Translations into Norwegian:

We are sorry, but we have no translations for word Send E-Mail.. in English Norwegian dictionary. Please, consider adding new translation to Glosbe.

  add translation

Similar phrases in dictionary English Norwegian. (1)

Send E-Mail...Send e-post...

Example sentences with "Send E-Mail..", translation memory

add example
Some pages on the ECDC website have a link to our contact mailboxes, which activates your e-mail software and invites you to send your comments.Noen av sidene på ECDCs nettsted har lenker til våre e-postadresser som aktiverer e-postprogrammet ditt og lar deg sende inn dine kommentarer.
Candidates can send their applications directly to the employer by e-mail , fax or regular mail .Søkere kan sende søknaden direkte til arbeidsgiveren via epost , faks eller per post .
How do we treat e-mails you send us?Hvordan behandler vi e-post du sender oss?
When writing this e-mail , you should : clearly indicate • the subject ; • write short paragraphs , with spaces between th em and without spelling errors ; • avoid informal symbols and abbreviations commonly used in email messages ; the language level used should be conventional ; • use only one letter type and colour ( preferably black ) ; • state that the CV is enclosed in the attachment.Never send the email to more than one company at the same time or to more than one email address .Husk følgende når du skriver denne e-posten : • det må framgå klart og tydelig hva det gjelder , • skriv korte avsnitt med avstand imellom og uten sta-vefeil , • unngå uformelle symboler og forkortelser som er vanlige å bruke i e-postmeldinger – bruk heller et formelt språk , • bruk bare én bokstavtype og -farge ( fortrinnsvis svart ) , • oppgi at en CVen følger som vedlegg.Send aldri samme epost til ere selskaper eller til mer enn én e-postadresse samtidig .
The most common steps are u sually ( i ) posting a job application on the labour administration s web page ’ , on a private jobsi te or in a newspaper ( employer ) ; ( ii ) applying for the vacant position ( employee ) ; ( iii ) shortlisting three to 10 best candidates for the interview ( employer ) ; ( iv ) choosing the best candidate for the vacancy and sending a letter / e-mail to all applicants informing them of the results of the process ( employer ) .During the application procedure both the jobseeker and the employer have to keep to the deadlines .De vanligste trinnene er : ( i ) arbeidsgiveren legger ut en stillingsannonse på arbeidsformidlingens nettsted , et privat jobbnettsted eller i en avis , ( ii ) arbeidstakeren søker på den ledige stillingen , ( iii ) arbeidsgiveren velger ut de 3 – 10 beste kandidatene til intervju , ( iv ) arbeidsgiveren velger den beste kandidaten til den ledige stillingen og sender brev / e-post til alle søkerne med informasjon om utfallet av prosessen ,
When the second SOLVIT centre receives the problem description , it will : l Fill in the online complaint form orl Send an e-mail to your national SOLVIT centre orl Call them .Når det andre SOLVIT-senteret mottar saksbeskrivelsen , vil det : n Last ned og fyll ut søknadsskjema ellern Send en e-post til ditt nasjonale SOLVIT-senter ellern Du kan også ringe ditt nasjonale SOLVIT-senter .
Thought I' d send her an e- mailTenkte jeg skulle skrive en mail
You should also remember the following : • address it to the head of the human resources section in the case of larger companies , to the company manager or owner in the case of small to mediumsized enterprises ( if possible , try to find out their name ) , or , if the recruitment procedure is being conducted by a selection and recruitment agency , to the agency ; • develop only one idea per paragraph ; • if sent by e-mail , always remember to send it to only one company / employer at a time , as it reveals your interest in that particular company ; • this application is your visiting card , so despite using conventional language you should give it your personal touch , so that it will set you off against all the other potential applicants .Du bør også huske på følgende : • i større bedrifter stiler du søknaden til lederen for personalavdelin gen , i små og mellomstore bedrifter stiler du den til daglig leder eller bedrift seier ( forsøk eventuelt å finne ut hva de heter ) , eller til bemanningsbyrået , dersom det er et bemanningsbyrå som står for rekrut-teringen , • bruk ett avsnitt per hovedpunkt , • hvis søknaden sendes som epost , må du huske på å sende den til bare én bedrift / arbeidsgiver om gangen , ettersom det viser at du er interessert i nettopp den bedriften , • denne søknaden er visittkortet ditt , så selv om du bruker et formelt språk , kan du godt gi den et personlig preg slik at du skiller deg ut blant de andre potensielle søkerne .
When you send your application by e-mail , send your CV as an attachment .Når du sender søknaden per epost , må du også alltid sende CVen med som vedlegg .
