pronunciation:      

Translations into Dutch:

 • toewijzen   
  (Verb  )
   
  to allot or give something as a task
   
  To fix or specify in correspondence or relationship.
   
  To give something to (a person), or assign a task to (a person).
 • aanwijzen     
   
  door wijzen tonen
   
  Iets of iemand kiezen voor een speciaal doel.
   
  To select something or someone for a specific purpose.
 • toekennen   
   
  To give something to (a person), or assign a task to (a person).
 • betekenen     
 • dagen   
 • dagvaarden   
 • aanduiden     
   
  Iets of iemand kiezen voor een speciaal doel.
   
  To select something or someone for a specific purpose.
 • aanbrengen     
 • aandoen   
 • aangeven     
 • aanhouden     
 • aantrekken     
 • aanwenden     
 • aanzetten   
 • abdiceren   
 • abdiqueren   
 • achteruitgaan   
 • achteruitlopen   
 • afleggen     
 • afstaan     
 • afstand doen   
 • afstand doen van   
 • aftreden     
 • als taak opgeven   
 • belasten met   
 • benutten     
 • bepalen     
 • bestemmen   
 • doen       
 • doorvoeren   
 • gebruiken     
 • in de steek laten   
 • in toepassing brengen   
 • laden     
 • laten varen   
 • leggen       
 • opbrengen   
 • opdracht geven   
 • opdragen     
 • opgeven   
 • opleggen   
 • overdragen   
 • plaatsen       
 • prijsgeven   
 • steken   
 • stellen   
 • stoppen       
 • terrein verliezen   
 • terugdeinzen   
 • teruggaan   
 • teruglopen     
 • toebedelen   
 • toedichten   
 • toegeven     
 • toepassen   
 • toeschrijven     
 • uitstellen   
 • uittrekken   
 • uitvallen   
 • vaststellen     
 • verdagen   
 • verlaten   
 • verlopen   
 • verschuiven   
 • voor het gerecht dagen   
 • voordoen   
 • wijken   
 • zetten       
 • zich onderwerpen   

Other meanings:

 
To attribute or credit to.
 
to appoint or select someone for some office
 
to transfer property, a legal right, etc., from one person to another
 
An assignee.
 
(transitive) To allot or give something as a task.
 
To legally transfer one's right to.
 
to designate or set apart something for some purpose
 
(transitive) To appoint or select someone for some office.
 
to attribute or sort something into categories
 
(transitive) To designate or set apart something for some purpose.
 
(transitive) To attribute or sort something into categories.
 
(transitive) (law) To transfer property, a legal right, etc., from one person to another.

Similar phrases in dictionary English Dutch. (8)

(assign a) datedateren
assignablevast te stellen; aanwijsbaar; toewijsbaar
assignationaanwijzing; rendez-vous; afspraak; toewijzing; toebedeling
assigned configurationtoegewezen configuratie
assigned programtoegewezen programma
assigned tasktoegewezen taak
assignmenttoewijzing; toegeving; onderwerping; concessie; ontslagname; terugzetten; toewijzen; taak; klus; opdracht; gelatenheid; ontslagneming; afstand; opgaaf; troonsafstand; afstaan; teruggave; cessie
Special AssignmentSpecial Assignment

