Translations into Maltese:

  • bidimensjonali 
     
    Existing in reference to two measures, such as height and width--for example, a two-dimensional model drawn with reference to an x-axis and a y-axis, or a two-dimensional array of numbers placed in rows and columns.

Similar phrases in dictionary English Maltese. (4)

3-Dtridimensjonali
3-D effecteffett tridimensjonali
3-D referencereferenza 3-D
Wi-Fi Protected Access 2Wi-Fi Protected Access 2

Example sentences with "2-D", translation memory

add example
Fourthly, UOP considers, like the Commission, that, for there to be no advantage to the IFP/Axens entity, IFP’s budget devoted to R & D carried out in collaboration with or on behalf of Axens would have to be financed by revenue earned in the marketIr-raba’ nett, UOP hija tal-fehma, bħall-Kummissjoni, li biex ma jkunx hemm vantaġġ favur l-għaqda IFP/Axens, il-baġit ta’ IFP li huwa allokat għar-R & Ż mmexxija b’kollaborazzjoni ma’ jew għal Axens għandu jkun iffinanzjat mid-dħul akkwistat mis-suq
For the products listed in Part I, Sections D, F and L of Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧, the period of validity of the import licence shall be as set out in those sectionsGħall-prodotti mniżżlin fit-Taqsimiet D, F, u L fil-Parti I ta’ l-Anness ‧ tar-Regolament (KE) Nru ‧/‧, il-perjodu tal-validità tal-liċenzja ta’ l-importazzjoni għandu jkun dak stabbilit f’dawk it-taqsimiet
The Commission asked further information by letter dated ‧ September ‧, registered under number DIl-Kummissjoni talbet aktar informazzjoni b'ittra datata d-‧ ta’ Settembru ‧, irreġistrata bin-numru D
The entry Mohamed Amine Akli (alias (a) Akli Amine Mohamed, (b) Killech Shamir, (c) Kali Sami, (d) EliasL-annotazzjoni Mohamed Amine Akli (magħruf ukoll bħala (a) Akli Amine Mohamed, (b) Killech Shamir, (c) Kali Sami, (d) Elias
financial assets or intangible assets accounted for in accordance with IFRIC ‧ Service Concession Arrangements (paragraph D‧); andassi finanzjarji jew assi intanġibbli kontabilizzati skont l-IFRIC ‧ Arranġamenti għall-Konċessjoni ta' Servizz (il-paragrafu D‧); u
and, with regard to the following points (b), (c), (d) and (e), pursuant to the uniform principles provided for in Annex VI, unlessu, fir-rigward tal-punti li ġejjin (b), (ċ), (d) u (e), skond il-prinċipji uniformi previsti fl-Anness VI, ħlief jekk
Address: (a) ‧ South ‧th Avenue, Unit ‧, Bridgeview, Illinois ‧, U.S.A.; (b) PO Box ‧, Bridgeview, Illinois ‧, U.S.A.; (c) ‧ rue du Lazaret, ‧ Strasbourg, France; (d) Vaatjesstraat ‧, ‧ Putte, Belgium; (e) Rue des Bataves ‧, ‧ Etterbeek (Brussels), Belgium; (f) PO Box ‧, ‧ Etterbeek ‧ (Brussels), Belgium; (g) Mula Mustafe Baseskije Street ‧, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; (h) Put Mladih Muslimana Street ‧/A, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; (i) ‧ Potur Mahala Street, Travnik, Bosnia and Herzegovina; (j) Rr. Skenderbeu ‧, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; (k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; (l) Rruga e Kavajes, Building No. ‧, Apartment No ‧, PO Box ‧, Tirana, Albania; (m) House ‧ Street No ‧, Sector F- ‧/‧, Islamabad, PakistanIndirizz: (a) ‧ South ‧th Avenue, Unit ‧, Bridgeview, Illinois ‧, U.S.A.; (b) PO Box ‧, Bridgeview, Illinois ‧, U.S.A.; (c) ‧ rue du Lazaret, ‧ Strasbourg, Franza; (d) Vaatjesstraat ‧, ‧ Putte, il-Belġju; (e) Rue des Bataves ‧, ‧ Etterbeek (Brussels), il-Belġju; (f) PO Box ‧, ‧ Etterbeek ‧ (Brussels), il-Belġju; (g) Mula Mustafe Baseskije Street ‧, Sarajevo, il-Bosnia u Ħerzegovina; (h) Put Mladih Muslimana Street ‧/A, Sarajevo, il-Bosnia u Ħerzegovina; (i) ‧ Potur Mahala Street, Travnik, il-Bosnia u Ħerzegovina; (j) Rr. Skenderbeu ‧, Lagjja Sefa, Gjakova, il-Kosovo; (k) Ylli Morina Road, Djakovica, il-Kosovo; (l) Rruga e Kavajes, Building No. ‧, Apartment No ‧, PO Box ‧, Tirana, l-Albanija; (m) House ‧ Street No ‧, Sector F- ‧/‧, Islamabad, il-Pakistan
