Translations into Norwegian:

We are sorry, but we have no translations for word Send E-Mail.. in English Norwegian dictionary. Please, consider adding new translation to Glosbe.

  add translation

Similar phrases in dictionary English Norwegian. (1)

Send E-Mail...Send e-post...

Example sentences with "Send E-Mail..", translation memory

add example
Some pages on the ECDC website have a link to our contact mailboxes, which activates your e-mail software and invites you to send your comments.Noen av sidene på ECDCs nettsted har lenker til våre e-postadresser som aktiverer e-postprogrammet ditt og lar deg sende inn dine kommentarer.
How do we treat e-mails you send us?Hvordan behandler vi e-post du sender oss?
Thought I' d send her an e- mailTenkte jeg skulle skrive en mail
Please note that this feature can cause some POP‧ servers that do not support pipelining to send corrupted mail; this is configurable, though, because some servers support pipelining but do not announce their capabilities. To check whether your POP‧ server announces pipelining support use the " Check What the Server Supports " button at the bottom of the dialog; if your server does not announce it, but you want more speed, then you should do some testing first by sending yourself a batch of mail and downloading itLegg merke til at denne funksjonen kan føre til at enkelte POP‧-tjenere som ikke støtter parallell nedlasting sender ødelagte e-poster. Du kan alltid velge denne funksjonen fordi enkelte tjenere støtter parallell nedlasting uten å gi beskjed om det. For å undersøke om POP‧-tjeneren du bruker støtter parallell nedlasting kan du bruke knappen « Se hva tjeneren støtter » nederst i vinduet. Selv om tjeneren ikke sier fra om støtten, kan teste om den likevel støtter parallell nedlasting ved å sende flere e-poster til deg selv, for så å laste disse ned
Invitations are normally sent as attachments to a mail. This switch changes the invitation mails to be sent in the text of the mail instead; this is necessary to send invitations and replies to Microsoft Outlook. But, when you do this, you no longer get descriptive text that mail programs can read; so, to people who have email programs that do not understand the invitations, the resulting messages look very odd. People that have email programs that do understand invitations will still be able to work with thisInvitasjoner er normalt sendt som vedlegg til meldinger. Dette valget endrer på invitasjonsmeldingene slik at invitasjonene står i meldingsteksten istedenfor; dette er nødvendig for å sende invitasjoner og svar til Microsoft Outlook. Men, når du gjør dette vil du ikke lenger få beskrivende tekst som e-postprogrammer kan lese; så for folk som har e-postprogrammer som ikke forstår invitasjonen vil de meldingene se veldig rare ut. Folk som har e-postprogrammer som forstår invitasjoner, vil fremdeles kunne bruke dette
The server does not seem to support pipelining; therefore, this option has been disabled. Since some servers do not correctly announce their capabilities you still have the possibility to turn pipelining on. But please note that this feature can cause some POP servers that do not support pipelining to send corrupt messages. So before using this feature with important mail you should first test it by sending yourself a larger number of test messages which you all download in one go from the POP serverDenne tjeneren ser ikke ut til å støtte parallell nedlasting, derfor har dette valget blitt skrudd av. Siden noen tjenere ikke oppgir om de støtter dette har du fremdeles muligheten til å skru det på. Men merk at denne funksjonen kan få noen POP tjenere som ikke støtter det til å sende skadede meldinger. Så før du bruker denne funksjonen med viktige meldinger, burde du først prøve det ved å sende et større antall testmeldinger til deg selv, og laste dem ned samtidig fra POP tjeneren
When this is checked, you will not see the mail composer window. Instead, all invitation mails are sent automatically. If you want to see the mail before sending it, you can uncheck this option. However, be aware that the text in the composer window is in iCalendar syntax, and you should not try modifying it by handNår dette er valgt vil du ikke se ny-meldingsvinduet. Istedenfor vil alle invitasjonsmeldinger bli sendt automatisk. Hvis du vil se meldinga før du sender den kan du skru av dette valget. Men da må du være klar over at teksten i ny-meldingsvinduet er i iCalendar syntaks og du bør ikke prøve å endre det for hånd
Sending failed: %‧ The message will stay in the 'outbox ' folder until you either fix the problem (e. g. a broken address) or remove the message from the 'outbox ' folder. The following transport was used: %‧ Do you want me to continue sending the remaining messages?Klarte ikke å sende: % ‧ Meldinga vil ligge i utboksen til du fikser problemet (f. eks. feil adresse) eller fjerner meldinga fra utboksen. Følgende transportprotokoll ble brukt: % ‧ Vil du prøve å sende resten av meldingene?
