Translations into Dutch:

  • Code Lyoko   

Example sentences with "Code Lyoko", translation memory

add example
for mechanisms with ‧ and ‧ rings (TARIC codes ‧, and ‧), the amount of duty shall be equal to the difference between the minimum import price of EUR ‧ per ‧ pieces and the net, free-at-Union-frontier price, before dutyvoor mechanismen met ‧ en ‧ ringen (Taric-codes ‧ en ‧) is het recht gelijk aan het verschil tussen de minimuminvoerprijs van ‧ EUR per ‧ stuks en de nettoprijs franco grens Europese Unie, vóór inklaring
Other information: (a) Italian fiscal code: BCHMHT‧R‧Z‧T, (b) his mother's name is Bannour Hedia, (c) convicted in Italy on ‧.‧.‧ (three and half year sentence). under the heading Natural persons shall be replaced byOverige informatie: (a) Italiaans fiscaal nummer: BCHMHT‧R‧Z‧T, (b) de naam van zijn moeder is Bannour Hedia, (c) veroordeeld in Italië op ‧.‧.‧ (drie en een half jaar gevangenisstraf). in de lijst Natuurlijke personen wordt vervangen door
Whereas such controls should comply with obligations incumbent upon the Community under GATT to conduct trade on a non-discriminatory basis and under the GATT Code on Technical Barriers to Trade, according to which standards should not be applied as a means of creating obstacles to international tradeOverwegende dat dergelijke controles in overeenstemming moeten zijn met de verplichtingen van de Gemeenschap in het kader van de GATT met betrekking tot de ontwikkeling van de handel op niet-discriminerende basis en in het kader van de Code betreffende technische handelsbelemmeringen van de GATT, volgens welke normen niet mogen worden gehanteerd als middel om de internationale handel te belemmeren
This situation is the result of internal policies which in no way match those of the European Union, as demonstrated by the existence of the death penalty and the application of certain articles of the Criminal Code as instruments of repression.Deze situatie is het gevolg van een binnenlands beleid dat in geen enkel opzicht overeenstemt met dat van de Europese Unie, zoals blijkt uit het feit dat de doodstraf daar bestaat en dat bepaalde artikelen uit het wetboek van strafrecht worden ingezet als repressiemiddelen.
The proce dure is governed by the Code of Criminal Procedure .Na het beëindigen van de termijn licht de arbeidsauditeur de
That decision was issued following the application made to the Commission by the French national authorities, who had claimed from the applicant payment of anti-dumping duties on importation of colour television receivers manufactured in Thailand by its subsidiary there, and on which the subsidiary had applied for remission on the basis of Article ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ establishing the Community Customs CodeDeze beschikking is gegeven na een verzoek aan de Commissie van de Franse nationale autoriteiten, die verzoekster hadden verzocht antidumpingrechten te betalen over de invoer van door haar dochteronderneming in Thailand gefabriceerde kleurentelevisietoestellen, waarvan zij om kwijtschelding had verzocht op basis van artikel ‧ van verordening (EEG) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ oktober ‧ tot vaststelling van het communautair douanewetboek
The Council and the Commission shall take steps necessary to ensure that a decision is reached as quickly as possible and in any case not later than ‧ working days after the request is received by the Chairman of the Customs Code Committee-Origin SectionDe Raad en de Commissie dragen er zorg voor dat zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen ‧ werkdagen na ontvangst van het verzoek door de voorzitter van het Comité Douanewetboek (afdeling oorsprong van goederen) een besluit wordt genomen
Scan each new issue, find any hidden codes, decipher themZoek in alle nieuwe nummers de codes en decodeer ze
The Code sets up eight criteria for the export of conventional arms and a denial notification procedure requiring Member States to consult on possible undercutsDe Code voorziet in ‧ criteria voor de uitvoer van conventionele wapens en in een procedure voor de kennisgeving van weigeringen die de lidstaten verplicht overleg te plegen over mogelijke undercuts
In certain exceptional circumstances, CBP may exercise its authority under FOIA to deny or postpone disclosure of all (or, more likely, part) of the PNR record to a first party requester, pursuant to title ‧, United States Code, section ‧(b) (e.g. if disclosure under FOIA could reasonably be expected to interfere with enforcement proceedings or would disclose techniques and procedures for law enforcement investigations (...) (which) could reasonably be expected to risk circumvention of the lawIn bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan het CBP zich op de hem bij de FOIA verleende bevoegdheid beroepen om de openbaarmaking van het volledige PNR-bestand (of wellicht eerder een deel ervan) aan een verzoeker van de eerste partij krachtens titel ‧, United States Code, sectie ‧(b), te weigeren of uit te stellen (bv. indien door openbaarmaking overeenkomstig de FOIA naar verwachting de onderzoeksprocedures zullen worden belemmerd of technieken en procedures voor wetshandhavingsonderzoek zouden worden onthuld... [wat] wel eens tot wetsontduiking zou kunnen leiden