NEW CLASS A, B, C AND D SHIPS AND EXISTING CLASS B SHIPSVAPURI ĠODDA TAL-KLASSIJIET A, B, C U D U VAPURI EŻISTENTI TAL-KLASSI B
E-‧/‧ (DE) by Jörg Leichtfried (S&D) to the Commission (‧ NovemberE-‧/‧ (DE) minn Jörg Leichtfried (S&D) lill-Kummissjoni (‧ ta' Novembru
Although only ‧-‧ % of R&D activities are likely to result in a fibre requiring a new generic name, these new fibres generate often new uses and technological processes in a wide number of domains such as clothing, medical, environmental and industrial applicationsGħalkemm ‧–‧ % biss tal-attivitajiet tar-riċerka u l-iżvilupp x’aktarx li jirriżultaw f’fibra li teħtieġ isem ġeneriku ġdid, ħafna drabi dawn il-fibri ġodda jiġġeneraw użijiet u proċessi teknoloġiċi ġodda f’għadd wiesa’ ta’ oqsma bħal dak tal-ilbies, l-applikazzjonijiet mediċi, ambjentali u industrijali
No clinically significant effect is anticipated when TORISEL is co-administered with agents that are metabolised by CYP‧DL-ebda effett klinikament sinifikanti m’ hu antiċipat meta TORISEL jingħata flimkien ma ’ mediċini li jkunu metabolati minn CYP‧D
Regulation (EC) No ‧ excluded from the definition of the product concerned D‧MAC sets and high definition televisions (HDTVs) since these products, which introduced qualitative technical changes, were at that time still in the development stage and were not available to the public except in very limited circumstancesIr-Regolament (KE) Nru. ‧ eskluda mid-definizzjoni tal-prodott ikkonċernat is-settijiet D‧MAC u t-televiżuri b’definizzjoni għolja (HDTVs) peress li dawn il-prodotti, li ntroduċew tibdiliet tekniċi kwalitattivi, kienu għadhom f’dak iż-żmien fi stadju ta’ żvilupp u ma kienux disponibbli għall-pubbliku ħlief f’ċirkustanzi limitati ħafna
Annex V, the text of footnote (d) shall be supplemented with the following textL-Anness V, it-test tan-nota fl-aħħar tal-paġna (d) għandu jkun supplimentat bit-test li ġej
Amendments ‧ to ‧ and ‧ to ‧ did not concern all language versions and were therefore not put to the vote (Rule ‧(dL-emendi ‧ sa ‧ u ‧ sa ‧ inklużi, ma jikkonċernawx il-verżjonijiet lingwistiċi kollha u b'hekk ma tressqux għall-votazzjoni (l-Artikolu ‧, paragrafu ‧, punt d, tar-Regoli ta' Proċedura
The President had received the following requests for appointments from the PPE and S&D GroupsIl-President irċieva mill-gruppi PPE u S&D t-talbiet għall-ħatriet li ġejjin
Tests of conformity in this Regulation shall cover the photometric characteristics and for Class B, C and D headlamps the verification of the change in vertical position of the cut-off line under influence of heatIt-testijiet tal-konformità f’dan ir-Regolament għandhom ikopru l-karatteristiċi fotometriċi u għall-bozoz ta’ quddiem tal-Klassijiet B, C u D il-verifika tal-bidla fil-pożizzjoni vertikali tal-linja tal-punt ta’ waqfien taħt l-influwenza tas-sħana
The invitation to tender is subject to the provisions of Article ‧(d)-(i) of Regulation (EEC) No ‧/‧, and Section ‧ of the Norwegian Regulation No ‧ of ‧ April ‧ on tender procedures in connection with public service obligationsIs-sejħa għall-offerta hi soġġetta għad-dispożizzjonijiet tas-subparagrafi (d) (i) ta' l-Artikolu ‧.‧ tar-Regolament (KEE) Nru ‧/‧, u t-Taqsima ‧ tar-Regolament Norveġiż Nru ‧ tal-‧ ta' April ‧ dwar proċeduri għall-offerti f'rabta ma' l-obbligazzjonijiet ta' servizz pubbliku
