Translations into Maltese:

  • bidimensjonali 
     
    Existing in reference to two measures, such as height and width--for example, a two-dimensional model drawn with reference to an x-axis and a y-axis, or a two-dimensional array of numbers placed in rows and columns.

Similar phrases in dictionary English Maltese. (4)

3-Dtridimensjonali
3-D effecteffett tridimensjonali
3-D referencereferenza 3-D
Wi-Fi Protected Access 2Wi-Fi Protected Access 2

Example sentences with "2-D", translation memory

add example
Fourthly, UOP considers, like the Commission, that, for there to be no advantage to the IFP/Axens entity, IFP’s budget devoted to R & D carried out in collaboration with or on behalf of Axens would have to be financed by revenue earned in the marketIr-raba’ nett, UOP hija tal-fehma, bħall-Kummissjoni, li biex ma jkunx hemm vantaġġ favur l-għaqda IFP/Axens, il-baġit ta’ IFP li huwa allokat għar-R & Ż mmexxija b’kollaborazzjoni ma’ jew għal Axens għandu jkun iffinanzjat mid-dħul akkwistat mis-suq
For the products listed in Part I, Sections D, F and L of Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧, the period of validity of the import licence shall be as set out in those sectionsGħall-prodotti mniżżlin fit-Taqsimiet D, F, u L fil-Parti I ta’ l-Anness ‧ tar-Regolament (KE) Nru ‧/‧, il-perjodu tal-validità tal-liċenzja ta’ l-importazzjoni għandu jkun dak stabbilit f’dawk it-taqsimiet
The Commission asked further information by letter dated ‧ September ‧, registered under number DIl-Kummissjoni talbet aktar informazzjoni b'ittra datata d-‧ ta’ Settembru ‧, irreġistrata bin-numru D
The entry Mohamed Amine Akli (alias (a) Akli Amine Mohamed, (b) Killech Shamir, (c) Kali Sami, (d) EliasL-annotazzjoni Mohamed Amine Akli (magħruf ukoll bħala (a) Akli Amine Mohamed, (b) Killech Shamir, (c) Kali Sami, (d) Elias
financial assets or intangible assets accounted for in accordance with IFRIC ‧ Service Concession Arrangements (paragraph D‧); andassi finanzjarji jew assi intanġibbli kontabilizzati skont l-IFRIC ‧ Arranġamenti għall-Konċessjoni ta' Servizz (il-paragrafu D‧); u
This is therefore how the Commission tobe designated on 1 November 2004 will be compose d .Il-Kummissjoni ser tkun mag ¢ mula b ’ dan il-mod l-1 ta ’ Novembru 2004 .
The provisions on the measures on the crossing of external borders included in Article 77 ( 2 ) ( b ) of the Treaty on the Functioning of the European Union shall be without prejudice to the competenc e of Member States to negotiate or conclude agreements with third countries as long as they respect Union law and other relevant international agreements .Iddispożizzjonijiet dwar ilmiżuri dwar il-qsim ta ' fruntieri esterni inklużi flArtikolu 77 ( 2 ) punt b ) tatTrattat dwar ilfunzjonament ta ' lUnjoni Ewropea għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall- kompetenza ta ' Stati Membri li jinnegozjaw jew li jikkonkludu ftehim ma ' pajjiżi terzi sakemm dawn jirrispettaw il-liġi ta ' lUnjoni u ftehim ieħor internazzjonali relevanti .
and, with regard to the following points (b), (c), (d) and (e), pursuant to the uniform principles provided for in Annex VI, unlessu, fir-rigward tal-punti li ġejjin (b), (ċ), (d) u (e), skond il-prinċipji uniformi previsti fl-Anness VI, ħlief jekk
Article 16 ( 4 ) of the Treaty on European Union and Article 238 ( 2 ) of this Treaty shall apply to the European Council when it is acting by a qualified majority .LArtikolu 16 ( 4 ) tatTrattat dwar lUnjoni Ewropea u lArtikolu 238 ( 2 ) ta ' dan itTrattat għandhom japplikaw għall-Kunsill Ewropew meta jkun qed jaġixxi b ' maġġoranza kwalifikata .
