Translations into Dutch:

  • bankgironummer   
     
    An address that points to a bank account.

Example sentences with "bank giro number", translation memory

add example
c) post office giro institutions, post banks, giro banksc) postscheque- en girodiensten, postbanken, girobanken
The current owners of WestLB are the savings banks’ and giro associations Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband (‧,‧ %) and Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (‧,‧ %) and- directly and indirectly, through NRW. BANK (the former Landesbank Nordrhein-Westfalen)- the Land of North Rhine Westphalia (‧,‧ %) and the regional associations of local authorities Landschaftsverband Westfalen Lippe (‧,‧ %) and Landschaftsverband Rheinland (‧,‧ %De huidige aandeelhouders van WestLB zijn: de Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband (WLSGV) (‧,‧ %), de Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (RSGV) (‧,‧ %) en- rechtstreeks en onrechtstreeks via NRW. BANK (de vroegere Landesbank NRW)- de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen (‧,‧ %), de Landschaftsverband Westfalen Lippe (LWL) (‧,‧ %) en de Landschaftsverband Rheinland (LVR) (‧,‧ %
Payments shall, as a general rule, be effected through a bank or post office giro account, preferably by bank transfer or, where good grounds exist, by chequeBetalingen worden in beginsel verricht via een bank- of postrekening, bij voorkeur door middel van een bankoverschrijving of, indien daar goede redenen voor zijn, per cheque
cash balances (in hand, at the bank, in postal giro account) necessary for running the holdingliquide middelen (kasgeld, bank, giro) nodig voor het functioneren van het bedrijf
he/she alters bank accounts or postal giro accounts without notifying the authorising officer in advancebankrekeningen of postrekeningen wijzigen zonder dit van tevoren te melden aan de ordonnateur
he/she alters bank accounts or postal giro accounts without notifying the authorising officer in advancebankrekeningen of postrekeningen wijzigen zonder dit voorafgaandelijk te melden aan de ordonnateur
Re ‧ hanges with respect to giro payments (money transfers) From Dutch to European credit transfers Introduction of European credit transfer The European credit transfer, based on the EPCs SCT standard, was introduced on ‧ anuary ‧ by more than ‧ uropean banksWijzigingen in het girale betalingsverkeer Europese overschrijving geïntroduceerd Van Nederlandse naar Europese overschrijvingen De Europese overschrijving, gebaseerd op de SCT-standaard van de EPC, is op ‧ januari ‧ door meer dan ‧ banken in Europa ingevoerd
To meet the cash requirements of an interinstitutional Office, bank accounts or post office giro accounts may be opened in its name by the Commission, acting on a proposal from the management committeeVoor de kasbehoeften van een interinstitutioneel bureau kunnen op voorstel van zijn directiecomité door de Commissie bank-of postrekeningen op naam van het bureau worden geopend
b) post office giro institutions, to the extent necessary to fulfil the ECB 's statistical reporting requirements in the field of money and banking statistics and payment systems statistics; (b) shall take into account Community and international statistical standardsb) postgiro-instellingen, voorzover nodig om te voldoen aan de ECB-verplichtingen met betrekking tot het rapporteren van statistische gegevens op het gebied van geld- en bankzaken en betalingssystemen
he wrongly alters bank accounts or postal giro accountsbankrekeningen of postrekeningen ten onrechte wijzigen
Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Central Bank of ‧ June ‧ on statistical reporting requirements in respect of post office giro institutions that receive deposits from non-monetary financial institution euro area residents (ECBVerordening (EG) nr. ‧/‧ van de Europese Centrale Bank van ‧ juni ‧ betreffende de statistische rapportagevereisten ten aanzien van postcheque- en girodiensten die deposito’s aantrekken van in het eurogebied ingezetenen, niet-monetaire financiële instellingen (ECB
he/she wrongly alters bank accounts or postal giro accountsbankrekeningen of postrekeningen ten onrechte wijzigen
