pronunciation: IPA: /ɹəˈviːl/ rəˈviːl , SAMPA: /r@"vi:l/      

Translations into Hungarian:

 • megmutat   
   
  To have somebody see something.
 • mutat   
   
  To have somebody see something.
 • ajtótok   
 • felfed   
 • fellebbenti a fátylat   
 • feltár   
 • kijelent   
 • kimutat   
 • kinyilatkoztat   
 • leleplez   

Other meanings:

 
To uncover; to show and display that which was hidden.
 
(cinematography) A revelation; an uncovering of what was hidden.
 
(transitive) To communicate that which could not be known or discovered without divine or supernatural instruction.
 
The outer side of a window or door frame; the jamb.
 
(transitive) To uncover; to show and display that which was hidden.
 
To make known something heretofore kept secret.
 
to uncover
 
reveal (i.e. a secret)

Similar phrases in dictionary English Hungarian. (2)

reveal oneself asmutatkozik
revealingjellemző; leleplező

    Show declension

Example sentences with "reveal", translation memory

add example
Non-clinical data reveal no special hazard for humans based on conventional studies of genotoxicityA hagyományos genotoxicitási vizsgálatokból származó nem klinikai jellegű adatok azt igazolták, hogy a készítmény nem jelent különleges veszélyt az emberre
on behalf of the ALDE Group. - Mr President, the tragic events in Japan have not only revealed mistakes and flaws in Japanese reactors.az ALDE képviselőcsoport nevében. - Elnök úr! A Japánban bekövetkezett tragikus események nemcsak a japán reaktorok hibáit és hiányosságait leplezték le.
And one of my keenest memories of those times is of Marguerite dashing into the house with a bundle in her hands, and then flashing at me her eager smile, and throwing back the cloth to reveal a tiny dead black baby form, and then covering it up again in jubilation as she went to lock herself in her study.Az egyik legélesebb emlékem ebből az időből, ahogy Marguerite, kezében batyuval, beviharzik a házba, rámvillantja mámoros mosolyát, visszahajtja a vásznat, megmutatja a pöttöm fekete holtat, betakarja, majd ujjongva bezárkózik a dolgozószobájába.
Fowler showed his interest by moving his hands in a more deliberate fashion, as though to coax information out of her that she'd been waiting to reveal for some time.- Miről van szó? - fokozta Fowler a masszírozást a nő mellén, mintha így akarta volna kifejni belőle a választ.
Following the examination provided for by paragraph ‧, the Commission may reduce, suspend or cancel the aid for the project in question and recover any amounts already released if any irregularities have been revealed or any of the conditions attached to the grant of aid have not been respected, notably when any important modifications have been introduced concerning the nature of or the means of undertaking, the project, without seeking the approval of the CommissionA bekezdésben említett vizsgálatot követően a Bizottság csökkentheti, felfüggesztheti vagy megszüntetheti a szóban forgó projektre vonatkozó támogatást, és visszakövetelhet minden, már kifizetett összeget, amennyiben a vizsgálat szabálytalanságot tár fel, vagy kimutatja, hogy nem teljesítették a támogatás nyújtásáról szóló határozatban megállapított feltételek valamelyikét, és különösen bármely, a projekt jellegét vagy kivitelezésének feltételeit befolyásoló jelentős változás esetén
Though never revealed to the public, their plan had been thwarted only at the last minute.Bár ezt nem kötötték a nyilvánosság orrára, a tervet csak az utolsó pillanatban sikerült meghiúsítani.
The Programme has been evaluated by the Commission and present and previous beneficiaries, revealing a strong support for its renewal or revisionA Bizottság, illetve a jelenlegi és az előző kedvezményezettek kiértékelték a programot, és erős támogatást mutattak annak megújítására vagy felülvizsgálatára vonatkozóan
I must say that unfortunately this report reveals a certain lack of attention on the part of the Commission in its dealings with Parliament, which even in last year's work had signalled to the Commission several specific measures to be taken in response to this aim that we have set ourselves to protect the financial interests of the European Union and the interests of taxpayers in combating fraud and fighting illegality.Azt kell mondanom, hogy sajnos ez a jelentés arról árulkodik, bizonyos mértékű figyelmetlenség észlelhető a Bizottság részéről a Parlamenttel való viszonnyal kapcsolatban, amely még az elmúlt év munkája során is azt jelezte a Bizottságnak, hogy különböző konkrét intézkedéseket kell tenni annak a célnak az elérése érdekében, amelyet Unió pénzügyi érdekeinek és az adófizetők érdekeinek védelme érdekében tűztünk ki magunk elé a csalás és a jogsértés elleni küzdelemben.
He was admitted to Joan's prison by night, disguised as a cobbler; he pretended to be from her own country; he professed to be secretly a patriot; he revealed the fact that he was a priest.Egy éjszaka, vargának öltözve, beengedték Jeanne tömlöcébe; Jeanne földijének adta ki magát, és azt állította, hogy titokban hazafi; sőt bevallotta, hogy valójában pap.
