Translations into Scottish Gaelic:

  • Contaetha na h-Eireann 

Example sentences with "Counties of Ireland", translation memory

add example
Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community , to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits .' S e còir nan uile compàirt a bhith aca ann am beatha chultarail an coimhearsnachd fhein , a bhith sòlasach anns na h-ealain is roinn a bhith aca anns gach maitheas a shruthas bho gach adhartas saidheansail .
No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence , under national or international law , at the time when it was committed .Chan fhaod neach a bhith air a mheas ciontach mar thoradh air gnìomh neo dearmad nach robh na chionta dhioghaltach fo laghan nàiseanta neo eadar-nàiseanta aig an àm san deach an gnìomhachadh .
Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge ,Do bhrìgh ' s gu bheil tuigse choitchean n a thaobh còirichean agus saorsaidhean uile gu lèir do-sheachanta airson an gealladh seo a thoirt gu buil ,
Whereas Member States have pledged themselves to achieve , in cooperation with the United Nations , the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms ,Do bhrìgh ' s gun do gheall gach Ball Stàite , ann an co-luib ris na Dùthchannan Aonaichte , gum brosnaicheadh iad uile-spèis agus aire do chòirichean agus saorsa an t-sluaigh ,
You're the love of my life.'S tusa gràdh mo bheatha.
Everyone has the right to rest and leisure , including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay .Tha còir aig gach neach air fois agus saor-thìde còmhla ri cunbhalachadh reusanta air uairean obrach maille ri làithean saora le pàigheadh bho àm gu àm .
Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit .Bithidh foghlam teicneachail , proifeiseanta agus àrd fhoghlam air bonn airidheachd , co-ionnan fosgailte do na h-uile neach .
Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations ,Do bhrìgh ' s gu bheil e do-sheachanta feumail cleamhnasan càirdeil a stèidheachadh eadar dùthchannan ,
All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law .Tha na h-uile co-ionnan fa chomhair , agus mar sin airidh air dìonachd an lagha .
Madeira is the name of a wine.'S e ainm fìona a th' ann am "Madeira".
It shall promote understanding , tolerance and friendship among all nations , raci al or religious groups , and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace .Bithidh foghlam a ' brosnachadh tuigseachd , foighidinn agus càirdeas am measg dhùthchannan , am measg bhuidhnean cinneadail is cràbhach , còmhla ri a bhith a ' cur air adhart oidhirpean nan Dùthchannan Aonaichte a thaobh cumail na sìthe .
They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood .Tha iad air am breth le reusan is le cogais agus mar sin bu chòir dhaibh a bhith beò nam measg fhein ann an spiorad bràthaireil ,
I got out of the taxi.Thàinig mi a-mach anns an tacsaidh.
Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific , literary or artistic production of which he is the author .Tha gach neach còireach air dìon a bhith air na sochairean moralta agus saoghalta a tha a ' sruthadh bho obair saidheansail , litreachail neo dealbhach ris am bheil e fhein .
No one shall be arbitrarily deprived of his property .Chan fhaodar a shealbhachd a thoirt bho neach gu mi-riaghailteach .
Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights , in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom ,Do bhrìgh ' s gun do chuir sluagh nan Dùthchannan Aonaichte an creideamh as ùr ann an còirichean fhear is mhnathan agus mar an ceudna gun do chuir iad romhpa adhartas sòisealta agus ìrean beatha nas fhèarr ann am barrachd saorsa a dhaingneachadh ,
Everyone , as a member of society , has the right to social security and is entitled to realization , through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State , of the economic , social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality .Tha còir aig gach neach , mar bhall den phoball air tearainteachd sòisealta agus tha e airidh , tro oidhirpean nàiseanta agus co-oidhirpean eadar-nàiseanta a-rèir eagrachadh is seilbh gach Stàit , air gach còir eaconomaigeach , shòisealta agus chultarail a tha do-sheachanta feumail a chum urram agus saor-leasachadh a phearsantachd .
Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family , including food , clothing , housing and medical care and necessary social services , and the right to security in the event of unemployment , sickness , disability , widowhood , old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control .Tha còir aig na h-uile air àite còmhnaidh a tha iomchaidh airson an slàinte fhein is slàinte an teaghlaich - sin a ' gabhail na ghlacan biadh , aodach , taigheadas , lèigh-aire agus seirbhisean sòisealta - agus a thuilleadh air sin tha còir aca air dìon ann an aghaidh call-obrach , tinneas , eu-cothrom , banntrachd , seann aois agus gainne beò-shlaint ann an suidhichean a tha thar an comais .
The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State .' S e an teaghlach aonad nàdarra agus bunaiteach gach sluaigh agus mar sin airidh air a bhith air a dhìon leis an t-sluagh agus an Stàit .
Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children .Tha còir o thùs aig pàrantan roghainn a dhèanamh den t-seòrsa foghlaim a tha freagarrach don cloinn .
Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association .Tha còir aig na h-uile saorsa a bhith aca airson co-chruinneachadh agus co-chomunn .
All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination .Tha gach neach airidh air an aon dìon ann an aghaidh eadar-dhealachaidh sam bith a bhriseas a ' Ghairm seo agus an aghaidh brosnachaidh sam bith a chuirear air chois airson eadar-dhealachadh a dhèanamh .
Tell me the name of the ninth month.Innis dhomh an t-ainm a tha air an naoidheamh mìos.
Universal Declaration of Human RightsGAIRM CHOITCHEANN AIR COIRICHEAN A ' CHINN E-DAONNA
Showing page 1. Found 74 sentences matching phrase "Counties of Ireland".Found in 3.882 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.