Translations into Dutch:

  • Masja & Nastya Tolmatsjeva   

Example sentences with "The Tolmachevy Twins", translation memory

add example
620 requests for Community support were made and 86 accepted . These will benefit from the types of support provided for ( research grants , subsidies , twinning of laboratories in different countries ) .Ongeveer 5 000 onderzoekteams toonden belangstelling en in totaal werden 620 aanvragen voor toekenning van communautaire steun ingediend ; daarvan werden er 86 in aanmerking genomen voor de gekozen vormen van steunverlening ( toelagen voor onderzoek , subsidies , samenwerking van laboratoria uit verschillende landen ) .
We must remember that through their national parliaments , and in some cases , such as in Ireland , by voting in a re ferendum , the citizens of Europe endorsed the twin aims of the Single European Act , namely , the creation of an internal market and the achievement of economic and social cohesion .Door te zeggen dat de vastleggingskredieten in het kader van alle structuurfondsen tussen 1987 en 1992 in reële cijfers moeten worden verdubbeld , wordt er een teken gegeven aan de Raad en Commissie .
A good way of raising awareness of the internal market strategy for services is administrative twinning with towns and regions in the applicant states .Een goede manier om bekendheid te geven aan de strategie voor de dienstensector op de interne markt is het aangaan van bestuurlijke samenwerkingsverbanden met regio ' s en gemeenten in de kandidaat-lidstaten .
The winner of the contest...... and our new Miss Twin Peaks is...... Annie BlackburnDe winnaar van de wedstrijd... en onze nieuwe Miss Twin Peaks is...Annie Blackburn
One of the objectives of the reform of the CAP is to combine the production of quality products with respect for the environment, and this type of agriculture is precisely the fundamental pillar required in order to achieve that twin objective.Een van de doelstellingen van de hervorming van het GLB is het produceren van kwaliteitsproducten met respect voor het milieu. Voor deze tweeledige doelstelling is juist dit soort landbouw de belangrijkste steunpilaar.
Follow-up review of previous observations in Special Report No ‧/‧ concerning Twinning as the main instrument to support institution-building in candidate countriesFollow-up-onderzoek van eerdere opmerkingen in Speciaal verslag nr. ‧/‧ over twinning als voornaamste instrument ter ondersteuning van de institutionele versterking in de kandidaat-lidstaten
That policy saw the New World and the Old as twin pillars of a larger democratic Community .Dat beleid beschouwde de Nieuwe Wereld en de Oude als de twee zuilen waarop een grotere democratische Gemeenschap zou moeten rusten .
Having said that, I believe that another debate is now opening up which until recently we had not taken into account: the possibility is being proposed of the European Parliament acquiring more of a say in decision making, taking a step further by means of the codecision procedure, calling for a twin legal basis for this Regulation.Dit gezegd hebbende, denk ik dat we nu in een nieuw debat terechtkomen waar we tot voor kort nog geen rekening mee hadden gehouden: nu wordt de mogelijkheid geopperd om het Europees Parlement een grotere stem te geven in de besluitvorming, door een stap verder te gaan en de medebeslissingsprocedure van toepassing te laten worden, ofwel door te vragen om een dubbele rechtsgrondslag voor deze verordening.
Mr President, we MEPs have a twin responsibility towards, firstly, our citizens, who expect us to make real efforts in Copenhagen, and, secondly, the countries of the South, of which Europe has always been a supporter, if not the supporter, at international level.namens de ALDE-Fractie. - (FR) Mijnheer de Voorzitter, wij hebben, als leden van het Europees Parlement, een dubbele verantwoordelijkheid, allereerst ten aanzien van onze eigen burgers, die een werkelijke inspanning van ons verwachten in Kopenhagen, maar ook ten aanzien van de zuidelijke landen, die we altijd hebben gesteund, die op internationaal niveau door Europa misschien wel het meest zijn gesteund.
With regard to the political perspectives of a European security strategy based on the twin pillars of defence and detente , the resolution calls for the latter to be achieved by balanced disarmament including asymmetric reduction of conventional forces , the destruction of chemical weap ons and the reduction of nuclear stockpiles to secure the objective of a minimum defensive capability for each side , sufficient to deter any possible aggression . Another section of the resolution calls on theTen aanzien van de politieke vooruitzichten van een Europese veiligheidsstrategie welke gebaseerd is op defensie en ontspanning wordt in de resolutie gepleit voor een evenwichtige ontwapening ten behoeve van de ontspanning , waaronder ook een asymmetrische mindering van de conventionele strijdkrachten , de vernietiging van chemische wapens en vermindering van de voorraden nucleaire wapens , ter verkrijging van
I speak for the Twin Rivers Mohawk of the Six NationsIk spreek namens de Twin River Mohawks van de Zes Naties
