Translations into Maltese:

  • tridimensjonali 
     
    Of, pertaining to, or being an object or image having or appearing to have all three spatial dimensions (length, width, and depth).

Other meanings:

 
Existing in three dimensions.

Similar phrases in dictionary English Maltese. (3)

2-Dbidimensjonali
3-D effecteffett tridimensjonali
3-D referencereferenza 3-D

Example sentences with "3-D", translation memory

add example
Without prejudice to Annex I to Regulation (EC) No ‧/‧, the particulars referred to in Article ‧(c), (d), (e) and (g) and Article ‧(b) of this Regulation shall not be mandatory for feed materials that do not contain feed additives, with the exception of preservatives or silage additives, and which are produced and delivered by a feed business operator in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ to a feed user involved in primary production for use within his own holdingBla ħsara għall-Anness I tar-Regolament (KE) Nru ‧/‧, id-dettalji msemmija fl-Artikolu ‧(c), (d), (e), u (g) u l-Artikolu ‧(b) ta’ dan ir-Regolament m’għandhomx ikunu obbligatorji għal materjali tal-għalf li ma fihomx addittivi tal-għalf, bl-eċċezzjoni għal priżervattivi jew addittivi tal-ħżin f’sajlo, u li huma prodotti u mwassla minn operatur tan-negozju tal-għalf skont l-Artikolu ‧ tar-Regolament (KE) Nru ‧/‧ lil utent tal-għalf involut fil-produzzjoni primarja għall-użu fl-istabbiliment tiegħu
Thus no particular interaction is expected as verified through in vivo studies where no inhibition of metabolism of the following active substances was found: tricyclic antidepressant (representing mostly CYP‧D‧ pathway), warfarin (CYP‧C‧), theophylline (CYP‧A‧) or diazepam (CYP‧A‧ and ‧CG alhekk, ma hemm ebda reazzjoni partikolari mistennija kif verifikat minn studji in vitro fejn ma nstabet ebda inibizzjoni tal-metaboli mu tas-sustanzi attivi li ejjin: anti-dipressant tri ikliku (jirrapre enta l-aktar il-passa permezz ta ' CYP‧D‧), warfarina (CYP‧C‧), theophylline (CYP‧A‧) jew diazepam (CYP‧A‧ u ‧C
D‧ Forage plantsD‧ Pjanti għall-għalf
This is therefore how the Commission tobe designated on 1 November 2004 will be compose d .Il-Kummissjoni ser tkun mag ¢ mula b ’ dan il-mod l-1 ta ’ Novembru 2004 .
The following spoke: Dirk Sterckx (rapporteur for the opinion of the ECON Committee), Tadeusz Zwiefka, on behalf of the PPE Group, Françoise Castex, on behalf of the S&D Group, Alexandra Thein, on behalf of the ALDE Group, William (The Earl of) Dartmouth, to put a blue card question to Françoise Castex, who replied, Kay Swinburne, on behalf of the ECR Group, Cornelis de Jong, on behalf of the GUE/NGL Group, William (The Earl of) Dartmouth, on behalf of the EFD Group, who also answered a blue card question by Dirk Sterckx, Diogo Feio, Evelyn Regner, Jaroslav Paška, Othmar Karas, Marianne Thyssen, Hella Ranner, Arturs Krišjānis Kariņš and Lara ComiTkellmu: Dirk Sterckx (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Tadeusz Zwiefka f'isem il-Grupp PPE, Françoise Castex f'isem il-Grupp S&D, Alexandra Thein f'isem il-Grupp ALDE, William (The Earl of) Dartmouth, biex għamel mistoqsija karta blu lil Françoise Castex, li wiġbitu, Kay Swinburne f'isem il-Grupp ECR, Cornelis de Jong f'isem il-Grupp GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth f'isem il-Grupp EFD, li wieġeb ukoll mistoqsija karta blu ta' Dirk Sterckx, Diogo Feio, Evelyn Regner, Jaroslav Paška, Othmar Karas, Marianne Thyssen, Hella Ranner, Arturs Krišjānis Kariņš u Lara Comi
