pronunciation:      

Translations into Dutch:

 • toewijzen   
  (Verb  )
   
  to allot or give something as a task
   
  To fix or specify in correspondence or relationship.
   
  To give something to (a person), or assign a task to (a person).
 • aanwijzen     
   
  door wijzen tonen
   
  Iets of iemand kiezen voor een speciaal doel.
   
  To select something or someone for a specific purpose.
 • toekennen   
   
  To give something to (a person), or assign a task to (a person).
 • betekenen     
 • dagen   
 • dagvaarden   
 • aanduiden     
   
  Iets of iemand kiezen voor een speciaal doel.
   
  To select something or someone for a specific purpose.
 • aanbrengen     
 • aandoen   
 • aangeven     
 • aanhouden     
 • aantrekken     
 • aanwenden     
 • aanzetten   
 • abdiceren   
 • abdiqueren   
 • achteruitgaan   
 • achteruitlopen   
 • afleggen     
 • afstaan     
 • afstand doen   
 • afstand doen van   
 • aftreden     
 • als taak opgeven   
 • belasten met   
 • benutten     
 • bepalen     
 • bestemmen   
 • doen       
 • doorvoeren   
 • gebruiken     
 • in de steek laten   
 • in toepassing brengen   
 • laden     
 • laten varen   
 • leggen       
 • opbrengen   
 • opdracht geven   
 • opdragen     
 • opgeven   
 • opleggen   
 • overdragen   
 • plaatsen       
 • prijsgeven   
 • steken   
 • stellen   
 • stoppen       
 • terrein verliezen   
 • terugdeinzen   
 • teruggaan   
 • teruglopen     
 • toebedelen   
 • toedichten   
 • toegeven     
 • toepassen   
 • toeschrijven     
 • uitstellen   
 • uittrekken   
 • uitvallen   
 • vaststellen     
 • verdagen   
 • verlaten   
 • verlopen   
 • verschuiven   
 • voor het gerecht dagen   
 • voordoen   
 • wijken   
 • zetten       
 • zich onderwerpen   

Other meanings:

 
To attribute or credit to.
 
to appoint or select someone for some office
 
to transfer property, a legal right, etc., from one person to another
 
An assignee.
 
(transitive) To allot or give something as a task.
 
To legally transfer one's right to.
 
to designate or set apart something for some purpose
 
(transitive) To appoint or select someone for some office.
 
to attribute or sort something into categories
 
(transitive) To designate or set apart something for some purpose.
 
(transitive) To attribute or sort something into categories.
 
(transitive) (law) To transfer property, a legal right, etc., from one person to another.

Similar phrases in dictionary English Dutch. (8)

(assign a) datedateren
assignablevast te stellen; aanwijsbaar; toewijsbaar
assignationaanwijzing; rendez-vous; afspraak; toewijzing; toebedeling
assigned configurationtoegewezen configuratie
assigned programtoegewezen programma
assigned tasktoegewezen taak
assignmenttoewijzing; toegeving; onderwerping; concessie; ontslagname; terugzetten; toewijzen; taak; klus; opdracht; gelatenheid; ontslagneming; afstand; opgaaf; troonsafstand; afstaan; teruggave; cessie
Special AssignmentSpecial Assignment

