sätteid materiaalsete vastuvõtutingimuste ja tervishoiu kohta, arvesse haavatavate isikute nagu alaealiste, saatjata alaealiste, puudega inimeste, vanurite, rasedate, alaealiste lastega üksikvanemate ning piinatud või vägistatud isikute või isikute, kelle suhtes on tarvitatud muud psühholoogilist, füüsilist või seksuaalset vägivalda, eriolukorda
Strongly reiterates its call for all necessary guarantees to be provided through the ESS and the ESDP so as to ensure the successful implementation of UN Security Council resolutions on women and peace and security, namely resolutions ‧ of ‧ October ‧ (S/RES/‧) and ‧ of ‧ June ‧ (S/RES/‧), in furthering women’s equal participation in all matters and decisions concerning peace and security and categorising the systematic use of sexual violence against women in conflict situations as a war crime and a crime against humanity; regrets that progress on gender equality in ESDP operations is happening far too slowlykordab tungivalt oma üleskutset, et EJSi ja EJKP kaudu tuleks anda igakülgsed tagatised, et kindlustada ÜRO Julgeolekunõukogu ‧. oktoobri ‧. aasta resolutsiooni ‧ (S/RES/‧) ja ‧. juuni ‧. aasta resolutsiooni ‧ (S/RES/‧) (mis käsitlevad naisi, rahu ja julgeolekut) edukas elluviimine, edendades naiste võrdset osalemist kõigis rahu ja julgeolekut puudutavates küsimustes ja otsustes ning liigitades konfliktiolukordades esineva naiste vastu suunatud süstemaatilise seksuaalvägivalla sõjakuriteoks ja inimsusevastaseks kuriteoks; peab kahetsusväärseks, et soolise võrdõiguslikkuse alased edusammud EJKP operatsioonides on liiga aeglased
on behalf of the PPE Group. - (DE) Mr President, the human rights situation in Burma has deteriorated dramatically: political repression accompanied by military and sexual violence, children systematically being recruited as soldiers, 2 000 political prisoners.fraktsiooni PPE nimel. - (DE) Austatud juhataja! Inimõiguste olukord Birmas on dramaatiliselt halvenenud: poliitilise survega kaasneb sõjaväeline ja seksuaalne vägivald, lapsi värvatakse regulaarselt sõduriteks, poliitvange on rohkem kui 2000.
Showing page 1. Found 47960 sentences matching phrase "sexual situations".Found in 28.889 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.