Skills and behaviour to be tested concerning categories C, C+E, C‧, C‧+E, D, D+E, D‧ and D‧+EIl-kompetenzi u l-imġieba għandha tiġi ttestjata rigward il-kategoriji C, C+E, C‧, C‧+E, D, D+E, D‧ u D‧+E
D. Van den Langenbergh and ‧. Firma De Vos NV; IIFirma De Vos NV, II
E-‧/‧ (RO) by Daciana Octavia Sârbu (S&D) to the Commission (‧ OctoberE-‧/‧ (RO) minn Daciana Octavia Sârbu (S&D) lill-Kummissjoni (‧ ta' Ottubru
With reference to the timelines stated in Section D.‧.‧, any request for deferrals of the start or the completion of measures should make clear to which indication, route of administration and pharmaceutical form the deferred timeline relates toB'referenza għall-iskedi ta' żmien fit-Taqsima D‧.‧, kull talba għal differiment tal-bidu jew tat-tlestija tal-miżuri għandha tiċċara għal liema indikazzjoni, metodu ta' amministrazzjoni u forma farmaċewtika tirreferi din l-iskeda ta' żmien differita
All new ships of class B, C and D and existing class B ships shall be specially considered by the Administration of the flag State as to whether or not their machinery spaces may be periodically unattended and if so whether additional requirements to those stipulated in these Regulations are necessary to achieve equivalent safety to that of normally attended machinery spacesIl-vapuri ġodda tal-klassijiet B, C U D u l-vapuri eżistenti tal-klassi B għandhom jiġu kkunsidrati b’mod speċjali mill-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera jekk l-ispazji tal-makkinarju jistgħux jitħallew bla nies magħhom jew le u jekk dan ikun il-każ jekk ir-rekwiżiti addizzjonali għal dawk imsemmija f’dawn ir-Regolamenti humiex neċessarji biex jilħqu sikurezza ekwivalenti għal dik ta’ spazji tal-makkinarju li normalment ikollhom in-nies magħhom
contributions from ARTEMIS Member States, paid directly to research and development organisations participating in R&D projectskontribuzzjonijiet mill-Istati Membri mdaħħlin f'ARTEMIS, li għandhom jitħallsu direttament lill-organiżmi ta' riċerka u ta' żvilupp li jieħdu sehem fil-proġetti ta' R&D
Before examining the research stages provided for in the ‧ R & D framework, the Commission must determine whether IFP’s State-aided activities do in fact come under the heading of research and developmentQabel ma jiġu investigati l-istadji ta’ riċerka stabbiliti fil-qafas R & Ż tal-‧, il-Kummissjoni għandha tiddetermina jekk l-attivitajiet immexxija minn IFP, li huma suġġetti għal għajnuna mill-Istat, għandhomx x’jaqsmu tassew mar-riċerka u l-iżvilupp
Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh (alias (a) Abu Musab Al-Zarqawi, (b) Muhannad, (c) Al-Muhajer, (d) Garib, (e) Abou Musaab El Zarquawi, (f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, (g) Al Zarqawi Abu Musa'ab, (h) Al Zarqawi Abu Musab, (i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, (j) Alkhalayleh Ahmed, (k) Azzarkaoui Abou Moussab, (l) El Zarquawi Abu Musaab, (m) Zarkaoui Abou Moussaab, (n) Abu Ahmad, (o) Abu IbrahimAhmad Fadil Nazal Al-Khalayleh (magħruf ukoll bħala (a) Abou Musab Al- Zarqawi, (b) Muhannad, (c) Al-Muhajer, (d) Garib, (e) Abou Musaab El Zarquawi, (f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, (g) Al Zarqawi Abu Musa'ab, (h) Al Zarqawi Abu Musab, (i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, (j) Alkhalayleh Ahmed, (k) Azzarkaoui Abou Moussab, (l) El Zarquawi Abu Musaab, (m) Zarkaoui Abou Moussaab, (n) Abu Ahmad, (o) Abu Ibrahim
Showing page 1. Found 17559 sentences matching phrase "2-D".Found in 27.757 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.