Translations into Scottish Gaelic:

  • Contaetha na h-Eireann 

Example sentences with "Counties of Ireland", translation memory

add example
In the exercise of his rights and freedoms , everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality , public order and the general welfare in a democratic society .Ann an cleachdadh a chòirichean is a shaorsaidhean bithidh gach neach umhail do gach crìch a chuireas an lagh air chois airson a bhith a ' dèanamh cinnteach gum bi còirichean agus saorsaidhean dhaoine eile air an coimhead agus bithidh e leagte ri na riatanais a tha moraltachd , rian pobaill agus maitheas coitcheann a ' tagradh ann am poball deamocraiteach sam bith .
Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom , justice and peace in the world ,Do bhrìgh ' s gu bheil e air aideachadh gu bheil dualchas nàdarra agus còirichean neo-sgaraichte uile bhuill a ' chinne-daonna na stèidh airson saorsa , ceartas agus sìth an t-saoghail ,
Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations , to the end that every individual and every organ of society , keeping this Declaration constantly in mind , shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures , national and international , to secure their universal and effective recognition and observance , both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction .NA GAIRM CHOITCHEANN AIR COIRICHEAN A ' CHINNE-DAONNA seo na bhun-tomhais do gach sluagh is dùthaich a chum na crìche gun dèan gach neach is gach dùthaich ( a ' cumail na Gairm seo nan sealladh ) strì gu bhith a ' brosnachadh nan còirichean agus nan saorsaidhean sin tro theagasg is tro fhoghlam agus tro cheuman adhartach - nàiseanta agus eadar-nàiseanta - a ' daingneachadh an cleachdaidhean am measg nan dùthaich dem bheil iad fhein nam buill agus cuideachd anns na tìrean a tha fon ughdarras .
Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family , including food , clothing , housing and medical care and necessary social services , and the right to security in the event of unemployment , sickness , disability , widowhood , old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control .Tha còir aig na h-uile air àite còmhnaidh a tha iomchaidh airson an slàinte fhein is slàinte an teaghlaich - sin a ' gabhail na ghlacan biadh , aodach , taigheadas , lèigh-aire agus seirbhisean sòisealta - agus a thuilleadh air sin tha còir aca air dìon ann an aghaidh call-obrach , tinneas , eu-cothrom , banntrachd , seann aois agus gainne beò-shlaint ann an suidhichean a tha thar an comais .
Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights , in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom ,Do bhrìgh ' s gun do chuir sluagh nan Dùthchannan Aonaichte an creideamh as ùr ann an còirichean fhear is mhnathan agus mar an ceudna gun do chuir iad romhpa adhartas sòisealta agus ìrean beatha nas fhèarr ann am barrachd saorsa a dhaingneachadh ,
Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind , and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief an d freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people ,Do bhrìgh ' s gun do dh ' adhbharaich a bhith a ' cur còirichean dhaoine ann an suarachas gnìomhan borba a shàraich cogaisean , a bhith air an cleachdadh , agus gum bheil an latha air teachd anns am bi saor-labhartas , saor chreideamh agus saorsa bho eagal agus dìth air a ghairm mar àrd-mhiann an t-sluaigh choitcheann ,
Everyone , as a member of society , has the right to social security and is entitled to realization , through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State , of the economic , social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality .Tha còir aig gach neach , mar bhall den phoball air tearainteachd sòisealta agus tha e airidh , tro oidhirpean nàiseanta agus co-oidhirpean eadar-nàiseanta a-rèir eagrachadh is seilbh gach Stàit , air gach còir eaconomaigeach , shòisealta agus chultarail a tha do-sheachanta feumail a chum urram agus saor-leasachadh a phearsantachd .
The will of the people shall be the basis of the authority of government ; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures .Bithidh toil an t-sluaigh na bhunait airson barantas riaghlaidh agus bithidh seo air a dhèanamh follaiseach ann a bhith a ' cumail thaghaidhean tro bhòtadh coitcheann a bhitheas air a chumail ann an dìomhaireachd aig amannan àiridh neo tro dhòighean saor-thaghach eile .
Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge ,Do bhrìgh ' s gu bheil tuigse choitchean n a thaobh còirichean agus saorsaidhean uile gu lèir do-sheachanta airson an gealladh seo a thoirt gu buil ,
