Translations into Dutch:

  • Code Lyoko   

Example sentences with "Code Lyoko", translation memory

add example
The identification codes of olive growers, producer organisations and associations thereof, mills and homogeneous production zones shall be either assigned to the individual persons or bodies concerned once and for all or automatically convertible to enable aggregates and searches over the five marketing years referred to in the first subparagraph to be conducted immediatelyDe identificatiecodes van de olijvenproducenten, van de producentenorganisaties en de unies daarvan, van de oliefabrieken en van de homogene productiegebieden zijn ondubbelzinning en zijn permanent of kunnen automatisch worden geconverteerd, zodat onmiddellijk aggregaties of onderzoekingen voor de in de eerste alinea bedoelde vijf verkoopseizoenen kunnen worden uitgevoerd
In addition, the conditions to which the activities of estate agents are subject should be included in such codes of conductBovendien moeten de voorwaarden waaraan de activiteiten van makelaars in onroerend goed moeten voldoen, worden opgenomen in dergelijke gedragscodes
The proce dure is governed by the Code of Criminal Procedure .Na het beëindigen van de termijn licht de arbeidsauditeur de
Notwithstanding the rules for the interpretation of the Combined Nomenclature, the wording for the description of the products is to be considered as having no more than an indicative value, the preferential scheme being determined, within the context of this Annex, by the coverage of the CN codesOnverminderd de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur dient de omschrijving van de goederen slechts als indicatief te worden beschouwd, aangezien in het kader van deze bijlage de GN-codes bepalend zijn voor de preferentieregeling
He asked me to finalize the com files, but he forgot to give me the format codesHij vroeg me om een com bestand af te ronden, maar hij vergat mij de formattering code te geven
Applications shall be lodged for only one of the categories of products listed in the Annex, indicating the relevant CN code within that categoryDe aanvragen mogen alleen worden ingediend voor de categorieën producten die in de bijlage zijn opgenomen, waarbij de betrokken GN-code binnen die categorie moet worden aangegeven
They include physical visits of the farm (code F or code C) and/or checks by remote sensing (code T). Field F‧ needs only be completed where an on-farm inspection or control on cross-compliance (F, or C) is indicated in field FZij omvatten bezoeken aan het landbouwbedrijf (code F of code C) en/of controles via teledetectie (code T). Veld F‧ hoeft slechts te worden ingevuld als in veld F‧ is vermeld dat een controle op het bedrijf of een controle op de naleving van de randvoorwaarden (F of C) is verricht
Import licence applications for rice falling within CN code ‧ submitted from ‧.‧ on ‧ July ‧ to the end of ‧ shall not give rise to the issue of an import licence for the quota opened by Regulation (EC) NoDe certificaten voor de invoer van rijst van GN-code ‧ in het kader van het bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ geopende contingent, waarvoor de aanvragen zijn ingediend in de periode van ‧ juli ‧ om ‧.‧ uur tot het einde van het jaar ‧, worden niet meer afgegeven
French legislation provides this obligation under Articles L. ‧-‧, R. ‧-‧, R.‧-‧, R.‧-‧ and R.‧-‧ of the CESEDA (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), that states that third-country nationals shall subscribe to a declaration at their entry on the metropolitan territoryDe Franse wetgeving voorziet in deze verplichting in de artikelen L. ‧-‧, R. ‧-‧, R.‧-‧, R.‧-‧ en R.‧-‧ van het wetboek betreffende het binnenkomen en het verblijf van vreemdelingen en betreffende het asielrecht (CESEDA, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), waarin wordt bepaald dat onderdanen van derde landen zich moeten aanmelden bij hun binnenkomst op het Franse grondgebied
George, you' re running the code teamGeorge, Jij lijdt het code team
further cases and conditions under which the application of this Code may be simplifiedverdere gevallen waarin en voorwaarden waaronder de toepassing van dit wetboek kan worden vereenvoudigd
In recent years, increasing attention has been given to codes of conduct in European firms, and a large number of multinationals have - perhaps under pressure from international pressure groups and public opinion - voluntarily undertaken to respect human rights in business and to publish an annual social report.De laatste jaren is er binnen Europese bedrijven steeds meer aandacht gekomen voor gedragscodes. Zo zijn er een groot aantal multinationale ondernemingen die zich - weliswaar onder druk van internationale pressiegroepen en de publieke opinie - vrijwillig verplicht hebben de mensenrechten na te leven in hun handel en een sociaal jaarverslag publiceren.