The Twin model may help greatly, but with 18 months remaining until the introduction of the euro, as far as we know the three countries mentioned do not yet have partners in this Twin Programme.Het jumelage-model kan wel een grote bijdrage leveren, maar terwijl er slechts achttien maanden resteren tot de euro wordt ingevoerd, hebben de genoemde drie landen voor zover wij weten nog geen partners in het jumelage-programma.
Why, once on a particularly dangerous trade mission to the twin stars of KelodaEr is een storing in het ruimte- tijdcontinuüm.‧. ‧ kilometer aan bakboord
Of course, the Commission has also actively engaged throughout this long procedure, not least through the Citizens' Agenda and the 'twin-track approach', which President Barroso referred to earlier on.Natuurlijk is de Commissie daar gedurende deze lange procedure ook actief bij betrokken geweest, niet in de minste plaats door middel van de agenda voor de burger en de "tweesporenbenadering”, waar voorzitter Barroso eerder naar verwees.
There is no doubt, moreover, that the recent twin ‘no’ vote on the Constitution has made the passage even more difficult.Bovendien heeft het dubbele ‘nee’ tegen de grondwet in de afgelopen dagen een en ander nog moeilijker gemaakt.
ALEXANDRE ( S ) . — ( FR ) Mrs Fontaine ' s report on behalf of the Committee on Youth , Culture , Education , Information and Sport seeks to enable communes and towns to twin more closely with other communes and towns in the Community .Uw Commissie heeft de aanbeveling en de richtlijn goedgekeurd en ook de experten van de Raad keuren het voorstel van de Commissie grotendeels goed .
The effect is the same , and we shall see the result this year in particular , when many people from twinned towns will be meeting .Ik heb met tientallen burgers kunnen spreken die gearresteerd waren zonder dat de aanklacht , op grond waarvan zij de arrestatie onder gingen , hun ooit medegedeeld werd .
Turkmenistan MT 7206 Europe and the former Soviet twinning , town USE twinning — ( 2826 ) tube , electronic USE electronic component — ( 6826 ) two-ballot voting system USE double-baliot voting system ( 0416 ) tube fertilization , test — ( 2806 )5647 visserij vissoort visbestand zeevis zoetwatervis produkt op basis van vis visolie visteelt visolie videogra fie , interactieve — ( 3226 ) vis , inkt USE weekdier ( 5641 ) videogra fie , uitgezonden — ( 3226 ) vis , pijlinkt
ANDRIESSEN . — ( NL ) As the Commissioner re sponsible for external relations , I must say that the idea of regional twinning appeals to the Commission .Tot zover zijn we het met elkaar eens , maar ik vrees dat we voor het overige met de Commissie en met na me met de Raad van mening verschillen , omdat wij van mening zijn dat als dit milieubureau gaat functioneren het niet alleen in staat moet zijn om gegevens te verzamelen die de lidstaten bereid zijn dit bureau toe te sturen , maar dat het zich er ook van moet kunnen vergewissen dat die gegevens nuttig , waardevol en juist zijn .
This independence of the Community legal system is the foundation on which the twin pillars which bear it rest : the direct validity and applicability of its rules and its precedence over national law .Het plan en de doeleinden welke de Verdragen beogen te verwezenlijken , zijn vooral in de preambule en de inleidende bepalingen van het EEG-Verdrag duidelijk omschreven : een steeds hechter verbond tussen de Europese volkeren , economische en sociale vooruitgang door gemeenschappelijk optreden en verwijdering van de barrières die Europa verde len , versterkte eenheid en harmonische ontwikkeling van de Volkshuishoudingen , geleidelijke opheffing van de beperkingen in het internationale handelsverkeer ( preambule ) .
Subject : Survey of town twinning arrangements by the Institute for European Partnerships and In ternational Cooperation ( IPZ )Betreft : Enquête over partnerschap tussen steden , uitgevoerd door het Instituut voor Europese part nerschappen en internationale samenwerking ( IPZ )
Twinning can indeed serve as a useful means of comparing the different ways in which all the various services to citizens are organized , enabling the most efficient to be singled out and put into use .Jumelage kan immers een nuttig instrument zijn om de verschillende wijzen waarop de dienstverlening aan de burgers is georganiseerd , met elkaar te vergelijken zodat de doeltreffend ste aanpak kan worden vastgesteld en uitgevoerd .
By contrast , the members of our group have a dynamic vision of employment , based on the twin pillars of national and Community preference and maternity pay from the first child on for those women who so wish .De Fractie van de Europese Volkspartij zal haar goedkeuring hechten aan het verslag , indien het Parlement rekening houdt met haar belangrijkste bezwaren .
This is reflected in the priorities contained in the draft Community strategic guidelines for 2007-2013, which seek to provide a balance between the twin objectives of the growth and jobs agenda and territorial cohesion.Dat valt ook af te lezen aan de prioriteiten die zijn opgenomen in het ontwerp van de strategische richtsnoeren voor 2007-2013, die een evenwicht proberen te scheppen tussen de beide doelen van de agenda voor groei en werkgelegenheid enerzijds en territoriale cohesie anderzijds.
Showing page 1. Found 6694232 sentences matching phrase "The Tolmachevy Twins".Found in 756.09 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.