Translations into Dutch:

  • Masja & Nastya Tolmatsjeva   

Example sentences with "The Tolmachevy Twins", translation memory

add example
The winner of the contest...... and our new Miss Twin Peaks is...... Annie BlackburnDe winnaar van de wedstrijd... en onze nieuwe Miss Twin Peaks is...Annie Blackburn
One of the objectives of the reform of the CAP is to combine the production of quality products with respect for the environment, and this type of agriculture is precisely the fundamental pillar required in order to achieve that twin objective.Een van de doelstellingen van de hervorming van het GLB is het produceren van kwaliteitsproducten met respect voor het milieu. Voor deze tweeledige doelstelling is juist dit soort landbouw de belangrijkste steunpilaar.
Follow-up review of previous observations in Special Report No ‧/‧ concerning Twinning as the main instrument to support institution-building in candidate countriesFollow-up-onderzoek van eerdere opmerkingen in Speciaal verslag nr. ‧/‧ over twinning als voornaamste instrument ter ondersteuning van de institutionele versterking in de kandidaat-lidstaten
Having said that, I believe that another debate is now opening up which until recently we had not taken into account: the possibility is being proposed of the European Parliament acquiring more of a say in decision making, taking a step further by means of the codecision procedure, calling for a twin legal basis for this Regulation.Dit gezegd hebbende, denk ik dat we nu in een nieuw debat terechtkomen waar we tot voor kort nog geen rekening mee hadden gehouden: nu wordt de mogelijkheid geopperd om het Europees Parlement een grotere stem te geven in de besluitvorming, door een stap verder te gaan en de medebeslissingsprocedure van toepassing te laten worden, ofwel door te vragen om een dubbele rechtsgrondslag voor deze verordening.
Mr President, we MEPs have a twin responsibility towards, firstly, our citizens, who expect us to make real efforts in Copenhagen, and, secondly, the countries of the South, of which Europe has always been a supporter, if not the supporter, at international level.namens de ALDE-Fractie. - (FR) Mijnheer de Voorzitter, wij hebben, als leden van het Europees Parlement, een dubbele verantwoordelijkheid, allereerst ten aanzien van onze eigen burgers, die een werkelijke inspanning van ons verwachten in Kopenhagen, maar ook ten aanzien van de zuidelijke landen, die we altijd hebben gesteund, die op internationaal niveau door Europa misschien wel het meest zijn gesteund.
I speak for the Twin Rivers Mohawk of the Six NationsIk spreek namens de Twin River Mohawks van de Zes Naties
The Twin model may help greatly, but with 18 months remaining until the introduction of the euro, as far as we know the three countries mentioned do not yet have partners in this Twin Programme.Het jumelage-model kan wel een grote bijdrage leveren, maar terwijl er slechts achttien maanden resteren tot de euro wordt ingevoerd, hebben de genoemde drie landen voor zover wij weten nog geen partners in het jumelage-programma.
Why, once on a particularly dangerous trade mission to the twin stars of KelodaEr is een storing in het ruimte- tijdcontinuüm.‧. ‧ kilometer aan bakboord
Of course, the Commission has also actively engaged throughout this long procedure, not least through the Citizens' Agenda and the 'twin-track approach', which President Barroso referred to earlier on.Natuurlijk is de Commissie daar gedurende deze lange procedure ook actief bij betrokken geweest, niet in de minste plaats door middel van de agenda voor de burger en de "tweesporenbenadering”, waar voorzitter Barroso eerder naar verwees.
There is no doubt, moreover, that the recent twin ‘no’ vote on the Constitution has made the passage even more difficult.Bovendien heeft het dubbele ‘nee’ tegen de grondwet in de afgelopen dagen een en ander nog moeilijker gemaakt.
This is reflected in the priorities contained in the draft Community strategic guidelines for 2007-2013, which seek to provide a balance between the twin objectives of the growth and jobs agenda and territorial cohesion.Dat valt ook af te lezen aan de prioriteiten die zijn opgenomen in het ontwerp van de strategische richtsnoeren voor 2007-2013, die een evenwicht proberen te scheppen tussen de beide doelen van de agenda voor groei en werkgelegenheid enerzijds en territoriale cohesie anderzijds.
In the latter case it delayed the introduction of twinning projectsIn het laatste geval leidde dat tot een vertraagde invoering van twinningprojecten
I should like to ask the Commissioner if the Commission can channel more Community resources within the framework of 'twinning projects' in order to improve healthcare, protect children and improve conditions in mental hospitals.Ik wil de commissaris vragen of de Europese Commissie via twinningprojecten niet meer kredieten kan besteden aan het verbeteren van de gezondheidstoestand, het beschermen van de kinderen en het verbeteren van de toestand in psychiatrische instellingen.
