Translations into Maltese:

 • għasfur f'idejk aħjar milli mija fl-ajru 
  (Proverb  )
   
  small but certain advantage is preferable
   
  It is better to opt for something that we are sure to obtain, than for something of greater value but which we are not sure to obtain.
 • għasfur f’idejk aħjar milli mija fl-ajru 

Other meanings:

 
It is preferable to have a small but certain advantage than a mere potential of a greater one.

Example sentences with "a bird in the hand is worth two in the bush", translation memory

add example
whereas China's rapid economic development over the past twenty years has had a significant impact on EU-China trade and economic relations in general: total two-way trade has increased more than sixty-fold since ‧ and was worth EUR ‧ billion in ‧; the EU has gone from a trade surplus at the beginning of the ‧s to a deficit of EUR ‧ billion in ‧, its largest trade deficit with any partner, and China is now the EU's second largest trading partner after the US; inthe EU concluded a bilateral market access agreement with China, which was an essential milestone in China's WTO accession process, and its accession changed global trade patterns in many waysbilli l-iżvilupp ekonomiku mgħaġġel taċ-Ċina matul dawn l-aħħar għoxrin sena kellu impatt sinifikanti fuq ir-relazzjonijiet kummerċjali u ekonomiċi ta' bejn l-UE u ċ-Ċina b'mod ġenerali; il-kummerċ reċiproku totali wara l-‧ żdied b'iktar minn ‧ darba u kellu valur ta' EUR ‧ biljun fl-‧; l-UE għaddiet minn fażi ta' surplus kummerċjali fil-bidu tat-tmeninijiet għal fażi ta' defiċit ta' EUR ‧ biljun fl-‧, l-ikbar defiċit kummerċjali tagħha ma' kwalunkwe sieħeb kummerċjali, u ċ-Ċina issa hija t-tieni l-ikbar sieħeb kummerċjali tal-UE wara l-Istati Uniti; fl-‧, l-UE kkonkludiet ftehima bilaterali ta' aċċess għas-suq maċ-Ċina, ftehima li kienet pass neċessarju fil-proċess ta' adeżjoni taċ-Ċina mad-WTO u din l-adeżjoni bidlet it-tendenzi globali tal-kummerċ b'ħafna modi
for undertaking PHL: holding company controlling a number of private equity funds whose portfolio companies currently include, inter alia, Birds Eye Iglo, which is active in the production, marketing and distribution of branded frozen food products- principally through the retail grocery channel and under its two core Birds Eye and iglo brands in Austria, Belgium, Bulgaria, France, Germany, Hungary, Ireland, the Netherlands, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia and UKgħall-impriża PHL: kumpanija holding li tikkontrolla għadd ta' fondi ta' ekwità privata li l-kumpaniji fil-portafoll tagħha jinkludu, fost oħrajn, Birds Eye Iglo, li hija attiva fil-produzzjoni, it-tqegħid fuq is-suq u d-distribuzzjoni ta' prodotti tal-ikel iffrizati li għandhom marka kummerċjali – principalment permezz ta' bejjiegħa tal-merċa bl-imnut u taħt iż-żewġ marki kummerċjali prinċipali tagħha, Birds Eye u iglo, fl-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, Franza, il-Ġermanja, l-Ungerija, l-Irlanda, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Portugall, ir-Renju Unit, ir-Rumanija, is-Slovakkja, u s-Slovenja
whereas implementing an ecosystem approach to the management of marine and coastal areas and inland waterways requires a balanced policy which can reconcile the differing but entirely legitimate objectives of the sustainable use of fish stocks: bird conservation and the maintenance of diverse bird and fish fauna, on the one hand, and the legitimate interest of fishermen and fish farmers in the commercial use of fish stocks, on the other; whereas, furthermore, Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ establishing measures for the recovery of the stock of European eel sets an example for a balanced policy of this typebilli l-implimentazzjoni ta’ approċċ ekosistemiku għall-immaniġġjar taż-żoni tal-baħar u tal-kosta kif ukoll ibħra interni