Translations into Dutch:

  • Masja & Nastya Tolmatsjeva   

Example sentences with "The Tolmachevy Twins", translation memory

add example
Reference for a preliminary ruling- Diikitiko Efetio Thessalonikis- Interpretation of clause ‧.‧ of the framework agreement on parental leave annexed to Council Directive ‧/‧/ΕC of ‧ June ‧ on the framework agreement on parental leave concluded by UNICE, CEEP and the ETUC (OJ ‧ L ‧, p. ‧), in conjunction with Article ‧ of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (OJ ‧ C ‧, p. ‧)- Parental leave granted in the event of the birth of twins- Grant of a single period of parental leave in the event of the birth of twins- Infringement of Article ‧ of the Charter of Fundamental Rights on the grounds of discrimination on the basis of birth and a restriction on the right of twins that is not permitted by the principle of proportionality?Verzoek om een prejudiciële beslissing- Dioikitiko Efeteio Thessalonikis- Uitlegging van clausule ‧, punt ‧, van richtlijn ‧/‧/EG van de Raad van ‧ juni ‧ betreffende de door de UNICE, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof (PB L ‧, blz. ‧) juncto artikel ‧ van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (PB ‧, C ‧, blz. ‧)- Ouderschapsverlof bij de geboorte van een tweeling- Toekenning van een enkele periode van ouderschapsverlof bij de geboorte van een tweeling- Schending van artikel ‧ van het Handvest van de grondrechten wegens discriminatie op grond van geboorte en wegens een met het evenredigheidsbeginsel onverenigbare beperking van het recht van tweelingen
welcomes the initiative taken by the Council of European Municipalities and Regions (CEMR) to develop an Internet portal for municipalities to help them to find a twinning partner in Europe; welcomes the extension of the twinning portal managed by the CEMR, which enables twinning between European municipalities with municipalities in developing countries; the Committee should consolidate and encourage the work carried out by the CEMRvindt het een goede zaak dat de Raad van Europese Gemeenten en Regio's (CEMR) een internetportaal heeft opgezet om de gemeenten te helpen bij het zoeken van een twinningpartner in een andere lidstaat, en vooral ook dat de CEMR dit portaal inmiddels heeft uitgebreid om ook de totstandkoming van twinningprojecten tussen Europese gemeenten en gemeenten in ontwikkelingslanden te bevorderen; acht het dan ook zijn plicht om bij te dragen aan de consolidering van deze initiatieven
Notwithstanding the fact that Twinning procedures were not being used for the first time, Twinning projects in the framework of the ‧ and ‧ ESC were subject to considerable delays in both selecting the Member State which would provide the twinners and then drafting the Twinning covenantHoewel het niet de eerste keer was dat er twinningprocedures werden gebruikt, liepen de twinningprojecten in het kader van de ESC-programma's voor ‧ en ‧ aanzienlijke vertragingen op, zowel bij het selecteren van de lidstaat die de twinners zou leveren als daarna bij de opstelling van de twinningovereenkomst
The call for proposals is designed to support projects in the framework of town twinning in EU member states and in other eligible countries, which will contribute to raising European awareness, foster new and existing links and networks between local authorities, strengthen the dialogue between the citizens of the European Union as well as promote the town twinning idea and disseminate best practice in town twinning in EuropeDe oproep tot het indienen van voorstellen heeft tot doel steun te verlenen aan projecten in het kader van stedenbanden in de EU-lidstaten en in andere in aanmerking komende landen, die bijdragen aan de vergroting van het Europese bewustzijn, nieuwe en bestaande banden en netwerken tussen lokale autoriteiten stimuleren, de dialoog tussen de burgers van de Europese Unie versterken, het jumelage-idee bevorderen en beste praktijken op het gebied van de jumelage van steden in Europa verspreiden
Stresses the importance of town-twinning schemes in making it possible for citizens to take an active part and be personally involved in the process of European integration; therefore welcomes the marked increase in support next year for town-twinning schemes, which is appropriate in view of the increasing interest in twinning in the context of enlargementbenadrukt het belang van jumelages waardoor burgers actief en met persoonlijk engagement aan de Europese integratie kunnen deelnemen; is daarom blij met de duidelijke verhoging van de steun voor jumelages volgend jaar, die met het oog op het toenemende belang van jumelages in het kader van de uitbreiding op zijn plaats is
