Translations into Dutch:

  • Maria Geboorte   

Example sentences with "Nativity of the Theotokos", translation memory

add example
territory where the presence of BSE in native cattle has been assessed as highly unlikely, for the purpose of exporting to the European Community animals certified according to the models of certificate BOV-X and BOV-Y“I”: gebied waar de aanwezigheid van BSE bij inheemse runderen zeer onwaarschijnlijk wordt geacht in het kader van de uitvoer naar de Europese Gemeenschap van dieren die zijn gecertificeerd volgens de modelcertificaten BOV-X en BOV-Y
And whilst fish stocks in our waters have held up compared to elsewhere in the North Sea, these latest quota cutbacks threaten more non-native boats coming in to destroy the livelihoods of locally based fishermen.De visbestanden in onze wateren zijn in vergelijking met andere gebieden van de Noordzee nog redelijk op peil gebleven, en daarom dreigen er door de jongste quotaverlagingen nog meer schepen van buiten de regio naar onze wateren toe te komen en de lokale vissers hun middelen van bestaan te ontnemen.
I think of the referendum of 3 October 1989, when 53% of the Latvian electorate voted in favour of amendments to the country's nationality laws, amendments which corresponded with European standards and were therefore beneficial to minorities such as the large community of native Russian-speakers.Ik doel daarmee op 3 oktober 1989 toen 53% van de burgers zich in een referendum uitsprak voor wijzigingen in de wetgeving inzake het staatsburgerschap zodat deze wetgeving in overeenstemming met de Europese normen werd gebracht waarvan ook de grote Russischtalige bevolkingsgroep in Letland profijt kon trekken.
As a native of Luxembourg - and a great deal has been said about Luxembourg summits - may I now take the opportunity on behalf of the Friday Club to pass on my festive greetings to you and wish you all a peaceful New Year.Ik hoop dat u mij als vertegenwoordigster van het kleine Luxemburg, na alles wat er gezegd is over de Top in Luxemburg, wilt toestaan om u op mijn beurt uit naam van alle leden van de vrijdagclub een gelukkig Nieuwjaar en prettige Feestdagen toe te wensen.
Firstly, this has diminished the appropriateness of the affectionate name of "Man Friday' given to me by Mr Kellett-Bowman, recalling the native who was Robinson Crusoe's companion on his island.Waarmee zij afbreuk doen aan de bijnaam "Mr. Friday" die ik van de heer Kellet-Bowman gekregen heb en die verwijst naar de inboorling welke Robinson Crusoe op het eiland gezelschap hield.
We can only welcome the end of the occupation and the siege of the Church of the Nativity in Bethlehem: this is a glimmer of light at the end of an extremely dark tunnel.Uiteraard zijn wij ingenomen met de beëindiging van de bezetting en belegering van de Geboortekerk in Bethlehem. Deze doorbraak biedt een sprankje hoop in deze nog altijd buitengewoon sombere tijden.
Moreover, on the subject of security, I am quite concerned by the fact that, for reasons of foreign policy, we are forced, or rather we have been persuaded, to welcome 13 dangerous Palestinians to our country who have been released from the Church of the Nativity, which they had taken over by force.Nu we het echter toch over veiligheid hebben, moet ik zeggen dat ik me nogal bezorgd voel, omdat wij om redenen van buitenlandse politiek gedwongen, of ertoe overgehaald worden om onderdak te bieden aan dertien gevaarlijke Palestijnen. Deze mensen zijn afkomstig uit de Geboortekerk die zij gewapenderhand bezet hielden.
I urge authorities in the Member States, and, as a Finnish member, obviously those in my native country of Finland in particular, to implement all necessary measures as soon as possible to bring to an end these inhuman violations of human rights, which are something out of the Middle Ages.Ik wil de autoriteiten in de lidstaten en als Fins parlementslid natuurlijk vooral de Finse autoriteiten aansporen zo snel mogelijk alle noodzakelijke maatregelen te nemen om deze onmenselijke en middeleeuwse schendingen van de mensenrechten te stoppen.
Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, in a few days' time it will be Christmas and we are calling in our resolution for worshippers to be allowed to visit the Church of the Nativity at Christmas.Mevrouw de Voorzitter, mevrouw de commissaris, waarde collega's, over enkele dagen is het Kerstmis, en wij zeggen hier in onze ontwerpresolutie dat de pelgrims met Kerstmis naar de Geboortekerk moeten kunnen gaan.
Throughout the whole debate, the importance of leghold traps for native peoples has been deliberately exaggerated.In de hele discussie wordt het belang van de wildklemmen voor inheemsen bewust overdreven.
The Organisation for Security and Cooperation in Europe's (OSCE) High Commissioner on National Minorities, who is closely engaged in the issue of education reform of the minority schools, has confirmed this and has made it clear that, while there is a lawful right to promote the state language, there is also the right for minorities to preserve their native tongue and cultural identityDe Hoge Commissaris voor nationale minderheden van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) die nauw betrokken is bij de kwestie van onderwijshervorming in minderheidsscholen, heeft dit bevestigd en duidelijk gemaakt dat hoewel het legitiem is om de taal van het land te bevorderen, minderheden ook recht hebben op het behoud van hun eigen taal en culturele identiteit
