Translations into Dutch:

  • Maria Geboorte   

Example sentences with "Nativity of the Theotokos", translation memory

add example
The European Commission has supported the view expressed in a number of parliamentary questions on the use of the term native speakers in job advertisements that the use of terms such as mother tongue or native speaker contravenes Community law on the free movement of workersDe Europese Commissie heeft naar aanleiding van parlementaire vragen over het gebruik van moedertaalsprekers in vacatures steeds het standpunt verdedigd dat het gebruik van woorden als moedertaal of moedertaalspreker in vacatures strijdig is met het Gemeenschapsrecht inzake het vrij verkeer van werknemers
born after the date of effective enforcement of the prohibition on the feeding of mammalian protein to ruminants in Member States with reported BSE in native animals or for which a scientific evaluation established that the occurrence of BSE in native bovine animals is likelydie geboren zijn na het daadwerkelijk van kracht worden van het verbod op het vervoederen van van zoogdieren afkomstige eiwitten aan herkauwers, afkomstig uit lidstaten waar BSE bij inheemse dieren is vastgesteld of waarvoor blijkens wetenschappelijk onderzoek vaststaat dat het uitbreken van BSE er bij inheemse runderen waarschijnlijk is
born after the date of effective enforcement of the prohibition on the feeding of mammalian protein to ruminants in Member States with reported BSE in native animals or for which a scientific evaluation established that the occurrence of BSE in native bovine animals is likelydie geboren zijn na het daadwerkelijk van kracht worden van het verbod op het vervoederen van van zoogdieren afkomstige eiwitten aan herkauwers, in lidstaten waarin BSE bij inheemse dieren is vastgesteld of waarvoor blijkens wetenschappelijk onderzoek vaststaat dat het uitbreken van BSE bij inheemse runderen er waarschijnlijk is
However, I am also aware of the need for us not to dictate our standards to native peoples in other parts of the world - so the Pimenta report's idea that native communities who do not use leghold traps can still trade with Europe, regardless of the position of their national authorities, is a sensible and fair compromise.Ik ben mij er echter ook van bewust dat wij onze maatstaven niet moeten opleggen aan inheemse volken in andere delen van de wereld - de gedachte in het verslag-Pimenta dat plaatselijke bevolkingsgroepen die geen gebruik maken van wildklemmen handel kunnen blijven drijven met Europa, ongeacht het standpunt van hun nationale overheden, is daarom een verstandig en billijk compromis.
born after the date of effective enforcement of the prohibition on the feeding of mammalian protein to ruminants in Member States with reported BSE in native animals or for which a scientific evaluation established that the occurrence of BSE in native bovine animals is likelydie geboren zijn na het daadwerkelijk van kracht worden van het verbod op het vervoederen van van zoogdieren afkomstige eiwitten aan herkauwers, in lidstaten waar BSE bij inheemse dieren is vastgesteld of waarvoor blijkens wetenschappelijk onderzoek vaststaat dat het uitbreken van BSE bij inheemse runderen er waarschijnlijk is
The distinguishing characteristics of Vinagre del Condado de Huelva are mainly due to the raw material from which it is made, a wine with the Condado de Huelva Designation of Origin, which owes its unique characteristics to the native Zalema variety of grape, which is native and exclusive to the defined geographical area, and to its production and ageing in Condado de HuelvaDe kenmerkende eigenschappen van de Vinagre del Condado de Huelva zijn voornamelijk te danken aan de grondstof waarvan ze worden gemaakt, een wijn met de oorsprongsbenaming Condado de Huelva, met de specifieke kenmerken van de inheemse variëteit Zalema, die eigen is aan en uitsluitend voorkomt in dit geografische gebied, alsmede de productiemethode en de rijping in het Condado de Huelva
I believe it is very important to do what Parliament is doing today, to hold a mirror in front of the Americans and to tell them that, if they must try to force their values on everyone else, they should also acknowledge that there are sections of the population of their own country - some of them native Americans - who may have other ideals in some respects, a different bond with their own country, with their own native soil, than the Americans who arrived later.Ik denk dat het heel belangrijk is de Amerikanen ook eens een spiegel voor te houden - zoals wij als Parlement het vandaag doen - en te zeggen dat, als ze dan toch proberen ieder ander mens hun normen op te leggen, ze ook moeten toegeven dat er in hun eigen land toch ook bevolkingsgroepen zijn - dat zijn deels de oorspronkelijke bewoners van Amerika - die misschien op verschillende gebieden andere normen, een andere band met hun eigen land, hun eigen grond hebben als de later binnengekomen Amerikanen.
