Translations into Scottish Gaelic:

  • Hàbad 
     
    Hàbad (Meadhan-thalmhainn)

Example sentences with "The Hobbit", translation memory

add example
Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights , in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom ,Do bhrìgh ' s gun do chuir sluagh nan Dùthchannan Aonaichte an creideamh as ùr ann an còirichean fhear is mhnathan agus mar an ceudna gun do chuir iad romhpa adhartas sòisealta agus ìrean beatha nas fhèarr ann am barrachd saorsa a dhaingneachadh ,
Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom , justice and peace in the world ,Do bhrìgh ' s gu bheil e air aideachadh gu bheil dualchas nàdarra agus còirichean neo-sgaraichte uile bhuill a ' chinne-daonna na stèidh airson saorsa , ceartas agus sìth an t-saoghail ,
In the exercise of his rights and freedoms , everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality , public order and the general welfare in a democratic society .Ann an cleachdadh a chòirichean is a shaorsaidhean bithidh gach neach umhail do gach crìch a chuireas an lagh air chois airson a bhith a ' dèanamh cinnteach gum bi còirichean agus saorsaidhean dhaoine eile air an coimhead agus bithidh e leagte ri na riatanais a tha moraltachd , rian pobaill agus maitheas coitcheann a ' tagradh ann am poball deamocraiteach sam bith .
The will of the people shall be the basis of the authority of government ; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures .Bithidh toil an t-sluaigh na bhunait airson barantas riaghlaidh agus bithidh seo air a dhèanamh follaiseach ann a bhith a ' cumail thaghaidhean tro bhòtadh coitcheann a bhitheas air a chumail ann an dìomhaireachd aig amannan àiridh neo tro dhòighean saor-thaghach eile .
Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family , including food , clothing , housing and medical care and necessary social services , and the right to security in the event of unemployment , sickness , disability , widowhood , old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control .Tha còir aig na h-uile air àite còmhnaidh a tha iomchaidh airson an slàinte fhein is slàinte an teaghlaich - sin a ' gabhail na ghlacan biadh , aodach , taigheadas , lèigh-aire agus seirbhisean sòisealta - agus a thuilleadh air sin tha còir aca air dìon ann an aghaidh call-obrach , tinneas , eu-cothrom , banntrachd , seann aois agus gainne beò-shlaint ann an suidhichean a tha thar an comais .
Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific , literary or artistic production of which he is the author .Tha gach neach còireach air dìon a bhith air na sochairean moralta agus saoghalta a tha a ' sruthadh bho obair saidheansail , litreachail neo dealbhach ris am bheil e fhein .
Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community , to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits .' S e còir nan uile compàirt a bhith aca ann am beatha chultarail an coimhearsnachd fhein , a bhith sòlasach anns na h-ealain is roinn a bhith aca anns gach maitheas a shruthas bho gach adhartas saidheansail .
Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind , and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief an d freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people ,Do bhrìgh ' s gun do dh ' adhbharaich a bhith a ' cur còirichean dhaoine ann an suarachas gnìomhan borba a shàraich cogaisean , a bhith air an cleachdadh , agus gum bheil an latha air teachd anns am bi saor-labhartas , saor chreideamh agus saorsa bho eagal agus dìth air a ghairm mar àrd-mhiann an t-sluaigh choitcheann ,
Everyone , as a member of society , has the right to social security and is entitled to realization , through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State , of the economic , social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality .Tha còir aig gach neach , mar bhall den phoball air tearainteachd sòisealta agus tha e airidh , tro oidhirpean nàiseanta agus co-oidhirpean eadar-nàiseanta a-rèir eagrachadh is seilbh gach Stàit , air gach còir eaconomaigeach , shòisealta agus chultarail a tha do-sheachanta feumail a chum urram agus saor-leasachadh a phearsantachd .
Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law .Tha còir aig gach neach air furtachd èifeachdach bho na cùirtean nàiseanta airson gnìomhan a tha briseadh nan còirichean dleasdanach a tha air an toirt seachad tron lagh .
The castle is on the other side of the river.Tha an caisteal air taobh eile na h-aibhne.
Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks .Tha uile chòir aig gach neach air dìon bhon lagh an aghaidh ionnsaighean den t-seòrsa sin .
The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State .' S e an teaghlach aonad nàdarra agus bunaiteach gach sluaigh agus mar sin airidh air a bhith air a dhìon leis an t-sluagh agus an Stàit .
Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms .Bithidh foghlam ag amas air làn-leasachadh pearsa an duine agus a chum neartachaidh tlachd ann an còirichean agus saorsan daonna .
Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations , to the end that every individual and every organ of society , keeping this Declaration constantly in mind , shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures , national and international , to secure their universal and effective recognition and observance , both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction .NA GAIRM CHOITCHEANN AIR COIRICHEAN A ' CHINNE-DAONNA seo na bhun-tomhais do gach sluagh is dùthaich a chum na crìche gun dèan gach neach is gach dùthaich ( a ' cumail na Gairm seo nan sealladh ) strì gu bhith a ' brosnachadh nan còirichean agus nan saorsaidhean sin tro theagasg is tro fhoghlam agus tro cheuman adhartach - nàiseanta agus eadar-nàiseanta - a ' daingneachadh an cleachdaidhean am measg nan dùthaich dem bheil iad fhein nam buill agus cuideachd anns na tìrean a tha fon ughdarras .
Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed .Ni mo na sin chan fhaodar càin nas truime a chur air neach na bha freagarrach aig an àm san deachaidh an eucoir a dhèanamh .
Furthermore , no distinction shall be made on the basis of the political , jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs , whether it be independent , trust , non-self-governing or under any other limitation of sovereignty .A thuilleadh , chan fhaod deifir a bhith air a dhèanamh air bonn inbhe phoiliticeach , uachdaranail neo eadar-nàiseanta a tha ceangailte ri dùthaich dom buin neach co-dhiù tha an dùthaich sin neo-eiseimeileach , fo urras , fon rìaghladh neo fo bhacadh dùthcha eile .
It shall promote understanding , tolerance and friendship among all nations , raci al or religious groups , and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace .Bithidh foghlam a ' brosnachadh tuigseachd , foighidinn agus càirdeas am measg dhùthchannan , am measg bhuidhnean cinneadail is cràbhach , còmhla ri a bhith a ' cur air adhart oidhirpean nan Dùthchannan Aonaichte a thaobh cumail na sìthe .
This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations .Chan fhaodar a ' chòir seo a chleachdadh a thaobh thagraidhean nach eil poiliticeach neo a thaobh ghnìomhan a tha an aghaidh thograidhean agus phrionnsabalan nan dùthchannan Aonaichte .
Eve ryone has the right to recognition everywhere as a person before the law .Tha còir aig gach neach a bhith air a choimhead mar bhall den chinne-daonna ann an sealladh an lagha .
Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses .Chan fhaodar pòsadh a bhith air a chompàirteachadh ach a mhàin le saor-thoil gach cèile .
Everyone has the right to take part in the government of his country , directly or through freely chosen representatives .' S e còir neach sam bith co-phàirt a ghabhail ann an riaghaltas a dhùthcha gu pearsanta neo tro thaghadh riochdairean .
I have a cat and a dog. The cat is black and the dog is white.Tha cat is cù agam. Tha an cat dubh agus tha an cù geal.
I have a cat and a dog. The cat's black and the dog's white.Tha cat is cù agam. Tha an cat dubh agus tha an cù geal.
Showing page 1. Found 134 sentences matching phrase "The Hobbit".Found in 4.74 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.