It is also very appropriate that it is about Australia, because I am a past chairman of the European Parliament's delegation for relations with Australia and New Zealand, and I have just returned from Australia, where the issue of aboriginal land and native title is dividing the country down the middle.Het komt ook heel goed uit dat het over Australië gaat, omdat ik in het verleden voorzitter van de delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland ben geweest en ik net terug ben uit Australië, waar de kwestie van de landrechten van de aboriginals het land in tweeën splijt.
In contrast, the absence of an agreement would probably lead to trade disputes, which could not achieve anything in relation to the protection of animals and, in addition, the absence of an agreement would have fundamental negative economic and social consequences both in the EU and in other interested third countries, mainly for the native populations.Het ontbreken van zo'n overeenkomst zal ongetwijfeld leiden tot onenigheid met onze handelspartners, wat de bescherming van in het wild levende dieren niet ten goede komt en negatieve - economische en sociale - gevolgen heeft voor zowel de Unie als de betrokken derde landen, in het bijzonder de autochtone volken in die landen.
Many of the species that grow wild here are native forage crops, such as broom, miscleras, cardoon, hedge mustard and tree lucerne, which form the principal source of feed for the livestock from January to July when they are in the geographical area, before they are moved elsewhere from August to December as part of the transhumance, giving the protected cheese the organoleptic and olfactory-gustatory characteristics that set it apart and link it to the environment in which it is producedVele van de hier in het wild groeiende soorten zijn inheemse voedergewassen zoals brem, miscleras, kardoen, gewone raket en luzerne (tagasaste) die voor de veestapel de belangrijkste voederbron zijn van januari tot juli, wanneer de dieren in het afgebakende geografische gebied verblijven, alvorens zij in het kader van de transhumance, van augustus tot december naar andere weiden worden gebracht; deze voedergewassen verlenen de kaas met de BOB de organoleptische, olfactorische en smaakkenmerken die hem zo uniek maken en zorgen voor de band met het gebied waar hij wordt geproduceerd
I would like to deliver a lecture on how they seem to have forgotten to look at themselves and how in Hungary, they restrict minorities in the use of their native languages.Ik zou graag een preek willen houden over hoe zij schijnen te vergeten eens naar zichzelf te kijken en hoe ze in Hongarije minderheden beperken in het gebruik van hun eigen taal.
study the desirability of re-introducing species in Annex ‧ that are native to their territory where this might contribute to their conservation, provided that an investigation, also taking into account experience in other Member States or elsewhere, has established that such re-introduction contributes effectively to re-establishing these species at a favourable conservation status and that it takes place only after proper consultation of the public concernedna te gaan of herintroductie van de inheemse soorten van bijlage ‧ wenselijk is, wanneer die kan bijdragen tot de instandhouding van die soorten, op voorwaarde dat een onderzoek, waarbij ook rekening wordt gehouden met de ter zake in andere lidstaten of elders opgedane ervaring, heeft uitgewezen dat die herintroductie een doeltreffende bijdrage is tot het herstel van een gunstige staat van instandhouding voor die soorten en eerst na passende raadpleging van de belanghebbenden plaatsvindt
Is local extinction of any native species or stocks possible as a result of the proposed introduction?Is het mogelijk dat inheemse soorten of bestanden plaatselijk verdwijnen onder invloed van de voorgestelde introductie?
A blue colouration indicates the presence of native starch in the sampleEen blauwe kleur wijst op de aanwezigheid van natief zetmeel in het monster
I welcome this proposal not just as a representative of the Pensioners' Party but also as a native of Genoa, a person born in Genoa.Ik spreek nu echter niet alleen als vertegenwoordiger van mijn partij maar ook als iemand die in Genua is geboren en getogen.
They have been driven from their native areas and have no prospects, while the continuing absence of a permanent peace settlement for this part of the Caucasus is disrupting the cooperation between Azerbaijan, Armenia and Georgia that this region so desperately needs, which is ultimately stifling the economic development of the entire region.Zij zijn uit hun steden en dorpen verdreven en hebben totaal geen toekomstperspectief. Juist omdat een duurzame oplossing voor dit gedeelte van de Kaukasus ontbreekt, is ook de zo dringend noodzakelijke regionale samenwerking tussen Azerbeidzjan, Armenië en Georgië verstoord, hetgeen uiteindelijk schade toebrengt aan de economische ontwikkeling van heel het gebied.
I would nevertheless like to take this opportunity to emphasise the lack of adequate support for scientific research and technological development in the field of native species rearing.Niettemin zou ik deze gelegenheid te baat willen nemen om te onderstrepen dat er te weinig adequate steun is voor wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkeling op het gebied van de teelt van autochtone soorten.
I know that it is right and proper, with enlargement, to give all the new countries the possibility of using their native languages, but we ought to rationalise the use of languages in future years.Ik weet dat het niet meer dan rechtvaardig en gepast is om bij de uitbreiding alle nieuwe landen de mogelijkheid te bieden hun eigen taal te gebruiken, maar we moeten het gebruik van talen in de komende jaren wel rationaliseren.
Showing page 1. Found 4467800 sentences matching phrase "Nativity of the Theotokos".Found in 704.9 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.