Translations into Estonian:

  • sexual situations 
     
    A label in a voluntary content-based rating system used by TV networks in the United States to indicate to viewers if a particular show has higher levels of sex, violence or adult language.

Example sentences with "sexual situations", translation memory

add example
Calls on the Commission to make sure that Member States grant asylum to persons fleeing from persecution on the grounds of their sexual orientation in their country of origin, to take initiatives at the bilateral and multilateral level to stop the persecutions of persons on the basis of their sexual orientation, and to launch a study on the situation of trans-sexual people in the Member States and candidate countries, with regard inter alia to the risk of harassment and violencepalub komisjonil tagada, et liikmesriigid annavad varjupaika isikutele, kes põgenevad nende seksuaalsest sättumusest tingitud tagakiusamise eest oma päritoluriigis, teha algatusi kahe- ja mitmepoolsel tasandil isikute seksuaalsest sättumusest tingitud tagakiusamise lõpetamiseks ning käivitada uuring transseksuaalide olukorra kohta liikmesriikides ja kandidaatriikides, muu hulgas seoses ahistamise ja vägivalla ohuga
Stresses that action against the commercial sexual exploitation of children- i.e. trafficking in children for sexual purposes, child pornography and child sex tourism should be made one of the strategy's major objectives for action both within and outside the European Union, in particular in the light of the Millennium Development Goals (MDGs); points out that poverty is often one of the many causes of and reinforces social exclusion, discrimination and endangering of children; takes the view, however, that commercial sexual exploitation of children has its true origin in the demand for sex with children and in organised crime, which is prepared to exploit situations that place children at riskrõhutab vajadust teha majanduslikul eesmärgil laste seksuaalse ekspluateerimise (s.t lastega kauplemine seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil, lastepornograafia ja lastega seotud seksiturism) vastasest võitlusest üks strateegia peaeesmärke nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool seda – eriti ÜRO aastatuhande arengueesmärke silmas pidades; juhib tähelepanu sellele, et vaesus on tihti üks paljudest sotsiaalse tõrjutuse, diskrimineerimise ja laste ohtu seadmise põhjustest ning võimendab neid; on siiski arvamusel, et laste majanduslikul eesmärgil seksuaalse ekspluateerimise põhjused peituvad nõudluses seksi järele lastega ning organiseeritud kuritegevuses, mis on valmis ära kasutama lapsi ohtu seadvaid olukordi
criminalisation of engaging in sexual activities with an individual below the age of ‧, even when he or she is above the age of consent, where use is made of coercion, force or threats, or abuse is made of a recognised position of trust, authority or influence over the child, including within the family, or abuse is made of a particularly vulnerable situation of the child, notably because of a mental or physical disability or a situation of dependence, or where money or other forms of remuneration or consideration is given as payment in exchange for the child engaging in sexual activitiestunnistada kuriteoks osalemine seksuaalsetes toimingutes alla ‧ aasta vanuse isikuga, isegi kui ta on seksuaalsest täiseast vanem, kui kasutatakse sundi, jõudu või ähvardusi, või kuritarvitatakse tunnustatud usaldusisiku positsiooni, võimu või mõju lapse suhtes, sealhulgas peresiseselt, või kuritarvitatakse lapse eriti kaitsetut olukorda, eelkõige vaimse või füüsilise puude või sõltuva olukorra tõttu, või kui lapsele antakse seksuaalsetes toimingutes osalemise eest raha või muus vormis hüvitist või tasu
At the same time, however, I also wish to remember all the civilians who were victims, and who are victims in the situation in Darfur, with particular reference to the brutality with which certain assaults with clear sexual overtones are being carried out and serious violations are taking place in terms of the way women are used on a variety of fronts, including sexually.Samal ajal tahan siiski meenutada kõiki tsiviilisikuid, kes olid ohvrid ning kes on ohvrid Darfuri olukorras, viidates eriti teatavate rünnakute julmusele, mis pandi toime selge seksuaalse ülemtooniga, ning tõsist vägivalda, mis toimub viisil, kuidas naisi kasutatakse mitmesugustel rinnetel, sealhulgas seksuaalselt.