teħtieġ politika bbilanċjata, li tista’ tiżgura bilanċ bejn l-għanijiet varji iżda kompletament leġittimi ta’ użu sostenibbli tal-istokkkijiet tal-ħut: il-protezzjoni tal-għasafar u l-konservazzjoni ta’ fawna varjata tal-għasafar u l-ħut minn naħa waħda, kif ukoll l-interess leġittimu tas-sajjieda u dawk li jkabbru l-ħut għall-użu ekonomiku tal-istokkijiet tal-ħut min-naħa l-oħra; billi, barra minn hekk, r-Regolament (KE) Nru ‧/‧ tal-Kunsill tat-‧ ta’ Settembru ‧ li jistabbilixxi miżuri għall-irkupru tal-istokk tas-sallura Ewropea huwa eżempju ta’ politika bbilanċjata ta’ dan it-tip
Emphasises that the lack of network interoperability is still the main obstacle to the creation of an integrated European railway area, and welcomes the Commission's decision to put forward a new initiative on this issue; considers that liberalisation should have gone hand-in-hand with the progress made on interoperability and regrets that the two processes have proceeded at very different speeds; points out that opening up the networks to competition will bear fruit only if there is a real integrated trans-European network; calls for this question to be treated as a priority in futureJenfasizza li n-nuqqas ta' interoperabilità bejn in-netwerks għadu l-ostaklu prinċipali għall-ħolqien ta' zona ferrovjarja Ewropea integrata, u jilqa' b'sodisfazzjon id-deċiżjoni tal-Kummissjoni sabiex tippreżenta inizjattiva ġdida dwar dan l-aspett; iqis li l-liberalizzazzjoni kellha timxi id f'id mal-progress magħmul dwar l-interoperabilità u jesprimi dispjaċir li ż-żewġ proċessi mxew b'rati differenti sew minn xulxin; jirrimarka li l-ftuħ tan-netwerks għall-kompetizzjoni se jħalli l-frott biss jekk ikun hemm netwerk trans Ewropew integrat tassew; jitlob li din il-kwistjoni tiġi ttrattata bħala prijorità fil-futur
When sentinel chickens are used they must be used only once, be unvaccinated, have been found sero-negative for Newcastle Disease and avian influenza not less than seven days and not more than ‧ days before the start of quarantine, be at least three weeks old, be placed in the quarantine unit before the arrival of the birds, be leg-banded for identification purposes or identified with another non-removable identification and placed in the quarantine unit as close as possible to the birds in such a way that contact between the sentinel chickens and the excrements of the quarantine birds is ensuredMeta tiġieġ sentinelli jkun użati jridu jintużaw darba biss, ma jiġux imlaqqma, instabu sero-negattivi għal Marda Newcastle u l-influenza aviana mhux inqas min seba’ ġranet jew mhux aktar min ‧ il-ġurnata qabel il-bidu ta’ kwarantina, ikollhom għall inqas etá ta’ tlett snin, jitpoġġew fl-unitá tal-kwarantina qabel il-wasla ta’ l-għasafar, ikunu infaxxati min sieqhom għal skopijiet ta’ identifikazzjoni jew identifikati b’forma ta’identifikazzjoni oħra li ma titneħħiex u jitpoġġew fl-unitá tal-kwarantina viċin kemm jista’ jkun ta’ l-għasafar b’ċerta mod li kuntatt bejn it-tiġieġ sentinelli u l-ħmieġ ta’ l-għasafar kwarantini tkun żgura
Captive born and bred birds shall be marked by means of a uniquely marked seamlessly closed legring, i.e. a ring or band in a continuous circle, without any break or join, which has not been tampered with in any way, of a size which cannot be removed from the bird when its leg is fully grown after having been applied in the first days of the birdGħasafar imwielda u mrobbija fil-magħluq għandhom ikunu mmarkati b