Products classified under the CN codes ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧ for which it can be demonstrated that they are already en route to the Community on the date of application of this Regulation, and whose destination cannot be changed, shall not be subject to the additional dutyOp producten die zijn ingedeeld onder de GN-codes ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ en ‧, waarvoor kan worden aangetoond dat zij op de datum van toepassing van deze verordening reeds op weg waren naar de Gemeenschap en waarvan de bestemming niet kan worden gewijzigd, is het aanvullende douanerecht niet van toepassing
adjust the system of extra-Community trade statistics to the changes to be introduced in the procedures regarding the customs declaration through the introduction of Single Authorisations for use of the simplified declaration or the local clearance procedure as well as through centralised clearance under the modernised Community Customs Codehet statistisch systeem voor de handel met derde landen aan te passen aan de veranderingen die in de aangifteprocedures zullen worden aangebracht door de invoering van grensoverschrijdende vergunningen ten behoeve van de vereenvoudigde aangifte of de domiciliëringsprocedure, en door de gecentraliseerde afhandeling in het kader van het gemoderniseerde communautaire douanewetboek
In the case that the classification of the goods as shoulders or cuts of shoulders of heading ‧ is not justified on the basis of the provisions of additional note ‧ of chapter ‧ of the CN, the refund for product code ‧ may be granted, without prejudice to the application of Article ‧ of Regulation (EC) NoIndien de indeling van producten zoals schouders of delen daarvan van code ‧ op grond van het bepaalde in aanvullende aantekening ‧ op hoofdstuk ‧ van de GN niet gerechtvaardigd zou zijn, kan de restitutie voor producten van code ‧ worden toegekend onverminderd de toepassing van artikel ‧ van Verordening (EG) nr
MOTOE submitted that Artic le 49 of the Road Traffic Code infringes the principle of impartiality on the part of the administrative authorities contained in the Greek constitution as well as Articles 82 EC and 86 EC .De MOTOE betoogde dat artikel 49 van de Wegenverkeerswet in strijd was met het in de Griekse grondwet verankerde beginsel van onpartijdigheid van de bestuursorganen alsmede met de artikelen 82 EG en 86 EG .
The work undertaken within the FAO to develop international guidelines on the management of these fishing activities in the framework of the Code of Conduct for Responsible Fisheries is also of high relevance for the design and adoption of such measures, as well as for their implementation by Member StatesDe werkzaamheden in de FAO om in het kader van de gedragscode voor een verantwoorde visserij internationale richtsnoeren op te stellen voor het beheer van deze visserijactiviteiten is voorts van zeer groot belang voor de opzet en aanneming van dergelijke maatregelen, alsmede voor de uitvoering daarvan door de lidstaten
The Commission adopted in ‧ Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature pursuant to which boneless chicken cuts, frozen and impregnated with salt in all parts, having a salt content by weight of ‧,‧ to ‧,‧ %, are to be classified under CN codeIn ‧ heeft de Commissie Verordening (EG) nr. ‧/‧ van ‧ juli ‧ goedgekeurd tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur op grond waarvan delen van kippen, zonder been, bevroren, inwendig en homogeen gezouten in alle delen van het vlees, met een zoutgehalte van ‧,‧ tot ‧,‧ gewichtspercenten moeten worden ingedeeld onder GN-code
Hungary: Articles ‧ to ‧ of the Code of Civil Procedure (Polgári perrendtartás) concerning third-party noticesHongarije: de artikelen ‧ tot en met ‧ van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Polgári perrendtartás) betreffende de litis denuntiatio
In the column on the right, where the proposals are, it says quite clearly: regional code.In de rechterkolom, waar u de voorstellen vindt, staat duidelijk "nummer van de regio" .
Within each year , the material is arranged in alphabetical order of the code letter denoting the type of act , namely :De rangschikking geschiedt vervolgens naar de letter die de vorm van het rechtsinstrument aangeeft :
C3-250 / 91 SYN 339 — ) for a Council decision on the harmonization of the international telephone access code in the Com munity .Dit is ook een soort meting en weer een voorwaarde tot verbeteringen in wetenschap en techniek .
There' s plenty lying around at work, but they' re all bar codedEr liggen er genoeg op het werk, maar ze hebben allemaal een barcode
An increasing role for standardisation bodies , codes of conduct , voluntary Community systems of environmental management and audit and voluntary agreements with manufacturers need to be pursued . The voluntary agreement may constitute , in some cases , an interesting measure to achieve environmental goals .Er moet een grotere rol worden verleend aan nonnalisatie organisaties , gedragscodes , gemeenschappelijke milieubeheer έη auditsy stemen op vrijwillige basis en door de producenten vrijwillig aangegane convenanten , die in sommige gevallen een interessante oplossing kunnen zijn voor het bereiken van milieudoelstellingen .
Showing page 1. Found 36472 sentences matching phrase "Code Lyoko".Found in 9.671 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.