    Show declension

Example sentences with "assign", translation memory

add example
HAVING REGARD TO its Bureau ' s decision of 2 June 1999 to assign the preparation of an opinion to Commission 1 for Regional Policy , Structural Funds , Economic and Social Cohesion , Cross-Border and Inter-Regional Cooperation ;GEZIEN het besluit van zijn Bureau van 2 juni 1999 om commissie 1 " Regionaal beleid , Structuurfondsen , economische en sociale samenhang , grensoverschrijdende en interregionale samenwerking " te belasten met de voorbereiding van het advies ;
The interest generated by the Community financial contribution should be considered as assigned revenue, in accordance with Article ‧ of Council Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧ of ‧ June ‧ on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities (the Financial RegulationDe door de financiële bijdrage van de Gemeenschap gegenereerde interesten moeten worden aangemerkt als bestemmingsontvangsten, overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG, Euratom) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ juni ‧ houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (het Financieel Reglement
In accordance with Article ‧ of the Financial Regulation, any revenue will be used to provide additional appropriations to finance the expenditure to which this revenue is assignedOvereenkomstig artikel ‧ van het Financieel Reglement geven de eventuele ontvangsten aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten voor de financiering van de uitgaven waarvoor deze ontvangsten zijn bestemd
all or a substantial part of the Counterparty’s assets are assigned to another entity; oralle of een essentieel deel van de activa van de tegenpartij worden aan een andere entiteit overgedragen; of
The aid scheme will enter into force after the Commission has sent a notice of receipt, assigned an identification number to the scheme and published the summary information on the InternetDe regeling treedt in werking wanneer het ontvangstbewijs van de Commissie waarop het registratienummer is vermeld, is ontvangen en deze beknopte informatie op het internet is bekendgemaakt
By way of information, these amounts derive from contributions from the EFTA States entered against Article ‧ ‧ ‧ of the statement of revenue, which constitute assigned revenue in accordance with Article ‧(d) of the Financial Regulation; they give rise to the provision of corresponding appropriations and to implementation according to Annex V to this part of the statement of expenditure of this section, which forms an integral part of the general budgetDeze bedragen, ter informatie, vloeien voort uit de onder artikel ‧ ‧ ‧ van de staat van ontvangsten geboekte bijdragen van de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie en vormen ontvangsten met een bepaalde bestemming overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, onder d), van het Financieel Reglement; zij geven aanleiding tot het openen van de overeenkomstige kredieten en tot uitvoering in het kader van bijlage V van dit deel van de staat van uitgaven van deze afdeling, die een integrerend deel van de algemene begroting uitmaakt
Other assigned contributions and refunds- Assigned revenueAndere bestemmingsbijdragen en-terugbetalingen- Bestemmingsontvangsten
So it is clear that the assembly shop ' s overall productivity is express ed not only by the output of the workers assigned directly to production ( variance between time allotted and time taken ) but also by the per sonnel working in ancill ary jobs , by the size of the indirect labour force whose contribution is necessary , etc .Het ligt dan ook voor de hand dat de algemene produktiviteit van de as semblageafdeling wordt uitgedrukt niet all een door de produktie van alle rechtstreeks bij de produktie betrokken werknemers ( variantie tussen toe gemeten en gebruikte tijd ) , maar ook door het personeel in ondergeschikte baantjes , door de omvang van de onontbeerlijke indirecte arbeidskracht , enz .
The definition of an undertaking is also based on function : each undertaking is typically a single combination of human , tangible and intangible factors that is assigned to a particular legal objective and is used to achieve a particular commercial purpose over a long period101 .Bovendien is het begrip onderneming een functioneel begrip : elk tot een bepaald rechtssubject behorend geheel van persoonlijke , materiële en immateriële factoren , waarmee op duurzame wijze een bepaald economisch doel wordt nagestreefd101 .
annul the decision (the contested decision), in whatever form, by which the Commission rejected the applicant's claim of ‧ July ‧ for compensation for damage caused to him by the unlawful actions and conduct, particularly psychological harassments, perpetrated by the Commission's servants during the applicant's assignment to the Commission delegation in Angolanietig te verklaren het in welke vorm dan ook tot stand gekomen besluit (hierna: bestreden besluit) van verweerder houdende afwijzing van verzoekers verzoek van ‧ juli ‧ aan het tot aanstelling bevoegd gezag strekkende tot vergoeding van de schade die hij heeft geleden door onrechtmatige feiten, handelingen en gedragingen en in het bijzonder het psychisch geweld van personeelsleden van de verwerende partij gedurende de tijd dat hij werkzaam was bij de delegatie van de Commissie in Angola (hierna: betrokken schade), door herstel in de vroegere toestand of in geld
Before creating an account, the registry administrator shall also assign to the account holder a unique account holder identification codeAlvorens een rekening te creëren, kent de registeradministrateur aan de rekeninghouder ook een unieke rekeninghouderidentificatiecode toe
You will understand that I do not regard the European institutions and the Convention as being assigned a role in the policy areas of care for the elderly and healthcare.U begrijpt dat ik voor de Europese instellingen en voor de Conventie geen rol zie toebedeeld op de beleidsterreinen van ouderenzorg en gezondheidszorg.
