Translations into Maltese:

  • kulur 8-bit 
     
    A display setting that holds up to 256 specific color entries. Any color palette attached to a picture is by definition an 8-bit palette.

Example sentences with "8-bit color", translation memory

add example
Substances without safety files ‧-Hydroxy-‧,‧-diaminobenzene (‧,‧-Diaminophenol) and its dihydrochloride salt; ‧,‧-Dihydroxybenzene (Hydroquinone); [‧-[[‧-anilino-‧-naphthyl][‧-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-‧,‧-dien-‧-ylidene]dimethylammoniumchloride (Basic Blue ‧); Disodium ‧-[(‧,‧-dimethyl-‧-sulphonatophenyl)azo]-‧-hydroxynaphthalene-‧-sulpho-nate (Ponceau SX) and ‧-[(‧-Aminophenyl)(‧-iminocyclohexa-‧,‧-dien-‧-ylidene)methyl]-o-toluidine and its hydrochloride salt (Basic Violet ‧), currently listed as colorants in Annex ‧ and as hair dye substances in Annex III, Part ‧ and Part ‧, shall be deleted from Annex ‧ and banned for use in hair dye products in Annex IISustanzi mingħajr fajls ta’ sigurtà ‧-Hydroxy-‧,‧-diaminobenzene (‧,‧-Diaminophenol) u l-melħ tiegħu ta’ dihydrochloride; ‧,‧-Dihydroxybenzene (Hydroquinone); [‧-[[‧-anilino-‧-naphthyl][‧-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-‧,‧-dien-‧-ylidene]dimethylammonium chloride (Basic Blue ‧); Disodium ‧-[(‧,‧-dimethyl-‧-sulphonatophenyl)azo]-‧-hydroxynaphthalene-‧-sulpho-nate (Ponceau SX) u ‧-[(‧-Aminophenyl)(‧-iminocyclohexa-‧,‧-dien-‧-ylidene)methyl]-o-toluidine u l-melħ idrokloridu tiegħu (Basic Violet ‧), attwalment elenkati bħala koloranti fl-Anness ‧ u bħala sustanzi taż-żebgħa tax-xagħar fl-Anness III, il-Parti ‧ u l-Parti ‧, għandhom jitħassru mill-Anness ‧ u jiġu pprojbiti mill-użu fil-prodotti taż-żebgħa tax-xagħar fl-Anness II
Oxidation colorants are extracted at pH ‧ with ‧ % ethanol from dyes in cream or liquid form and identified by thin-layer chromatography, either one-or two-dimensionalKoloranti li jġibu l-ossidazzjoni huma estratti f
Hair colorants can cause severe allergic reactionsIż-żebgħat tax-xagħar jistgħu jikkawżaw reazzjonijiet allerġiċi qawwija
Case C-‧/‧ P: Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ February ‧- Lancôme parfums et beauté & Cie SNC v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs), CMS Hasche Sigle (Appeal- Community trade mark- Regulation (EC) No ‧/‧- Articles ‧(a) and ‧(c)- Interest in bringing an application for a declaration of invalidity of a trade mark based on an absolute ground for invalidity- Law firm- Word sign COLOR EDITION- Descriptive character of a word mark composed of descriptive elementsKawża C-‧/‧ P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-‧ ta’ Frar ‧- Lancôme parfums et beauté & Cie SNC vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), CMS Hasche Sigle (Appell- Trade mark Komunitarja- Regolament (KE) Nru ‧/‧- Artikoli ‧(a), u ‧(ċ)- Interess ġuridiku sabiex titressaq talba għal dikjarazzjoni ta’ invalidità ta’ trade mark ibbażata fuq raġuni assoluta ta’ invalidità- Ditta ta’ avukati- Sinjal verbali COLOR EDITION- Karattru deskrittiv ta’ trade mark verbali li jikkonsisti f’elementi deskrittivi
Action brought on ‧ May ‧- Lancôme parfums et beauté & Cie v OHMI- Focus Magazin Verlag GmbH (COLOR FOCUSRikors ippreżentat fit-‧ ta’ Mejju ‧- Lancôme parfums et beauté & Cie vs UASI- Focus Magazin Verlag GmbH (COLOR FOCUS
This does not include algorithms using only linear or rotational transformation of a single image, such as translation, feature extraction, registration or false colorationDan ma jinkludix alogoritmi li jużaw trasformazzjoni lineari jew tar-rotazzjoni biss ta
Red petiole and leaf blade with anthocyanin colorationIz-zokk iqiq (petjole) aħmar u l-werqa rqiqa u twila kulurita bl-antoċjanin
Without prejudice to other provisions in this Regulation, a colorant shall include its salts and lakes and when a colorant is expressed as a specific salt, its other salts and lakes shall also be includedMingħajr ħsara għal dispożizzjonijiet oħra f’dan ir-Regolament, kolorant għandu jinkludi l-imlieħ u l-lakki tiegħu u meta kolorant ikun espress bħala melħ speċifiku, l-imlieħ u l-lakki tiegħu l-oħra għandhom ikunu inklużi wkoll