Information campaigns must be targeted to municipalities and aimed at promoting the town twinning idea in Europe through disseminating information regarding the Town Twinning programme and emphasising the importance of the town twinning movement in EuropeDe voorlichtingscampagnes moeten gericht zijn op gemeenten en de bevordering van het jumelage-idee in Europa beogen door het verspreiden van informatie over het jumelageprogramma en het benadrukken van het belang van de jumelagebeweging in Europa
Training seminars on town twinning targeted at the people responsible for town twinning to enable them to acquire the knowledge and skills needed for organising twinning projects with a high quality European contentOpleidingsseminars over stedenbanden, gericht op personen die verantwoordelijk zijn voor de jumelage van steden om hen in staat te stellen de nodige kennis en vaardigheden te verwerven voor de organisatie van jumelageprojecten met een hoogwaardige Europese inhoud
Can clause ‧.‧ of Council Directive ‧/‧/ΕC on the framework agreement on parental leave concluded by UNICE, CEEP and the ETUC, interpreted in conjunction with Article ‧ of the Charter of Fundamental Rights of the European Union relating to the rights of the child- and in light of the enhanced level of protection of those rights which has been brought about by the Charter of Fundamental Rights- be regarded as also creating in parallel a right to parental leave for the child, so that, if twins have been born, the grant of one period of parental leave constitutes an infringement of Article ‧ of the Charter of Fundamental Rights of the European Union on the grounds of discrimination on the basis of birth and a restriction on the right of twins that is not permitted by the principle of proportionality?Is het mogelijk clausule ‧, punt ‧, van richtlijn ‧/‧/EG van de Raad betreffende de door de UNICE, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof, gelet op artikel ‧ van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie inzake de rechten van het kind, en op de verbetering van het beschermingsniveau van genoemde rechten die het Handvest van de grondrechten met zich heeft gebracht, uit te leggen in de zin dat tegelijkertijd het recht op ouderschapsverlof voor het kind ontstaat, zodat de toekenning van één periode van ouderschapsverlof ingeval er een tweeling wordt geboren, een schending betekent van artikel ‧ van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie wegens discriminatie op grond van geboorte en een beperking van het recht van tweelingen die in strijd is met het evenredigheidsbeginsel?
Is pleased with the ECA's assessment that several remedial measures were introduced by the Commission in the follow-up to the ECA's special report on twinning from ‧; invites the Commission to motivate beneficiary governments more strongly to make use of the outputs of projects carried out in the context of their reform efforts; supports the ECA's recommendation to the Commission that the Commission reduce the level of detail of the twinning contracts in order to allow greater flexibility of project managementis verheugd met de vaststelling van de Rekenkamer dat de Commissie naar aanleiding van het speciaal verslag van de Rekenkamer over jumelage uit ‧ een aantal verbeteringen in het systeem heeft aangebracht; verzoekt de Commissie de begunstigde regeringen aan te sporen in het kader van hun hervormingsinspanningen in sterkere mate gebruik te maken van de resultaten van projecten; sluit zich aan bij de aanbeveling van de Rekenkamer aan de Commissie dat zij de mate van detail in de jumelagecontracten dient te verlagen, teneinde voor méér flexibiliteit bij het beheer van projecten te zorgen
If the answer to the preceding question is in the negative, does the term birth in clause ‧.‧ of Directive ‧/‧/ΕC mean that a double right to the grant of parental leave is created for working parents, that right being based on the fact that pregnancy with twins results in two successive births of children (twins), or does it mean that parental leave is granted for one birth, irrespective of how many children are thereby born, without any infringement in the latter case of equality before the law under Article ‧ of the Charter of Fundamental Rights of the European Union?Ingeval van een ontkennende beantwoording van de voorgaande vraag: dient de term geboorte in clausule ‧, punt ‧, van richtlijn ‧/‧/EG aldus te worden uitgelegd dat er een dubbel recht op ouderschapsverlof voor werkende ouders ontstaat, op grond van het feit dat een tweelingzwangerschap resulteert in twee opeenvolgende geboorten van kinderen (een tweeling), of aldus dat het ouderschapsverlof wordt toegekend voor één geboorte, ongeacht het aantal kinderen dat hierbij wordt geboren, zonder dat in dit laatste geval de gelijkheid voor de wet op grond van artikel ‧ van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie wordt geschonden?
