Translations into Maltese:

  • kulur 8-bit 
     
    A display setting that holds up to 256 specific color entries. Any color palette attached to a picture is by definition an 8-bit palette.

Example sentences with "8-bit color", translation memory

add example
The colors of the ‧-color logo must be reproduced faithfully (‧-color processIl-kuluri tal-logo b
Color printers((Including color electrophotography and color thermal transferVeloċità tar-riproduzzjoni ta
colorants means substances which are exclusively or mainly intended to colour the cosmetic product, the body as a whole or certain parts thereof, by absorption or reflection of visible light; in addition, precursors of oxidative hair colorants shall be deemed colorantskoloranti tfisser sustanzi li huma maħsuba esklussivament jew primarjament biex jagħtu kulur lill-prodott kożmetiku, lill-ġisem kollu jew partijiet minnu, bl-assorbiment jew ir-riflessjoni tad-dawl viżibbli; barra minn hekk, il-prekursuri tal-koloranti ossidattivi tax-xagħar għandhom jitqiesu li huma koloranti
Without prejudice to other provisions in this Regulation, a colorant shall include its salts and lakes and when a colorant is expressed as a specific salt, its other salts and lakes shall also be includedMingħajr ħsara għal dispożizzjonijiet oħra f’dan ir-Regolament, kolorant għandu jinkludi l-imlieħ u l-lakki tiegħu u meta kolorant ikun espress bħala melħ speċifiku, l-imlieħ u l-lakki tiegħu l-oħra għandhom ikunu inklużi wkoll
For decorative cosmetic products marketed in several colour shades, all colorants other than colorants intended to colour the hair used in the range may be listed, provided that the words may contain or the symbol +/- are addedGħall-prodotti kożmetiċi dekorattivi mqiegħda fis-suq f’numru ta’ skali tal-kulur, jistgħu jiġu elenkati l-koloranti kollha barra dawk intiżi biex jagħtu kulur lix-xagħar fil-filliera, sakemm jiġu miżjuda l-kliem jista’ jkun fih jew is-simbolu
To address safety concerns raised, Annex IV, which is currently restricted to skin colorants, should also include hair colorants once the risk assessment of these substances by the Scientific Committee for Consumer Safety (SCCS) set up by Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ September ‧ setting up an advisory structure of Scientific Committees and experts in the field of consumer safety, public health and the environment has been finalisedBiex jiġi indirizzat it-tħassib imqajjem dwar is-sikurezza, l-Anness IV, li bħalissa huwa ristrett għall-koloranti tal-ġilda, għandu jinkludi wkoll il-koloranti tax-xagħar ladarba l-valutazzjoni tar-riskju ta’ dawn is-sustanzi tkun ġiet finalizzata mill-Kumitat Xjentifiku għas-Sigurtà tal-Konsumatur (SCCS) imwaqqaf bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ‧/‧/KE tal-‧ ta' Settembru ‧ li twaqqaf Struttura Konsultattiva ta’ Kumitati Xjentifiċi u esperti fil-qasam tas-sigurtà tal-konsumatur, is-saħħa pubblika u l-ambjent
Ethyl alcohol used to dilute or dissolve colorants, flavourings or any other authorized additives used in the preparation of the said aromatized products must be of agricultural origin and be used in the dose strictly necessary to dilute or dissolve colorants, flavourings or any other authorized additiveL-alkoħol etile wżat biex jiddilwa u jdewweb is-sustanzi koloranti, is-sustanzi li jagħtu togħma jew kull addittivi awtorizzati oħra wżati fil-preparazzjoni tal-imsemmija prodotti aromattizzati jridu jkunu ta’ oriġini agrikola u jridu jintużaw fid-doża li hija strettament neċessarja biex jiġu dilwiti jew imdewba s-sustanzi koloranti, is-sustanz li jagħtu togħma jew kull addittivi oħra awtorizzati
Mark or sign cited: German trade mark registration No ‧ ‧ ‧ of the word mark FEMA-Color for goods in class ‧; international trade mark registration No ‧ ‧ of the word mark FEMA-Color for goods in classTrade mark jew sinjal invokat in sostenn ta' l-oppożizzjoni: Nru ta' reġistrazzjoni ‧ ‧ ‧ għat-trade mark Ġermaniża verbali FEMA-Color għal prodotti fil-klassi ‧; Nru ta' reġistrazzjoni ‧ ‧ għat-trade mark internazzjonali verbali FEMA-Color għal prodotti fil-klassi
for colorants, including pigments provided that these are used for the coloration of feedingstuffs or animal productsċ) għall-koloranti, inklużi l-pigmenti sakemm dawn ikunu użati għall-kolorazzjoni ta
colorants other than those listed in Annex ‧ and colorants which are listed there but not used in accordance with the conditions laid down in that Annex, except for hair colouring products referred to in paragraphkoloranti apparti dawk elenkati fl-Anness ‧ u koloranti elenkati li ma jintużawx skont il-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness, ħlief għal prodotti li jagħtu kulur lix-xagħar imsemmija fil-paragrafu
Colorants other than colorants intended to colour the hair may be listed in any order after the other cosmetic ingredientsKoloranti barra dawk intiżi biex jagħtu kulur lix-xagħar jistgħu jiġu elenkati f'kull ordni wara l-ingredjenti kożmetiċi l-oħra