Therefore, apart from limiting the direct risk caused by imports of poultry, poultry products and pet birds, it is appropriate to keep in place the biosecurity measures to reduce the risk of transmission of highly pathogenic avian influenza caused by Influenza virus A subtype H‧N‧ from birds living in the wild to poultry and other captive birds and to keep in place the early detection systems in areas at particular riskGħalhekk, barra milli nillimitaw ir-riskju dirett mill-importazzjoni tat-tjur tal-irziezet, tal-prodotti mit-tjur tal-irziezet u tal-għasafar miżmuma bħala pets, huwa xieraq li nżommu l-miżuri ta’ bijosigurtà biex b’hekk innaqqsu r-riskju tat-trażmissjoni tal-influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja kkawżata mis-sottotip H‧N‧ tal-vajrus A mill-għasafar selvaġġi għat-tjur tal-irziezet u għasafar oħra maqbuda u li nibqgħu nħaddmu s-sistemi ta’ skoperta bikrija f’lokalitajiet ta’ riskju partikolari
Therefore, apart from limiting the direct risk caused by imports of poultry, poultry products and pet birds, it is appropriate to keep in place the biosecurity measures to reduce the risk of transmission of highly pathogenic avian influenza caused by Influenza virus A subtype H‧N‧ from birds living in the wild to poultry and other captive birds and to keep in place the early detection systems in areas at particular riskGħalhekk, barra milli nillimitaw ir-riskju dirett mill-importazzjoni tat-tjur, tal-prodotti mit-tjur u tal-għasafar domestiċi, huwa xieraq li nżommu mal-miżuri ta’ bijosigurtà biex b’hekk innaqqsu r-riskju tat-trasmissjoni tal-influwenza tat-tjur b’patoġeniċità għolja kkawżata mis-sottotip H‧N‧ tal-virus A mill-għasafar slavaġ għall-għasafar tal-irziezet u għasafar oħra domestiċi u li nibqgħu nħaddmu s-sistemi ta’ ditezzjoni minn kmieni f’lokalitajiet ta’ riskju kbir
In its scientific opinions on avian influenza with respect to animal health and welfare aspects, the role of wild birds in the spread of avian influenza and on vaccination of poultry, captive birds and zoo birds against avian influenza, the Animal Health and Welfare Panel of the European Food Safety Authority (EFSA) recommended that preventive vaccination can be considered, if a high risk of virus introduction is identified in particular in densely populated poultry areasFl-opinjoni xjentifika tagħha dwar l-influwenza tat-tjur b’rispett għas-saħħa u l-benesseri ta’ l-annimali, ir-rwol ta’ l-għasafar selvaġġi fit-tifrix ta’ l-influwenza tat-tjur u dwar l-vaċċinazzjoni tat-tjur, għasafar miżmuma mill-bniedem u għasafar miżmuma fiż-zoos kontra l-influwenza tat-tjur, il-Grupp ta’ Esperti Xjentifiċi fis-Saħħa u l-Benesseri ta’ l-annimali ta’ l-Awtorità Ewropea dwar is-Sikurezza Alimentari (EFSA) irrakkomandat li tilqim preventiv jista’ jiġi kkunsidrat, jekk jiġi identifikat riskju għoli ta’ introduzzjoni tal-virus, b’mod partikolari f’żoni b’popolazzjoni għolja ta’ tjur
stresses that it is of critical importance in future development work to achieve a good balance between the following two considerations: on the hand, the desire to increase citizen's mobility by improving the portability of credit systems and enhancing the quality of activities; on the other hand, the need to develop the diversity of the education systems which local and regional authorities in Member States are responsible forjiġbed l-attenzjoni għall-mumenti importanti u diffiċli li ser niltaqgħu magħhom fil-futur meta jrid jinstab ekwilibriju san bejn l-iżvilupp tal-mobbiltà taċ-ċittadini li jsir possibbli minħabba f'sistemi ta' credits li jkunu trasferibbli u l-iżvilupp tal-kwalità fuq naħa, u l-ħtieġa li tiġi promossa d-diversità tas-sistemi tal-edukazzjoni u l-formazzjoni li huma r-responsabblità tal-awtoritajiet lokali u reġjonali f'ħafna Stati Membri, fuq in-naħa l-oħra
If he/she is aware that a bird strike has occurred, a commander shall submit a written bird strike report after landing to the Authority whenever an aircraft for which he/she is responsible suffers a bird strike that results in significant damage to the aircraft or the loss or malfunction of any essential serviceJekk hu/hi jkun/tkun konxju(a) li jkun seћћ ћbit kawżat mill-gћasafar, kaptan gћandu jibgħat, wara l-inżul, rapport bil-miktub lill-Awtorità dwar il-ћbit kawżat mill-gћasafar; liema rapport għandu jsir kull meta fil-inġenju ta' l-ajru li gћalih dan/din ikun/tkun responsabbli jkun sofra minn ћbit kawżat mill-gћasafar li jwassal gћall-ћsara sostanzjali fil-inġenju ta' l-ajru jew fit-telf jew in-nuqqas ta' funzjonament ta' kwalunkwe servizz essenzjali