The European Union, while respecting the results of the referendum and implementing the Act of Accession of the Republic of Cyprus to the European Union, needs to step up its efforts in order for there to be a solution in the form of reunification of the island and reconciliation of the two communities, a solution in the form of a twin-community, twin-zone federation, without foreign troops and permanent referees.Zij moet dan ook meer inspanningen ondernemen om de hereniging van het eiland en de onderlinge toenadering van de twee gemeenschappen mogelijk te maken. De oplossing van dit probleem moet bestaan uit een bicommunautaire en bizonale federatie zonder buitenlandse legers en permanente scheidsrechters.
This sort of stand by Parliament would operate beneficially in shaping the political preconditions, by which I mean support for the solution by the overwhelming majority of Greek Cypriots and Turkish Cypriots, so that unification of the island can proceed and the two communities can be reconciled within the framework of a twin-community, twin-zone federation.Als het Parlement daarover een standpunt zou innemen, zou het een gunstige invloed kunnen uitoefenen op de totstandkoming van de noodzakelijke politieke voorwaarden, en eraan kunnen bijdragen dat de overgrote meerderheid van de Grieks- en Turks-Cyprioten steun geeft aan de oplossing en dus aan de hereniging van het eiland en de toenadering tussen de twee gemeenschappen in het kader van een bicommunautaire en bizonale federatie.
If we want to build the European Union, the citizens have to meet each other, yet, over the six years that I have been here to debate the Budget, we have seen twinning links cut back, which amounts to denying the citizens any involvement and to implying that twinning itself is not important.Als we daadwerkelijk een Europese Unie willen creëren dan is het noodzakelijk dat de burgers elkaar ontmoeten. In de loop van de zes jaar waarin ik mij bezighoud met deze begroting heb ik kunnen vaststellen dat steeds meer op de begrotingslijnen voor jumelage wordt gekort.
To the limited extent that the respective roles of Twinning pre-accession advisers and consultants were not defined, this was a project management operational problem shared by the country administrations (mainly) and Member State project leaders responsible for these projects (and is addressed in the various replies in the Court’s Twinning ReportsVoorzover de respectieve rollen van de twinningpartners en-consultants vóór de toetreding niet duidelijk omschreven waren, was dit een operationeel probleem van het projectmanagement, waarvoor (in hoofdzaak) de administraties van de landen en de projectleiders van de lidstaten gezamenlijk verantwoordelijk waren (dit probleem wordt behandeld in de diverse antwoorden op de twinningverslagen van de Rekenkamer
This debate is encouraging because if you were able to forge a common position starting from the first drafts of the twins - who are not quite identical twins in terms of enlargement strategy - then the European Council should certainly be able to forge a renewed consensus on enlargement that respects both the strategic value of enlargement and our capacity to integrate new members.Dit debat is bemoedigend omdat het de hoop voedt dat u er alsnog in zult slagen de eerste schetsen van de tweeling - die op het gebied van de uitbreiding niet helemaal eeneiig zijn - tot een gemeenschappelijk standpunt te versmelten. De Europese Raad op zijn beurt zou daardoor ongetwijfeld in staat zijn om een hernieuwde consensus ten aanzien van de uitbreiding te smeden, die recht doet aan zowel de strategische betekenis van de uitbreiding als ons vermogen om nieuwe lidstaten op te nemen.
