Translations into Norwegian:

We are sorry, but we have no translations for word Send E-Mail.. in English Norwegian dictionary. Please, consider adding new translation to Glosbe.

  add translation

Similar phrases in dictionary English Norwegian. (1)

Send E-Mail...Send e-post...

Example sentences with "Send E-Mail..", translation memory

add example
Candidates can send their applications directly to the employer by e-mail , fax or regular mail .Søkere kan sende søknaden direkte til arbeidsgiveren via epost , faks eller per post .
When writing this e-mail , you should : clearly indicate • the subject ; • write short paragraphs , with spaces between th em and without spelling errors ; • avoid informal symbols and abbreviations commonly used in email messages ; the language level used should be conventional ; • use only one letter type and colour ( preferably black ) ; • state that the CV is enclosed in the attachment.Never send the email to more than one company at the same time or to more than one email address .Husk følgende når du skriver denne e-posten : • det må framgå klart og tydelig hva det gjelder , • skriv korte avsnitt med avstand imellom og uten sta-vefeil , • unngå uformelle symboler og forkortelser som er vanlige å bruke i e-postmeldinger – bruk heller et formelt språk , • bruk bare én bokstavtype og -farge ( fortrinnsvis svart ) , • oppgi at en CVen følger som vedlegg.Send aldri samme epost til ere selskaper eller til mer enn én e-postadresse samtidig .
Some pages on the ECDC website have a link to our contact mailboxes, which activates your e-mail software and invites you to send your comments.Noen av sidene på ECDCs nettsted har lenker til våre e-postadresser som aktiverer e-postprogrammet ditt og lar deg sende inn dine kommentarer.
How do we treat e-mails you send us?Hvordan behandler vi e-post du sender oss?
The most common steps are u sually ( i ) posting a job application on the labour administration s web page ’ , on a private jobsi te or in a newspaper ( employer ) ; ( ii ) applying for the vacant position ( employee ) ; ( iii ) shortlisting three to 10 best candidates for the interview ( employer ) ; ( iv ) choosing the best candidate for the vacancy and sending a letter / e-mail to all applicants informing them of the results of the process ( employer ) .During the application procedure both the jobseeker and the employer have to keep to the deadlines .De vanligste trinnene er : ( i ) arbeidsgiveren legger ut en stillingsannonse på arbeidsformidlingens nettsted , et privat jobbnettsted eller i en avis , ( ii ) arbeidstakeren søker på den ledige stillingen , ( iii ) arbeidsgiveren velger ut de 3 – 10 beste kandidatene til intervju , ( iv ) arbeidsgiveren velger den beste kandidaten til den ledige stillingen og sender brev / e-post til alle søkerne med informasjon om utfallet av prosessen ,
Thought I' d send her an e- mailTenkte jeg skulle skrive en mail
When the second SOLVIT centre receives the problem description , it will : l Fill in the online complaint form orl Send an e-mail to your national SOLVIT centre orl Call them .Når det andre SOLVIT-senteret mottar saksbeskrivelsen , vil det : n Last ned og fyll ut søknadsskjema ellern Send en e-post til ditt nasjonale SOLVIT-senter ellern Du kan også ringe ditt nasjonale SOLVIT-senter .
You should also remember the following : • address it to the head of the human resources section in the case of larger companies , to the company manager or owner in the case of small to mediumsized enterprises ( if possible , try to find out their name ) , or , if the recruitment procedure is being conducted by a selection and recruitment agency , to the agency ; • develop only one idea per paragraph ; • if sent by e-mail , always remember to send it to only one company / employer at a time , as it reveals your interest in that particular company ; • this application is your visiting card , so despite using conventional language you should give it your personal touch , so that it will set you off against all the other potential applicants .Du bør også huske på følgende : • i større bedrifter stiler du søknaden til lederen for personalavdelin gen , i små og mellomstore bedrifter stiler du den til daglig leder eller bedrift seier ( forsøk eventuelt å finne ut hva de heter ) , eller til bemanningsbyrået , dersom det er et bemanningsbyrå som står for rekrut-teringen , • bruk ett avsnitt per hovedpunkt , • hvis søknaden sendes som epost , må du huske på å sende den til bare én bedrift / arbeidsgiver om gangen , ettersom det viser at du er interessert i nettopp den bedriften , • denne søknaden er visittkortet ditt , så selv om du bruker et formelt språk , kan du godt gi den et personlig preg slik at du skiller deg ut blant de andre potensielle søkerne .
