pronunciation:      

Translations into Dutch:

 • toewijzen   
  (Verb  )
   
  to allot or give something as a task
   
  To fix or specify in correspondence or relationship.
   
  To give something to (a person), or assign a task to (a person).
 • aanwijzen     
   
  door wijzen tonen
   
  Iets of iemand kiezen voor een speciaal doel.
   
  To select something or someone for a specific purpose.
 • toekennen   
   
  To give something to (a person), or assign a task to (a person).
 • betekenen     
 • dagen   
 • dagvaarden   
 • aanduiden     
   
  Iets of iemand kiezen voor een speciaal doel.
   
  To select something or someone for a specific purpose.
 • aanbrengen     
 • aandoen   
 • aangeven     
 • aanhouden     
 • aantrekken     
 • aanwenden     
 • aanzetten   
 • abdiceren   
 • abdiqueren   
 • achteruitgaan   
 • achteruitlopen   
 • afleggen     
 • afstaan     
 • afstand doen   
 • afstand doen van   
 • aftreden     
 • als taak opgeven   
 • belasten met   
 • benutten     
 • bepalen     
 • bestemmen   
 • doen       
 • doorvoeren   
 • gebruiken     
 • in de steek laten   
 • in toepassing brengen   
 • laden     
 • laten varen   
 • leggen       
 • opbrengen   
 • opdracht geven   
 • opdragen     
 • opgeven   
 • opleggen   
 • overdragen   
 • plaatsen       
 • prijsgeven   
 • steken   
 • stellen   
 • stoppen       
 • terrein verliezen   
 • terugdeinzen   
 • teruggaan   
 • teruglopen     
 • toebedelen   
 • toedichten   
 • toegeven     
 • toepassen   
 • toeschrijven     
 • uitstellen   
 • uittrekken   
 • uitvallen   
 • vaststellen     
 • verdagen   
 • verlaten   
 • verlopen   
 • verschuiven   
 • voor het gerecht dagen   
 • voordoen   
 • wijken   
 • zetten       
 • zich onderwerpen   

Other meanings:

 
To attribute or credit to.
 
to appoint or select someone for some office
 
to transfer property, a legal right, etc., from one person to another
 
An assignee.
 
(transitive) To allot or give something as a task.
 
To legally transfer one's right to.
 
to designate or set apart something for some purpose
 
(transitive) To appoint or select someone for some office.
 
to attribute or sort something into categories
 
(transitive) To designate or set apart something for some purpose.
 
(transitive) To attribute or sort something into categories.
 
(transitive) (law) To transfer property, a legal right, etc., from one person to another.

Similar phrases in dictionary English Dutch. (8)

(assign a) datedateren
assignablevast te stellen; aanwijsbaar; toewijsbaar
assignationaanwijzing; rendez-vous; afspraak; toewijzing; toebedeling
assigned configurationtoegewezen configuratie
assigned programtoegewezen programma
assigned tasktoegewezen taak
assignmenttoewijzing; toegeving; onderwerping; concessie; ontslagname; terugzetten; toewijzen; taak; klus; opdracht; gelatenheid; ontslagneming; afstand; opgaaf; troonsafstand; afstaan; teruggave; cessie
Special AssignmentSpecial Assignment