If he/she is aware that a bird strike has occurred, a commander shall submit a written bird strike report after landing to the Authority whenever an aircraft for which he/she is responsible suffers a bird strike that results in significant damage to the aircraft or the loss or malfunction of any essential serviceJekk hu/hi ikun/tkun konxju(a) li jkun seћћ ћbit kawżat mill-gћasafar, kmandant gћandu jibgħat, wara l-inżul, rapport bil-miktub lill-Awtorità dwar il-ћbit kawżat mill-gћasafar; liema rapport għandu jsir kull meta fil-inġenju ta' l-ajru li gћalih dan/din ikun/tkun responsabbli jkun sofra minn ћbit kawżat mill-gћasafar li jwassal gћall-ћsara sostanzjali fil-inġenju ta' l-ajru jew fit-telf jew in-nuqqas ta' funzjonament ta' kwalunkwe servizz essenzjali
If he/she is aware that a bird strike has occurred, a commander shall submit a written bird strike report after landing to the Authority whenever an aircraft for which he/she is responsible suffers a bird strike that results in significant damage to the aircraft or the loss or malfunction of any essential serviceJekk hu/hi ikun/tkun konxju(a) li jkun seћћ ћbit kawżat mill-gћasafar, kmandant gћandu jibgħat, wara l-inżul, rapport bil-miktub lill-Awtorità dwar il-ћbit kawżat mill-gћasafar; liema rapport għandu jsir kull meta fil-inġenju ta’ l-ajru li gћalih dan/din ikun/tkun responsabbli jkun sofra minn ћbit kawżat mill-gћasafar li jwassal gћall-ћsara sostanzjali fil-inġenju ta’ l-ajru jew fit-telf jew in-nuqqas ta’ funzjonament ta’ kwalunkwe servizz essenzjali
This collateral consisted in particular of first-rank mortgages on two real properties for a total amount of PLN ‧,‧ million, a first-rank pledge on a technological line for the production of compressors in an amount of PLN ‧ million, a first-rank assignment of receivables under sales agreements concluded for compressors worth PLN ‧ million, a first-rank registered pledge on machinery and equipment with a total value of PLN ‧,‧ million and first-rank transfer agreements for movables worth PLN ‧,‧ million, PLN ‧,‧ million, PLN ‧,‧ million and PLN ‧,‧ million respectivelyDawn it-titoli ta' sigurtà bħala garanzija ta' ħlas ta' self b’mod partikolari kienu jikkonsistu f’ipoteki tal-ewwel grad fuq żewġ proprjetajiet għal ammont totali ta' PLN ‧,‧ miljun, pleġġ tal-ewwel grad fuq linja teknoloġika għall-produzzjoni ta' kompressuri f’ammont ta' PLN ‧ miljun, assenjazzjoni ta' riċevibbli tal-ewwel grad skont ftehim tal-bejgħ konklużi għall-kompressuri b'valur ta' PLN ‧ miljun, pleġġ irreġistrata tal-ewwel grad fuq makkinarju u tagħmir b'valur totali ta' PLN ‧,‧ miljun, PLN ‧,‧ miljun, PLN ‧,‧ miljun u PLN ‧,‧ miljun rispettivament
When compared, the subcutaneous and intramuscular routes were shown to produce the same responses. The vaccine has been shown to reduce clinical signs and mortality and reduce virus shedding in infected chickens. The vaccine has been shown reduce virus shedding in infected ducks. The vaccine is able to induce antibodies in a wide range of birds. If the circulating avian influenza field virus has a different N component to the N‧ included in the vaccine, it may be possible to differentiate between vaccinated from infected birds by using a diagnostic test to detect Neuraminidase antibodiesIl-mezzi subkutaneji u intramuskolari meta mqabbla wrew li jipproduċu l-istess effetti. • Il-vaċċin wera li jnaqqas is-sinjali kliniċi u l-mortalità u jnaqqas it-tixrid tal-vajrus f’ tiġieġ infettati. • Il-vaċċin wera t-tnaqqis fit-tixrid tal-vajrus f’ papri infettati. • Il-vaċċin huwa kapaċi li jistimola antikorpi f’ varjetà vasta ta ’ għasafar. • Jekk il-vajrus ta ’ l-influwenza avjarju li jiċċirkola għandu komponent N differenti mill-N‧li jinsab fil-vaċċin, jista ’ jkun possibbli li wieħed jagħmel differenza bejn vaċċin minn għasfur infettat u dak vaċċinat permezz ta ’ test dijanjostiku sabiex jiġu misjuba antikorpi Neuraminidase