I want to dwell on two aspects of the programme: town twinning and the memorials to the victims of the twin dictatorships of Hitler and Stalin.Ik wil stilstaan bij twee onderdelen van het programma: stedenbanden en de gedenktekens voor de slachtoffers van de dictators Hitler en Stalin.
So, obviously what we have here is a twin-track approach by the Commission and we are naturally curious to know, Commissioner Byrne, now that we are in the middle of a codecision procedure, if the Commission is using a twin-track approach to circumvent this codecision by announcing a different approach to the Council.Blijkbaar eet de Commissie hier van twee walletjes en daarom zou het ons ten zeerste interesseren, mijnheer Byrne, van u te vernemen of de Commissie, op het moment waarop wij midden in de medebeslissingsprocedure zitten, van plan is met een dergelijke tweesporige aanpak de medebeslissing te omzeilen. Daar loopt de mededeling aan de Raad in verband met een andere procedure immers op uit.
The Twin model may help greatly, but with 18 months remaining until the introduction of the euro, as far as we know the three countries mentioned do not yet have partners in this Twin Programme.Het jumelage-model kan wel een grote bijdrage leveren, maar terwijl er slechts achttien maanden resteren tot de euro wordt ingevoerd, hebben de genoemde drie landen voor zover wij weten nog geen partners in het jumelage-programma.
Actually, in order to launch twinning contracts with the former Yugoslav Republic of Macedonia, the EAR needed the recipient administration to prepare twinning fichesOm de twinningovereenkomsten met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië van start te doen gaan, moest de ontvangende overheid voor het Europees Bureau voor Wederopbouw twinningfiches opstellen
But the difference between identical twins resulting from spontaneous natural segmentation and identical twins resulting from artificially induced segmentation is precisely that the former are indeterminate while the latter are under human control.Het verschil tussen identieke tweelingen als gevolg van een spontane natuurlijke deling of identieke tweelingen als gevolg van een kunstmatig uitgelokte deling hangt precies samen met het onbepaalde karakter van de eerste en de menselijke controle op de tweede.
Recalls the important role played by twinning and cooperation between twin towns following the historic events of the ‧sDenk maar aan de belangrijke rol die jumelages en soortgelijke samenwerkingsverbanden van steden hebben gespeeld na de historische gebeurtenissen rond
The applicant must be the municipality, in which the meeting takes place or its twinning association/twinning committee with a legal status (legal personalityDe aanvrager moet de gemeente zijn waar de bijeenkomst plaatsvindt, dan wel de stedenbandenvereniging of het stedenbandencomité met een rechtspersoonlijkheid van die gemeente
Two pressure control valves are necessary for the twin venturi/twin orifice system for proportional flow splitting by controlling the backpressure of EP and the pressure in DTVoor een proportionele stroomsplitsing zijn er twee drukregelkleppen nodig voor de twee venturi's/twee uitstroomopeningen, waarbij de tegendruk van EP en de druk in DT worden geregeld
on behalf of the ALDE Group. - (NL) Mr President, Madam President-in-Office of the Council, Commissioner, ladies and gentlemen, although the jokes about twins have been wearing thin of late, I should just like to add that it is fortunate that you have not yet turned into evil twins, because that would of course be extremely regrettable.namens de ALDE-Fractie. - Voorzitter, mevrouw de Raadsvoorzitter, commissaris, collega's, sinds kort zijn de grapjes over tweelingen vermoeiend geworden, maar ik wilde net gaan zeggen dat jullie gelukkig nog geen evil twins zijn, want dat zou natuurlijk bijzonder jammer zijn.
Two pressure control valves are necessary for the twin venturi/twin orifice system for proportional flow splitting by controlling the backpressure of EP and the pressure in DTEr zijn twee drukregelkleppen nodig voor de twee venturi
Showing page 1. Found 4043735 sentences matching phrase "The Tolmachevy Twins".Found in 319.471 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.