Translations into Dutch:

  • Maria Geboorte   

Example sentences with "Nativity of the Theotokos", translation memory

add example
The Commission would also like to reiterate its intention to use its legal powers to fight against the use of a native speaker criterion in job advertisements, if necessaryDe Commissie beklemtoont nogmaals dat ze- zo nodig- haar juridische bevoegdheden zal gebruiken om het gebruik van woorden als moedertaalspreker in vacatures te bannen
As such, the Irish language should have the same statutory protection as native languages in the South of Ireland, in Scotland and in Wales.De Ierse taal zou als zodanig dezelfde wettelijke bescherming moeten hebben als de inheemse talen in de Republiek Ierland, Schotland en Wales.
This means that the organization is being hampered in carrying out the repatriation of the Rwandan refugees to their native country.Hierdoor wordt deze organisatie gehinderd bij het uitvoeren van de repatriëring van de Rwandese vluchtelingen naar hun vaderland.
In the early ‧th century, Olivier de Serre, a native of this region who came to be known as the father of French agriculture, described the ritual sacrifices of the pig, little changed since then, as proof of a sound tradition of good food in the ArdècheReeds aan het begin van de XVIde eeuw vergastte Olivier de Serre- een kind van de streek- die het tot Père de l'agriculture française (vader van de Franse landbouw) schopte, ons op beschrijvingen van het ritueel van de varkensslacht, een ritueel dat de tand des tijds goed heeft doorstaan en dat het bewijs levert dat de Ardèche een solide traditie van lekker eten kent
I am particularly pleased to speak my native language, which will soon become one of the official languages of the European Union, therefore the first part of my speech will be in Latvian.Het verheugt mij vooral dat ik kan spreken in mijn moedertaal, die binnenkort een van de officiële talen van de Europese Unie zal zijn. Ik zal het eerste deel van mijn toespraak dus in het Lets houden.
However, the ban on advertising also applies to these magazines and brochures. I am thinking, for example, of the very well-known publication Apothekenumschau in my native country.Echter, het reclameverbod geldt ook voor deze tijdschriften en brochures - ik denk bijvoorbeeld aan het zeer bekende tijdschrift Apothekenumschau in mijn thuisland.
The new Member States are losing many of their most dynamic citizens, who obtained a good education and qualifications in their native countries, to the considerably wealthier old Member States.De nieuwe lidstaten raken een groot deel van hun meest dynamische burgers, die in hun geboorteland een goede opleiding hebben gevolgd of vakkennis hebben opgedaan, aan de oudere en duidelijk rijkere lidstaten kwijt.
Now, thanks to pollen analyses, it seems certain that the chestnut tree has been native to Corsica for thousands of years, even if the Phoenicians, the Greeks, the Romans and many others spread the species over a wide area through the centuriesMomenteel lijkt het dankzij pollenanalyses zeker dat de kastanjeboom sedert duizenden jaren inheems is in Corsica, hoewel de Feniciërs, Grieken, Romeinen en vele andere volkeren de soort door de eeuwen heen wijd hebben verbreid
Refugee flows can be controlled on a regional basis, as was done in an exemplary way in Thailand at the time of the war in Cambodia, or in Pakistan during the war in Afghanistan, when millions of people were assembled near their homeland - with our support, but on the spot - and from there could be more easily reintegrated into the structures of their native country.Vluchtelingenstromen kunnen regionaal worden opgevangen, zoals dit toentertijd tijdens de oorlog in Cambodja in Thailand op uitstekende wijze is gebeurd of zoals dat bijvoorbeeld tijdens de Afghanistan-oorlog in Pakistan is gebeurd, waar miljoenen mensen in de buurt van hun vaderland - met onze steun, maar daar ter plekke - werden opgevangen en van daaruit weer gemakkelijker konden worden geïntegreerd in hun vaderlandse structuren.
Madam President, President of the Commission, President-in-Office of the Council, I have chosen to speak Swedish today, since it is my country' s second native language.Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de voorzitter van de Commissie, mijnheer de voorzitter van de Raad, ik heb besloten om vandaag Zweeds te spreken, omdat het de tweede officiële taal is in mijn land.
primary forest and other wooded land, namely forest and other wooded land of native species, where there is no clearly visible indication of human activity and the ecological processes are not significantly disturbedoerbos en andere beboste gronden, d.w.z. bos en andere beboste gronden met inheemse soorten, waar geen duidelijk zichtbare tekenen van menselijke activiteiten zijn en de ecologische processen niet in significante mate zijn verstoord
On the basis of the criteria set out in Annex ‧ (Stage ‧) and relevant scientific information, each Member State shall propose a list of sites indicating which natural habitat types in Annex I and which species in Annex ‧ that are native to its territory the sites hostOp basis van de criteria van bijlage ‧ (fase ‧) en van de relevante wetenschappelijke gegevens stelt elke lidstaat een lijst van gebieden voor, waarop staat aangegeven welke typen natuurlijke habitats van bijlage I en welke inheemse soorten van bijlage ‧ in die gebieden voorkomen
Their professional qualifications are definitely second-rate, because the majority of the candidates are failed politicians who have been voted out of power in their native countries.Het is blijkbaar van secundair belang of de kandidaten de nodige kwalificaties hebben. Het zijn namelijk meestal ex-politici die in eigen land door de kiezers aan de dijk zijn gezet, die niet herkozen zijn.
