pronunciation: IPA: /ɹəˈviːl/ rəˈviːl , SAMPA: /r@"vi:l/      

Translations into Hungarian:

 • megmutat   
   
  To have somebody see something.
 • mutat   
   
  To have somebody see something.
 • ajtótok   
 • felfed   
 • fellebbenti a fátylat   
 • feltár   
 • kijelent   
 • kimutat   
 • kinyilatkoztat   
 • leleplez   

Other meanings:

 
To uncover; to show and display that which was hidden.
 
(cinematography) A revelation; an uncovering of what was hidden.
 
(transitive) To communicate that which could not be known or discovered without divine or supernatural instruction.
 
The outer side of a window or door frame; the jamb.
 
(transitive) To uncover; to show and display that which was hidden.
 
To make known something heretofore kept secret.
 
to uncover
 
reveal (i.e. a secret)

Similar phrases in dictionary English Hungarian. (2)

reveal oneself asmutatkozik
revealingjellemző; leleplező

    Show declension

Example sentences with "reveal", translation memory

add example
So he couldn' t reveal what you were up to?Hogy ne mondja el, miben sántikálsz?
Examination of Question ‧ in Case C-‧/‧ has not revealed any factor capable of affecting the validity of Article ‧(b) and ‧ of Directive ‧/‧ in the light of the principle of equal treatment and non-discriminationA C-‧/‧. sz. ügyben feltett negyedik kérdés megvizsgálása semmilyen olyan körülményt nem fedett fel, amely az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetés tilalma elveire tekintettel érintheti a ‧/‧ irányelv ‧. cikke ‧. pontja b) alpontjának és ‧. pontjának érvényességét
Just these examples show why Commission and Council should listen to the LIBE Committee, which postulates - amongst others - that processing of data revealing political opinions should be prohibited and that the framework decision should also apply to national data processing.Már ezek a példák is jól mutatják, hogy a Bizottságnak és a Tanácsnak miért kellene meghallgatnia az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot, amely - többek között - azt követeli, hogy a politikai véleményt felfedő adatok feldolgozását meg kellene tiltani, és hogy a kerethatározatnak a nemzeti adatfeldolgozásra is ki kellene terjednie.
If only they could receive all this, and hold it to their breasts, and keep it, and cast off the dark things that waited and brooded and were sure to reveal themselves...Bárcsak magukba szívhatnák, a szívükre ölelhetnék, úgy, hogy ott is maradjon, és kivethetnék magukból a feketén lapító dolgokat, amelyek előbb-utóbb megmutatják magukat!
The examination of the other known factors which could have caused injury to the Community industry revealed that none of these factors could have had a significant negative impact on that industry, in particular during the IPAzon többi ismert tényező vizsgálata, amelyek a közösségi gazdasági ágazatnak kárt okozhattak volna, feltárta, hogy a vizsgálati időszak alatt e tényezők egyike sem gyakorolhatott jelentős kedvezőtlen hatást az ágazatra
Sensitive data- where special categories of data are involved, revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs or trade-union membership, data concerning health and sex, and data relating to offences, criminal convictions or security measures, additional safeguards should be in placekülönleges adatok – a faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre, a szakszervezeti tagságra, az egészségi állapotra és a szexuális életre, a bűncselekményekre, a büntetőítéletekre, illetve a biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatok feldolgozása esetén további védelmi intézkedéseket kell előírni
Looking up at Nayla, Siona said: "Our God Emperor is revealed as a sentimentalist.Siona felnézett Naylára: Istencsászárunkról kiderült, hogy érzelgős.
He must not reveal who we're in contact with."De semmi esetre se fedje fel, kivel állunk kapcsolatban.
Only when he was safe in his father's office in Portland, Maine, did he at last reveal the whole story.Csupán apja biztonságos irodájában, a maine-i Portlandben merte kitálalni az egész történetet.
Was there a suspicion somewhere that I knew some spectacular secret that could still be revealed about Watergate?Talán arra gyanakszanak valahol, hogy tudok valami mutatós titkot, amire még nem derült fény a Watergate-ügyben?
Studies in rats revealed that lacosamide and/or its metabolites readily crossed the placental barrierPatkányokon végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a lakozamid és/vagy metabolitjai könnyen átjutnak a placenta barrieren
And maybe you revealed your cards too earlyÉs talán túl korán felfedted a lapjaid
The Commission carried out a public consultation on RFID in ‧, which highlighted the expectations of the technology based on the results of the early adopters but also revealed the concerns of citizens about RFID applications that involve identification and or tracking of personsban az Európai Bizottság nyilvános konzultációt szervezett az RFID-ről, amely a legelső felhasználók tapasztalataiból kiindulva rámutatott a technológiával szembeni elvárásokra, ugyanakkor az állampolgárok RFID-alkalmazások iránti aggodalmaira is, amelyek között szerepel a személyek azonosítása és/vagy nyomon követése
An attempt to ban a party in Germany failed in the constitutional court, only because it was revealed that the evidence had been fabricated by state agents.Németországban az alkotmánybíróság elkaszált egy párt betiltatására irányuló kísérletet, de csak azért, mert kiderült, hogy a bizonyítékot állami ügynökök gyártották.
