pronunciation: IPA: /ɹəˈviːl/ rəˈviːl , SAMPA: /r@"vi:l/      

Translations into Hungarian:

 • megmutat   
   
  To have somebody see something.
 • mutat   
   
  To have somebody see something.
 • ajtótok   
 • felfed   
 • fellebbenti a fátylat   
 • feltár   
 • kijelent   
 • kimutat   
 • kinyilatkoztat   
 • leleplez   

Other meanings:

 
To uncover; to show and display that which was hidden.
 
(cinematography) A revelation; an uncovering of what was hidden.
 
(transitive) To communicate that which could not be known or discovered without divine or supernatural instruction.
 
The outer side of a window or door frame; the jamb.
 
(transitive) To uncover; to show and display that which was hidden.
 
To make known something heretofore kept secret.
 
to uncover
 
reveal (i.e. a secret)

Similar phrases in dictionary English Hungarian. (2)

reveal oneself asmutatkozik
revealingjellemző; leleplező

    Show declension

Example sentences with "reveal", translation memory

add example
We never reveal the names of our guests.It' s policyAlapelvünk, hogy nem fedjük fel mások előtt a betegeink személyazonosságát
Did it make sense for him to be so open, to reveal so much, if he was one of them?Miért árult volna el ennyi mindent, ha ő is közéjük tartozik?
At the same time, it is true that a more detailed breakdown of the figures reveals a price acceleration in certain areas (e.g. rental price inflation increased from + ‧.‧ % between ‧ and ‧ to ‧ % between ‧ andEz nem zárja ki, hogy alsóbb szinteken gyorsulást jegyeztek fel (pl. a lakbérek esetében, ahol az árak a ‧ és ‧ közötti +‧,‧ %-os emelkedés után ‧ és ‧ között ‧ %-kal nőttek
The story was that he had found the location of the Second Foundation there and had died before he could reveal it.A mendemonda szerint ott akadt nyomára a Második Alapítványnak, de meghalt, mielőtt még elárulhatta volna.
However, we are also aware of the proposal by the CITES scientific committee, which wants to uplist the Atlantic bluefin tuna to Appendix I. The background to this proposal is the data which reveals what is happening with this species.Ugyanakkor ismerjük a CITES tudományos bizottságának javaslatát is, amely átsorolná a kékúszójú tonhalat az I. függelékbe. A javaslat hátteréül azok az adatok szolgálnak, amelyek feltárják, mi történik ezzel a fajjal.
The investigation revealed that the cooperating exporting producer did not build up stocks during the RIPA vizsgálat kimutatta, hogy az együttműködő exportáló gyártó nem halmozott fel készleteket a felülvizsgálati időszak során
Non-clinical data reveal no special hazard for humans based on conventional studies of safety pharmacology (CNS, respiratory, cardiovascular, genitourinary), and toxicity to reproductionA hagyományos farmakológiai biztonságossági (központi idegrendszeri, légzőszervi, szív-és érrendszeri, húgy-ivarszervi) vizsgálatokból és a reprodukciós toxicitási vizsgálatokból származó nem klinikai jellegű adatok azt igazolták, hogy a készítmény nem jelent különleges veszélyt az emberre
Superhero Krrish has revealed his identity to the media... and the broken piece of the mask fitting his mask has confirmed his identityA Krrish nevű szuperhős felfedte kilétét a médiának, és a maszkból letört darab segítségével bizonyítást nyert személyazonossága
Under other circumstances Gordon might have pondered hours over what that one small conversation had revealed about the social structure of Oakridgc and its environs.Más körülmények között Gordon talán órákig morfondírozott volna azon, amit ez a kis csevegés Oakridge és környéke társadalmi szerkezetéről elárult.
When these two aspects are considered, much is revealed of the significant step back of the EU in terms of its approach in dealing with world poverty and inequality.E két vetület figyelembe vétele sokat elárul arról, hogy az EU milyen nagy visszalépést tett a világon meglévő szegénység és egyenlőtlenség kezelésének megközelítésében.
Seldom had he remembered it on the road, until they came to Morgul Vale, and never had he used it for fear of its revealing light.Ritkán jutott eszébe útközben, amíg a Morgul-völgybe nem értek, használni sosem használta, nehogy a fény elárulja őket.
The review of carbon dioxide did not reveal any open questions or concerns to be addressed by the Scientific Committee on Health and Environmental RisksA szén-dioxidra vonatkozó vizsgálatok során nem merült fel olyan megoldatlan kérdés vagy aggály, amelyet az egészségügyi és környezeti kockázatok tudományos bizottságában kellene tovább vizsgálni
The door revealed a long flight of stairs.Az ajtó mögött hosszú lépcsősor vezetett fel.
