Translations into Dutch:

  • bankgironummer   
     
    An address that points to a bank account.

Example sentences with "bank giro number", translation memory

add example
Second , the share of foreign banks in the Dutch acceptance giro system , although not unimportant in terms of numbers , is very limited in terms of volume .Ten twee de is het aandeel van buitenlandse banken in het Nederlandse acceptgirosysteem , ofschoon niet onbelangrijk qua aantallen , zeer beperkt qua volume .
To meet the cash requirements of an interinstitutional Office, bank accounts or post office giro accounts may be opened in its name by the Commission, acting on a proposal from the management committeeVoor de kasbehoeften van een interinstitutioneel bureau kunnen op voorstel van zijn directiecomité door de Commissie bank-of postrekeningen op naam van het bureau worden geopend
cash balances (in hand, at the bank, in postal giro account) necessary for running the holdingliquide middelen (kasgeld, bank, giro) nodig voor het functioneren van het bedrijf
Article ‧(b) further provides that post office giro institutions (POGIs) are part of the reference reporting population, to the extent necessary to fulfil the ECB’s statistical reporting requirements in, inter alia, the field of money and banking statisticsArtikel ‧, lid ‧, onder b), bepaalt voorts dat postcheque- en girodiensten (POGI’s) behoren tot de referentiepopulatie van informatieplichtigen, voorzover zulks nodig is ter vervulling van de rapportagevereisten van de ECB inzake onder meer monetaire en bancaire statistieken
Payments shall , as a general rule , be effected through a bank or post office giro account , preferably by bank transfer or , where good grounds exist , by cheque .De betalingen worden in beginsel verricht via een bank of postgirorekening ; bij voorrang wordt gebruik gemaakt van banktransfers enin met redenen omklede gevallen van de afgifte van cheques .
Payments shall , as a general rule , be effected through a bank or post office giro account , preferably by bank transfer or , where good grounds exist , by cheque .De betalingen worden normaliter verricht via een bank- of postgirorekemng : bij voorrang wordt gebruik gemaakt van banktransfers en in met redenen omklede gevallen van de afgifte van cheques .
The current owners of WestLB are the savings banks’ and giro associations Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband (‧,‧ %) and Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (‧,‧ %) and- directly and indirectly, through NRW. BANK (the former Landesbank Nordrhein-Westfalen)- the Land of North Rhine Westphalia (‧,‧ %) and the regional associations of local authorities Landschaftsverband Westfalen Lippe (‧,‧ %) and Landschaftsverband Rheinland (‧,‧ %De huidige aandeelhouders van WestLB zijn: de Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband (WLSGV) (‧,‧ %), de Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (RSGV) (‧,‧ %) en- rechtstreeks en onrechtstreeks via NRW. BANK (de vroegere Landesbank NRW)- de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen (‧,‧ %), de Landschaftsverband Westfalen Lippe (LWL) (‧,‧ %) en de Landschaftsverband Rheinland (LVR) (‧,‧ %
— cash balances ( in hand , at the bank , in postal giro account ) necessary for running the hold ing .— vorderingen op korte termijn realiseerbare vorderingen voor verkochte produkten , verleende diensten en verkopen van kapitaalgoederen , en betaalde voorschotten op goederen en diensten , — liquide middelen ( kasgeld , bank , giro ) nodig voor het functioneren van het bedrijf .
Liquid assets : - stocks finished product - short-term accounts receivable - current account with Rabobanks - current account with other banks - savingsbank balance with Rabobanks - savingsbank balance with other banks - current securities - cash and giro accountLiquiditeiten : voorraden gereed produkt bedrijfsvorderingen op korte termijn rekeningcourant bij Rabobanken rekeningcourant bij andere banken spaarbanksaldo bij Rabobanken spaarbanksaldo bij andere banken courante effecten kas en giro
Dutch banks ( acceptance giro system ) ( Case IV / D-1 / 34.010 )Nederlandse banken ( acceptgirosysteem ) ( zaak nr . IV / D1134.010 )
Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Central Bank of ‧ June ‧ on statistical reporting requirements in respect of post office giro institutions that receive deposits from non-monetary financial institution euro area residents (ECBVerordening (EG) nr. ‧/‧ van de Europese Centrale Bank van ‧ juni ‧ betreffende de statistische rapportagevereisten ten aanzien van postcheque- en girodiensten die deposito’s aantrekken van in het eurogebied ingezetenen, niet-monetaire financiële instellingen (ECB
