Translations into Maltese:

  • tridimensjonali 
     
    Of, pertaining to, or being an object or image having or appearing to have all three spatial dimensions (length, width, and depth).

Other meanings:

 
Existing in three dimensions.

Similar phrases in dictionary English Maltese. (3)

2-Dbidimensjonali
3-D effecteffett tridimensjonali
3-D referencereferenza 3-D

Example sentences with "3-D", translation memory

add example
Olanzapine demonstrated a greater in vitro affinity for serotonin ‧HT‧ than dopamine D‧ receptors and greater ‧ HT‧ than D‧ activity in vivo, modelsOlanzapine wera affinità akbar in vitro għal serotonin ‧HT‧ milli għar-riċetturi ta ’ dopamine D‧ u attività in vivo akbar għal ‧HT‧ milli għal D
Where consignments of aquaculture animals are transported by sea to the Community border, an addendum for transport of live aquaculture animals by sea, completed in accordance with the model set out in Part D of Annex IV, shall be attached to the relevant animal health certificateFejn kunsinni ta’ annimali tal-akkwakultura jinġarru fuq il-baħar lejn il-fruntiera Komunitarja, addenda għall-ġarr fuq il-baħar ta’ annimali tal-akkwakultura ħajjin, mimlija skont il-mudell stabbilit fil-Parti D tal-Anness IV, għandha tiġi mehmuża maċ-ċertifikat rilevanti tas-saħħa tal-annimali
Notes on interpretation of Annexes A, B, C and DNoti dwar l-interpretazzjoni ta
Measured Deflection D(tLiwja mkejla D(t
D ‧: Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ October ‧ releasing the United Kingdom from certain obligations to apply Council Directive ‧/‧/EEC in respect of Avena strigosa Schreb. (OJ L ‧, ‧.‧.‧, pD ‧: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ‧/‧/KE tas-‧ ta’ Ottubru ‧ li teħles lir-Renju Unit minn ċerti obbligi li japplika d-Direttiva tal-Kunsill ‧/‧/KEE fir-rigward tal-Avena strigosa Schreb għandha tiġi inkorporata fil-Ftehim. (ĠU L ‧, ‧.‧.‧, p
in Annex I the list of countries in Group D is replaced byfl-Anness I, il-lista tal-pajjiżi fil-Grupp D hi ssostitwita bi
Poland also argues that some of the aid awarded before ‧ was actually used for R&D, environmental protection and training purposes and was spent for its designated purposeBarraminhekk, il-Polonja saħqet li ftit mill-għajnuna mogħtija qabel l-‧ intużat għar-R&Ż, il-protezzjoni ta’ l-ambjent u t-taħriġ u ntefqet kif kien maħsub
Annex D of this TSI shows the qualitative relationship between the accident types and the measures, indicating which measures deal with each class of accident typesL-Anness D għal din l-STI juri r-relazzjoni kwalitattiva bejn it-tipi ta' inċidenti u l-miżuri, bl-indikazzjoni ta' liema miżuri jittrattaw kull waħda mill-klassijiet ta' inċidenti
September is the fourth subperiod for the quotas laid down in Article ‧(a) of Regulation (EC) No ‧/‧, the third subperiod for the quotas laid down in Article ‧(d) and the first subperiod for the quota laid down in Article ‧(eIs-subperjodu tax-xahar ta' Settembru huwa r-raba' subperjodu għall-kwoti previsti fil-punt a) tal-Artikolu ‧ tar-Regolament (KE) Nru ‧/‧ u t-tielet subperjodu għall-kwoti previsti fil-punt d) tal-paragrafu imsemmi u l-ewwel subperjodu għall-kwota prevista fil-punt e) tal-paragrafu msemmi
D‧ Repackaging prior to submission to any of the operations in this listD‧ Ippakkjar mill-ġdid qabel ma ssir kwalunkwe waħda mill-operazzjonijiet f'din il-lista
The following spoke: Joseph Daul, on behalf of the PPE Group, Martin Schulz, on behalf of the S&D Group, who also answered a blue-card question by Krisztina Morvai, Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group, Rebecca Harms, on behalf of the Verts/ALE Group, Timothy Kirkhope, on behalf of the ECR Group, Patrick Le Hyaric, on behalf of the GUE/NGL Group, Niki Tzavela, on behalf of the EFD Group, and Frank Vanhecke, Non-attached MemberTkellmu: Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE, Martin Schulz f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll għal mistoqsija karta blu ta' Krisztina Morvai, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL, Niki Tzavela f'isem il-Grupp EFD, u Frank Vanhecke Membru mhux affiljat
If the obligations referred to in paragraph ‧ (a) to (d) are not respected, the Commission may adjust the capacity objectives in the multiannual guidance programme in the light of the information available to it, in accordance with the procedure laid down in ArticleJekk l-obbligi riferiti fil-paragrafu ‧ (a) sa (d) ma jiġux rispettati, il-Kummissjoni tista’ taġġusta l-għanijiet ta
O-‧/‧/rév.‧) by Claude Moraes, Michael Cashman and Monika Flašíková Beňová, on behalf of the S&D Group, to the Commission: Mutual recognition of marriages and civil partnerships contracted by same-sex couples (BO-‧/‧/rév.‧) imressqa minn Claude Moraes, Michael Cashman u Monika Flašíková Beňová f'isem il-Grupp S&D, lill-Kummissjoni: Ir-rikonoxximent reċiproku ta' żwiġijiet u sħubijiet ċivili kuntrattati minn koppji tal-istess sess (B
Anidulafungin selectively inhibits ‧--D glucan synthase, an enzyme present in fungal, but not mammalian cellsAnidulafungin jinibixxi b’ mod selettiv il-glucan synthase ‧, ‧-β-D, enzima preżenti fiċ-ċelloli fungali, iżda mhux mammiferi