Article ‧(b) further provides that post office giro institutions (POGIs) are part of the reference reporting population, to the extent necessary to fulfil the ECB’s statistical reporting requirements in, inter alia, the field of money and banking statisticsArtikel ‧, lid ‧, onder b), bepaalt voorts dat postcheque- en girodiensten (POGI’s) behoren tot de referentiepopulatie van informatieplichtigen, voorzover zulks nodig is ter vervulling van de rapportagevereisten van de ECB inzake onder meer monetaire en bancaire statistieken
he unduly alters bank accounts or postal giro accountsbankrekeningen of postrekeningen ten onrechte wijzigen
whether a bank account or post office giro account is to be opened in the name of the institutionde opening, in voorkomend geval, van een bank-of postrekening op naam van de Instelling
It was agreed that changes would in any event be made to the consortium agreement, under which certain rights held by the savings banks’ and giro associations would be ended or adjustedWat betreft de aanpassing van het Konsortialvertrag (consortiumovereenkomst) die hoe dan ook zal plaatsvinden, is overeengekomen bepaalde rechten van de Sparkassen- en Giroverbände af te schaffen of aan te passen
After a resume of the reasons and backgrounds that led to the creation of SEPA, Chapter ‧ outlines the areas where the Dutch payment landscape will change as a result of the migration to SEPA, distinguishing three separate regions:-* The change from Dutch to international account numbers.-* Changes with respect to giro payments (money transfersNa een schets van de aanleiding en achtergrond van SEPA, wordt in hoofdlijnen beschreven op welke vlakken het Nederlandse betalingsverkeer als gevolg van de overgang naar SEPA verandert. Daarbij is onderscheid gemaakt naar drie deelgebieden:-* De overgang van Nederlandse naar internationale rekeningnummers-* De veranderingen in het girale betalingsverkeer-* De overgang van Nederlandse naar Europese betaalpassen Hoofdstuk ‧ beschrijft de uitgangspunten van de SEPA migratie in Nederland
SEPA to impact other giro payment products ‧ hanges limited to migration to IBAN and BIC The consequences of SEPA are not limited to the basic infrastructure (account numbers) and basic products (credit transfer, direct debit, payment cards) of the Dutch payment system: other Dutch payment instruments are impacted as well to varying degreesijzigingen beperkt tot overgang op IBAN en BIC SEPA heeft niet alleen gevolgen voor de basisinfrastructuur (de rekeningnummers) en de basisproducten (de overschrijving, Incasso en betaalpassen) van het Nederlandse betalingsverkeer. Ook de andere Nederlandse betaalinstrumenten worden in meer of mindere mate geraakt
The references in Article ‧.‧ to the number of shares subscribed by the central bank concerned and the number of shares already paid up by the other central banks shall refer to the weightings of each of the Central Bank of Cyprus and the Central Bank of Malta, and the NCBs of the existing participating Member States, respectively, in the ECB's capital key, pursuant to Decision ECBDe verwijzingen in artikel ‧.‧ naar het aantal aandelen waarop de betrokken centrale bank heeft ingeschreven en het aantal aandelen dat de andere centrale banken al hebben volgestort verwijzen naar de wegingen van de Central Bank of Cyprus en de Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, respectievelijk naar de NCB’s van de huidige deelnemende lidstaten, in de kapitaalverdeelsleutel van de ECB, krachtens besluit ECB
« unique identifier » means the information specified by the payment service provider and to be provided by the payment service user to identify unambiguously the other payment service user involved in a payment transaction, and consisting of the IBAN (International Bank Account Number), the BIC (Bank Identifier Code), a bank account number, a card number or a name« unieke identificator »: door de betalingsdienstaanbieder gespecificeerde en door de betalingsdienstgebruiker te verstrekken informatie om de andere bij een betalingstransactie betrokken betalingsdienstgebruiker ondubbelzinnig te identificeren, bestaande uit het IBAN (Internationaal bankrekeningnummer-- International Bank Account Number), de BIC (bankidentificatiecode-- Bank Identifier Code), een bankrekeningnummer, een kaartnummer of een naam
Showing page 1. Found 118023 sentences matching phrase "bank giro number".Found in 13.584 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.