Translations into Scottish Gaelic:

  • Contaetha na h-Eireann 

Example sentences with "Counties of Ireland", translation memory

add example
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration , without distinction of any kind , such as race , colour , sex , language , religion , political or other opinion , national or social origin , property , birth or other status .Tha gach neach fa leth airidh air gach còir is saorsa a tha sgrìobhte anns A ' Ghairm seo a dh ' aindeoin gnè sam bith , mar tha cinneadh , dath craicinn , gnè-cinneil , cànan , creideamh , beachdan poiliticeach , tùsachd nàiseanta neo sòisealta , sealbhachd , gin neo inbhe air bith eile .
Tell me the name of the ninth month.Innis dhomh an t-ainm a tha air an naoidheamh mìos.
One of us is wrong.Tha fear dhuinn ceàrr.
I don't know what kind of person he is.Chan eil fhios agam dè seòrsa duine a th' ann.
You're the love of my life.'S tusa gràdh mo bheatha.
Tom had a lot of fun at the party.Chòrd am pàrtaidh glan le Tom.
The castle is on the other side of the river.Tha an caisteal air taobh eile na h-aibhne.
They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood .Tha iad air am breth le reusan is le cogais agus mar sin bu chòir dhaibh a bhith beò nam measg fhein ann an spiorad bràthaireil ,
Furthermore , no distinction shall be made on the basis of the political , jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs , whether it be independent , trust , non-self-governing or under any other limitation of sovereignty .A thuilleadh , chan fhaod deifir a bhith air a dhèanamh air bonn inbhe phoiliticeach , uachdaranail neo eadar-nàiseanta a tha ceangailte ri dùthaich dom buin neach co-dhiù tha an dùthaich sin neo-eiseimeileach , fo urras , fon rìaghladh neo fo bhacadh dùthcha eile .
Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community , to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits .' S e còir nan uile compàirt a bhith aca ann am beatha chultarail an coimhearsnachd fhein , a bhith sòlasach anns na h-ealain is roinn a bhith aca anns gach maitheas a shruthas bho gach adhartas saidheansail .
Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations , to the end that every individual and every organ of society , keeping this Declaration constantly in mind , shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures , national and international , to secure their universal and effective recognition and observance , both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction .NA GAIRM CHOITCHEANN AIR COIRICHEAN A ' CHINNE-DAONNA seo na bhun-tomhais do gach sluagh is dùthaich a chum na crìche gun dèan gach neach is gach dùthaich ( a ' cumail na Gairm seo nan sealladh ) strì gu bhith a ' brosnachadh nan còirichean agus nan saorsaidhean sin tro theagasg is tro fhoghlam agus tro cheuman adhartach - nàiseanta agus eadar-nàiseanta - a ' daingneachadh an cleachdaidhean am measg nan dùthaich dem bheil iad fhein nam buill agus cuideachd anns na tìrean a tha fon ughdarras .
Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family , including food , clothing , housing and medical care and necessary social services , and the right to security in the event of unemployment , sickness , disability , widowhood , old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control .Tha còir aig na h-uile air àite còmhnaidh a tha iomchaidh airson an slàinte fhein is slàinte an teaghlaich - sin a ' gabhail na ghlacan biadh , aodach , taigheadas , lèigh-aire agus seirbhisean sòisealta - agus a thuilleadh air sin tha còir aca air dìon ann an aghaidh call-obrach , tinneas , eu-cothrom , banntrachd , seann aois agus gainne beò-shlaint ann an suidhichean a tha thar an comais .
Everyone has the right to rest and leisure , including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay .Tha còir aig gach neach air fois agus saor-thìde còmhla ri cunbhalachadh reusanta air uairean obrach maille ri làithean saora le pàigheadh bho àm gu àm .
In the exercise of his rights and freedoms , everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality , public order and the general welfare in a democratic society .Ann an cleachdadh a chòirichean is a shaorsaidhean bithidh gach neach umhail do gach crìch a chuireas an lagh air chois airson a bhith a ' dèanamh cinnteach gum bi còirichean agus saorsaidhean dhaoine eile air an coimhead agus bithidh e leagte ri na riatanais a tha moraltachd , rian pobaill agus maitheas coitcheann a ' tagradh ann am poball deamocraiteach sam bith .
Everyone has the right to life , liberty and security of person .Tha còir aig gach neach air beatha , saorsa agus tearainteachd .
All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination .Tha gach neach airidh air an aon dìon ann an aghaidh eadar-dhealachaidh sam bith a bhriseas a ' Ghairm seo agus an aghaidh brosnachaidh sam bith a chuirear air chois airson eadar-dhealachadh a dhèanamh .
Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity , and supplemented , if necessary , by other means of social protection .Tha còir aig gach neach a tha anns an obair air tuarasdal freagarrach a bheireadh dha fhein ' s dha theaghlach bi-beò a bhiodh a-rèir luach agus inbhe an duine eadhon ged a dh ' fheumte leasachadh a dhèanamh tro mheadhanan eile airson dìon sòisealta a bhith aige .
He has a lot of books on history.Tha mòran leabhraichean air eachdraidh aige.
Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State , group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein .Air an deicheamh latha den Dùbhlachd 1948 ghabh Comhdhail Choitcheann nan Dùthchannan Aonaichte ri , agus chuir iad an cèill , " Gairm Choitcheann air còirichean A ' Chinne-daonna " aig a bheil a bhrìgh gu mionaideach ri fhaicinn anns na duilleagan a leanas .
Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State .Tha còir aig gach neach air saorsa gluasaid agus saorsa còmhnaidh an taobh a-staigh crìoch gach stàit .
Everyone has the right to freedom of thought , conscience and religion ; this right includes freedom to change his religion or belief , and freedom , either alone or in community with others and in public or private , to manifest his religion or belief in teaching , practice , worship and observance .Tha e na chòir aig gach neach saorsa smuain , saorsa cogais agus saorsa creidimh a bhith aige ; tha a ' chòir seo a ' gabhail a-steach saorsa airson a chreidimh ' s a chreud atharrachadh , na aonar neo ann an còmhlan dhaoine eile ann am follais neo gu dìomhair agus am foillseachadh tre theagasg , tre aoradh agus tre bhith gan cleachdadh .
I could not sleep because of the noise.Cha b' urrainn dhomh cadal air sgàth na fuaim.
Showing page 1. Found 74 sentences matching phrase "Counties of Ireland".Found in 2.235 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.