Translations into Norwegian:

  • ubestemt artikkel   
     
    An article used before singular nouns that refer to any member of a group.

Other meanings:

 
word preceding a noun to indicate any member of the class of objects
 
(grammar) A word preceding a noun to indicate that the noun refers to any member of the class of objects named by the noun.

    Show declension

Example sentences with "indefinite article", translation memory

add example
The ‧th anniversary birthday gala has been indefinitely postponedårs jubileums gallaen har blitt utsatt
Never (hold indefinitelyAldri (uavgrenset venting
If Max doesn' t like what you say, you' il be wearing it indefinitelyHvis Max ikke liker det du har å si, kommer du til å ha den på for evig
Indefinitelyubestemt tid
Hold IndefinitelyHold på ubestemt tid
Tell them Mr. Elinson' s vacation has been extended indefinitelySi dem at mr Elinsons ferier blir forlenget på ubestemmt tid
Repeats indefinitelyGjenta i det uendelige
This is not an indefinite stay for youDu er ikke her på ubestemt tid
We interrupt all radio and television programs indefinitelyDu er på sending.Vi avbryter alle radio- og tv- programmer på ubestemt tid
But surely you realize you can' t keep the bomb indefinitelyMen du innser vel at du ikke kan beholde bomben for alltid?
Velma Kelly' s trial has been postponed indefinitely" Velma Kellys rettssak er utsatt inntil videre. "
In 1999 , the Agency had 3 staff on indefinite contracts , 58 staff on temporary contracts of up to 5 years and 8 national experts , detached from their national administrations for a maximum of 3 years ( Table 4 ) .I 1999 hadde byrået 3 medarbeidere med fast ansettelse , 58 på midlertidige kontrakter opp til fem år og 8 nasjonale eksperter utsendt fra deres nasjonale administrasjon for maksimalt tre år ( tabell 4 ) .
ARTICLE 5 The Agency may agree with the institutions or bodies which form part of the network , as referred to in Article 4 , upon the necessary arrangements , in particular contracts , for successfully carrying out the tasks which it may entrust to them .ARTIKKEL 5 Byrået kan gjøre avtale med institusjonene eller organene som er med i nettet , nevnt i ar tikkel 4 , om de ordninger , særlig kontrakt er , som er nødvendige for å sikre en vellykket gjennomføring av de oppgaver byrået kan gi dem ansvar for .
Article TrainingArtikkeltrening
Unread articlesUleste artikler
According to the Article 3 of the founding Regulation, ECDC's mission is to identify, assess and communicate current and emerging threats to human health posed by infectious diseases.I henhold til artikkel 3 i grunnforordningen skal ECDC påvise, vurdere og formidle informasjon om helserisikoer forbundet med eksisterende og nye smittsomme sykdommer.
New articles were fetchedNye artikler ble hentetName
– A contract between the enterprises , or a provision in the memorandum or articles of association of one of the enterprises , enables one to exercise a dominant influence over the other .– En kontrakt mellom virksomhetene , eller en forskrift i stiftelsesdokumentet eller vedtektene tilet av selskapene gir den ene virksomhetendominant innflytelse over den andre .
This article cannot be canceled or superseded, because its message-id has not been created by KNode. But you can look for your article in the newsgroup and cancel (or supersede) it thereDenne artikkelen kan ikke kanselleres eller overstyres, fordi den har en meldings-id som ikke er laget av KNode! Men du kan se etter artikkelen i diskusjonsgruppen og kansellere (eller overstyre) den der
6 conditions set out in Article 1 of Council Directive 83 / 349 / EEC on consolidated accounts ( ) , which has been applied for many years .83 / 349 / EØS om konsernregnskaper (
Article 12 of the ECDC Founding Regulation gives details on the Centre’s role in communications:Senterets rolle når det gjelder kommunikasjon er beskrevet i artikkel 12 i ECDCs grunnforordning:
own articlesegne artiklerdefault filter name
Unable to load articleKunne ikke laste artikkelen
See also Statistical Table 2 : Last-12-months prevalence ( LYP ) ofdrug use in recent nationwide surveys among the general population in the EU countries and Norway ( online version ) . ( 2 ) In Ireland , the sample for the whole surv ey ( 18 64 years – ) is 6 539.Sources : Reitox national reports 2002 , taken from surveys , reports or scientific articles .Se også statistisk tabell 2 : Prevalens siste 12 måneder ( LYP ) ifølge nyere landsomfattende befolkningsundersøkelser i EU-landene og Norge ( nettutgaven ) . ( 2 ) I Irland er utvalget for hele undersøkelsen ( 18 – 64 år ) 6 539 respondenter.Kilder : Nasjonale Reitoxrapporter for 2002 , hentet fra undersøkelsesrapporter eller vitenskapelige artikler .
& Search Articles& Søk i artikler ...
Showing page 1. Found 298 sentences matching phrase "indefinite article".Found in 21.927 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.