Furthermore , no distinction shall be made on the basis of the political , jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs , whether it be independent , trust , non-self-governing or under any other limitation of sovereignty .A thuilleadh , chan fhaod deifir a bhith air a dhèanamh air bonn inbhe phoiliticeach , uachdaranail neo eadar-nàiseanta a tha ceangailte ri dùthaich dom buin neach co-dhiù tha an dùthaich sin neo-eiseimeileach , fo urras , fon rìaghladh neo fo bhacadh dùthcha eile .
It shall promote understanding , tolerance and friendship among all nations , raci al or religious groups , and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace .Bithidh foghlam a ' brosnachadh tuigseachd , foighidinn agus càirdeas am measg dhùthchannan , am measg bhuidhnean cinneadail is cràbhach , còmhla ri a bhith a ' cur air adhart oidhirpean nan Dùthchannan Aonaichte a thaobh cumail na sìthe .
Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State .Tha còir aig gach neach air saorsa gluasaid agus saorsa còmhnaidh an taobh a-staigh crìoch gach stàit .
Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific , literary or artistic production of which he is the author .Tha gach neach còireach air dìon a bhith air na sochairean moralta agus saoghalta a tha a ' sruthadh bho obair saidheansail , litreachail neo dealbhach ris am bheil e fhein .
This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations .Chan fhaodar a ' chòir seo a chleachdadh a thaobh thagraidhean nach eil poiliticeach neo a thaobh ghnìomhan a tha an aghaidh thograidhean agus phrionnsabalan nan dùthchannan Aonaichte .
Everyone has the right to freedom of opinion and expression ; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek , receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers .Tha còir aig gach neach air saorsa beachd agus labhairt ; tha a ' chòir seo a ' gabhail a-steach a bhith ag altrui m bheachdan gun bhacadh sam bith agus a bhith a ' sireadh agus a ' toirt seachad eòlais tro mheadhan sam bith a dh ' aindeoin cnapan-starraidh a dh ' fhaodadh a bhith anns an rathad .
Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State , group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein .Air an deicheamh latha den Dùbhlachd 1948 ghabh Comhdhail Choitcheann nan Dùthchannan Aonaichte ri , agus chuir iad an cèill , " Gairm Choitcheann air còirichean A ' Chinne-daonna " aig a bheil a bhrìgh gu mionaideach ri fhaicinn anns na duilleagan a leanas .
Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms .Bithidh foghlam ag amas air làn-leasachadh pearsa an duine agus a chum neartachaidh tlachd ann an còirichean agus saorsan daonna .
Whereas Member States have pledged themselves to achieve , in cooperation with the United Nations , the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms ,Do bhrìgh ' s gun do gheall gach Ball Stàite , ann an co-luib ris na Dùthchannan Aonaichte , gum brosnaicheadh iad uile-spèis agus aire do chòirichean agus saorsa an t-sluaigh ,
No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence , under national or international law , at the time when it was committed .Chan fhaod neach a bhith air a mheas ciontach mar thoradh air gnìomh neo dearmad nach robh na chionta dhioghaltach fo laghan nàiseanta neo eadar-nàiseanta aig an àm san deach an gnìomhachadh .
Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal , in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him .Tha còir aig gach neach gum faigh e èisde achd phoblach ann an làn-cheartas bho chùirtean neo-eiseimeileach agus neo-leththromach nuair a tha a chòirichean air an ceasnachadh agus nuair a tha gnìomhan eucorach air a chur às a leth .
Everyone has the right to work , to free choice of employment , to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment .' S e còir gach neach a bhith ri obair , ri saorsa airson obair a thaghadh , ri cùmhnantan obrach a tha ceart agus fàbharach agus ri dìon an aghaidh a bhith gun obair .
Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity , and supplemented , if necessary , by other means of social protection .Tha còir aig gach neach a tha anns an obair air tuarasdal freagarrach a bheireadh dha fhein ' s dha theaghlach bi-beò a bhiodh a-rèir luach agus inbhe an duine eadhon ged a dh ' fheumte leasachadh a dhèanamh tro mheadhanan eile airson dìon sòisealta a bhith aige .
He has a lot of books on history.Tha mòran leabhraichean air eachdraidh aige.
Tom had a lot of fun at the party.Chòrd am pàrtaidh glan le Tom.
Showing page 1. Found 74 sentences matching phrase "Counties of Ireland".Found in 2.147 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.