Translations into Dutch:

  • Maria Geboorte   

Example sentences with "Nativity of the Theotokos", translation memory

add example
The Community , in line with what was decided in July 1978 at the European Council at Bremen and the Western Economic Summit at Bonn , must give an important place to the development of alter native energy sources and to cooperation in this sector .Overeenkomstig de besluiten die in juli 1978 in de Europese Raad van Bremen en op de Westerse economische topconferentie van Bonn zijn genomen , moet de Gemeenschap een belang rijke plaats inruimen voor de ontwikkeling van al ternatieve energiebronnen en voor de samen werking op dit gebied .
— including those political and military operators of our own countries , of course — who are concerned on the one hand only with their own economic interests and , on the other , first and foremost , with their difficulties and their own internal selfishness , their ambitions and their special and national interests . The alter native is to leave the field free for the speculators of every conceivable kind , who are engaged in the arms traffic in every country , often mixed with other even shadier trafficking such as — , for example , the drug traffic : a field free for foul activities that will fuel , for ever and a day , not only the infinite wars , revolts and so-called revolutions that have always bloodied this strange and singular peace of ours , but also the most delinquential and destructive works of corruption of mankind .Het is dus onze plicht te ijveren voor een stabilisatie en , zo mogelijk , dat alles te onderwerpen aan regels , in de hoop te kunnen verhinderen dat ernstige en gevaarlijke activiteiten in deze industriële en commerciële sector vrij en zonder de vereiste praktische en morele wetten blijven berusten in de niet altijd verantwoordelijke handen van operateurs van ieder soort en niveau — inclusief de politieke en militaire van onze eigen landen wel te verstaan — waarvan de ene zich uitsluitend bekommeren om hun economische voordeel en de andere vooral om hun moeilijkheden en hun interne egoismen , hun ambities en hun particuliere en nationale belangen .
territory where the presence of BSE in native cattle has been assessed as highly unlikely, for the purpose of exporting to the European Community animals certified according to the models of certificate BOV-X and BOV-Y“I”: gebied waar de aanwezigheid van BSE bij inheemse runderen zeer onwaarschijnlijk wordt geacht in het kader van de uitvoer naar de Europese Gemeenschap van dieren die zijn gecertificeerd volgens de modelcertificaten BOV-X en BOV-Y
Furthermore , the Commission recalled that its Directorate General for Employment and Social Affairs would insert in all its calls for tender and call for projects a clause drawing the potential contractors ’ a ention to the illegality ofnative-speaker clauses ” .Voorts bracht de Commissie in herinnering dat haar Directoraat-generaal Werkgelegenheid en Sociale Zaken in al zij n aanbestedingen en oproepen tot het indienen van projecten een bepaling zou opnemen waarin de aandacht van potentiële contractanten wordt getrokken op het onwe ige karakter van ” moedertaal ” -clausules . De instelling
The 2008 str ategy is clearly conducive to the idea that non-native speakers , whether migrants or Europeans living in another Member State , should speak the language of the host country .De strategie va n 2008 pleit er duidelijk voor dat niet moedertaalsprekers , zowel migranten als Europeanen die in een andere lidstaat wonen , de taal van het gastland leren spreken .
So we are in favour of economic pressure as an alter native to military pressure , but we say they must be alternatives . Let us move towards the economic solution of substitut ing economic pressure on ArgentinaDe Socialistische Fractie heeft harerzijds niet op het uitbreken van de Falklandoorlog behoeven te wachten om met een reeks democratische argumenten tegen het Argentijnse militaire bewind voor de dag te ko men .
And whilst fish stocks in our waters have held up compared to elsewhere in the North Sea, these latest quota cutbacks threaten more non-native boats coming in to destroy the livelihoods of locally based fishermen.De visbestanden in onze wateren zijn in vergelijking met andere gebieden van de Noordzee nog redelijk op peil gebleven, en daarom dreigen er door de jongste quotaverlagingen nog meer schepen van buiten de regio naar onze wateren toe te komen en de lokale vissers hun middelen van bestaan te ontnemen.
Yesterday Mrs Lehideux — I see she is just going out — said that 80 % of the drug dealers in France are immigrants , and Mr Le Chevallier has just said that crime is high among immigrants and promotes decadence . University studies , on the other hand , have revealed that crime is far less common among immigrants than in the native population .De heer Le Chevallier ( DR ) . — ( FR ) Mijnheer de Voorzitter , waarde collega ' s , toen wij het Parlement een paar maanden geleden waarschuwden voor de gevaren van het communistische verslag van mevrouw Marinaro , voor de gevaren van buitensporige en ononderbroken immigratie in de Gemeenschap , werden wij beticht van racisme en xenofobie .