The Federation raises awareness and fights against the phenomena of missing and sexually exploited children by facilitating communication between European organisations towards a more efficient approach, stimulating the creation of a European study centre to centralise and analyse data concerning these phenomena and promoting and conducting activities to improve the situation of minors, victims of disappearance and/or sexual abuse, and to change the legal norms, the mentality and behaviour in EuropeFöderatsioon tõstab teadlikkust ja võitleb laste kadumise ja seksuaalse ekspluateerimise vastu, soodustades tõhusama lähenemisviisi loomiseks teabevahetust Euroopa organisatsioonide vahel, toetades Euroopa uurimiskeskuse loomist neid nähtusi käsitlevate andmete koondamiseks ja analüüsimiseks ning edendades ja viies läbi tegevusi alaealiste, kadumis- ja/või seksuaalse kuritarvitamisohvrite olukorra parandamiseks ning õigusnormide, suhtumisviisi ja käitumise muutmiseks Euroopas
According to a national study conducted in Romania, in 90% of the cases, the victims of sexual harassment were women and 1 out of 9 people in the urban environment have dealt with a sexual harassment situation.Vastavalt Rumeenias läbiviidud riiklikule uuringule olid 90 % juhtudest seksuaalse ahistamise ohvriteks naised ning üks üheksast linnas elavast inimesest oli kogenud seksuaalset ahistamist.
on behalf of the PSE Group. - (DE) Madam President, with today's motion on the situation in the Democratic Republic of Congo and on rape and violation as a war crime, we are calling on the European Union and United Nations formally to recognise rape, forced impregnation, sexual slavery and other forms of sexual violence as a crime against humanity and as a form of torture.fraktsiooni PSE nimel. - (DE) Proua president, tänase resolutsiooni ettepanekuga olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis ning vägistamise tunnistamise kohta sõjakuriteona kutsume Euroopa Liitu ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ametlikult üles tunnistama vägistamist, sunnitud viljastamist, seksuaalset ärakasutamist ja muid seksuaalse vägivalla vorme inimsusevastase kuriteona ja piinamisena.
The situation in the country remains very complex and chaotic, reconstruction efforts are struggling to get off the ground, millions of people are starving, and the earthquake has had a huge impact on more than 800 000 children, exposing them to the risk of violence, sexual abuse, trafficking and exploitation, The situation in the country became even worse with a political crisis following the presidential and parliamentary elections.Olukord selles riigis on endiselt väga keeruline ja segane, ülesehitustööde alustamisega on raskusi, miljonid inimesed nälgivad ning maavärin on mõjunud kohutavalt enamale kui 800 000 lapsele, keda ähvardab vägivalla, seksuaalse väärkohtlemise, inimkaubanduse ja ärakasutamise oht. Olukord muutus riigis pärast presidendi- ja parlamendivalimistele järgnenud poliitilist kriisi veelgi halvemaks.
The programme will pay attention to the situation of street children, a situation which is becoming dramatic as street children are not only victims of traffickers in drugs and human beings, but also suffer violence and sexual abuseProgrammis pööratakse tähelepanu tänavalaste olukorrale, mis on muutumas dramaatiliseks, kuna lisaks narko- ja inimkaubanduse ohvriks langemisele kannatavad tänavalapsed ka vägivalla ja seksuaalse väärkohtlemise all