On the other hand, the interpretation followed by the Court of First Instance leads to two workers who perform the same work being paid unequally if the spouse of one of them is already resident in Brussels on the date of the act of secondment, causing serious discrimination against members of a family as defined by law, in spite of the strong protection which the family receives in national and international legislation, and the tendency of the laws of the various Member States, of the Staff Regulations (Article ‧ and (c) of Annex VII) and of the case-law of the European Court of Human Rights to equiparate cohabitation to itGħall-kuntrarju, l-interpretazzjoni segwita mill-Qorti tal-Prim'Istanza tgħid li żewġ ħaddiema li jagħmlu l-istess servizz ta' xogħol ikunu mħallsa b'mod inugwali jekk is-sieħeb ta' wieħed minnhom ikun diġà residenti fi Brussell fil-mument tal-att ta' sekondament, u tipprovoka diskriminazzjoni serja kontra l-membri tal-familja legali, minkejja l-protezzjoni importanti li tibbenefika minnha din l-istituzzjoni fil-leġiżlazzjonijiet interni u internazzjonali, kif ukoll it-tendenza li tiġi mqabbla miegħu l-koabitazzjoni de facto fil-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri differenti, fir-Regolamenti tal-Uffiċjali (l-Artikolu ‧ u (c) tal-Anness VII) u fil-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-drittijiet tal-bniedem
If during quarantine as provided for in Article ‧ it is suspected or confirmed that psittaciformes are infected with Chlamydia psittaci all birds of the consignment must be treated by a method approved by the competent authority and the quarantine must be prolonged for at least two months following the last recorded caseJekk matul il-kwarantina kif stipulat fl-Artikolu ‧ ikun suspettat jew konfermat li psittaciformes ikunu infettati bil-Chlamydia psittaci kull għasfur tal-kunsinna jrid jiġi trattat b’metodu approvat mill-awtoritá kompetenti u l-kwarantina trid tiġi mtawla għall-inqas xaharejn wara l-aħħar każ irreġistrat
This Agreement shall apply, on the one hand, to the territories in which the Treaty establishing the European Atomic Energy Community is applied and under the conditions laid down in this Treaty and to the territories of the countries participating in the Community fusion programme as fully associated third States and, on the other hand, to the territory of the Russian Federation.Done at Brussels on the third day of October in the year two thousand and one in duplicate, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Russian, Spanish and Swedish languages, each text being equally authenticDan il-Ftehim għandu jgħodd, minn naħa l-waħda, għat-territorji li fihom jiġi applikat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika u taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti f
considers further that, in order to frame Parliament's cooperation with national parliaments within the AFSJ, it would be worth creating a permanent forum of representatives at political level (two per Chamber + two substitutes) meeting twice a year and sharing a common workspace where all the information dealing with the AFSJ, including that of a restricted nature, could be shared in real time); considers also that the representatives of the national parliaments should be allowed to attend Parliament's proceedings at committee level and during Parliament's annual debate on the progress of the AFSJiqis ukoll li, sabiex tkun ikkuntestwalizzata l-koperazzjoni tal-Parlament mal-parlamenti nazzjonali fil-qafas tal-AFSJ, ta' min joħloq forum permanenti ta' rappreżentanti fuq livell politiku (tnejn minn kull Kamra + żewġ sostituti) li jiltaqa' darbtejn fis-sena u jaqsam spazju ta' xogħol komuni fejn l-informazzjoni kollha li tittratta l-AFSJ, anke dik ta' natura ristretta, tista' tkun ikkomunikata b'mod immedjat); iqis ukoll li r-rappreżentanti tal-Parlamenti nazzjonali għandhom jitħallew jattendu l-proċedimenti tal-Parlament fil-livell ta' kumitat kif ukoll id-dibattitu annwali tal-Parlament dwar il-progress tal-AFSJ