As a native of Luxembourg - and a great deal has been said about Luxembourg summits - may I now take the opportunity on behalf of the Friday Club to pass on my festive greetings to you and wish you all a peaceful New Year .Ik hoop dat u mij als vertegenwoordigster van het kleine Luxemburg , na alles wat er gezegd is over de Top in Luxemburg , wilt toestaan om u op mijn beurt uit naam van alle leden van de vrijdagclub een gelukkig Nieuwjaar en prettige Feestdagen toe te wensen .
The Council ' s subordinate bodies also held an ex change of views on the development aspects of a proposal from the Commission relating to the reinforcement of native resources with regard to scientific and technical research in the developing countries .De diensten van de Raad hebben tevens van gedachten gewisseld over de ontwikkelingsaspecten van een Commissievoorstel betreffende de ontwik keling van de eigen wetenschappelijke en technische onderzoekcapaciteit van de ontwikkelingslanden .
The European Union can use its policy as a means of ensuring that the people of that region are able to focus their lives on their homeland and to live on their native soil where they feel at home .Door haar beleid kan de Europese Unie ertoe bijdragen dat de mensen in die regio daar hun vaderland hebben en dat ze kunnen leven waar ze zich als autochtonen thuis voelen .
We trust that in this way justice will be done for those citizens who are , through their daily work , the standard bearers of Europe and of their native countries , sometimes in difficult local conditions .Wij hopen dat men aldus recht laat wedervaren aan burgers die het vaandel van Europa en hun landen hoog houden met hun dagelijkse werk , dat zij onder soms moeilijke milieuomstandigheden verrichten .
2 must be made quite clear and Parliament must make it quite clear to the public so that we do not embark on this ignoble mystification at the expense of renewable alter native energies , ridiculing them without proposing any new solutions .Goedmakers ook in de EG , in het duister over de feitelijke situatie van hun milieu . Dat kan en mag niet zo blijven .
- Meeting of union organizations and professional associations active in education 1 / 2.1.22 - Meeting on health and nutrition education in schools 10 / 2.1.66 - Meeting on the implications for education of the new information technologies 2 / 2.1.26 ; 3 / 2.1.43 ; 7 / 2.1.52 - Meeting on the role of the media in furthering the social integration of immigrants 10 / 2.1.58 - Meeting on the teaching of native languages and culture to migrants 5 / 2.1.37 - Meetings of the Education Committee 1 / 2.1.21 ; 3 / 2.1.38 ; 4 / 2.1.29 ; 5 / 2.1.38 ; 7 / 2.1.51 ; 9 / 2.1.42 ; 12 / 2.1.59 - Meetings on secondary education 10 / 2.1.54 - Meetings on the educational information network ( Euryd ice ) 4 / 2.1.30 ; 6 / 2.1.54 - Network of pilot primary schools dealing with the environment 7 / 2.1.71 - Programme of pilot schemes on the preparation of young people for working life 10 / 2.1.59 ; 12 / 2.1.59 - Seminar on languages and migration dealing with the education and training of migrants 6 / 2.1.55Aanpassing binnen het EMS Principes aan de grondslag van het EMS verklaring C 9 / 2.1.4 Aanpassing van de spilkoersen binnen het EMS 3 / 2.1.1 ; 9 / 2.1.4 Economische maatregelen voor Italië en vaststelling van een maximale toepassingstermijn voor de vrijwaringsmaatregelen aanbeveling C 6 / 2.1.2
However , where the goods i n question contain starches other than native but do not also contain sucrose or invert sugar , the starch content by weight of such goods shall be ascertained by the saccharification method set out in Annex I hereto .Hierin is a = het aan tal ml NaOH 0,01 N dat bij de titratie werd verbruikt b = het aantal ml NaOH 0,01 N dat bij de blancoproef werd verbruikt
It suggested that , if a particular qualification could be required of candidates , there was no alter native to the long , complex and rigorousHij overwoog , dat indien er van kandidaten een bijzondere kwalificatie kon worden verlangd , er wegens de verschillende onder wijssystemen in de lidstaten geen alternatief
Is the rumour correct or wrong that EC Forestry Directives require trees to be genetically pure and avoid of bumps — so that seeds of the knobbly native English oak , ' quercus robur ' , are or would be disqualified from sale ?Is het gerucht juist of onjuist dat bomen volgens de communautaire bosbouwrichtlijnen genetisch zuiveren vrij van uitsteeksels moeten zijn , met het gevolg dat za den van de knobbelige inheemse Engelse eik , „ quercus robur " , niet ( zullen ) mogen worden verkocht ?
