Translations into Maltese:

  • kulur 8-bit 
     
    A display setting that holds up to 256 specific color entries. Any color palette attached to a picture is by definition an 8-bit palette.

Example sentences with "8-bit color", translation memory

add example
Sex and physical description (height, color of eyes, distinguishing marks etcSess u deskrizzjoni fiżika (tul, kulur ta’ l-għajnejn, marki ta’ distinzjoni eċċ
The coloration of the tubes/ampoules with standard penicillin solution shall remain purple to prove the test medium to be sufficiently sensitiveIl-kolorazzjoni tat-tubi/l-ampolli b
without prejudice to points (b), (d)(i) and (e)(i), substances which are listed in Annex ‧ but which are not intended to be used as colorants, and which are not used in accordance with the conditions laid down in that Annexbla ħsara għall-punti (b), (d)(i) u (e)(i), sustanzi li huma elenkati fl-Anness ‧ iżda li mhux intiżi biex jintużaw bħala koloranti, u li ma jintużawx skont il-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness
Pradaxa hard capsules contain the colorant sunset yellow (E‧), which may cause allergic reactionsPradaxa kapsuli iebsin fihom il-kolorant sunset yellow (E‧), li jista ’ jikkawża reazzjonijiet allerġiċi
The color of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificateIl-kulur tat-timbru u l-firma jrid ikun differenti minn dak tal-partikularitajiet l-oħra fiċ-ċertifikat
In respect of the claim that the Commission failed to take account of the various interests in an objective manner when determining whether the imposition of measures ran counter to the Community interest, it is recalled that at the provisional stage, the Commission made a detailed analysis of each of the main user sectors (optical brighteners, concrete additives and dyes and colorant producersB’rispett għall-pretensjoni li l-Kummissjoni fallit milli tkkonsidranl-interessi varji b’mod oġġettiv meta jiddetermina jekk l-imposizzjoni ta’ miżuri jista jmur kontra l-interess tal-Komunità, huwa mfakkar li fl-istadju provviżorju, il-kummissjoni għamlet analiżi dettaljata fuq kull wieħed mis-setturi (dawl ottiku, additivi konkreti u kulur u produtturi tal-kulur
identification and semi-quantitative determination of certain oxidation colorants in hair dyesl-identifikazzjoni u d-determinazzjoni semi-kwantitattiva ta
whereas, the first step towards the attainment of this objective having already been taken by the definition of certain methods in Commission Directive ‧/EEC, the second step is to consist in the definition of methods for identification of some oxidizing agents and determination of hydrogen peroxide in cosmetic hair-care products, identification and semi-quantitative determination of certain oxidation colorants in hair dyes, identification and determination of nitrite, identification and determination of free formaldehyde, determination of resorcinol in shampoos and hair lotions, and determination of methanol in relation to ethanol or propan-‧-olbilli, l-ewwel pass lejn il-kisba ta
This does not include algorithms using only linear or rotational transformation of a single image, such as translation, feature extraction, registration or false colorationDan ma jinkludix alogoritmi li jużaw trasformazzjoni lineari jew tar-rotazzjoni biss ta
Prior notification of a concentration (Case COMP/M.‧- Nordic Capital/CPS Color)- Candidate case for simplified procedureAvviż minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.‧- Nordic Capital/CPS Color)- Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura simplifikata
Inkjet (IJ)- A marking technology where images are formed by depositing colorant in small drops directly onto the print media in a matrix mannerInk Jet (IJ)- Teknoloġija tal-immarkar fejn l-immaġini huma ffurmati billi jiġi ddepożitat il-kolorant f’qatriet żgħar direttament fil-medja tal-istampar f’għamla ta’ matriċi
Next to be noted is Case C-386 / 05 Color Drack ( judgment of 3 May 2007 ) , in which the Court was led to interpret Article 5 ( 1 ) ( b ) of Council Regulation ( EC ) No 44 / 2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters .It-tieni nett , għandha tiġi in dikata l-kawża Color Drack ( sentenza tat-3 ta ’ Mejju 2007 , C-386 / 05 ) , liflha l-Qorti talĠustizzja kellha tinterpreta lArtikolu 5 ( 1 ) ( b ) tarRegolament Nru 44 / 2001 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta ’ sentenzi f ’ materji ċivili u
