pronunciation:  

Translations into Dutch:

 • element     
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • aspect     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • bestanddeel     
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • bouwsteen   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • component   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • deel   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • detail     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • factor     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • fractie     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • gedeelte   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • onderdeel   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • segment   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • kiezer   
 • stemmer   

Other meanings:

 
a resident of a place represented by an elected official
 
(grammar) a functional element of a phrase or clause
 
being a part, or component of a whole
 
resident of a place represented by an elected official
 
(the) electorate
 
authorized to make a constitution
 
part, or component of a whole
 
a part, or component of a whole
 
functional element of a phrase or clause

Similar phrases in dictionary English Dutch. (4)

constituencykieskring; kiesdistrict
constituent assemblygrondwetgevende vergadering
division into constituenciesindeling in kiesdistricten
Linyanti ConstituencyLinyanti

    Show declension

Example sentences with "constituent", translation memory

add example
description of interoperability constituent (make, type, etcde omschrijving van het interoperabiliteitsonderdeel (merk, type, enz
The proposal to shorten Strasbourg sessions to four days would have meant that MEPs could have been back in their constituencies for longer periods meeting groups, individuals and organisations and getting across the message about what we do here in Strasbourg and Brussels.Er werd bijvoorbeeld voorgesteld de vergaderweken in Straatsburg terug te brengen naar vier dagen, zodat EP-leden meer tijd zouden hebben in hun kiesdistrict bijeenkomsten bij te wonen en individuen en organisaties te ontmoeten om ze op de hoogte te stellen van onze werkzaamheden hier in Straatsburg en in Brussel.
Interoperability constituentsInteroperabiliteitsonderdelen
The parliamentary groups are, basically, procedural instruments to facilitate the proper functioning of Parliament, but the large number of non-attached Members are deprived of their right to express the views of their constituents.De politieke fracties zijn eigenlijk instrumenten voor de procedure, voor de goede werking van het Parlement, maar het grote aantal niet-ingeschrevenen zijn van hun recht beroofd, de gevoelens van hun kiezers tot uitdrukking te brengen.
It is about my constituent, Mark Forrester, who was arrested on alleged football hooliganism during the EURO 2000 championships.Het gaat om Mark Forrester, een inwoner van mijn kiesdistrict, die is gearresteerd op verdenking van gewelddadigheden tijdens Euro 2000.
Interoperability constituent requirementsAan interoperabiliteitsonderdelen te stellen eisen
However, in the course of their duties, Members of this House often indulge in political speech and political activity elsewhere, most particularly in their own constituencies and in their home state - for example at party congresses.Tijdens het uitoefenen van hun ambt houden leden van dit Parlement echter vaak ook politieke toespraken en zijn zij betrokken bij politieke activiteiten buiten het Parlement, met name in hun eigen kiesdistricten en hun eigen lidstaat - bijvoorbeeld op partijcongressen.
the constituents, intended to be ingested or otherwise administered to the patient, of the outer covering of the medicinal products-capsules, gelatine capsules, rectal capsules, etcde bestanddelen die aan het middel zijn farmaceutische vorm geven en die met het middel worden ingenomen of anderszins aan de patiënt worden toegediend, zoals capsules, gelatinecapsules, capsules voor rectale toediening enz
My constituent served in the mental health field from ‧ to ‧ but then transferred into the field of general nursing- so under these rules her ‧-‧ years would not count doubleIemand in mijn kiesdistrict was van ‧ tot ‧ werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, maar ging toen in de algemene gezondheidszorg werken, zodat op grond van bovenstaande regels haar jaren van ‧ tot ‧ niet dubbel zullen worden geteld
Madam President, last summer, I had the pleasure of visiting your constituency, and one day I took my children to the beach.(EN) Mevrouw de Voorzitter, vorige zomer had ik het genoegen uw kiesdistrict te bezoeken, en op een dag ging ik met mijn kinderen naar het strand.
the final meat product is prepared by the mixing of previously treated meat from more than one species, the earlier treatment which each constituent meat underwent must have been at least equal to the relevant treatment as laid down in Part ‧ of the Annex to Decision ‧/EC, for the species of meat concernedde vleesproducten zijn vervaardigd door vermenging van vooraf behandeld vlees van meer dan één diersoort, waarbij de behandeling die elke in het mengsel gebruikte vleessoort vooraf heeft ondergaan, tenminste gelijkwaardig is aan de behandeling die overeenkomstig deel ‧ van de bijlage bij Beschikking ‧/EG voor vlees van de betrokken diersoort moet worden toegepast