A country is considered as a safe country of origin where, on the basis of the legal situation, the application of the law within a democratic system and the general political circumstances, it can be shown that there is generally and consistently no persecution as defined in Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EC; no torture or inhuman or degrading treatment or punishment; no threat by reason of indiscriminate violence in situations of international or internal armed conflict; and no evidence of discrimination against individuals on account of race, sex, religion, nationality, language, sexual orientation, membership of a particular social group or minority or political opinionRiiki loetakse turvaliseks päritoluriigiks, kui õigusliku olukorra, õigusaktide demokraatlikus süsteemis kohaldamise ja üldiste poliitiliste olude põhjal on võimalik tõestada, et riigis ei toimu üldist ja järjekindlat tagakiusamist vastavalt nõukogu direktiivi ‧/‧/EÜ artiklile ‧ ega piinamist või muud inimväärikust alandavat kohtlemist või karistamist ning et seal ei ole rahvusvahelise või riigisisese relvastatud konfliktiga kaasnevast valimatust vägivallast tingitud ohtu ega ole mingeid tõendeid inimeste diskrimineerimisest seoses rassi, soo, usu, rahvuse, keele, seksuaalse orientatsiooni, mingisse konkreetsesse sotsiaalsesse gruppi või vähemuse hulka kuulumise või poliitiliste vaadetega
Eurojust applies a policy of equal opportunity for men and women and accepts applications without distinction on grounds of sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic characteristics, and language, religious, political or other convictions or opinions, financial situation, disability, age, sexual orientation, marital status or family situationEUROJUST rakendab meeste ja naiste võrdsete võimaluste põhimõtet ning võtab kandideerimisavaldusi vastu soo, rassi, nahavärvi, rahvuse või ühiskondliku päritolu, geneetiliste eripärade, keeleoskuse, usu või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahalise olukorra, puuete, vanuse, seksuaalse sättumuse, abikaasa olemasolu või perekonna suuruse järgi vahet tegemata
Since the ICPD, progress has been made, yet there is still much to be done to ensure that every woman has the chance of a healthy pregnancy and of giving birth in safe conditions, that the sexual and reproductive health needs of young people are met and that the violence and abuse suffered by women is stopped, including in refugee and conflict situationsICPD järgselt on tehtud edusamme, ent siiski on tarvis teha veel palju, et tagada kõikidele naistele ohutu rasedus ja sünnitus turvalistes tingimustes, noorte seksuaal-ja soojätkamishügieeni alaste vajaduste rahuldamine ning naiste vastu suunatud vägivalla ja kuritarvituste lõpetamine, sealhulgas pagulus-ja konfliktolukordades
Contract staff shall be selected on the broadest possible geographical basis from among nationals of Member States and without distinction as to racial or ethnic origin, political, philosophical or religious beliefs, age or disability, gender or sexual orientation and without reference to their marital status or family situationLepingulised töötajad valitakse liikmesriikide kodanike hulgast võimalikult laialt geograafiliselt alalt, võtmata arvesse rassi, etnilist päritolu, poliitilisi, filosoofilisi ja usulisi tõekspidamisi, vanust või puuet, sugu või seksuaalset sättumust ning perekonnaseisu ega pereolusid
Calls on the United Nations to take steps to ensure the protection of vulnerable people, particularly women, children, and refugees, in areas where its troops are operating; calls, further, on the United Nations and the European Union to support measures to empower women in conflict and post-conflict situations so that they are less vulnerable to sexual exploitationpalub ÜROl võtta meetmeid, et tagada haavatavate inimeste, eelkõige naiste, laste ja põgenike kaitse piirkondades, kus väed tegutsevad; palub veel ÜROl ja ELil toetada meetmeid, millega kindlustatakse naiste olukorda konflikti- ja konfliktijärgses olukorras, nii et neid ei oleks nii kerge seksuaalselt ekspluateerida
No single citizen should ever suffer from persecution because of his or her race, religion, gender, social situation, language, nationality or sexual orientation.Ükski kodanik ei tohiks kunagi kannatada tagakiusamist rassi, usu, soo, sotsiaalse olukorra, keele, rahvuse või seksuaalse suunitluse tõttu.
Violence, rape, torture and sexual assaults are weapons that are used against women and children in these situations.Vägivald, vägistamine, piinamine ja seksuaalne kallaletung on relvad, mida kasutatakse sellistes olukordades naiste ja laste vastu.