& CUPS;-O-Matic was the first " Third Party " plugin for the & CUPS; printing software. It is available on the Linuxprinting. org website to provide an online PPD-generating service. Together with the companion cupsomatic Perl-Script, that needs to be installed as an additional & CUPS; backend, it redirects output from the native pstops filter into a chain of suitable Ghostscript filters. Upon completion, it passes the resulting data back to a & CUPS; " backend " for sending to the printer. In this way, & CUPS;-O-Matic enables support for any printer known to have worked previously in a " classical " Ghostscript environment. If no native & CUPS; support for that printer is in sight... & CUPS;-O-Matic is now replaced by the more capable PPD-O-Maticwas het eerste hulpprogramma gemaakt door derden voor de afdruksoftware voor & CUPS;. Het is verkrijgbaar op de Webpagina van Linuxprinting.org en geeft u de mogelijkheid tot het op uw computer genereren van een PPD. Samen met het erbij behorende Perl-script cupsomatic dat als een extra koppeling (backend) voor & CUPS; moet worden geïnstalleerd, stuurt het het resultaat van het filter pstops door een aantal geschikte Ghostscript-filters. Daarna stuurt het de resulterende gegevens terug naar een & CUPS;-"backend " die het naar de printer stuurt. Op deze manier maakt & CUPS;-O-Matic het mogelijk dat elke printer die in een " klassieke " Ghostscript-omgeving werkt, wordt ondersteund. Als er geen ingebouwde & CUPS;-ondersteuning voor die printer op komst is.... & CUPS;-O-Matic wordt nu vervangen door de krachtigere PPD-O-Matic
The recommendation to give members of each minority the right to be educated and speak in their native language runs counter to the rights of the native people to speak in their own language in their own country.De aanbeveling om de leden van elke minderheid het recht te geven om hun moedertaal te spreken en onderwijs in hun moedertaal te volgen, is in strijd met het recht van de oorspronkelijke bewoners om in hun eigen land hun eigen te taal te spreken.
Provide a brief summary of the document including a description of the proposal, the potential impacts on native species and their habitats and mitigation steps to minimise the potential impacts on native speciesGeef een beknopte samenvatting van het document met een beschrijving van het voorstel, de potentiële gevolgen ervan voor inheemse soorten en hun habitats en de voorzorgsmaatregelen om het potentiële effect op inheemse soorten te beperken
Whereas provision should be made for supplementary measures governing the reintroduction of certain native species of fauna and flora and the possible introduction of non-native speciesOverwegende dat er aanvullende maatregelen moeten worden getroffen ter reglementering van het reïntroduceren van bepaalde inheemse plante-of diersoorten en het eventueel introduceren van niet-inheemse soorten
Since then, children from ethnic minorities in Hungary have had nowhere to learn the correct usage of their native languages as the Hungarian Government does not afford them the opportunity of being educated in their native languages, in contrast to other EU governments.Sindsdien hebben kinderen van etnische minderheden in Hongarije nergens de kans gehad het correcte gebruik van hun eigen taal te leren, daar de Hongaarse regering hen niet de mogelijkheid biedt in hun eigen taal te worden onderwezen, in tegenstelling tot andere regeringen in de EU.