The notification concerned , in particular , the introduction of a multilaterally set interbank feeof NL G0.30 ( EUR0.14 ) , which had to be paid by the creditor bank to the debtor bank for every paymentusing an acceptance giro form .De aanmelding had met name betrekking op de invoering van een multilateraal overeengekomen interbancaire vergoeding van 30 cent ( 0,14 EUR ) , die de crediteurenbank verschuldigd was aan de debiteurenbank voor elke betaling met een acceptgiro .
It applies to the takingup of the business of credit institutions ( i.e. the business of receiving deposits from the public and granting loans ) and not to the takingup of the business of financial institutions in general ; it lists the institutions which are excluded from the scope of the Directive ( e.g. the central banks of Member States and post office giro institutions ) and indicates on what conditions partial application or deferred application ( on a temporary basis only ) of the Directive may be permitted .Zij betreft de toegang tot de werkzaamheden van kredietinstellingen ( dat wil zeggen het bedrijf dat erin bestaat deposito ' s van het publiek in ontvangst te nemen en krediet te verlenen ) , en niet de toegang tot de werkzaamheden van financ iële instellingen in het algemeen ; zij bevat een opsomming van de instellingen die van haar werkingssfeer zijn uitgesloten ( zoals bij voorbeeld de centrale banken van de Lid-Staten en de postcheque- en girodiensten ) en vermeldt onder welke voorwaarden de richtlijn slechts gedeeltelijk behoeft te worden toegepast of de toepassing ervan tijdelijk kan worden uitgesteld .
This rule , which will become mandatory after the introduction of the Law on Giro Securities Dealings and the review of the Banking Act , is not yet in force.1His nog niet van kracht ( 111 ) .
This class also includes : - postal giro and postal savings bank activitiesDeze klasse omvat voorts : - de postgiro diensten en postspaarbanken .
he/she wrongly alters bank accounts or postal giro accountsbankrekeningen of postrekeningen ten onrechte wijzigen
However , Member States need not apply the Directive to institutions permanently excluded from the scope of Directive 77 / 780 / EEC , such as central banks , post office giro institutions and certain particular institutions in each Member State , or to credit institutions permanently affiliated to a central body which supervises them and which is established in the same Member State .De Lid-Staten behoeven echter de richtlijn enerzijds niet toe te passen op de instellingen die zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van Richtlijn 77 / 780 / EEG , zoals centrale banken , postcheque- en girodiensten en bepaalde bijzondere instellingen in iedere Lid-Staat , en anderzijds op kredietinstellingen die blijv end aangesloten zijn bij een centraal orgaan dat toezicht op hun uitoefent en dat gevestigd is in diezelfde Lid-Staat . 3 .
whether a bank account or post office giro account is to be opened in the name of the institutionde opening, in voorkomend geval, van een bank-of postrekening op naam van de Instelling
he/she alters bank accounts or postal giro accounts without notifying the authorising officer in advancebankrekeningen of postrekeningen wijzigen zonder dit van tevoren te melden aan de ordonnateur
Of course the si tuation would change were the banks and Postgiro to charge a certain amount for processing cheques / Giro cards ( which is not the case at present ) , while E.F.T.S. would not cost the customer anything .Uiteraard zou dit anders gaan liggen , wanneer het bankwezen en de postgiro voor verwerking van kascheques of betaalkaarten een zekere vergoeding zouden vragen ( thans is dit nog niet het geval ) , terwijl E.F.T.S. geen kosten voor de consument zou ver oorzaken .
Payments shall as a ge neral rule be effected through a bank or post office giro account .De betalingen worden In beginsel verricht vla een bankof postgirorekenlng .
The central banks of the Member States , the post office , giro institutions and other specified credit institutions are excluded from the scope of Directive 77 / 780 / EEC , the first Directive on the taking up and pursuit of banking activities .De centrale banken van de Lid-Staten , de postkantoren , giro-instellingen en de andere gespecificeerde kredietinstellingen vallen buiten het toepassingsgebied van Richtlijn 77/780/EEG , de eerste Richtlijn over het starten en voortzetten van bankactiviteiten .
For the purpose of the present research a computer centre of a bank , the com puter department of an insurance company and a giro office were visited .Voor het onderzoek zijn bezocht een computercentrum van een bank , de computerafdeling van een verzekeringsmaatschappij en een gir ocentrale .
Showing page 1. Found 213702 sentences matching phrase "bank giro number".Found in 32.923 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.