Among the objectives that Parliament plans to assign to the budgetary procedure this year is the idea of a budget focused on results, which in our view means clear objectives to enable these priorities to be executed meticulously.Dit jaar is een van de doelstellingen van het Parlement voor de begrotingsprocedure dat de begroting resultaatgericht moet zijn. Volgens ons is dat een heldere doelstelling die een nauwkeurige uitvoering vergt.
perform other functions as assigned by the meeting of the Partieshet ITC vervult alle andere taken die hem door de vergadering van de partijen zijn opgedragen
irregularity has the meaning assigned to it by Article ‧ of Regulation (EC, Euratom) No ‧/‧, that is any infringement of a provision of Community law resulting from an act or omission by an economic operator which has, or would have, the effect of prejudicing the general budget of the Communities either by reducing or losing revenue accruing from own resources collected directly on behalf of the Communities, or by charging an unjustified item of expenditure to the Community budgetonregelmatigheid, wat daaronder wordt verstaan in artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧, namelijk elke inbreuk op het Gemeenschapsrecht die bestaat in een handeling of een nalaten van een marktdeelnemer waardoor de algemene begroting van de Gemeenschappen of de door de Gemeenschappen beheerde begrotingen worden of zouden kunnen worden benadeeld, hetzij door de vermindering of het achterwege blijven van ontvangsten uit de eigen middelen, die rechtstreeks voor rekening van de Gemeenschappen worden geïnd, hetzij door een onverschuldigde uitgave
At its meeting on ‧ May ‧, the Court of Justice of the European Communities decided to assign Mr Tizzano to the Third and Sixth ChambersHet Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft ter vergadering van ‧ mei ‧ besloten A. Tizzano toe te voegen aan de Derde en de Zesde kamer
Assignment of harmonised numbersToekenning van geharmoniseerde nummers
The third basket , which we shall call the cooperation basket , assigns to Parliament a major role because Parliament ' s approval will be essential in the transition from agreement by unanimous voting to agreement by qualified majority voting .Uiteraard zal de voorzitter van de Commissie dan de door ons ingenomen standpunten , eventuele bronnen van zorg alsmede de door ons nagestreefde doeleinden uitvoerig toelichten . U zult er echter geen bezwaar tegen hebben dat ik in dit inleidend debat — als ik dat zo mag noemen — al enkele opmerkingen maak .
By way of information, these amounts derive from contributions from the EFTA States entered against Article ‧ ‧ ‧ of the statement of revenue, which constitute assigned revenue in accordance with Article ‧(d) of the Financial Regulation; they give rise to the provision of corresponding appropriations and to implementation according to Annex V to this part of the statement of expenditure of this section, which forms an integral part of the general budgetTer informatie: deze bedragen vloeien voort uit de onder artikel ‧ ‧ ‧ van de staat van ontvangsten geboekte bijdragen van de lidstaten van de EVA, die overeenkomstig het bepaalde in artikel ‧, lid ‧, onder d), van het Financieel Reglement bestemmingsontvangsten vormen; zij geven aanleiding tot opvoering van de betrokken kredieten en tot uitvoering in het kader van bijlage V van dit deel van de staat van uitgaven van deze afdeling, die een integrerend deel van de algemene begroting uitmaakt
installation and resettlement allowances paid to officials obliged to change their residence after entry into service or on being assigned to a new place of employment and on termination of service followed by resettlement in another placede inrichtings- en herinrichtingsvergoedingen voor ambtenaren die bij indiensttreding of bij benoeming in een andere standplaats van woonplaats moeten veranderen, of die zich bij de definitieve beëindiging van de dienst in een andere plaats vestigen
to cover expenditure relating to the secondment or temporary assignment of officials from the Member States to delegationsde uitgaven die verband houden met de detachering of de tijdelijke tewerkstelling van ambtenaren van de lidstaten bij de delegaties
EURES members and partners shall actively contribute to the delivery of all kind of training for the network by, for example, cooperating with the EURES Coordination Office in organising visits and assignments for officials of other Member countries, such as seminars and conferences, as well as additional programmes for specialist personnelDe leden en partners van EURES helpen alle typen opleidingen ten behoeve van het netwerk organiseren, bijvoorbeeld door samen met het EURES-coördinatiebureau werkbezoeken en activiteiten voor ambtenaren uit andere lidstaten te organiseren (bijvoorbeeld seminars en conferenties) en aanvullende programma’s voor deskundigen op te zetten
In accordance with Article ‧ of the Financial Regulation, from ‧ this revenue is to be considered as assigned revenue and gives rise to the entry of additional appropriations on the lines which bore the initial expenditure giving rise to the corresponding revenueDeze ontvangsten worden overeenkomstig artikel ‧ van het Financieel Reglement vanaf ‧ beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van aanvullende kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid
For emissions of halogenated volatile organic compounds which are assigned the risk phrase R‧ or R‧, where the mass flow of the sum of the compounds causing the labelling R‧ or R‧ is greater than, or equal to, ‧ g/h, an emission limit value of ‧ mg/Nm‧ shall be complied withVoor emissies van gehalogeneerde vluchtige organische stoffen waaraan de risicozin R‧ of R‧ is toegekend, waarbij de massastroom van de stoffen waarvoor de vermelding van R‧ of R‧ verplicht is, in totaal ‧ g/uur of meer bedraagt, moet een emissiegrenswaarde van ‧ mg/Nm‧ in acht worden genomen
Ajur and I were the security team assigned to retrieve itAjur en ik moesten de Uthat terughalen
Showing page 1. Found 13635 sentences matching phrase "assign".Found in 3.114 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.