ensure that the deliberate introduction into the wild of any species which is not native to their territory is regulated so as not to prejudice natural habitats within their natural range or the wild native fauna and flora and, if they consider it necessary, prohibit such introductionerop toe te zien dat de opzettelijke introductie in de vrije natuur van een soort die op hun grondgebied niet inheems is, zodanig aan voorschriften wordt gebonden dat daardoor geen schade wordt toegebracht aan de natuurlijke habitats in hun natuurlijke verspreidingsgebied of aan de inheemse wilde flora en fauna, en een dergelijke introductie te verbieden indien zij zulks nodig achten
Ratio between invasive non-indigenous species and native species in some well studied taxonomic groups (e.g. fish, macroalgae, molluscs) that may provide a measure of change in species composition (e.g. further to the displacement of native speciesDe verhouding tussen invasieve niet-inheemse soorten en inheemse soorten in enkele goed bestudeerde taxonomische groepen (bijvoorbeeld vissen, macroalgen, weekdieren) als mogelijke maatstaf voor de verandering in de soortensamenstelling (bijvoorbeeld door de verplaatsing van inheemse soorten
The first native speaker of Esperanto was born in 1904; today there are several thousand Esperanto native speakers.De eerste vrouw, die Esperanto als moedertaal sprak, werd in 1904 geboren; vandaag zijn er meerdere duizenden Esperanto-moedertaalsprekers.
Terra mesa, at the last in a string of colleges, he studied religion and native american culture in every school and he was in a seminar in native american culture with Ingrid GriesenHij studeerde al lang religie en indiaanse cultuur...... en deed ' n seminar met Ingrid Greisen
On this basis it would be a mistake to confine the protection of biodiversity within the narrow limits of the CAP's second pillar and, more specifically, within agri-environmental programmes - designed to encourage the extensification of organic farming, the preservation of native species, the protection of natural habitats, etc. for two reasons: firstly, because the second pillar of the CAP accounts for only 10% of the agricultural budget and, secondly, because although agri-environmental programmes encompass 20% of the EU's farmland, they have been implemented very unevenly and these days they are restricted almost entirely to the least productive areas of five Member States.Het is daarom een vergissing de bescherming van de biodiversiteit te onderwerpen aan de strikte beperkingen van de tweede pijler van het communautair landbouwbeleid en meer concreet aan de milieuprogramma's voor de bevordering van de organische landbouw, de instandhouding van inheemse rassen, de bescherming van de diverse natuurlijke leefgebieden, enzovoorts. Het is een vergissing, ten eerste omdat aan de tweede pijler van het GLB 10% van de landbouwbegroting wordt besteed en ten tweede omdat de landbouwmilieuprogramma's, hoewel zij 20% van het landbouwoppervlak bestrijken, heel verschillend worden toegepast en vandaag de dag vrijwel beperkt zijn tot de minst productieve zones van vijf lidstaten van de Unie.
Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ December ‧- Commission of the European Communities v Kingdom of the Netherlands (Failure of a Member State to fulfil obligations- Articles ‧ EC and ‧ EC- Directive ‧/‧/EC- Measure having equivalent effect- Prior authorisation for the planting of oysters and mussels of native species from other Member States- Justification- Protection of the life of animals- Maintenance of biodiversity and conservation of fish species in the interest of fisheriesZaak C-‧/‧: Arrest van het Hof (Derde kamer) van ‧ december ‧- Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk der Nederlanden (Niet-nakoming- Artikelen ‧ EG en ‧ EG- Richtlijn ‧/‧/EG- Maatregel van gelijke werking- Voorafgaande vergunning voor uitzaai van tot inheemse soorten behorende maar uit andere lidstaten afkomstige oesters en mosselen- Rechtvaardiging- Bescherming van leven van dieren- Instandhouding van biologische diversiteit en instandhouding van vissoorten in belang van visserij
For a Member of Parliament such as I am, elected as a native and resident of the Canary Islands, the question of the Sahara is not a problem of greater or lesser theoretical importance but a conflict which places the Islands on the margin of a zone of warlike tension for which the Canaries have paid a high price in political and economic terms, but above all in terms of human lives with the blood of some of our fishermen on the Canary-Sahara fishing banks.Wij hebben hiervoor als inwoners van de Canarische Eilanden een hoge prijs betaald, niet alleen op politiek en economisch vlak maar ook en vooral op het vlak van mensenlevens. Een aantal van onze vissers zijn immers omgekomen in de visgronden tussen de Canarische Eilanden en de Westelijke Sahara.
Showing page 1. Found 4467800 sentences matching phrase "Nativity of the Theotokos".Found in 491.606 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.