Stresses that it is desirable to distinguish between, on the one hand, cross-border health services, meaning those which are situated on either side of a border common to two Member States, in order to maintain and offer patients a high standard of access and care, and, on the other hand, international health services within the European Union, which offer health care for the treatment of rare or orphan diseases or diseases which require rare and very expensive technologies (care reference centres) or provide access to care which the Member State or state of residence cannot at present offer patientsJisħaq li jkun mixtieq li ssir distinzjoni bejn, fuq naħa, servizzi tas-saħħa transkonfinali, jiġifieri dawk li jinsabu fuq iż-żewġ naħat ta' fruntiera komuni għal żewġ Stati Membri sabiex jitwettqu u jiġu offruti lil pazjenti aċċess u kura ta' standard għoli, u min-naħa l-oħra, servizzi tas-saħħa internazzjonali fl-Unjoni Ewropea, li joffru kura tas-saħħa għat-trattament ta' mard rari jew orfni jew mard li jirrikjedi teknoloġiji rari jew teknoloġiji li jqumu ħafna flus (ċentri ta' referenza għall-kura) jew għandhom jipprovdu aċċess għal kura li l-Istat Membru jew l-Istat ta' residenza ma jkunx ji sta' joffri lill-pazjent attwalment
When compared, the subcutaneous and intramuscular routes were shown to produce the same responses. The vaccine has been shown to prevent clinical signs and mortality and reduce virus shedding in infected chickens. The vaccine is able to induce antibodies in a wide range of birds. If the circulating avian influenza field virus has a different N component to the N‧ included in the vaccine, it may be possible to differentiate between vaccinated from infected birds by using a diagnostic test to detect Neuraminidase antibodiesIl-mezzi subkutaneji u intramuskolari meta mqabbla wrew li jipproduċu l-istess effetti. • Il-vaċċin wera li jnaqqas is-sinjali kliniċi u l-mortalità u jnaqqas it-tixrid tal-vajrus f’ tiġieġ infettati. • Il-vaċċin huwa kapaċi li jistimola antikorpi f’ varjetà vasta ta ’ għasafar. • Jekk il-vajrus ta ’ l-influwenza avjarju li jiċċirkola għandu komponent N differenti mill-N‧li jinsab fil-vaċċin, jista ’ jkun possibbli li wieħed jagħmel differenza bejn vaċċin minn għasfur infettat u dak vaċċinat permezz ta ’ test dijanjostiku sabiex jiġu misjuba antikorpi Neuraminidase
A Member State establishing a programme of measures shall include amongst the measures in its programme the use of spatial protection measures, including but not limited to the use of special areas of conservation pursuant to Directive ‧/‧/EEC, the use of special protection areas pursuant to Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ April ‧ on the conservation of wild birds (the Birds Directive), and marine protected areas as agreed in Decision VII/‧ of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, as well as those stemming from any other international or regional agreements to which the Community is a partyStat Membru li jkun qed jistabbilixxi programm ta' miżuri għandu jinkludi fost il-miżuri fil-programm tiegħu l-użu ta' miżuri ta' protezzjoni ta' spazju, inklużi iżda mhux biss l-użu ta' zoni speċjali ta' konservazzjoni skond id-Direttiva ‧/‧/KEE, l-użu ta' zoni ta' protezzjoni speċjali skond id-Direttiva tal-Kunsill ‧/‧/KEE tat-‧ ta' April ‧ dwar il-konservazzjoni ta' għasafar selvaġġi (id-Direttiva dwar l-Għasafar), u zoni marittimi protetti kif miftiehem fid-Deċiżjoni VII/‧ tal-Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika, kif ukoll dawk li jirriżultaw minn kwalunkwe ftehim internazzjonali jew reġjonali oħra li l-Komunità hija parti minnhom