There has been a vast panorama of initiatives at the technical and scientific level involving European and Mediterranean universities, and nongovernmental and twinning organizations.Nog ruimer was de waaier van initiatieven op technisch en wetenschappelijk gebied waaraan universiteiten, nietgouvernementele organisaties en geledingen van de Europese en mediterrane burgermaatschappij hebben deelgenomen.
As you will be aware, in the part of the programme known as Comenius we have been dealing with school twinning, and for the first time we have also addressed adult education, a subject that was especially prominent last year, the European Year of Lifelong Learning, and have begun to consider open and distance learning.Ik herinner u eraan dat wij in het programmaonderdeel COMENIUS voor de eerste keer partnerschappen tussen scholen tot stand hebben gebracht, ons voor de allereerste keer met het volwassenenonderwijs hebben beziggehouden - dat ook vorig jaar, het Jaar van het levenslang leren, een grote rol heeft gespeeld -, en ons voor de eerste keer op het afstandsonderwijs en het open onderwijs hebben toegelegd.
To stimulate interethnic and interreligious dialogue and increase the level of cooperation, networking and twinnings among CSOsDe interetnische en interreligieuze dialoog moet worden bevorderd en er moeten meer samenwerkingsverbanden, netwerken en partnerschappen tussen maatschappelijke organisaties worden gecreëerd
Twin- masted brigantine out of Charleston during the Civil WarEen tweemaster uit Charleston, ten tijde van de burgeroorlog
In the new programming period after 2013, we should therefore continue the funding of cultural projects from the European structural funds, strengthen the twinning programme for cooperation between local authorities and retain the independence of the community programme for projects in this area with the title of 'Culture'.Verdere financiering van cultuurprojecten middels de Europese structuurfondsen in de nieuwe programmeringsperiode voor na 2013 is dan ook een must. Ook dienen de twinningprogramma's voor de samenwerking tussen overheden te worden versterkt en dient de zelfstandigheid van het communautaire programma voor projecten op dit vlak met de titel "Cultuur" te worden gehandhaafd.
This Commission report also states, if the Figaro is to be believed, that it expects a twin-track Europe to emerge, with Sweden and Denmark fast-forwarding on one track and Greece, Italy and France in slow motion on the other.In het verslag van de Commissie staat tevens - als klopt wat in Le Figaro staat - dat men een Europa van twee snelheden wil creëren. In het ene Europa zitten landen als Zweden en Denemarken en in het andere, achtergebleven Europa, landen als Griekenland, Italië en Frankrijk.
Conferences in the framework of town-twinning dealing with European themes and training seminars for town-twinning officersConferenties in het kader van stedenbanden over Europese thema's en opleidingsseminars voor personen die verantwoordelijk zijn voor stedenbandenprojecten
Ground clearance beneath one axle means the distance beneath the highest point of the arc of a circle passing through the centre of the tyre footprint of the wheels on one axle (the inner wheels in the case of twin tyres) and touching the lowest fixed point of the vehicle between the wheelsOnder vrije hoogte boven de grond onder een as wordt verstaan de afstand bepaald door het hoogste punt van een cirkelboog die loopt door het midden van het draagvlak van de wielen van een as (bij uitvoeringen met dubbele banden de binnenwielen) en welk punt het laagste vaste deel van het voertuig tussen de wielen raakt
A bony Holstein steer would be in the same category as a champion Charolais but that prime animal's twin sister would be in a different category solely because of its sex.Een benige Holsteiner stierkalf zou in dezelfde categorie komen te staan als een prachtige Charolais, maar de tweelingzus van dat edele dier zou in een andere categorie terechtkomen omdat het van een ander geslacht is.
develop and stimulate direct exchanges between judges, prosecutors and members of judicial staff of different Member States, including by playing an active part in the Judicial Exchange Programme, by promoting twinnings and by any other appropriate meansde rechtstreekse uitwisseling van rechters, openbare aanklagers en justitieel personeel van de verschillende lidstaten ontwikkelen en stimuleren, onder meer door actief deel te nemen aan het uitwisselingsprogramma tussen justitiële autoriteiten en jumelageprojecten te bevorderen, en andere passende middelen in te zetten
Showing page 1. Found 4043735 sentences matching phrase "The Tolmachevy Twins".Found in 411.923 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.