One reason to doubt the adequacy, often mentioned in the public debate, is that traffic data and location data are not always linked to a specified individual, so knowledge about a telephone number (or an IP-number) does not necessarily reveal the identity of an individualA javaslat megfelelő voltával kapcsolatos kétségre okot ad például az a nyilvános vitában gyakran emlegetett tény, hogy a forgalmi és helymeghatározó adatok nem minden esetben kapcsolódnak meghatározott egyénhez, ebből adódóan a telefonszám (vagy ‧ szám) nem feltétlenül fedi fel egy személy azonosságát
Firstly, the investigation has revealed that there are no recent examples of an MNO switching from outsourcing to in-house data clearingElőször, a vizsgálat felfedte, hogy a közelmúlt során nem volt példa arra, hogy egy mobilhálózat-üzemeltető a kiszervezésről a vállalaton belüli adatelszámolásra váltott volna
Behold.Blackwood' s magic revealedÍme a kellék Blackwood varázslatához
The events of the memorial year reveal that traditions complement each other, and the protection of the art form is a common challenge.A rendezvénysorozat megvilágítja, hogy hagyományaink kiegészítik egymást, megőrzésük közös érdek.
Imagine the effect upon a mortal heart were I to reveal myself in all my coldness, a blood drinker of some fifteen hundred years in age with purely white skin and flashing blue eyes.Képzeld el, hogyan hatott volna a halandó szívekre, ha megmutatkozom hidegségem teljében, hófehér bőrömmel, villámló kék szememmel, én, az ezerötszáz éves vámpír!
Once we reveal that element of secrecy and we expose how Member State ministers actually vote, then those ministers are held accountable back home in their Member States and suddenly national citizens feel connected to all things European.Ha egyszer végre felfedjük ezt a titkos elemet, és felszínre hozzuk, hogy a tagállami miniszterek valójában miként szavaznak, akkor ezek a miniszterek otthon a saját tagállamukban elszámoltathatóvá válnak, és hirtelen a nemzetek polgárai érezni fogják a különféle európai ügyekhez való kapcsolatokat.
Should I have revealed you in all your loveliness to Santino?"Meg kellett volna-e mutatnom téged szépséged teljében Santinónak?
One of his students pulled back the drapes to reveal a large picture window.Az egyik diák elhúzta a függönyt, ami mögött egy nagyméretű ablak rejtőzött.
Furthermore, the investigation revealed that Norwegian producers are meanwhile also very well established in the Community market, where they represent approximately ‧ to ‧ % of the total production volume in the CommunityEzen túlmenően a vizsgálat azt is feltárta, hogy a norvég termelők időközben szintén igen jól megtalálták a helyüket a közösségi piacon, ahol a teljes közösségi termelési volumen ‧–‧ %-át képviselik
However, while according to the notification only three players were active on this market, the in-depth investigation revealed that a number of new suppliers have already entered or are about to enter the non-GM deoiled market, thereby effectively constraining the parties’ ability to behave independently form their competitorsMíg a bejelentés szerint csak három piaci szereplő folytat tevékenységet e piacon, a mélyreható vizsgálat fényt derített arra, hogy több új beszállító is belépett vagy a közeljövőben be fog lépni a géntechnológiával nem módosított olajtalanított lecitin piacára, ami ténylegesen korlátozza a felek azon képességét, hogy versenytársaiktól függetlenül járhassanak el
Now I must introduce you to Solids, and reveal to you the plan upon which they are constructed.Most megmutatom neked a testeket, és megvilágítom előtted alkotásuk módját.
"That's Yuri Stefano on the phone," said Ansling, obviously very ambivalent about what he was revealing, glancing anxiously now from Perry to Marklin.- Telefonált Yuri Stefano - szólt nagyon kényszeredetten Ansling, és idegesen sandított Marklinre.
He wanted her to confide in him, to reveal at last the truth she kept so care- fully hidden.Azt akarta, hogy megbízzon benne, és föltárja végre a féltve titkolt igazságot.
Who, by the power of God, are kept by faith unto salvation, ready to be revealed in the last time.Az Isten hatalma megőrzött titeket a hitben az örök üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben majd megnyilvánuljon.
Its almost mystical glow revealed shelves of canned food and bottled water, a white plastic box with a red cross stenciled on it, coats, shirts, socks, and pants, a two-way radio.Szinte misztikus fénykörében konzervdobozokkal és vizespalackokkal tele polcok, egy fehér műanyag doboz, rajta vörös kereszt, kabátok, ingek, zoknik, nadrágok és egy rádió adó-vevő.
Like a showroom model revealing a new sports car, the attendant drew back the sheet.Edmund egy luxusautót bemutató manöken kecsességével rántotta szét a halott őr testét takaró műanyag zsák cipzárját.
Showing page 1. Found 5665 sentences matching phrase "reveal".Found in 1.54 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.