FRESH MEAT TREATED WITH IONIZING OR ULTRAVIOLET RADIATION OR WHICH HAS BEEN MARKED WITH COLORANTS OTHER THAN THOSE PRESCRIBED FOR THE PURPOSES OF HEALTH MARKING IN ACCORDANCE WITH THIS DIRECTIVElaħam frisk trattat bir-radjazzjoni ionizzanti jew ultravjoletta jew li ġie mmarkat b
Mixing is complete when the suspension appears uniform, thick, and milky in color, and all the powder is fully dispersedIt-taħlit ikun komplut meta s-suspensjoni tidher uniformi, magħquda u kulur il-ħalib u t-trab kollu jkun xtered kompletament fit-taħlita
In respect of the claim that the Commission failed to take account of the various interests in an objective manner when determining the imposition of measures, it is recalled that at the provisional stage, the Commission made a detailed analysis of each of the main user sectors (optical brighteners, concrete additives, dyes and colorant producersDwar il-pretenzjoni li l-Kummissjoni naqqset li tikkunsidra d-diversi interessi b’mod oġġettiv meta tiddetermina l-imposizzjoni tal-miżuri, jitfakkar li fl-istadju proviżorju, il-Kummissjoni għamlet analiżi ddettaljata ta’ kull settur ewlieni ta’ l-utenti (produtturi ta’ brillantanti ottiċi, addittivi tal-konkrit, kuluri u kuluranti
Indeed, the direct result of using corn or waxy corn silage is the inclusion in the diet of fewer colorants such as carotene, anthocyanins and chlorophyll than if using a feed based on straw of various kinds or green fodder essencesFil-fatt, l-użu ta' qamħirrun – jew qamħirrun lewn ix-xema – maħżun, jwassal għal dieta li tinkludi inqas koloranti, bħall-karoteni, anthocyanins, klorofilla, fi kwantità anqas minn dik li tittieħed minn alimentazzjonijiet abbażi ta' ħuxlief jew essenzi ta' ħaxix aħdar
without prejudice to possible Community regulations applicable in the field of ionization, treated with ionizing or ultraviolet radiaton or treated with tenderizers or other substances which could affect the organoleptic properties of the meat or colorants other than those used for health markingċ) mingħajr preġudizzju għar-regoli tal-Komunità possibbli applikabbli fil-qasam ta’ ijonizzazzjoni ittrati b’radjazzjoni ijonizzanti jew ultraviolet jew trattati b’tenderizers jew sustanzi oħra li jistgħu jaffettwaw il-karatteristiċi organoleptiċi tal-laħam jew koloranti minbarra dawk użati għall immarkar ta’ saħħa
The ethyl alcohol used to dilute or dissolve colorants, flavourings or any other authorized additives used in the preparation of spirit drinks must be ethyl alcohol of agricultural originL-alkoħol etiliku wżat biex iħoll jew inaqqas l-koloranti, il-ħwawar u l-addittivi awtoriżżati oħra wżati fil-preparazjoni ta
a stabiliser, colorant, flavouring agent, antioxidant, filler, solvent, carrier, surfactant, plasticiser, corrosion inhibitor, antifoamer or defoamer, dispersant, precipitation inhibitor, desiccant, binder, emulsifier, de-emulsifier, dewatering agent, agglomerating agent, adhesion promoter, flow modifier, pH neutraliser, sequesterant, coagulant, flocculant, fire retardant, lubricant, chelating agent, or quality control reagent functions as intended; orstabilizzatur, kolorant, aġent li jagħti t-togħma, anti-ossidant, filler, solvent, carrier, tensjoattiv, plastifikant, inibitur tal-korruzjoni, aġent kontra r-ragħwa, aġent dispersiv, inibitur tal-preċipitazzjoni, dessikant, aġent li jgħaqqad, emulsifikatur, diemulsifikatur, diżidratant, agglomerant, promotur ta' l-adeżjoni, modifikatur tal-fluss, newtralizzatur tal-pH, sekwestrant, koagulant, flokkulant, ritardant tan-nar, lubrikant, aġent kelant, jew reaġent għall-kontroll ta' kwalità jaħdem adegwatament; jew