As regards the data requirements specified in the code of conduct for stability and convergence programmes, the programme has some gaps in the required and optional dataWat de gegevens betreft die volgens de gedragscode voor stabiliteits- en convergentieprogramma's moeten worden verstrekt, vertoont het programma enkele lacunes in de verplichte en facultatieve gegevens
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ on the payment of the refund on exports to Croatia of products falling under CN code ‧ covered by licences applied for before ‧ JuneVerordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ februari ‧ inzake de betaling van de restitutie bij uitvoer naar Kroatië van producten van GN-code ‧ waarvoor vóór ‧ juni ‧ certificaten zijn aangevraagd
on page ‧, the following provision, concerning products of code No ‧, is insertedop bladzijde ‧ wordt de volgende bepaling, betreffende de produkten van tariefpost ‧, toegevoegd
supporting the implementation of the Codesteun verlenen aan de uitvoering van de Code
MOTOE submitted that Artic le 49 of the Road Traffic Code infringes the principle of impartiality on the part of the administrative authorities contained in the Greek constitution as well as Articles 82 EC and 86 EC .De MOTOE betoogde dat artikel 49 van de Wegenverkeerswet in strijd was met het in de Griekse grondwet verankerde beginsel van onpartijdigheid van de bestuursorganen alsmede met de artikelen 82 EG en 86 EG .
Thus, regulation ‧ ‧/‧ does not prejudice the Contracting Government from taking measures having a basis in, and consistent with, international law to ensure the safety or security of persons, ships, port facilities and other property in cases where the ship, although in compliance with chapter ‧ ‧ and part A of this Code, is still considered to present a security riskVoorschrift ‧ ‧/‧ belet de verdragsluitende staat dan ook niet maatregelen te nemen die gebaseerd zijn op en in overeenstemming met internationaal recht om de veiligheid of beveiliging van personen, schepen, havenfaciliteiten en andere eigendommen te waarborgen in gevallen waarbij het schip, hoewel in overeenstemming met hoofdstuk ‧ ‧ en deel A van deze Code, nog steeds wordt geacht een veiligheidsrisico te vertegenwoordigen
Before creating an account, the registry administrator shall also assign to the account holder a unique account holder identification codeAlvorens een rekening te creëren, kent de registeradministrateur aan de rekeninghouder ook een unieke rekeninghouderidentificatiecode toe
The code Extra Region (MSZZZ) should only be indicated in cases e.g. where no NUTS ‧ code existsIn voorkomende gevallen, bijvoorbeeld wanneer een NUTS ‧-code ontbreekt, dient de code Extra-Regio (MSZZZ) te worden vermeld
length: one character) This dimension represents the original maturity of the BSI and is linked to the code list CL_MATURITY_ORIGlengte: één teken) Deze dimensie vertegenwoordigt de oorspronkelijke looptijd van de balanspost en is gekoppeld aan de codelijst CL_MATURITY_ORIG
Within each year , the material is arranged in alphabetical order of the code letter denoting the type of act , namely :De rangschikking geschiedt vervolgens naar de letter die de vorm van het rechtsinstrument aangeeft :
C3-250 / 91 SYN 339 — ) for a Council decision on the harmonization of the international telephone access code in the Com munity .Dit is ook een soort meting en weer een voorwaarde tot verbeteringen in wetenschap en techniek .
Member States should encourage the setting up of codes of conduct, in particular, by professional bodies, organisations and associations at Community levelDe lidstaten moeten de vaststelling van gedragscodes door met name beroepsorden,-organisaties of-verenigingen op communautair niveau aanmoedigen
An increasing role for standardisation bodies , codes of conduct , voluntary Community systems of environmental management and audit and voluntary agreements with manufacturers need to be pursued . The voluntary agreement may constitute , in some cases , an interesting measure to achieve environmental goals .Er moet een grotere rol worden verleend aan nonnalisatie organisaties , gedragscodes , gemeenschappelijke milieubeheer έη auditsy stemen op vrijwillige basis en door de producenten vrijwillig aangegane convenanten , die in sommige gevallen een interessante oplossing kunnen zijn voor het bereiken van milieudoelstellingen .
chapters and headings mean the chapters and the headings (four-digit codes) used in the nomenclature which makes up the HarmonizedCommodity Description and Coding System, referred to in this Protocol as the Harmonized System or HShoofdstukken en posten: de hoofdstukken en posten (viercijfercodes) van de nomenclatuur die het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en codering van goederen vormt, in dit protocol het geharmoniseerde systeem of GS genoemd
It has, among other things, adopted legal instruments such as the Schengen Borders Code, the External Borders Fund, the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States - FRONTEX for short.Hij heeft onder andere wettelijke instrumenten goedgekeurd, zoals de Schengen code betreffende grenzen, het buitengrenzenfonds, het Europese Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten - afgekort Frontex.
Showing page 1. Found 36472 sentences matching phrase "Code Lyoko".Found in 9.491 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.