    Show declension

Example sentences with "assign", translation memory

add example
In addition to the changes to Article ‧ of the proposed Directive already mentioned in part A above, the Council endorsed the Commission's modified proposal of October ‧ in limiting the scope of other provisions, notably simplifying the wording on Database access (Article ‧) and Assignment of rights (Article ‧) and deleting a number of Articles (namely on Joint and several liability, which in turn prompted the need for a new Article ‧ on Linked credit agreementsNaast de reeds onder A vermelde wijzigingen in artikel ‧ van het richtlijnvoorstel onderschrijft de Raad het gewijzigde Commissievoorstel van oktober ‧ wat betreft het beperken van de werkingssfeer van andere bepalingen, met name door vereenvoudiging van de formulering inzake toegang tot gegevensbanken (artikel ‧) en overdracht van rechten (artikel ‧), en door schrapping van een aantal artikelen (met name het artikel betreffende gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid, waardoor er weer een nieuw artikel ‧, betreffende gelieerde kredietovereenkomsten, moest worden toegevoegd
Super-levy from milk producers- Assigned revenueHeffing voor melkproducenten- Bestemmingsontvangsten
From ‧, national assigned amount units (AAU or BSA amounts) will be adjusted to take account of cross-border transfers of emission allowances so as to ensure that a selling country's AAU (BSA) amount is decreased and that of the buying country increased by the quantity transferredVanaf ‧ wordt het nationale AAU-niveau (assigned amount units, eenheden die in het kader van het Burden Sharing Agreement (BSA) zijn toegewezen) bij de overheveling van emissierechten naar een ander land zo aangepast dat de AAU's van het verkopende land dalen en die van het aankopende land stijgen, telkens met de overgehevelde hoeveelheid
The same Member State shall not assign the same number to another type of reversing lampDezelfde lidstaat mag datzelfde nummer niet aan een ander type achteruitrijlicht toekennen
They' re KGB assigned to the planeKGB- agenten die het vliegtuig moeten beschermen
Repayment of expenditure incurred specifically during the performance of work on request and for consideration- Assigned revenueTerugbetaling van specifieke uitgaven in verband met de uitvoering van werkzaamheden op verzoek en tegen vergoeding- Bestemmingsuitgaven
The institution shall assign its net positions in the trading book, as calculated in accordance with point ‧ to the appropriate categories in Table ‧ on the basis of their issuer/obligor, external or internal credit assessment, and residual maturity, and then multiply them by the weightings shown in that tableDe instelling brengt haar overeenkomstig punt ‧ berekende nettoposities in de handelsportefeuille op grond van de emittent/debiteur, de externe of interne kredietbeoordeling en hun resterende looptijden onder in de desbetreffende categorieën van tabel ‧, en vermenigvuldigt deze vervolgens met de in tabel ‧ aangegeven wegingsfactoren
Repayment of expenditure incurred specifically as a result of work undertaken on request and against payment- Assigned revenueTerugbetaling van specifieke uitgaven in verband met de uitvoering van werkzaamheden op verzoek en tegen vergoeding- Bestemmingsontvangsten
The amount of assigned revenue pursuant to Article ‧(e) to (j) of the Financial Regulation is estimated at EURHet bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel ‧, lid ‧, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op ‧ EUR
In the vicinity of the rectangle the base approval number contained in Section ‧ of the typeapproval number preceded by the two figures indicating the sequence number assigned to the latest major technical amendment to the relevant separate DirectiveIn de nabijheid van de rechthoek het basisgoedkeuringsnummer uit deel ‧ van het typegoedkeuringsnummer, voorafgegaan door de twee cijfers van het volgnummer dat aan de recentste belangrijke technische wijziging van de relevante bijzondere richtlijn is toegekend
For example, a packaging having an X or Y marking may be used for substances to which a packing group having a lesser degree of danger has been assigned with the relevant maximum permissible value of the relative density determined by taking into account the factor of ‧ or ‧ indicated in the packaging test requirements in Section ‧ of this Appendix as appropriate, i.e., Group I packaging tested for substances of relative density ‧ could be used as a Group ‧ packaging for substances of relative density ‧ or a Group ‧ packaging of relative density ‧, provided of course that all the performance criteria can still be met with the higher relative density substance.`Een met X of Y gemerkte verpakking mag bijvoorbeeld gebruikt worden voor stoffen die ondergebracht zijn bij een verpakkingsgroep die overeenstemt met een lagere gevaarsgraad en waarvan de maximaal toelaatbare densiteit, die in de beproevingsvoorschriften voor de verpakkingen in afdeling ‧ aangegeven is, bepaald wordt door rekening te houden met de van toepassing zijnde factor ‧ of ‧. Verpakkingen van verpakkingsgroep I, getest voor stoffen met een densiteit van ‧ kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden als verpakkingen van verpakkingsgroep ‧ voor stoffen met een densiteit van ‧ of als verpakkingen van verpakkingsgroep ‧ voor stoffen met een densiteit van ‧, op voorwaarde vanzelfsprekend dat ook met de stof met hogere densiteit aan alle functionele criteria voldaan wordt