To mention only my own country, Italy, immensely valuable works of art have been stolen, illegally exported or simply vanished: The Nativity by Michelangelo Merisi di Caravaggio, La Madonna dell'Orto by Giovanni Bellini, Ecce Homo by Antonello Da Messina, at least two masterpieces by Cima da Conegliano.In mijn land, Italië, zijn bijvoorbeeld kunstwerken van enorme waarde gestolen, illegaal uitgevoerd of gewoon verdwenen. De Geboorte van Michelangelo Merisi di Caravaggio, de Madonna dell' Orto van Giovanni Bellini, de Ecce Homo van Antonello Da Messina, twee meesterwerken van Cima da Conegliano, terwijl de roof van archeologische vondsten in een steeds hoger tempo doorgaat.
In all Member States for which comparable data exist, the performance in reading, mathematics and science of pupils with a migrant background is lower than that of native pupilsDe prestaties op het gebied van lezen, wiskunde en exacte vakken van leerlingen met een migrantenachtergrond blijven in alle lidstaten waarvoor vergelijkbare gegevens beschikbaar zijn, achter bij die van autochtone leerlingen
The specificities of the geographic area are responsible for the development of the native variety Nevadillo Negro, which is perfectly adapted to this extreme environment as it has a high tolerance of drought and shallow soil (hardy varietyDe typische kenmerken van het geografische gebied hebben geleid tot de ontwikkeling van de inheemse variëteit Nevadillo Negro die met haar hoge resistentie tegen droogte en ondiepe bodems perfect is aangepast aan deze extreme omgeving (landelijke variëteit
In its answer to Written Question E-‧/‧, the Commission acknowledges that a native speaker condition in recruitment announcements is not acceptable under Community rules on free movement of workers, as it is unlawfully discriminatoryIn antwoord op vraag E-‧/‧ erkent de Commissie dat de voorwaarde moedertaalspreker in personeelsadvertenties niet aanvaardbaar is uit hoofde van de communautaire regels inzake het vrij verkeer van werknemers, aangezien deze ontwettig discriminatoir is
Less than an hour's flight away from my native Sicily, the tragedy of two peoples with which we share friendship, history, culture and trade is continuing along its inexorable course.Op nauwelijks een uur vliegen van de streek waar ik vandaan kom, Sicilië, sleept zich op onverbiddelijke wijze een drama voort dat twee volkeren treft die door vriendschap, geschiedenis, cultuur en handel met ons verbonden zijn.
First, annulment of the Commission’s decision refusing to apply to the applicant, who is a native of a French Overseas Department, during the transitional period the provisions in force prior to ‧ May ‧ on the detailed rules for the reimbursement of travel expenses applicable to officials whose place of employment and place of origin is in Europe and, secondly, an application for damages- Case T-‧/‧ P referred back after appealEnerzijds, nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende weigering om op verzoeker, die uit een Frans overzees departement afkomstig is, gedurende de overgangsperiode de vóór ‧ mei ‧ geldende bepalingen toe te passen betreffende de vergoeding van reiskosten voor ambtenaren wier standplaats en plaats van herkomst zich in Europa bevinden en, anderzijds, vordering tot schadevergoeding- Zaak T-‧/‧ P terugverwijzing na hogere voorziening
Invasive alien species have been identified as one of the key causes of loss of native species and harm to bio-diversityInvasieve uitheemse soorten worden tot de belangrijkste oorzaken van het verlies aan inheemse soorten en aan biodiversiteit gerekend
Mr President, to visitors from afar, the sea crossing to the Scottish islands is the stuff of romance, and indeed the beauty never fails to move both native and visitor.Mijnheer de Voorzitter, voor toeristen is de overtocht naar de Schotse eilanden vervuld van romantiek. Vreemdeling noch inwoner blijft onverschillig bij al deze schoonheid.
Calls on the Member State governments to ensure education for the children of legal migrants, including the teaching of the official languages of the host country and the promotion of their native languages and culturesverzoekt de regeringen van de lidstaten onderwijs voor kinderen van legale migranten te waarborgen, met inbegrip van het leren van de officiële taal van het gastland, maar ook van het bevorderen van de moedertaal en de cultuur van het land van herkomst
In its reply to Question E-‧/‧, the Commission acknowledges that a native speake condition contained in recruitment announcements is not acceptable under Community rules on free movement of workers, as it is unlawfully discriminatoryIn antwoord op vraag E-‧/‧ erkent de Commissie dat de voorwaarde moedertaalspreker in personeelsadvertenties niet aanvaardbaar is uit hoofde van de communautaire regels inzake het vrij verkeer van werknemers, aangezien deze ontwettig discriminatoir is
However, I am also aware of the need for us not to dictate our standards to native peoples in other parts of the world - so the Pimenta report's idea that native communities who do not use leghold traps can still trade with Europe, regardless of the position of their national authorities, is a sensible and fair compromise.Ik ben mij er echter ook van bewust dat wij onze maatstaven niet moeten opleggen aan inheemse volken in andere delen van de wereld - de gedachte in het verslag-Pimenta dat plaatselijke bevolkingsgroepen die geen gebruik maken van wildklemmen handel kunnen blijven drijven met Europa, ongeacht het standpunt van hun nationale overheden, is daarom een verstandig en billijk compromis.
That is the category of very many native people who are no longer able to feel at home in their own street or their own town, and who become the victims of racist, anti-indigenous violence.Dat is de categorie van de zeer vele autochtone mensen die zich niet meer thuis mogen voelen in hun eigen straat of in hun eigen stad, die slachtoffer worden van racistisch, anti-autochtoon geweld.
Showing page 1. Found 4467800 sentences matching phrase "Nativity of the Theotokos".Found in 998.014 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.