Complementary financing will be ensured by the Member State concerned taking into account a financial contribution from operators that shall be compulsory for the activities in the areas referred to under paragraph ‧(c) and (d) and in the latter case shall be at least ‧ %Il-finanzjament komplimentari għandu jkun assigurat mill-Istat Membru kkonċernat waqt li jingħata kont tal-kontribuzzjoni finanzjarja mill-operaturi li għandha tkun obbligatorja għall-attivitajiet fiż-żoni li hemm referenza dwarhom taħt il-paragrafu ‧(c) u (d) u fil-każ ta
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Article ‧ (d) thereof, and Article ‧ of the Protocol on the Grand Duchy of LuxembourgWara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea, u b
Starting from the second year of application of this Protocol and without prejudice to Article ‧(d) of the Agreement and Article ‧ of this Protocol, at the request of the Community, the number of fishing licences for purse seine vessels granted in Article ‧ of this Protocol may be increasedMit-tieni sena ta' l-applikazzjoni tal-Protokoll u bla ħsara għall-Artikolu ‧(d) tal-Ftehim u għall-Artikolu ‧ ta' dan il-Protokoll, fuq talba tal-Komunità, in-numru ta' liċenzji tas-sajd għal bastimenti tat-tartaruni konċessi fl-Artikolu ‧ ta' dan il-Protokoll jista' jiżdied
The following spoke: Raffaele Baldassarre, on behalf of the PPE Group, Alejandro Cercas, on behalf of the S&D Group, Elizabeth Lynne, on behalf of the ALDE Group, Jean Lambert, on behalf of the Verts/ALE Group, Oldřich Vlasák, on behalf of the ECR Group, Jiří Maštálka, on behalf of the GUE/NGL Group, Elisabeth Morin-Chartier, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli and Ryszard CzarneckiTkellmu: Raffaele Baldassarre f'isem il-Grupp PPE, Alejandro Cercas f'isem il-Grupp S&D, Elizabeth Lynne f'isem il-Grupp ALDE, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Oldřich Vlasák f'isem il-Grupp ECR, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, Elisabeth Morin-Chartier, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli u Ryszard Czarnecki
If a re-run of the installation of the ‧-D H machine is desired, the seat assembly should remain unloaded for a minimum period of ‧ min. prior to the re-runJekk ikun mixtieq tħaddim mill-ġdid ta’ l-istallazzjoni tal-magna ‧ D H, l-assemblaġġ tas-sit għandu jibqa’ bla tagħbija għal perjodu minimu ta’ ‧ min. qabel it-tieni tħaddim
Hexal AG Industriestrasse ‧ D-‧ Holzkirchen GermanyHexal AG Industriestrasse ‧ D-‧ Holzkirchen Il-Ġermanja
Notwithstanding any other provision to the contrary, nothing in each of the agreements listed in Annex ‧(d) shall prevent a Member State from imposing taxes, levies, duties, fees or charges on fuel supplied in its territory for use in an aircraft of a designated air carrier of the Hashemite Kingdom of Jordan that operates between a point in the territory of that Member State and another point in the territory of that Member State or in the territory of another Member StateMinkejja kull dispożizzjoni oħra kontra dan, xejn f’kull wieħed mill-ftehim elenkati fl-Anness ‧(d) ma għandu jżomm l-Istati Membri milli jimponu, fuq bażi mhux diskriminatorja, taxxi, imposti, dazji, drittijiet jew ħlasijiet fuq karburant li jiġi fornut fit-territorju tagħhom għall-użu f’inġenju ta’ l-ajru ta’ trasportatur ta’ l-ajru denominat tar-Renju Ħaxemit tal-Ġordan li jopera bejn punt fit-territorju ta’ dak l-Istat Membru u punt ieħor fit-territorju ta’ dak l-Istat Membru jew fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor
If a re-run of the installation of the ‧-D H machine is desired, the seat assembly should remain unloaded for a minimum period of ‧ minutes prior to the re-runJekk tkun mixtieqa ripetizzjoni tal-installazzjoni tal-magna ‧-D H, l-immontar tas-sit għandu jitħalla bla piż għal perjodu minimu ta’ ‧ minuta qabel ir-repetizzjoni
In Annex ‧ (d) point (vii), is replaced by the followingFl-Anness VI, (d) il-punt (vii), huwa mibdul b’dan li ġej
The number of Type I operating cycles, or equivalent engine test bench cycle, between two cycles where regeneration phases occur under the conditions equivalent to Type I test (Distance D in figure ‧ in Annex ‧): ...In-numru ta’ ċikli tat-tħaddim tat-Tip I, jew ċiklu ekwivalenti tal-magna fuq il-bank tat-test, bejn żewġ ċikli fejn isiru l-fażijiet tar-riġenerazzjoni taħt il-kundizzjonijiet ekwivalenti għat-test tat-Tip I (Distanza D’ fil-figura ‧ fl-Anness ‧): ...
As far as industrial restructuring and change is concerned, this interaction is crucial, since firms providing services (such as R&D) for industrial firms generally follow the latter if they relocateFejn għandhom x'jaqsmu r-ristrutturar u l-bidla industrijali, din l-interazzjoni hija importanti ħafna, minħabba li l-kumpanniji li jipprovdu s-servizzi (bħal R&Ż) għal kumpanniji industrijali, ġeneralment dawn isegwu din ta' l-aħħar f'każ li dawn jirrilokaw ruħhom
Showing page 1. Found 17534 sentences matching phrase "3-D".Found in 43.462 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.