As a magician, I promise never to reveal the secret of any illusion... to a non- magicianMint bűvész, ígérem, hogy soha nem fedem fel egy illúzió titkát sem... egy nem bűvész számára
I would like to make a few comments in relation to events you refer to in your resolution, such as the local elections in March and April - which the OSCE considered to have met the standards laid down - and the sixth meeting of the Stabilisation and Association Council, held in July 2009, which we concluded and which revealed that the country was truly fulfilling the commitments it had made under that agreement.Szeretnék néhány megjegyzést tenni azokkal az eseményekkel kapcsolatban, amelyekre az állásfoglalásban utalnak, például a márciusi és áprilisi helyi választásokkal összefüggésben - amely az EBESZ véleménye szerint megfelelt a rögzített előírásoknak -, valamint a Stabilizációs és Társulási Tanács 2009 júliusi hatodik ülésével kapcsolatban, amelyet már lezártunk, és amely megállapította, hogy az ország ténylegesen teljesítette a megállapodásban vállalt kötelezettségeit.
The product is contraindicated in bitches intended for breeding (adult and prepubertal) as laboratory studies in which dogs received ‧ simultaneous implants for a period of ‧ months revealed a reduction in the numbers of live pups at whelping and weaning compared to an untreated control groupE termék használata ellenjavallt olyan szukák esetében (nem ivarérett és felnőtt), melyeket tenyészteni szeretnének.Laboratóriumi vizsgálat kimutatta, hogy kutyában ‧ implantátum ‧ hónapig való alkalmazása csökkent az alomszámot eredményezett elléskor és szoptatáskor a kezeletlen kontroll csoporttal összehasonlítva
The European Parliament's report itself reveals that this is partly due to the gap between the salary offered and the high cost of living in Luxembourg, where the Court of Auditors is located.Az Európai Parlament jelentése maga is feltárja, hogy ez részben a felkínált fizetés és a magas létfenntartási költségek közötti szakadék miatt van Luxemburgban, ahol a Számvevőszék székhelye van.
Pelorat's expression was stony and revealed nothing.Pelorat arca mozdulatlan volt, mint a kő, semmit sem lehetett leolvasni róla.
During examination of the certificates and other documentation, (see Article ‧)(a) and), inaccuracies have been revealedA bizonyítványok és egyéb dokumentumok vizsgálatakor (lásd ‧. cikk bekezdés a) pontja és bekezdése) pontatlanságokat tártak fel
"I cannot reveal my source," Slick said in an effort at great drama, the martyr willing to face death.Igyekezett drámai hangon válaszolni; mint a mártír, aki hajlandó szembenézni a halállal.
These crises reveal the problems of European and global control and supervision: the economic crisis is largely a matter of a crisis in the system that once prevailed and in policy.Ezek a napvilágra hozták az európai és globális ellenőrzés és felügyelet problémáit: a gazdasági válság nagyrészt az egykor uralkodó rendszer és a politika válságának kérdése.
Dirk would be prepared to bet (though probably not to pay up) that a thorough search of the house would reveal, amongst who knew what other dark secrets, five hundred British Telecom shares and a set of Dylan albums that was complete up to Blood on the Tracks.Dirk lelkileg felkészült arra, hogy találgasson (ámbátor kifizetni azt nem akarta), miket tartogat még a ház: ki tudja, milyen mély titkokat, 500 Brit Távközlési RT részvényt, és az összes Bob Dylan-lemezt egészen a Blood on the Tracks-ig?
The moonlight through the parted drapes revealed her naked body, her dark mound between her legs, her lush hips, slender waist, and ripe breasts.A széthúzott függönyön beáramló holdfény megvilágította a nő meztelen testét, a sötétlő dombot a lábai között, hívogató csípőit, karcsú derekát, érett melleit.
Where a search by a national member of Eurojust reveals the existence of an alert in the Customs Information System, he or she shall inform the Member State having issued the alert thereofAmennyiben az Eurojust nemzeti tagja a lekérdezés során figyelmeztető jelzést talál a váminformációs rendszerben, köteles erről a figyelmeztető jelzést kiadó tagállamot tájékoztatni
The interviews revealed that poor investment readiness was the main barrier to accessing finance across the West Midlands regionAz interjúk kimutatták, hogy a befektetési felkészültség gyengesége volt a finanszírozáshoz jutás fő akadálya a West Midlands régió egészében
Showing page 1. Found 5665 sentences matching phrase "reveal".Found in 4.172 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.