You do not know anything about encryption? No problem, simply create yourself a key pair in the key management window. Then, export your public key and mail it to your friends. Ask them to do the same and import their public keys. Finally, to send an encrypted message, type it in the KGpg editor, then click & quot; encryptquot;. Choose your friend key and click & quot; encryptquot; again. The message will be encrypted, ready to be sent by emailDu vet ingenting om kryptering? Bare opprett et nøkkelpar i vinduet for nøkkelhåndtering. Eksporter den offentlige nøkkelen og send den til vennene dine. Be dem gjøre det samme, og importer deres offentlige nøkler. Nå kan du sende en kryptert melding ved å taste den inn i KGpgs redigering og trykke « krypter ». Velg vennens nøkkel og trykk « krypter » igjen. Meldinga er nå kryptert og klar til å sendes med e-post
Here you can change the component program. Components are programs that handle basic tasks, like the terminal emulator, the text editor and the email client. Different KDE applications sometimes need to invoke a console emulator, send a mail or display some text. To do so consistently, these applications always call the same components. You can choose here which programs these components areHer kan du endre komponentprogrammet. Komponenter er programmer som håndterer grunnleggende oppgaver, slik som terminalprogram, skriveprogram og e-postprogram. Forskjellige KDE-programmer trenger noen ganger å starte et konsoll, sende en e-post eller vise noe tekst. For å gjøre det på samme måte, vil disse programmene alltid hente fram de samme komponentene. Du kan velge her hvilke programmer disse komponentene er
Send mail from your handheld through KMailSend e-post fra PDA-en gjennom KMail. Name
Error Sending MailFeil ved sending av e-post
Send invitations in the mail bodySend invitasjoner i meldingsteksten
When this is checked, you will not see the mail composer window. Instead, all invitation mails are sent automatically. If you want to see the mail before sending it, you can uncheck this option. However, be aware that the text in the composer window is in iCalendar syntax, and you should not try modifying it by handNår dette er valgt vil du ikke se ny-meldingsvinduet. Istedenfor vil alle invitasjonsmeldinger bli sendt automatisk. Hvis du vil se meldinga før du sender den kan du skru av dette valget. Men da må du være klar over at teksten i ny-meldingsvinduet er i iCalendar syntaks og du bør ikke prøve å endre det for hånd
Please note that this feature can cause some POP‧ servers that do not support pipelining to send corrupted mail; this is configurable, though, because some servers support pipelining but do not announce their capabilities. To check whether your POP‧ server announces pipelining support use the " Check What the Server Supports " button at the bottom of the dialog; if your server does not announce it, but you want more speed, then you should do some testing first by sending yourself a batch of mail and downloading itLegg merke til at denne funksjonen kan føre til at enkelte POP‧-tjenere som ikke støtter parallell nedlasting sender ødelagte e-poster. Du kan alltid velge denne funksjonen fordi enkelte tjenere støtter parallell nedlasting uten å gi beskjed om det. For å undersøke om POP‧-tjeneren du bruker støtter parallell nedlasting kan du bruke knappen « Se hva tjeneren støtter » nederst i vinduet. Selv om tjeneren ikke sier fra om støtten, kan teste om den likevel støtter parallell nedlasting ved å sende flere e-poster til deg selv, for så å laste disse ned
Select whether you want KMail to send all messages in the outbox on manual or all mail checks, or whether you do not want messages to be sent automatically at allVelg om du vil at KMail skal sende alle meldingene i utboksen når du sjekker e-post manuelt, også ved automatisk sjekk, eller om du ikke vil at meldingene skal sendes automatisk i det hele tatt
Send the application to the company by email or regular mail .Send søknaden til bedriften på epost eller per post .
Then we can' t send you to mail lettersDa kan vi ikke be deg om å poste brev
Never send subscribe/unsubscribe request to the mailing lists directly! Use the list-request insteadSend aldri påmelding/avmelding direkte til e-post-listene! Bruk list-request i stedet
A protocol to send mail from the client workstation to the mail serverEn protokoll som sender e-post fra arbeidsstasjonen til posttjeneren (og mellom posttjenerne
Command to execute before sending a mailKommando som skal kjøres før det sendes en e-post
that KMail can show a color bar indicating the type of message (Plain text/HTML/OpenPGP) currently displayed? This thwarts attempts to fake successful signature verification by sending HTML mails mimicking KMail 's signature status frames... at KMail kan vise en fargestolpe som viser hvilken type melding (ren tekst/HTML/OpenPGP) som blir vist? Slik kan du avsløre forsøk på å forfalske gyldige signaturer ved å sende HTML-meldinger som etterlikner signaturmeldingene til KMail
Send mail to '%‧ 'Send e-post til « % ‧ »
The most common steps in an application procedure are searching for job vacancies in the field of interest and sending an up-to-date CV together with a covering letter , by email or regular mail , in which they briey explain who they are and why they are applying for that particular position .De første etappene i søknadsprosessen er som regel å søke etter ledige stillinger innenfor sitt interess eområde og sende en oppdatert CV sammen med et følgebrev , der du i korte trekk forteller hvem du er og hvorfor du søker på den aktuelle stillingen .
Showing page 1. Found 1923 sentences matching phrase "Send E-Mail..".Found in 10.198 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.