Translations into Scottish Gaelic:

  • Hàbad 
     
    Hàbad (Meadhan-thalmhainn)

Example sentences with "The Hobbit", translation memory

add example
He was so poor that he could not buy the bread.Bha e cho bochd nach b' urrainn dha aran a cheannach.
Education shall be free , at least in the elementary and fundamental stages .Bithidh foghlam an asgaidh , co-dhiù aig na h-ìrean bunaiteil .
Don't go to sleep with the light on.Na dèan cadal leis an t-solas air.
Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized .Tha còir aig gach neach air òrdugh sòisealta agus eadar-nàiseanta anns am bi còirichean agus saorsaidhean a ' Ghairm seo air an toirt gu buil .
Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community , to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits .' S e còir nan uile compàirt a bhith aca ann am beatha chultarail an coimhearsnachd fhein , a bhith sòlasach anns na h-ealain is roinn a bhith aca anns gach maitheas a shruthas bho gach adhartas saidheansail .
I am waiting for the train.Tha mi a' feitheamh air an trèan.
No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence , under national or international law , at the time when it was committed .Chan fhaod neach a bhith air a mheas ciontach mar thoradh air gnìomh neo dearmad nach robh na chionta dhioghaltach fo laghan nàiseanta neo eadar-nàiseanta aig an àm san deach an gnìomhachadh .
I opened the box. It was empty.Dh'fhosgail mi am bogsa. Bha e falamh.
Everyone has the right to equal access to public service in his country .Tha còir aig na h-uile slighe fhosgailte a bhith aca airson seirbhis phoblach a dhèanamh dhan dùthaich .
Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge ,Do bhrìgh ' s gu bheil tuigse choitchean n a thaobh còirichean agus saorsaidhean uile gu lèir do-sheachanta airson an gealladh seo a thoirt gu buil ,
Close the door, please.Duin an dòras, mas e do thoil e.
One day she met a wolf in the woods.Aon latha, thachair i le madadh-allaidh anns a' choille.
Whereas Member States have pledged themselves to achieve , in cooperation with the United Nations , the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms ,Do bhrìgh ' s gun do gheall gach Ball Stàite , ann an co-luib ris na Dùthchannan Aonaichte , gum brosnaicheadh iad uile-spèis agus aire do chòirichean agus saorsa an t-sluaigh ,
You're the love of my life.'S tusa gràdh mo bheatha.
Everyone has the right to rest and leisure , including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay .Tha còir aig gach neach air fois agus saor-thìde còmhla ri cunbhalachadh reusanta air uairean obrach maille ri làithean saora le pàigheadh bho àm gu àm .
Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit .Bithidh foghlam teicneachail , proifeiseanta agus àrd fhoghlam air bonn airidheachd , co-ionnan fosgailte do na h-uile neach .
Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations ,Do bhrìgh ' s gu bheil e do-sheachanta feumail cleamhnasan càirdeil a stèidheachadh eadar dùthchannan ,
All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law .Tha na h-uile co-ionnan fa chomhair , agus mar sin airidh air dìonachd an lagha .
Madeira is the name of a wine.'S e ainm fìona a th' ann am "Madeira".
His speech was suitable for the occasion.Bha a chainnt iomchaidh san t-suidheachadh.
It shall promote understanding , tolerance and friendship among all nations , raci al or religious groups , and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace .Bithidh foghlam a ' brosnachadh tuigseachd , foighidinn agus càirdeas am measg dhùthchannan , am measg bhuidhnean cinneadail is cràbhach , còmhla ri a bhith a ' cur air adhart oidhirpean nan Dùthchannan Aonaichte a thaobh cumail na sìthe .
I got out of the taxi.Thàinig mi a-mach anns an tacsaidh.
Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific , literary or artistic production of which he is the author .Tha gach neach còireach air dìon a bhith air na sochairean moralta agus saoghalta a tha a ' sruthadh bho obair saidheansail , litreachail neo dealbhach ris am bheil e fhein .
Showing page 1. Found 134 sentences matching phrase "The Hobbit".Found in 6.143 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.