On a more detailed level, the Norwegian authorities have explained that the introduction of the Unpaid R&D Labour Scheme was motivated by the fact that under the existing Skattefunn Scheme, it is not possible to support unpaid labour in relation to research and development activities undertaken by entrepreneurs and one-man enterprises due to the fact that the Skattefunn Scheme is a tax deduction schemeFuq livell iktar dettaljat, l-awtoritajiet Norveġiżi spjegaw li l-introduzzjoni tal-Iskema ta’ Xogħol bla Ħlas għall-R&D kienet motivata mill-fatt li taħt l-iskema Skattefunn eżistenti, m’huwiex possibbli li tingħata għajnuna għal xogħol bla ħlas relatat mal-attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp li jsiru minn imprendituri u impriżi b’persuna waħda minħabba l-fatt li l-Iskema Skattefunn hija skema ta’ tnaqqis tat-taxxa
Any revenue from candidate countries' contribution for participation in Community programmes, entered in Item ‧ ‧ ‧ ‧ of the statement of revenue, may give rise to the provision of additional appropriations, according to the same ratio as between the amount authorised for expenditure on administrative management and the total appropriations entered for the programme, in accordance with Article ‧(d) of the Financial RegulationKull dħul mill-kontribuzzjoni tal-pajjiżi kandidati għall-parteċipazzjoni fil-programmi tal-Komunità, imdaħħal fil-partita ‧ ‧ ‧ ‧ tal-prospett tad-dħul, jista’ jagħti lok għall-ftuħ ta’ approprjazzjonijiet addizzjonali, skond l-istess rapport bejn l-ammont awtorizzat għan-nefqa għal ġestjoni amministrattiva u l-approprjazzjonijiet totali mdaħħla għall-programm, bis-saħħa ta’ l-Artikolu ‧(d) tar-Regolament Finanzjarju
in the case of the vessels to in point ‧ (c) and (d) of Annex I, at least four working days before the date set for the entry into force of such listsfil-każ tal-bastimenti fil-punt ‧ (ċ) u (d) ta
b is the last positive value of D‧E; Bb huwa l-aħħar valur pożittiv ta
Intervener in support of the applicant: European Parliament (represented by: R. Passos, K. Lindahl and D. Gauci, AgentsParti intervenjenti in sostenn tar-rikorrenti: Il-Parlament Ewropew (rappreżentanti: R. Passos, K. Lindahl u D. Gauci, aġenti
Nitroguanidine (see ‧C‧.d. on the EU Dual-Use ListNitrugwanidin (ara ‧C‧.d. fuq il-lista ta' Użu Doppju tal-UE
In addition the processing of personal data for the purposes of contact tracing should be considered as lawful in so far as it is necessary in order to protect the vital interests of the data subject, in accordance with Article ‧(d) of Directive ‧/‧/EC and with Article ‧(e) of Regulation (EC) No ‧/‧, and also for the performance of a task carried out in the public interest, in accordance with, respectively, Articles ‧(e) and ‧(a) of these Community actsApparti dan, l-ipproċessar ta’ dejta personali għall-finijiet ta’ rintraċċar tal-kuntatt għandu jitqies bħala legali sakemm ikun hemm bżonnu sabiex ikunu protetti interessi vitali tas-suġġett tad-dejta, b’konformità mal-Artikolu ‧(d) tad-Direttiva ‧/‧/KE u mal-Artikolu ‧(e) tar-Regolament (KE) Nru ‧/‧, kif ukoll għar-rendiment ta’ kompitu mwettaq fl-interess pubbliku, skont, rispettivament, l-Artikolu ‧(e) u ‧(a) ta’ dawn l-atti Komunitarji
The general criteria to be applied for drawing up those plans are set out in Annex DIl-kriterji ġenerali li għandhom jiġu applikati fit-tħejjija ta
( d ) development of new markets and promotional campaigns ;( d ) l-iżvilupp ta ’ swieq ġodda u ta ’ kampanji promozzjonali ;
The common technical regulation shall include the harmonized standard prepared by the relevant standardization body implementing to the extent applicable the essential requirements referred to in Article ‧ (d) and (f) of Directive ‧/EECIr-regolment tekniku komuni għandu jinkludi l-istandard armonizzat mħejji mill-korp relevanti ta
■ Maghreb , Mashreq , Israel and Palestine Israel • : Bastiaan BELDER ( EFD , NL ) • Palestinian Legislative Council : Proinsias DE ROSSA ( S & D , IE ) • the Maghreb countries and the Arab Maghreb Union : Pier Antonio PANZERI ( S & D , IT ) • the Mashreq countries : Mário DAVID ( EPP , PT )■ Il-Magreb , il-Maxreq , Iżrael u l-Palestina • Iżrael : Bastiaan BELDER ( EFD , NL ) • il-Kunsill Leġiżlattiv Palestinjan : Proinsias DE ROSSA ( S & D , IE ) • il-pajjiżi tal-Magreb u l-Unjoni Għarbija tal-Magreb : Pier Antonio PANZERI ( S & D , IT ) • il-pajjiżi tal-Maxreq : Mário DAVID ( EPP , PT )