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of ‧ May ‧ (reference for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof- Austria)- Color Drack GmbH v Lexx International Vertriebs GmbHSentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (ir-Raba Awla) tat-‧ ta' Mejju ‧ (talba għal deċiżjoni preliminari ta' Oberster Gerichtshof- l-Awstrija)- Color Drack GmbH vs Lexx International Vertriebs GmbH
Case T-‧/‧: Judgment of the Court of First Instance of ‧ July ‧- Lancôme v OHIM- CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION) (Community trade mark- Invalidity proceedings- Community word mark COLOR EDITION- Absolute ground for refusal- Descriptive character- Article ‧(c) of Regulation (EC) No ‧/‧- Legal interest in bringing proceedings- Article ‧ of Regulation NoKawża T-‧/‧: Sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-‧ ta' Lulju ‧- Lancôme vs UASI- CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION) (Trade mark Komunitarja- Proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità- Trade mark Komunitarja verbali COLOR EDITION- Raġuni assoluta għal rifjut- Karattru deskrittiv- Artikolu ‧(ċ) tar-Regolament (KE) Nru ‧/‧- Interess ġuridiku- Artikolu ‧ tar-Regolament Nru
colorants other than those listed in Annex ‧ and colorants which are listed there but not used in accordance with the conditions laid down in that Annex, except for hair colouring products referred to in paragraphkoloranti apparti dawk elenkati fl-Anness ‧ u koloranti elenkati li ma jintużawx skont il-kundizzjonijiet stipulati f’dak l-Anness, ħlief għal prodotti li jagħtu kulur lix-xagħar imsemmija fil-paragrafu
If there is a purple coloration in all tested tubes/ampoules, including the negative control, the tubes/ampoules do not contain viable spores and the samples should be retested with freshly prepared test materialsJekk ikun hemm kolorazzjoni vjola fit-tubi/ampolli kkontrolati kollha, inkluż il-kontroll negattiv, it-tubi/ampolli ma jikkontjenux spori vijabbli u l-kampjuni għandhom jerġgħu jiġu eżaminati b
Indeed, the direct result of using corn or waxy corn silage is the inclusion in the diet of fewer colorants such as carotene, anthocyanins and chlorophyll than if using a feed based on straw of various kinds or green fodder essencesFil-fatt, l-użu ta' qamħirrun – jew qamħirrun lewn ix-xema – maħżun, jwassal għal dieta li tinkludi inqas koloranti, bħall-karoteni, anthocyanins, klorofilla, fi kwantità anqas minn dik li tittieħed minn alimentazzjonijiet abbażi ta' ħuxlief jew essenzi ta' ħaxix aħdar
If the required quality cannot be obtained, distilled water should be brought to the boil and a small quantity of permanganate added in order to obtain a very slightly pink colorationJekk il-kwalità meħtieġa ma tistax tinkiseb, l-ilma distillat għandu jitgħalla u kwantità żgħira ta
The color of the stamp and signature must be different from that of the other particulars in the certificateIl-kulur tat-timbru u tal-firma għandhom ikunu differenti minn dak tad-dettallji l-oħra fiċ-ċertifikat
Applicant: CPS Color Group Oy (Vantaa, Finland) (represented by: P. Hagman, lawyerRikorrenti: CPS Color Group Oy (Vantaa, Il-Finlandja) (rappreżentant: P. Hagman. avukat
Tablet coat Hypromellose Color mixture white (hypromellose, titanium dioxide E‧, macrogol, polysorbate ‧) Carnauba wax Edible blue ink (shellac, macrogol, propylene glycol, indigo carmine EIl-kisja tal-pillola Hypromellose Kulur tat-taħlita abjad (hypromellose, titanium dioxide E‧, macrogol, polysorbate ‧) Carnauba wax
Lactose and colorants (E‧, ELactose u sustanzi koloranti (E‧, E
Ethyl alcohol used in the preparation of drinks covered by this Regulation to dilute or dissolve colorants, flavourings or any other authorized additives shall not be regarded as an ingredientL-alkoħol etile wżat fil-preparazzjoni ta’ xorb li jaqa’ taħt dan ir-Regolament sabiex jiġi dilwiti jew imdewwba s-sustanzi koloranti, is-sustanzi li jagħtu togħma jew kull addittivi awtorizzati oħra m’għandux jitqies bħala ingredjent
The International Logo is available in color and in black and white on disk in two graphic formats:.EPS (Encapsulated Postscript) and.BMP (BitmapIl-Logo Internazzjonali huwa disponibbli bil-kulur u fl-iswed u abjad fuq diska f’żewġ formati grafiċi:.EPS (Postscript Enkapsulat) u.BMP (Bitmap
Showing page 1. Found 1252 sentences matching phrase "8-bit color".Found in 5.779 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.