By way of information, these amounts derive from contributions from the EFTA States entered against Article ‧ ‧ ‧ of the statement of revenue, which constitute assigned revenue in accordance with Article ‧(d) of the Financial Regulation; they give rise to the provision of corresponding appropriations and to implementation according to Annex V to this part of the statement of expenditure of this section, which forms an integral part of the general budgetTer informatie: deze bedragen vloeien voort uit de onder artikel ‧ ‧ ‧ van de staat van ontvangsten geboekte bijdragen van de lidstaten van de EVA, die overeenkomstig het bepaalde in artikel ‧, lid ‧, onder d), van het Financieel Reglement bestemmingsontvangsten vormen; zij geven aanleiding tot opvoering van de betrokken kredieten en tot uitvoering in het kader van bijlage V van dit deel van de staat van uitgaven van deze afdeling, die een integrerend deel van de algemene begroting uitmaakt
Assigned funds are converted into euros at the rate in force at the time of booking and are entered in the accounts at their historical valueGedelegeerde kredieten worden in euro’s omgerekend tegen de op de boekingsdatum geldende koers en worden in de rekeningen opgevoerd tegen hun historische waarde
Article ‧) of the Block Exemption Regulation includes in its application vertical agreements containing certain provisions relating to the assignment of IPRs to or use of IPRs by the buyer and thereby excludes from the Block Exemption Regulation all other vertical agreements containing IPR provisionsVolgens artikel ‧, lid ‧, van de Groepsvrijstellingsverordening is de groepsvrijstelling van toepassing op verticale overeenkomsten die zekere bepalingen betreffende de overdracht aan de afnemer of het gebruik door de afnemer van intellectuele eigendomsrechten bevatten; alle andere verticale overeenkomsten waarin bepalingen betreffende intellectuele-eigendomsrechten zijn opgenomen, zijn bijgevolg van het toepassingsgebied van de Groepsvrijstellingsverordening uitgesloten
Turns out, the guy' s probation officer is Carolyn...... and the deputy assigned to the case is Tommy MoltoCarolyn blijkt zijn reclasseringsambtenaar te zijn... en de openbare aanklager was Tommy Molto
In accordance with Article ‧ of the Financial Regulation, this revenue is to be considered as assigned revenue and gives rise to the entry of additional appropriations in the headings which bore the initial expenditure giving rise to the corresponding revenueDeze ontvangsten worden overeenkomstig artikel ‧ van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid
renounces a part or the total of the quota assigned by it to one or more of its factories and does not use the production facilities of the factories concerned for refining raw cane sugarafstand doet van een deel of van het geheel van het door haar aan een of meer van haar fabrieken toegekende quotum en de productie-installaties van de betrokken fabrieken niet gebruikt voor de raffinage van ruwe suiker
The Commission has taken account, moreover, of the existence of assignment contracts for, among other things, the provision of premises and staffBovendien heeft de Commissie de contracten inzake terbeschikkingstelling in aanmerking genomen, met name wat bedrijfsruimten en personeel betreft
R‧ would normally be assigned on the basis ofR‧ wordt doorgaans toegekend op basis van
The amount of assigned revenue in accordance with Article ‧(e) to (j) of the Financial Regulation is estimated at EURHet bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel ‧, lid ‧, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op ‧ EUR
The assignment of customs duties as own resources to the financing of common expenditure is the logical consequence of the free movement of goods within the CommunityDe aanwending van de douanerechten als eigen middelen voor de financiering van de gemeenschappelijke uitgaven vloeit logischerwijs voort uit het feit dat er binnen de Gemeenschap vrij verkeer van goederen bestaat
After all the fishery products covered by the original T‧M document have been assigned to a customs-approved treatment or use that document shall be sent back immediately to the customs office at the port of registry or home port of the fishing vesselNadat alle goederen waarop het oorspronkelijke document T ‧ M betrekking heeft een bestemming hebben gekregen, wordt het origineel van het document onverwijld naar het douanekantoor van de thuishaven of van de haven waar de rederij van het vissersvaartuig is gevestigd, gezonden
The competent authority issuing the extension of approval shall assign a series number for such an extension and inform thereof the other Parties to the ‧ Agreement applying this Regulation by means of a communication form conforming to the model in Annex ‧ to this RegulationDe bevoegde instantie die de goedkeuring uitbreidt, kent aan die uitbreiding een volgnummer toe en stelt de andere partijen bij de Overeenkomst van ‧ die dit reglement toepassen, hiervan in kennis door middel van een inlichtingenformulier volgens het model in bijlage
for the fleet of pole-and-line tuna vessels, eight Cape Verdean seamen shall be signed on during the tuna fishing period in the Cape Verde fishing zone, all of them to be assigned to different vesselsop de vloot van vaartuigen voor de tonijnvisserij met de hengel worden tijdens het seizoen waarin in de visserijzone van Kaapverdië op tonijn wordt gevist, acht zeelieden uit Kaapverdië aangemonsterd, doch maximaal één per vaartuig
Finally, the applicant claims that his special situation exposed him to serious psychological problems, a fact which was not taken into account by the defendant when the duties assigned to him were changedVerzoeker stelt ten slotte dat verweerster zijn bijzondere situatie, die hem aan ernstige psychische problemen blootstelt, niet in aanmerking heeft genomen bij zijn verandering van tewerkstelling
Showing page 1. Found 10168 sentences matching phrase "assign".Found in 4.28 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.