Recognises that girls are particularly vulnerable to violence and discrimination, and calls for greater efforts to be made to protect girls against all forms of violence, including rape, sexual exploitation and forced recruitment into the armed forces, and to foster policies and programmes to promote the protection of girls' rights in conflict and post-conflict situationstunnistab, et tütarlapsed on vägivallast ja diskrimineerimisest eriti ohustatud, ning nõuab, et tütarlaste kaitsmiseks igasuguste vägivallavormide, sealhulgas vägistamise, seksuaalse ärakasutamise ning sunniviisilise relvajõududesse värbamise eest tehtaks suuremaid pingutusi ning toetataks poliitikat ja programme, mille eesmärk on tütarlaste õiguste kaitse nii konfliktiolukorras kui konfliktijärgses olukorras
developing and operating a sustainable health monitoring system to establish comparable quantitative and qualitative indicators at Community level on the basis of existing work and of accomplished results, and to collect, analyse and disseminate comparable and compatible age-and gender-specific information on human health at Community level concerning health status, health policies and health determinants, including demography, geography and socioeconomic situations, personal and biological factors, health behaviours such as substance abuse, nutrition, physical activity, sexual behaviour, and living, working and environmental conditions, paying special attention to inequalities in healthpüsiva terviseseiresüsteemi arendamine ja käitamine, et määrata ühenduse tasandil seni tehtud töö ja saavutatud tulemuste põhjal kindlaks võrreldavad kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed näitajad ning koguda, analüüsida ja levitada ühenduse tasandil võrreldavat ja ühitatavat ea-ja soospetsiifilist teavet inimese tervisliku seisundi ja tervishoiupoliitika kohta ning samuti tervist määravate tegurite kohta, nagu näiteks demograafiline olukord, geograafiline asukoht ja sotsiaal-majanduslik olukord, isiklikud ja bioloogilised tegurid, tervisega seotud käitumisviisid (näiteks teatavate ainete kuritarvitamine, toitumine, füüsiline aktiivsus, seksuaalkäitumine) ning elu-, töö-ja keskkonnatingimused, pöörates eelkõige tähelepanu ebavõrdsustele tervise valdkonnas
Calls for special attention to be given to the needs of girl-child mothers in conflict and post-conflict situations and to refugees and internally displaced girls, as well as girls who are subjected to rape and sexual violencenõuab erilise tähelepanu pööramist tütarlaste emade vajadustele relvakonflikti ja konfliktijärgsetes olukordades ning põgenikele ja riigi sees ümberasustatud tütarlastele, samuti tütarlastele, kes on pidanud taluma vägistamist ja seksuaalset vägivalda
The situation has scarcely improved against this backdrop: the humanitarian crisis continues without any obvious signs of improvement, as do the human rights violations, the sickening trend of violence, indeed of sexual atrocities, the impunity for all manner of crimes, and the pillaging of natural resources.Olukord ei ole kõige selle taustal eriti paranenud: humanitaarkriis jätkub ilma igasuguse ilmse paranemismärgita, nagu ka inimõiguste rikkumised, tülgastav vägivaldsus, eriti seksuaalsete julmuste osas, karistamatus igasuguste kuritegude osas ning loodusvarade rüüstamine.
individuals operating in the DRC and committing serious violations of international law involving the targeting of children or women in situations of armed conflict, including killing and maiming, sexual violence, abduction and forced displacementKongo Demokraatlikus Vabariigis tegutsevad isikud, kes rikuvad tõsiselt rahvusvahelist õigust, võttes relvastatud konfliktides sihtmärgiks lapsi või naisi, sealhulgas tappes, sandistades, seksuaalset vägivalda kasutades, inimrööve toime pannes ja sunniviisiliselt ümber asustades
whereas sexual violence against women and children has been recognised as a crime against humanity, but rape continues to be used with impunity as a weapon of war by parties in the Darfur conflict; whereas victims who denounce the situation risk being prosecuted under Sudanese law, as proof requires corroboration by four male witnessesarvestades, et seksuaalne vägivald naiste ja laste vastu on tunnistatud inimsusevastaseks kuriteoks, kuid Dārfūri konflikti osapooled kasutatavad vägistamist jätkuvalt karistamatult sõjarelvana; arvestades, et ohvritel, kes esitavad kaebuse, on oht saada Sudaani seaduste alusel süüdistus, sest tõestamiseks on vaja nelja meessoost tunnistaja kinnitust
The UN's refugee agency has reported that the situation with regard to security and assistance in refugee camps is particularly poor and that sexual violence is widespread.ÜRO pagulaste agentuuri teatel on põgenikelaagrites julgeolekut ja abi puudutav olukord eriti halb ning seksuaalne vägivald on laialt levinud.
The situation of women is appalling, with sexual violence a specific problem in the country.Naiste olukord on kohutav, sealjuures on riigis suureks probleemiks seksuaalvägivald.
The European Parliament is an equal opportunities employer and accepts applications without discrimination on any grounds such as sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, age, sexual orientation, marital status or family situationEuroopa Parlament kohaldab võrdsete võimaluste poliitikat ja võtab kandideerimisavaldusi vastu, diskrimineerimata soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või pereolude alusel
Showing page 1. Found 44501 sentences matching phrase "sexual situations".Found in 13.876 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.