a stabiliser, colorant, flavouring agent, antioxidant, filler, solvent, carrier, surfactant, plasticiser, corrosion inhibitor, antifoamer or defoamer, dispersant, precipitation inhibitor, desiccant, binder, emulsifier, de-emulsifier, dewatering agent, agglomerating agent, adhesion promoter, flow modifier, pH neutraliser, sequesterant, coagulant, flocculant, fire retardant, lubricant, chelating agent, or quality control reagent functions as intended; orstabilizzatur, kolorant, aġent li jagħti t-togħma, anti-ossidant, filler, solvent, carrier, tensjoattiv, plastifikant, inibitur tal-korrużjoni, aġent kontra r-ragħwa, aġent dispersiv, inibitur tal-preċipitazzjoni, dessikant, aġent li jgħaqqad, emulsifikatur, de-emulsifikatur, diżidrattant, agglomerant, promotur ta' l-adeżjoni, modifikatur tal-fluss, newtralizzatur tal-pH, sekwestrant, koagulant, flokkulant, ritardant tan-nar, lubrikant, aġent kelant, jew reaġent għall-kontroll ta' kwalità jaħdem adegwatament, jew
Standard size printers and printer/fax combinations((Including monochrome electrophotography, monochrome thermal transfer, and monochrome and color ink jetStampaturi ta
Next to be noted is Case C-386 / 05 Color Drack ( judgment of 3 May 2007 ) , in which the Court was led to interpret Article 5 ( 1 ) ( b ) of Council Regulation ( EC ) No 44 / 2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters .It-tieni nett , għandha tiġi in dikata l-kawża Color Drack ( sentenza tat-3 ta ’ Mejju 2007 , C-386 / 05 ) , liflha l-Qorti talĠustizzja kellha tinterpreta lArtikolu 5 ( 1 ) ( b ) tarRegolament Nru 44 / 2001 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta ’ sentenzi f ’ materji ċivili u
Color printers((Including color electrophotography and color thermal transferVeloċità tar-riproduzzjoni ta
Flowering shoot: anthocyanin colorationNebbieta tal-fjura: ta
Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of ‧ May ‧ (reference for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof- Austria)- Color Drack GmbH v Lexx International Vertriebs GmbH (Jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters- Regulation (EC) No ‧/‧- Special jurisdiction- First indent of Article ‧(b)- Court for the place of performance of the contractual obligation in question- Sale of goods- Goods delivered in different places within a single Member StateKawża C-‧/‧: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (ir-Raba Awla) tat-‧ ta' Mejju ‧ (talba għal deċiżjoni preliminari ta' Oberster Gerichtshof- l-Awstrija)- Color Drack GmbH vs Lexx International Vertriebs GmbH (Ġurisdizzjoni, rikonoxximent u eżekuzzjoni ta' sentenzi f'materji ċivili u kummerċjali- Regolament (KE) Nru ‧/‧- Ġurisdizzjonijiet speċjali- L-ewwel inċiż ta' l-Artikolu ‧(b)- Qorti fejn ġie eżegwit l-obbligu kuntrattwali li jservi bħala bażi għat-talba- Bejgħ ta' merkanzija- Merkanzija kkunsinnata f'postijiet differenti ta' l-istess Stat Membru
Pradaxa hard capsules contain the colorant sunset yellow (E‧), which may cause allergic reactionsPradaxa kapsuli iebsin fihom il-kolorant sunset yellow (E‧), li jista ’ jikkawża reazzjonijiet allerġiċi
Mark or sign cited: German trade mark registration No ‧ ‧ ‧ of the word mark FEMA-Color for goods in class ‧; international trade mark registration No ‧ ‧ of the word mark FEMA-Color for goods in classTrade mark jew sinjal invokat in sostenn ta' l-oppożizzjoni: Nru ta' reġistrazzjoni ‧ ‧ ‧ għat-trade mark Ġermaniża verbali FEMA-Color għal prodotti fil-klassi ‧; Nru ta' reġistrazzjoni ‧ ‧ għat-trade mark internazzjonali verbali FEMA-Color għal prodotti fil-klassi
After reacting with chloramine-T and pyridine, the glutaconic dialdehyde formed is determined by colorimetry on the basis of the blue coloration it gives with ‧-dimethyl-barbituric acidWara li jirreaġixxi ma’ chloramine-T u pyridine, il-glutaconic dialdehyde li jifforma jiġi stabbilit b’analiżi kolorimetrika, meta ma’ ‧-dimethyl-barbituric acid danjagħti kolorazzjoni blu
Inkjet (IJ)- A marking technology where images are formed by depositing colorant in small drops directly onto the print media in a matrix mannerInk Jet (IJ)- Teknoloġija tal-immarkar fejn l-immaġini huma ffurmati billi jiġi ddepożitat il-kolorant f’qatriet żgħar direttament fil-medja tal-istampar f’għamla ta’ matriċi
Showing page 1. Found 1252 sentences matching phrase "8-bit color".Found in 9.5 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.