The purchase of 5 % of its electricity has enabled the university to lower its carbon emissions by approximately 1.5 to 2 % a year .Dan ix-xiri ta ’ 5 % ta ’ l-elettriku tagħhom ippermetta lill-Università tnaqqas l-emissjonijiet karboniċi tagħha b ’ bejn wieħed u ieħor , 1.5 sa 2 % s-sena .
The institution of the new system of Community preaccession assistance makes it necessary to repeal Council Regulation ( EEC ) No 3906 / 89 of 18 December 1989 on economic aid to the Republic of Hungary and the Polish People ' s Republic ( 2 ) , Commission Regulation ( EC )L-istituzzjoni ta ' sistema ġdida ta ' assistenza Komunitarja ta ' qabel l-adeżjoni teħtieġ li jitħassar irRegolament talKunsill ( KEE ) Nru 3906 / 89 tat-18 ta ' Diċembru 1989 dwar lgħajnuna ekonomika lir-Repubblika ta ' l-Ungerija u lir-Repubblika tal-Poplu Pollakk ( 2 ) , irRegolament talKummissjoni ( KE ) Nru 2760 / 98 tat-18 ta ' Diċembru 1998 dwar limplimentazzjoni ta ' programm għal koo-
Editor : Raphaël Goulet , European Commission , Regional Policy DG , Unit B1 , Fax : + 32 2 29-66003 .Editur : Raphaël Goulet , Kummissjoni Ewropea , DĠ Politika Reġjonali , Unità 01 , Faks : + 32 2 29-66003 .
Address: (a) ‧ South ‧th Avenue, Unit ‧, Bridgeview, Illinois ‧, U.S.A.; (b) PO Box ‧, Bridgeview, Illinois ‧, U.S.A.; (c) ‧ rue du Lazaret, ‧ Strasbourg, France; (d) Vaatjesstraat ‧, ‧ Putte, Belgium; (e) Rue des Bataves ‧, ‧ Etterbeek (Brussels), Belgium; (f) PO Box ‧, ‧ Etterbeek ‧ (Brussels), Belgium; (g) Mula Mustafe Baseskije Street ‧, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; (h) Put Mladih Muslimana Street ‧/A, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; (i) ‧ Potur Mahala Street, Travnik, Bosnia and Herzegovina; (j) Rr. Skenderbeu ‧, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; (k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; (l) Rruga e Kavajes, Building No. ‧, Apartment No ‧, PO Box ‧, Tirana, Albania; (m) House ‧ Street No ‧, Sector F- ‧/‧, Islamabad, PakistanIndirizz: (a) ‧ South ‧th Avenue, Unit ‧, Bridgeview, Illinois ‧, U.S.A.; (b) PO Box ‧, Bridgeview, Illinois ‧, U.S.A.; (c) ‧ rue du Lazaret, ‧ Strasbourg, Franza; (d) Vaatjesstraat ‧, ‧ Putte, il-Belġju; (e) Rue des Bataves ‧, ‧ Etterbeek (Brussels), il-Belġju; (f) PO Box ‧, ‧ Etterbeek ‧ (Brussels), il-Belġju; (g) Mula Mustafe Baseskije Street ‧, Sarajevo, il-Bosnia u Ħerzegovina; (h) Put Mladih Muslimana Street ‧/A, Sarajevo, il-Bosnia u Ħerzegovina; (i) ‧ Potur Mahala Street, Travnik, il-Bosnia u Ħerzegovina; (j) Rr. Skenderbeu ‧, Lagjja Sefa, Gjakova, il-Kosovo; (k) Ylli Morina Road, Djakovica, il-Kosovo; (l) Rruga e Kavajes, Building No. ‧, Apartment No ‧, PO Box ‧, Tirana, l-Albanija; (m) House ‧ Street No ‧, Sector F- ‧/‧, Islamabad, il-Pakistan
NEW CLASS A, B, C AND D SHIPS AND EXISTING CLASS B SHIPSVAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET A, B, C U D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B
( d ) development of new markets and promotional campaigns ;( d ) l-iżvilupp ta ’ swieq ġodda u ta ’ kampanji promozzjonali ;
E-‧/‧ (DE) by Jörg Leichtfried (S&D) to the Commission (‧ NovemberE-‧/‧ (DE) minn Jörg Leichtfried (S&D) lill-Kummissjoni (‧ ta' Novembru