On packaged feed the particulars referred to in Article ‧(c), (d) and (e) and Article ‧(c) or Article ‧(c), (d), and (e) may be given on the packaging outside the place of the label as referred to in ArticleGħall-għalf ippakkjat id-dettalji msemmija fl-Artikolu ‧(c), (d) u (e) u l-Artikolu ‧(c) jew l-Artikolu ‧(c), (d) u (e) jistgħu jingħataw fuq l-imballaġġ barra mill-post tat-tikketta kif imsemmi fl-Artikolu
Considers that enhancing R&D in respect of waste treatment and resource management solutions is vital, and stresses the need for the immediate application of new innovative technologies in this fieldJikkunsidra li t-titjib tal-R&D dwar it-trattament tal-iskart u s-soluzzjoni tal-ġestjoni tar-riżorsi huwa vitali u jenfasizza l-ħtieġa għall-applikazzjoni immedjata ta' teknoloġiji innovattivi ġodda f'dan il-qasam
The following shall be added in point ‧d (Directive ‧/EC of the European Parliament and of the Council) of Annex ‧ to the AgreementIl-punt li ġej għandu jiġi miżjud fil-punt ‧b (Direttiva ‧/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill) ta
Content of the national legislation: Packages containing articles of Compatibility Group B of ADR Class ‧ and packages containing substances and articles of Compatibility Group D of ADR Class ‧ may be carried on the same vehicle with dangerous goods of ADR Classes ‧, ‧.‧ or ‧ provided (a) the said packages of ADR Class ‧ are carried in separate containers/compartments of a design approved, and under the conditions required, by the competent authority, and (b) the said substances of ADR Classes ‧, ‧.‧ or ‧ are carried in vessels meeting the requirements of the competent authority as regards their design, construction, testing, examination, operation and useKontenut tal-leġiżlazzjoni nazzjonali: Pakketti li jkun fihom oġġetti mill-Grupp ta’ Kompatibbiltà B tal-ADR Klassi ‧ u pakketti li jkun fihom sustanzi u oġġetti mill-Grupp ta’ Kompatibbiltà D tal-ADR Klassi ‧ jisgħu jinġarru fuq l-istess vettura ma’ oġġetti perikolużi tal-Klassijiet ‧, ‧.‧ jew ‧ tal-ADR sakemm (a) dawn il-pakketti tal-Klassi ‧ tal-ADR jinġarru f’kontenituri/kompartimenti separati b’disinn approvat u skont il-kundizzjonijiet meħtieġa, mill-awtoritajiet kompetenti, u (b) dawn is-sustanzi tal-Klassijiet ‧, ‧.‧ jew ‧ tal-ADR jinġarru f’reċipjenti konformi mar-rekwiżiti tal-awtorità kompetenti fir-rigward tad-disinn, il-kostruzzjoni, l-ittestjar, l-eżaminazzjoni, it-tħaddim u l-użu tagħhom
TABLES D, E, F AND GTABELLI D, E, F U Ġ
The total net effect , whether positive or negative , of these adjustments may not exceed EUR 3 billion .Leffett nett totali , kemm jekk pożittiv jew negattiv , ta ' dawn l-aġġustamenti m ' għandux jaqbeż l-EUR 3 biljun .
paragraph ‧(d) is replaced by the followingIl-paragrafu ‧(d) huwa sostitwit b’li ġej
To do this , please check with the relevant bodies and institutions , whose contact details are provided in Section 3 Useful Addresses and Websites “ ”Għalhekk , irrikorri għand l-organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet kompetenti li d-dettalji tagħhom jidhru fil-punt “ 3 . Id-dettalji tal-istituzzjonijiet u s-siti talinternet utli ” .
The partial derogation from TSI Noise and TSI Freight Wagons requested by Luxembourg on ‧ September ‧ for LOHR wagons type NA and AFA in accordance with Article ‧(d) of Directive ‧/‧/EC is granted with the following limitationsId-deroga parzjali mit-TSI għall-Istorbju u mit-TSI għall-Vaguni tal-Merkanzija mitluba mil-Lussemburgu fit-‧ ta’ Settembru ‧ għall-vaguni LOHR tat-tip NA u AFA skont l-Artikolu ‧(d) tad-Direttiva ‧/‧/KE qed tingħata bil-limitazzjonijiet li ġejjin
Showing page 1. Found 21967 sentences matching phrase "3-D".Found in 14.576 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.