I think of the referendum of 3 October 1989, when 53% of the Latvian electorate voted in favour of amendments to the country's nationality laws, amendments which corresponded with European standards and were therefore beneficial to minorities such as the large community of native Russian-speakers.Ik doel daarmee op 3 oktober 1989 toen 53% van de burgers zich in een referendum uitsprak voor wijzigingen in de wetgeving inzake het staatsburgerschap zodat deze wetgeving in overeenstemming met de Europese normen werd gebracht waarvan ook de grote Russischtalige bevolkingsgroep in Letland profijt kon trekken.
Moreover - to a positively hideous extent - international negotiations on this matter have been so long-drawn-out , have been manipulated so much and have produced such poor results that the whole exercise ought to be done again . In weighing up the one factor against the other , we have come down on the side of supporting the Committee on the Environment , Public Health and Consumer Protection in its rejection of the motion , even tho ugh we do not endorse a hypocritical majority in the House who would like to hit the earning potential of native populations while failing to see the beam in their own eyes ( to put it mildly ) .Souchet ( I-EDN ) , schriftelijk . - ( FR ) Verordening 3254 / 91 van de Raad bevat bepali ngen volgens welke derde landen die bont of aanverwante producten van der tien diersoorten willen exporteren ofWel het gebruik van wildklemmen op hun grondgebied moeten verbieden , of wel erop dienen toe te zien dat deze gebruikte wildvallen in overeenstemming zijn met de normen voor humane wildvallen die op internationaal niveau zijn overeengekomen. men .
As a native of Luxembourg - and a great deal has been said about Luxembourg summits - may I now take the opportunity on behalf of the Friday Club to pass on my festive greetings to you and wish you all a peaceful New Year.Ik hoop dat u mij als vertegenwoordigster van het kleine Luxemburg, na alles wat er gezegd is over de Top in Luxemburg, wilt toestaan om u op mijn beurt uit naam van alle leden van de vrijdagclub een gelukkig Nieuwjaar en prettige Feestdagen toe te wensen.
Firstly, this has diminished the appropriateness of the affectionate name of "Man Friday' given to me by Mr Kellett-Bowman, recalling the native who was Robinson Crusoe's companion on his island.Waarmee zij afbreuk doen aan de bijnaam "Mr. Friday" die ik van de heer Kellet-Bowman gekregen heb en die verwijst naar de inboorling welke Robinson Crusoe op het eiland gezelschap hield.
We can only welcome the end of the occupation and the siege of the Church of the Nativity in Bethlehem: this is a glimmer of light at the end of an extremely dark tunnel.Uiteraard zijn wij ingenomen met de beëindiging van de bezetting en belegering van de Geboortekerk in Bethlehem. Deze doorbraak biedt een sprankje hoop in deze nog altijd buitengewoon sombere tijden.
The content of the measures therein , apart from the CITES convention , are either based on internationally accepted scientific criteria or concern the protection of native species .Afgezien van de CITES-overeenkomst zijn de in de verordening voorkomende maatregelen ofwel gegrondvest op internationaal aanvaarde maatstaven ofwel afgestemd op de bescherming van inheemse dier soorten .
Moreover, on the subject of security, I am quite concerned by the fact that, for reasons of foreign policy, we are forced, or rather we have been persuaded, to welcome 13 dangerous Palestinians to our country who have been released from the Church of the Nativity, which they had taken over by force.Nu we het echter toch over veiligheid hebben, moet ik zeggen dat ik me nogal bezorgd voel, omdat wij om redenen van buitenlandse politiek gedwongen, of ertoe overgehaald worden om onderdak te bieden aan dertien gevaarlijke Palestijnen. Deze mensen zijn afkomstig uit de Geboortekerk die zij gewapenderhand bezet hielden.
Showing page 1. Found 7389533 sentences matching phrase "Nativity of the Theotokos".Found in 1,265.37 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.