The conclusions drawn up in the annual reports on avian influenza surveillance in the Union compiled by the EU Reference Laboratory (EURL) for avian influenza, the scientific opinions of the European Food Safety Authority (EFSA),, and the work of the recently established Task Force on Animal Disease Surveillance (TFADS) have highlighted that certain amendments to the current surveillance strategy in poultry and wild birds should be introduced to further foster a risk-based approach which is deemed the most suitable surveillance strategy to inform competent authorities for disease prevention and control purposes aimed at protecting poultry and other captive bird holdingsIl-konklużjonijiet li ntlaħqu fir-rapporti annwali dwar is-sorveljanza tal-influwenza tat-tjur fl-Unjoni kkompilati mil-Laboratorju ta’ Referenza tal-UE (LRUE) għall-influwenza tat-tjur, l-opinjonijiet xjentifiċi tal-Awtorità Ewropea għas-Sikurezza tal-Ikel (EFSA) u l-ħidma tal-Grupp ta’ Azzjoni dwar is-Sorveljanza tal-Mard fl-Annimali (TFADS) enfasizzaw li għandhom jiġu introdotti ċerti emendi fl-istrateġija attwali ta’ sorveljanza fit-tjur domestiku u t-tjur selvaġġ biex jitrawwem aktar approċċ ibbażat fuq ir-riskju meqjus bħala l-iktar strateġija ta’ sorveljanza xierqa biex l-awtoritajiet kompetenti jkunu mgħarrfa għall-finijiet tal-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard bil-ħsieb li jitħares it-tjur domestiku u l-azjendi tat-tjur mhux selvaġġ
If the answer to the second question is in the affirmative, can a difference in situation such as that established between teachers seconded to the European Schools, whose remuneration is funded both by their national authorities and by the European School in which they teach, on the one hand, and officials of the European Community, whose remuneration is funded by the Community alone, on the other hand, justify a situation in which, in the light of the principles laid down in the articles cited above and although the [Service Regulations for staff seconded to the European School] expressly refer to the Staff Regulations of Officials of the European Community, the exchange rates applied in order to maintain an equivalent purchasing power are not the same?Fil-każ ta’ risposta affermattiva għat-tieni domanda, differenza fis-sitwazzjoni kif ikkonstatata bejn, minn naħa, l-għalliema ssekondati fl-iskejjel Ewropej, li s-salarju tagħhom huwa kopert fl-istess ħin mill-awtoritajiet nazzjonali tagħhom u mill-iskola Ewropea li fiha jgħallmu u, min-naħa l-oħra, l-uffiċjali tal-Komunità Ewropea, li s-salarju tagħhom huwa kopert esklużivament minnha, tista’ tiġġustifika, fid-dawl tal-prinċipji li jinsabu fl-artikoli ċċitati iktar ’il fuq u filwaqt li r-regolamenti [tal-persunal issekondat fl-iskejjel Ewropej] jirreferi espressament għal dak tal-uffiċjali Komunitarji, li r-rati tal-kambju użati sabiex tiġi żgurata ż-żamma tal-poter tal-akkwist ma jkunux l-istess?
Although over two hundred people have become ill so far, this is still a very small number compared with millions who must have been exposed to the virus while living with infected birds in the Far East.Għalkemm s'issa, mardu aktar minn mitejn ruħ, dan in-numru għadu żgħir ħafna meta mqabbel mal-miljuni li setgħu kienu esposti għall-virus meta kienu qegħdin jgħixu ma' għasfar infettati fil-Lvant Imbiegħed.
Showing page 1. Found 1984481 sentences matching phrase "a bird in the hand is worth two in the bush".Found in 754.801 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.