When you send your application by e-mail , send your CV as an attachment .Når du sender søknaden per epost , må du også alltid sende CVen med som vedlegg .
Press Mail... to send selected documents & FileTrykk på Send ... for å sende de valgte dokumentene & Fil
The server does not seem to support pipelining; therefore, this option has been disabled. Since some servers do not correctly announce their capabilities you still have the possibility to turn pipelining on. But please note that this feature can cause some POP servers that do not support pipelining to send corrupt messages. So before using this feature with important mail you should first test it by sending yourself a larger number of test messages which you all download in one go from the POP serverDenne tjeneren ser ikke ut til å støtte parallell nedlasting, derfor har dette valget blitt skrudd av. Siden noen tjenere ikke oppgir om de støtter dette har du fremdeles muligheten til å skru det på. Men merk at denne funksjonen kan få noen POP tjenere som ikke støtter det til å sende skadede meldinger. Så før du bruker denne funksjonen med viktige meldinger, burde du først prøve det ved å sende et større antall testmeldinger til deg selv, og laste dem ned samtidig fra POP tjeneren
Enter the text (in English if possible) that you wish to submit for the bug report. If you press " Send ", a mail message will be sent to the maintainer of this programSkriv inn teksten (på engelsk om du kan) som du vil sende som feilrapport. Hvis du trykker « Send » vil en melding bli sendt til vedlikeholderen avdette programmet
Here you can change the component program. Components are programs that handle basic tasks, like the terminal emulator, the text editor and the email client. Different KDE applications sometimes need to invoke a console emulator, send a mail or display some text. To do so consistently, these applications always call the same components. You can choose here which programs these components areHer kan du endre komponentprogrammet. Komponenter er programmer som håndterer grunnleggende oppgaver, slik som terminalprogram, skriveprogram og e-postprogram. Forskjellige KDE-programmer trenger noen ganger å starte et konsoll, sende en e-post eller vise noe tekst. For å gjøre det på samme måte, vil disse programmene alltid hente fram de samme komponentene. Du kan velge her hvilke programmer disse komponentene er
Then we can' t send you to mail lettersDa kan vi ikke be deg om å poste brev
Send invitations in the mail bodySend invitasjoner i meldingsteksten
Send copy to owner when mailing eventsSend kopi til eier ved sending av hendelser
Select whether you want KMail to send all messages in the outbox on manual or all mail checks, or whether you do not want messages to be sent automatically at allVelg om du vil at KMail skal sende alle meldingene i utboksen når du sjekker e-post manuelt, også ved automatisk sjekk, eller om du ikke vil at meldingene skal sendes automatisk i det hele tatt
Press Mail... to send selected documentsTrykk på Send ... for å sende de valgte dokumentene
Command to execute before sending a mailKommando som skal kjøres før det sendes en e-post
And told me to send a mail!Med beskjed om å sende mail
Check this option if you want replies you write to mails in this folder to be put in this same folder after sending, instead of in the configured sent-mail folderKryss av for dette alternativet hvis du vil at svar du skrive til meldinger i denne mappa skal bli lagt i samme mappe etter sending, istedenfor i den valgte mappa for sendt e-post
Send mail to '%‧ 'Send e-post til « % ‧ »
Send the application to the company by email or regular mail .Send søknaden til bedriften på epost eller per post .
Id of KMail transport for sending mailID til KMail-transporten som sender e-post
Showing page 1. Found 1923 sentences matching phrase "Send E-Mail..".Found in 19.695 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.