Read the comment on action " Type 'Hello ' " first. \ \ Just like the " Type 'Hello ' " action, this one simulates a keyboard input, specifically, after pressing Ctrl+Alt+B, it sends B to XMMS (B in XMMS jumps to the next song). The 'Send to specific window ' checkbox is checked and a window with its class containing 'XMMS_Player ' is specified; this will make the input always be sent to this window. This way, you can control XMMS even if it 's e. g. on a different virtual desktop. \ \ (Run 'xprop ' and click on the XMMS window and search for WM_CLASS to see 'XMMS_Player 'Les først kommentaren til handlinga « Tast ' Hallo ' ». \ \\ Akkurat som « Tast ' hallo ' » simulerer denne en inntasting. Nærmere bestemt Når Ctrl+Alt+B trykkes, sender den B til XMMS (B i XMMS hopper til neste stykke). Boksen « Send til bestemt vindu » krysses av og det oppgis et vindu med « XMMS_ Player » i klassen. Dette gjør at inntastingen alltid sendes til det vinduet. På denne måten kan du styre XMMS selv om den f. eks. ligger på et annet virtuelt skrivebord. \ \ (Kjør « xprop » og trykk på XMMS-vinduet. Søk etter WM_ CLASS for å finne « XMMS_ Player »). Name
Check this option if you want replies you write to mails in this folder to be put in this same folder after sending, instead of in the configured sent-mail folderKryss av for dette alternativet hvis du vil at svar du skrive til meldinger i denne mappa skal bli lagt i samme mappe etter sending, istedenfor i den valgte mappa for sendt e-post
A protocol to send mail from the client workstation to the mail serverEn protokoll som sender e-post fra arbeidsstasjonen til posttjeneren (og mellom posttjenerne
Send queued mail on mail checkSend meldingene i køen når e-post hentes
Send groupware invitations in the mail bodySend gruppevareinvitasjoner i meldingsteksten
Send invitations in the mail bodySend invitasjoner i meldingsteksten
Send mail from your handheld through KMailSend e-post fra PDA-en gjennom KMail. Name
Never send subscribe/unsubscribe request to the mailing lists directly! Use the list-request insteadSend aldri påmelding/avmelding direkte til e-post-listene! Bruk list-request i stedet
Select whether you want KMail to send all messages in the outbox on manual or all mail checks, or whether you do not want messages to be sent automatically at allVelg om du vil at KMail skal sende alle meldingene i utboksen når du sjekker e-post manuelt, også ved automatisk sjekk, eller om du ikke vil at meldingene skal sendes automatisk i det hele tatt
Command to execute before sending a mailKommando som skal kjøres før det sendes en e-post
that KMail can show a color bar indicating the type of message (Plain text/HTML/OpenPGP) currently displayed? This thwarts attempts to fake successful signature verification by sending HTML mails mimicking KMail 's signature status frames... at KMail kan vise en fargestolpe som viser hvilken type melding (ren tekst/HTML/OpenPGP) som blir vist? Slik kan du avsløre forsøk på å forfalske gyldige signaturer ved å sende HTML-meldinger som etterlikner signaturmeldingene til KMail
Send copy to owner when mailing eventsSend kopi til eier ved sending av hendelser
This list shows the configurable component types. Click the component you want to configure. In this dialog you can change KDE default components. Components are programs that handle basic tasks, like the terminal emulator, the text editor and the email client. Different KDE applications sometimes need to invoke a console emulator, send a mail or display some text. To do so consistently, these applications always call the same components. Here you can select which programs these components areDenne lista viser komponenttypene som kan tilpasses. Trykk på komponentene du vil tilpasse. I dette dialogvinduet kan du endre hva som er standardkomponenter i KDE. Komponenter er programmer som håndterer grunnleggende oppgaver, slik som terminalprogram, skriveprogram og e-postprogram. Noen KDE-programmer trenger noen ganger å starte et konsoll, sende en e-post eller vise litt tekst. For å gjøre det på samme måte, vil disse programmene alltid bruke de samme komponentene. Du kan velge her hvilke programmer disse komponentene er
You do not know anything about encryption? No problem, simply create yourself a key pair in the key management window. Then, export your public key and mail it to your friends. Ask them to do the same and import their public keys. Finally, to send an encrypted message, type it in the KGpg editor, then click & quot; encryptquot;. Choose your friend key and click & quot; encryptquot; again. The message will be encrypted, ready to be sent by emailDu vet ingenting om kryptering? Bare opprett et nøkkelpar i vinduet for nøkkelhåndtering. Eksporter den offentlige nøkkelen og send den til vennene dine. Be dem gjøre det samme, og importer deres offentlige nøkler. Nå kan du sende en kryptert melding ved å taste den inn i KGpgs redigering og trykke « krypter ». Velg vennens nøkkel og trykk « krypter » igjen. Meldinga er nå kryptert og klar til å sendes med e-post
And told me to send a mail!Med beskjed om å sende mail
BCC (Blind Carbon Copy) addresses The addresses that you enter here will be added to each outgoing mail that is sent with this identity. They will not be visible to other recipients. This is commonly used to send a copy of each sent message to another account of yours. To specify more than one address, use commas to separate the list of BCC recipients. If in doubt, leave this field blankBCC – Blindkopiadresser Adressene som oppgis her blir lagt til all e-post som sendes med denne identiteten. Adressene er ikke synlige for andre mottakere. Dette brukes ofte til å sende en kopi av all sendt e-post til en annen av dine e-postkontoer. Hvis du skriver inn flere blindkopi-adresser, så bruk komma mellom hver av dem. Er du i tvil, så la feltet stå tomt
Id of KMail transport for sending mailID til KMail-transporten som sender e-post
Showing page 1. Found 1731 sentences matching phrase "Send E-Mail..".Found in 13.821 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.