Non-clinical data reveal no special hazard for humans based on conventional studies of safety pharmacology, single dose toxicity, phototoxicity and genotoxicityA hagyományos-farmakológiai biztonságossági, egyszeres dózistoxicitási, fototoxicitási, és genotoxicitási – nem klinikai vizsgálatok adatai nem mutattak ki különleges veszélyt az emberre
Experience in adults exposed to doses of up to ‧ mg/day for ‧ weeks revealed no toxicityNem tapasztaltak toxikus hatást olyan felnőttekben, akik maximum ‧ mg napi adagot szedtek ‧ héten át
Member States shall authorise the import into the Community of products referred to in Article ‧ only if they are accompanied by the results of an analytical test for histamine carried out in Brazil before consignment which reveals histamine levels below the limits set by Regulation (EC) NoA tagállamok csak akkor engedélyezik az ‧. cikkben említett termékek Közösségbe történő behozatalát, ha kísérik őket a berakodás előtt Brazíliában hisztaminszintet ellenőrző analitikai vizsgálat eredményei, amelyek kimutatják, hogy a hisztaminszintek a ‧/‧/EK rendelet által meghatározott határértékek alatt vannak
Should the inspections referred to in Articles ‧ and ‧ confirm or reveal deficiencies in relation to the requirements of a Convention warranting the detention of a ship, all costs relating to the inspections in any normal accounting period shall be covered by the shipowner or the operator or by his representative in the port StateHa a ‧. és ‧. cikkben említett ellenőrzések egy egyezmény hatálya alatti előírásokkal kapcsolatosan olyan hiányosságok meglétét tárják fel vagy állapítják meg, amelyek egy hajó visszatartását teszik szükségessé, bármely szokásos elszámolási időszak folyamán az ilyen ellenőrzésekkel kapcsolatosan felmerülő összes költséget a hajótulajdonosnak, a hajóüzemeltetőnek vagy a kikötő szerinti országban jelenlévő képviselőnek kell megtérítenie
Is Clause ‧ of Annex ‧ to Council Directive ‧/‧/EC of ‧ June ‧ to be interpreted as meaning that observance of rights in the process of being acquired extends to a pension for life on the ground of a person's total and permanent incapacity to perform her usual work, arising during the period of a year's parental leave taken in the form of a reduction in the working day and pay, as a result of an occupational disease contracted in carrying out the work she was employed to perform for the undertaking that gave the parental leave and revealing itself during that leave period, having regard to the fact that Social Security covers that benefit in subrogation to the obligations of the undertaking, by reason of the relationship of compulsory insurance against the risks of accidents at work and occupational diseases?Úgy kell-e értelmezni az ‧. június ‧-i ‧/‧/EK tanácsi irányelv ‧. szakaszának ‧. pontját, hogy a szerzés folyamatában lévő jogok tiszteletben tartása egyenértékű az állandó foglalkozás gyakorlása során – a csökkentett munkaidő és csökkentett bérezés melletti egy éves szülői szabadság időszakában bekövetkezett – olyan foglalkozási megbetegedés miatti teljes és tartós munkaképtelenség esetén járó életjáradékkal, amely az e szabadság igénybevételét engedélyező munkáltató részére történő munkavégzés során ezen időszakban következett be, figyelembe véve azt, hogy a társadalombiztosítás a vállalkozás helyett nyújtja a juttatást azon kötelező biztosítás értelmében, amely a munkabalesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos szakmai kockázatokra terjed ki?
This followed an inquiry which revealed that , contrary to the Council ' s initial response to the complainant concerning the number of relevant documents , many additional documents in fact existed .Ezt vizsgálat el0zte meg , amely azt tárta fel , hogy – ellentétben a Tanács els0 válaszával a panaszos felé a vonatkozó dokumentumok számát illet0en – valójában számos további dokumentum létezem .
In this respect it is recalled that previous investigations (namely two anti-circumvention investigations) have revealed that the Thai company was established as a business response of a Chinese producer to the imposition of anti-dumping measures to the product concernedE tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy a korábbi vizsgálatok (nevezetesen két kijátszás elleni vizsgálat) arra derített fényt, hogy a thaiföldi vállalatot az egyik kínai gyártó alapította az érintett termékre kirótt dömpingellenes intézkedésekre adott válaszként
The investigation revealed that a significant number of the companies on the list had already been invited to cooperate during the sampling exercise but had chosen not to do so at that timeA vizsgálat feltárta, hogy a felsorolásban szereplő vállalatok jelentős részét már a mintavétel során felkérték együttműködésre, de akkor úgy döntöttek, hogy nem működnek együtt
Where the results of the assessment referred to in Article ‧ reveal a risk to workersHa a ‧. cikkben említett becslés a munkavállalók egészségét vagy biztonságát érintő kockázatot mutat ki, a munkavállalók expozícióját meg kell előzni
The review of benzoic acid, flazasulfuron and pyraclostrobin did not reveal any open questions or concerns, which would have required a consultation of the Scientific Committee on PlantsA benzoesav, a flazaszulfuron és a piraklosztrobin felülvizsgálata nem tárt fel olyan megválaszolatlan kérdéseket vagy problémákat, amelyek a növényügyi tudományos bizottság véleményének kikérését szükségessé tették volna
You have revealed that you are seeking negotiations with Turkey with the aim of membership.Ön kijelentette, hogy a tagságot célzó tárgyalásokra törekszik Törökországgal.
Showing page 1. Found 5824 sentences matching phrase "reveal".Found in 3.196 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.