Although only ‧-‧ % of R&D activities are likely to result in a fibre requiring a new generic name, these new fibres generate often new uses and technological processes in a wide number of domains such as clothing, medical, environmental and industrial applicationsGħalkemm ‧–‧ % biss tal-attivitajiet tar-riċerka u l-iżvilupp x’aktarx li jirriżultaw f’fibra li teħtieġ isem ġeneriku ġdid, ħafna drabi dawn il-fibri ġodda jiġġeneraw użijiet u proċessi teknoloġiċi ġodda f’għadd wiesa’ ta’ oqsma bħal dak tal-ilbies, l-applikazzjonijiet mediċi, ambjentali u industrijali
■ Maghreb , Mashreq , Israel and Palestine Israel • : Bastiaan BELDER ( EFD , NL ) • Palestinian Legislative Council : Proinsias DE ROSSA ( S & D , IE ) • the Maghreb countries and the Arab Maghreb Union : Pier Antonio PANZERI ( S & D , IT ) • the Mashreq countries : Mário DAVID ( EPP , PT )■ Il-Magreb , il-Maxreq , Iżrael u l-Palestina • Iżrael : Bastiaan BELDER ( EFD , NL ) • il-Kunsill Leġiżlattiv Palestinjan : Proinsias DE ROSSA ( S & D , IE ) • il-pajjiżi tal-Magreb u l-Unjoni Għarbija tal-Magreb : Pier Antonio PANZERI ( S & D , IT ) • il-pajjiżi tal-Maxreq : Mário DAVID ( EPP , PT )
No clinically significant effect is anticipated when TORISEL is co-administered with agents that are metabolised by CYP‧DL-ebda effett klinikament sinifikanti m’ hu antiċipat meta TORISEL jingħata flimkien ma ’ mediċini li jkunu metabolati minn CYP‧D
Regulation (EC) No ‧ excluded from the definition of the product concerned D‧MAC sets and high definition televisions (HDTVs) since these products, which introduced qualitative technical changes, were at that time still in the development stage and were not available to the public except in very limited circumstancesIr-Regolament (KE) Nru. ‧ eskluda mid-definizzjoni tal-prodott ikkonċernat is-settijiet D‧MAC u t-televiżuri b’definizzjoni għolja (HDTVs) peress li dawn il-prodotti, li ntroduċew tibdiliet tekniċi kwalitattivi, kienu għadhom f’dak iż-żmien fi stadju ta’ żvilupp u ma kienux disponibbli għall-pubbliku ħlief f’ċirkustanzi limitati ħafna
Faster Aid : € 2 billion is available for 2007 2013 – through the Instrument for Stability , which is enhancing the Commission s crisis ’ response capacity considerably .Għajnuna b ’ Aktar Ħeffa : € 2 biljuni huma disponibbli fl-2007 – 2013 permezz ta ’ l-Istrument għall-Istabbiltà , li qed isaħ ħaħ konsiderevolment ir-rispons talKummissjoni għall-kriżijiet .
Article 195 ( 2 ) EC provides that “ The Ombudsman shall be appointed a W er each election of the European Parliament for the duration of its term of oU ce .LArtikolu 19 5 ( 2 ) KE jistipula li “ LOmbudsman gåandu jinåatar wara kull elezzjoni talParlament Ewropew gåat-tul taE-Emien talmandat tiegåu .
Column 2 of this Annex lists specific rules according to which the required standard information may be omitted , replaced by other information , provide data different stage or adapted in another way .Ilkolonna 2 ta ' dan lAnness telenka regoli speċifiċi li skondhom linformazzjoni standard meħtieġa tista ' titħalla barra , tiġi sostitwita b ' informazzjoni oħra , provduta fi stadju differenti jew adattata b ' mod ieħor .
Annex V, the text of footnote (d) shall be supplemented with the following textL-Anness V, it-test tan-nota fl-aħħar tal-paġna (d) għandu jkun supplimentat bit-test li ġej
Amendments ‧ to ‧ and ‧ to ‧ did not concern all language versions and were therefore not put to the vote (Rule ‧(dL-emendi ‧ sa ‧ u ‧ sa ‧ inklużi, ma jikkonċernawx il-verżjonijiet lingwistiċi kollha u b'hekk ma tressqux għall-votazzjoni (l-Artikolu ‧, paragrafu ‧, punt d, tar-Regoli ta' Proċedura
Showing page 1. Found 22763 sentences matching phrase "2-D".Found in 21.916 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.