    Show declension

Example sentences with "assign", translation memory

add example
The identification codes of olive growers, producer organisations and associations thereof, mills and homogeneous production zones shall be either assigned to the individual persons or bodies concerned once and for all or automatically convertible to enable aggregates and searches over the five marketing years referred to in the first subparagraph to be conducted immediatelyDe identificatiecodes van de olijvenproducenten, van de producentenorganisaties en de unies daarvan, van de oliefabrieken en van de homogene productiegebieden zijn ondubbelzinning en zijn permanent of kunnen automatisch worden geconverteerd, zodat onmiddellijk aggregaties of onderzoekingen voor de in de eerste alinea bedoelde vijf verkoopseizoenen kunnen worden uitgevoerd
The Roma advisor to the Ministry of Interior, a Roma himself, has been assigned to consult this teamDe adviseur voor Roma-aangelegenheden bij het Ministerie van binnenlandse zaken, zelf een Roma, is als adviseur van dit team aangewezen
You' re in Southeast Asia now, pal.You got your cushy little assignmentJe hebt een luizenbaantje hier
Repayments of payments on account are entered as assigned revenue (Articles ‧ and ‧ of the Financial Regulation) and may be carried over without limitTerugbetalingen van vooruitbetalingen worden geboekt als bestemmingsontvangsten (artikel ‧ en artikel ‧, lid ‧, van het Financieel Reglement), die onbeperkt kunnen worden overgedragen
By way of information, these amounts derive from contributions from the EFTA States entered against Article ‧ ‧ ‧ of the statement of revenue, which constitute assigned revenue in accordance with Article ‧(d) of the Financial Regulation; they give rise to the provision of corresponding appropriations and to implementation according to Annex V to this part of the statement of expenditure of this section, which forms an integral part of the general budgetTer informatie: deze bedragen vloeien voort uit de onder artikel ‧ ‧ ‧ van de staat van ontvangsten geboekte bijdragen van de lidstaten van de EVA, die overeenkomstig het bepaalde in artikel ‧, lid ‧, onder d), van het Financieel Reglement bestemmingsontvangsten vormen; zij geven aanleiding tot opvoering van de betrokken kredieten en tot uitvoering in het kader van bijlage V van dit deel van de staat van uitgaven van deze afdeling, die een integrerend deel van de algemene begroting uitmaakt
Who put you on this assignment exactly?Wie heeft je eigenlijk deze opdracht gegeven?
For the purpose of this Regulation, cabin crew member means any crew member, other than a flight crew member, who performs, in the interests of safety of passengers, duties assigned to him/her by the operator or the commander in the cabin of an aeroplaneVoor de toepassing van deze verordening wordt onder leden van het cabinepersoneel verstaan alle bemanningsleden, behalve cockpitpersoneel, die in het belang van de veiligheid van de passagiers taken in de cabine van het vliegtuig uitvoeren die hun door de exploitant of de gezagvoerder zijn opgedragen
I' ve been thinking about what sort of work I can assign you toIk heb nagedacht over ' n taak voor u
The formulation of a comprehensive Common Foreign and Security Policy action programme for Central America, adequately funded, like the relevant cooperation framework agreement, should be accompanied by a financial protocol which would involve a substantial increase in the resources assigned to cooperation with Central America.De opstelling van een globaal actieprogramma van het GBVB voor Midden-Amerika, dat van voldoende middelen moet worden voorzien, net zoals de vereiste kaderovereenkomst voor samenwerking, zou vergezeld moeten gaan van een financieel protocol dat een aanzienlijke verhoging van de middelen voor de samenwerking met Midden-Amerika omvat.
The amount of assigned revenue in accordance with Article ‧(e) to (j) of the Financial Regulation is estimated at EURHet bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel ‧, lid ‧, onder e) tot en met j), van het Financieel Reglement wordt geraamd op ‧ EUR
strengthening of the internal market, assigning certain powers to the Commission for transnational markets that fall outside the responsibilities of a Member StateDe voltooiing van de interne markt, waarbij de Commissie bepaalde bevoegdheden krijgt toegewezen voor de transnationale markten, die het niveau van de lidstaten te boven gaan
Any rights, interests, obligations, responsibilities and claims arising from or relating to these Conditions shall not be transferred, pledged or assigned by participants to any third party without the [insert name of CB]'s written consentRechten, belangen, verplichtingen, verantwoordelijkheden en vorderingen die voortvloeien uit of in verband staan met deze Voorwaarden kunnen niet door deelnemers worden overgedragen, verpand of gecedeerd aan een derde zonder de schriftelijke instemming van de [naam van de CB]