Case T-‧/‧: Judgment of the Court of First Instance of ‧ July ‧- Lancôme v OHIM- CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION) (Community trade mark- Invalidity proceedings- Community word mark COLOR EDITION- Absolute ground for refusal- Descriptive character- Article ‧(c) of Regulation (EC) No ‧/‧- Legal interest in bringing proceedings- Article ‧ of Regulation NoKawża T-‧/‧: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-‧ ta' Lulju ‧- Lancôme vs UASI- CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION) (Trade mark Komunitarja- Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità- Trade mark Komunitarja verbali COLOR EDITION- Raġuni assoluta għal rifjut- Karattru deskrittiv- Artikolu ‧(ċ) tar-Regolament (KE) Nru ‧/‧- Interess ġuridiku- Artikolu ‧ tar-Regolament Nru
Subject to a decision of the Commission to extend the scope of Annex ‧ to hair colouring products, such products shall not contain colorants intended to colour the hair, other than those listed in Annex ‧ and colorants intended to colour the hair which are listed there but not used in accordance with the conditions laid down in that AnnexBla ħsara għal deciżjoni tal-Kummissjoni biex jiġi estiż il-kamp ta' applikazzjoni tal-Anness ‧ għal prodotti li jiżbgħu x-xagħar, dawn il-prodotti m'għandux ikun fihom koloranti maħsuba biex jiżbgħu ix-xagħar, għajr dawk elenkati fl-Anness ‧ u koloranti biex jiżbgħu x-xagħar li huma elenkati hemm iżda li ma jintużawx skont il-kundizzjonijiet stipulati f'dak l-Anness
one-color version in the color of your choiceverżjoni ta
A purple coloration only of a part of the test medium or an irregular coloration in any of the milk sample tubes/ampoules indicates inhibitory substances between the levels given in the table on page ‧ in the sampleKolorazzjoni vjola biss ta
Shake the vial vigorously until the suspension appears smooth and is consistent in color and textureĦawwad il-kunjett vigorożament sakemm is-suspensjoni tidher bla biċċiet u tkun uniformi fil-kulur u l-konsistenza
A yellow coloration of the test medium in any of the milk sample or control tubes/ampoules indicates the absence of substances inhibitory to the test organismKolorazzjoni safra tal-medium tat-test fi kwalunkwe kampjun tal-ħalib jew tubi/ampolli ta
cellulose, edetate disodium, citric acid, stearic acid and colorant (Indigo Carmine E‧ Aluminum lakeSustanzi mhux attivi fis-saff ċelesti li jinħeles il-mediċina mill-ewwel: maize starch, microcrystalline cellulose, edetate disodium, citric acid, stearic acid and kolorant (Indigo Carmine E‧ Aluminum lake
Standard size printers and printer/fax combinations((Including monochrome electrophotography, monochrome thermal transfer, and monochrome and color ink jetStampaturi ta
Colouring means using in the preparation of a spirit drink one or more colorants, as defined in Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ on colours for use in foodstuffsKolorazzjoni tfisser l-użu fil-preparazzjoni ta' xarba spirituża ta' kolorant wieħed jew aktar, kif definit fid-Direttiva ‧/‧/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-‧ ta' Ġunju ‧ dwar il-kuluri għall-użu fl-ikel
In line with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council the VOC limits relate to the ready to use product and so the maximum VOC content should be calculated based on any recommended additions such as colorants and/or thinnersF’konformità mad-Direttiva ‧/‧/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, il-limiti tal-VOC għandhom x’jaqsmu mal-prodott li jkun lest għall-użu u b’hekk il-kontenut massimu tal-VOC għandu jiġi kkalkulat abbażi ta’ kwalunkwe żieda rrakkomandata bħas-sustanzi li jagħtu l-kulur u/jew li jrattbu ż-żebgħa
The first readily identifiable symptom is one whereby the vascular ring has a yellowish coloration and when the tuber is gently squeezed, pillars of cheese-like material emerge from the vesselsL-ewwel sintomu li jintagħraf malajr huwa wieħed fejn iċ-ċrieki vaskolari jkollhom kulur safrani u meta l-basla tingħafas ġentilment, kolonni ta’ materjal qisu ġobon joħroġ minn ġo l-vini
IDENTIFICATION AND SEMI-QUANITTATIVE DETERMINATION OF CERTAIN OXIDATION COLORANTS IN HAIR DYESIDENTIFIKAZZJONI U DETERMINAZZJONI SEMI-KWANTITATTIVA TA
After reacting with chloramine-T and pyridine, the glutaconic dialdehyde formed is determined by colorimetry on the basis of the blue coloration it gives with ‧-dimethyl-barbituric acidWara li jirreaġixxi ma’ chloramine-T u pyridine, il-glutaconic dialdehyde li jifforma jiġi stabbilit b’analiżi kolorimetrika, meta ma’ ‧-dimethyl-barbituric acid danjagħti kolorazzjoni blu
Hair colorants can cause severe allergic reactionsIż-żebgħat tax-xagħar jistgħu jikkawżaw reazzjonijiet allerġiċi qawwija
Showing page 1. Found 284 sentences matching phrase "8-bit color".Found in 3.4 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.