and assigned the risk phrase R‧ unless the preparation is already classified according to I.‧, I.‧, or I.‧ aboveen krijgen de waarschuwingszin R‧ toegekend tenzij zij reeds overeenkomstig punt ‧, ‧ of ‧ hierboven zijn ingedeeld
The employee benefits liability is calculated based on entitlements earned by Members pursuant to different rights acquired, such as life pensions and transitional allowances, as well as on beneficiary status categories assignedDe verplichting voor personeelsbeloningen wordt berekend op basis van de door de leden verkregen rechten overeenkomstig verschillende verworven rechten, zoals pensioenen en overbruggingstoelagen, alsmede op basis van de toegekende categorieën van begunstigdenstatus
normally used for substances and preparations which have been assigned the symboldoorgaans gebruikt voor stoffen en preparaten waaraan het symbool
Will put particular emphasis on the budget implementation of the agencies and will closely scrutinise possible surpluses in order to make sure that assigned revenues are taken into account in the establishment of the agencies’ budgets forzal vooral de nadruk leggen op de tenuitvoerlegging van de begroting van de agentschappen en zal eventuele overschotten onderzoeken om ervoor te zorgen dat bij de vaststelling van de begrotingen ‧ voor de agentschappen rekening wordt gehouden met de bestemmingsontvangsten
Miss Shane was tardy, as usual...... and Fern Mayo was in my office, so I sent her with the assignmentsMs.Shane was weer ' s te laat...... en Fern Mayo was in mijn kantoor en ik stuurde haar
In such a case, a risk weight of ‧ % shall be assignedIn een dergelijk geval wordt een risicogewicht van ‧ % toegepast
The weightings assigned to the national central banks shall be adjusted every five years after the establishment of the ESCB by analogy with the provisions laid down in ArticleDe aan de nationale centrale banken toegekende wegingen worden na de oprichting van het ESCB om de vijf jaar aangepast naar analogie van de bepalingen van artikel
by analogy with precedents, responsibility for carrying out the duties of the appointing authority with regard to administering the employment of EEAS staff and implementing the decisions of the VP/HR concerning appointments, promotions and extension or termination of service should be assigned to the appropriate Commission Directorate-Generalnaar analogie van precedenten moet de verantwoordelijkheid voor de uitoefening van de taken van het tot aanstelling bevoegde gezag met betrekking tot het beheer van de indienstneming van het EEAS-personeel en de uitvoering van de besluiten van de VV/HV betreffende benoemingen, bevorderingen en verlenging of beëindiging van arbeidsovereenkomsten, worden toegewezen aan het bevoegde directoraat-generaal van de Commissie
The button shows what has been assigned. Click OK to make the changes, click Default to restore whatever was assigned as default, click Cancel to do nothing and leave the dialogOp de knop wordt weergegeven welke sneltoetsen toegewezen zijn. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan, klik op de knop Standaard om de standaardinstellingen terug te zetten, klik op Annuleren om niets te wijzigen en het dialoogvenster te sluiten
The applicant pleads, first, infringement of the second paragraph of Article ‧, Article ‧ and Article ‧ of the Staff Regulations, and also of the general implementing provisions relating to the application of Article ‧, as adopted by the defendant on ‧ March ‧, of the specific rules for staff assigned to the External Service and of the Guide to staff reportsVerzoeker stelt allereerst schending van de artikelen ‧, tweede alinea, ‧ en ‧ van het Ambtenarenstatuut en van de algemene bepalingen ter uitvoering van artikel ‧, zoals door verweerster vastgesteld op ‧ maart ‧, de bijzondere regels voor het personeel van de externe diensten en de beoordelingsgids
Tasks resulting from the specific powers assigned directly to the Commission by Article ‧ of the Act of Accession of ‧ April ‧ and Article ‧ of Title ‧ of the Act of Accession of ‧ April ‧ (part of the Treaty concerning the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European UnionTaken die voortvloeien uit de specifieke bevoegdheden die aan de Commissie zijn toegekend bij artikel ‧ van de Akte van toetreding van ‧ april ‧ en artikel ‧ van titel ‧ van de Akte van toetreding van ‧ april ‧ (deel van het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie
In accordance with Article ‧(b) of the Financial Regulation, this revenue is to be considered as assigned revenue and gives rise to the entry of additional appropriations on the lines which bore the initial expenditure giving rise to the corresponding revenueDeze ontvangsten worden overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, onder b), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en worden gebruikt ter aanvulling van de kredieten voor het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid
R‧ would normally be assigned on the basis ofR‧ wordt doorgaans toegekend op basis van
Showing page 1. Found 10168 sentences matching phrase "assign".Found in 6.978 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.