There are also numerous references confirming that bryndza was used in this area as a method of payment or as one constituent of rents or duties paidEr bestaan ook veel bewijzen dat in deze regio de bryndza werd gebruikt als betaalmiddel of als middel om belastingen te betalen
MINDFUL that olive oil and table olives are essential basic commodities in the regions where olive growing is established and that they are basic constituents of the Mediterranean diet and recently also of other dietsOVERWEGENDE dat olijfolie en tafelolijven in de streken waarin deze teelt reeds lange tijd wordt beoefend, zeer belangrijke basisproducten zijn en basisbestanddelen vormen van het mediterrane dieet en sinds kort ook van andere voedingspatronen
Whereas it is appropriate that the Member States, as provided for by Article ‧a of the Treaty, may take provisional measures to limit or prohibit the placing on the market and the use of recreational craft or constituent products thereof in cases where they present a particular risk to the safety of persons and, where appropriate, domestic animals or property, provided that the measures are subject to a Community control procedureOverwegende dat het verantwoord is dat de lidstaten, zoals bepaald in artikel ‧ A, lid ‧, van het Verdrag, voorlopige maatregelen mogen treffen tot het beperken of verbieden van het in de handel brengen of het in gebruik nemen van pleziervaartuigen of onderdelen daarvan, ingeval deze een welbepaald risico voor de veiligheid van personen en, in voorkomend geval, huisdieren of goederen inhouden, en voor zover deze maatregelen aan een communautaire toetsingsprocedure worden onderworpen
It provides the mechanism through which our constituents can feel closer to the EU, and it greatly facilitates a feeling among citizens that the EU institutions are not faceless and blameless bureaucrats, but that they also can be held to account, and responsibilities can be asked for and criticisms directed at those that do not do their job as well as they should.Zij zorgt voor een mechanisme waardoor onze kiezers zich dichter bij de EU kunnen voelen en geeft burgers het idee dat er achter de instellingen van de EU niet een stel gezichtloze, onberispelijke bureaucraten schuilgaat maar dat zij wel degelijk ter verantwoording kunnen worden geroepen, en dat degenen die hun werk niet zo goed doen als eigenlijk zou moeten wel degelijk bekritiseerd kunnen worden.
grade of the rail steel (constituentspoorstaafstaal (punt ‧.‧, spoorstaaf
Where neither the manufacturer nor his authorised representative is established within the Community, the obligation to keep the technical documentation available is the responsibility of the person who places the interoperability constituent in the Community marketWaar noch de fabrikant noch diens gemachtigde in de Gemeenschap gevestigd is rust de verantwoordelijkheid, de technische documentatie ter beschikking te houden op degene die het product in de Gemeenschap in de handel heeft gebracht
When a solution proposed to be an Interoperability Constituent is innovative, as defined in the section ‧.‧, the manufacturer shall state the deviation from the relevant section of the TSIIndien een als interoperabiliteitsonderdeel bedoelde oplossing innovatief is in de zin van artikel ‧.‧ dient de fabrikant aan te geven op welk punt is afgeweken van het relevante artikel van de TSI
involve an export of variety constituents into a third country which does not protect varieties of the plant genus or species to which the variety belongs, except where the exported materials is for final consumption purposesuitvoer van componenten naar een derde land dat geen bescherming kent van rassen van het plantegeslacht of-soort waartoe het ras behoort, meebrengen, tenzij het uitgevoerde materiaal bestemd is voor verbruiksdoeleinden
A detailed description, including photographs and/or drawings, of the vehicle with respect to the structure, the dimensions, the relevant reference lines and the constituent materials of the frontal part of the vehicle (interior and exterior), including detail of any active protection system installedEen gedetailleerde beschrijving, inclusief foto’s en/of tekeningen, van het voertuig met betrekking tot de structuur, de afmetingen, de relevante referentielijnen en de samenstellende materialen van het frontgedeelte van het voertuig (binnen- en buitenkant), met inbegrip van nadere gegevens over elk geïnstalleerd systeem voor actieve bescherming
One - Lea Hall in my constituency - has received an unrecoverable subsidy of almost half-a-million ECU and Frickley colliery a subsidy of ECU 294 million, which has not been recovered from the British Government.Eén mijn - Lea Hall in mijn kiesdistrict - heeft een niet terug te betalen subsidie ontvangen van bijna een half miljoen ecu en de Frickey-steenkoolmijn een subsidie van 294 miljoen ecu, die de Britse regering niet heeft terugbetaald.
Interoperability Constituent Overhead Contact LineInteroperabiliteitsonderdeel Bovenleiding
The constituents whose use is banned by this regulation, firstly, concern only 5% of cosmetics, and moreover, they could be used by the industry in safe concentrations.De bestanddelen die door deze verordening uitgebannen worden, betreffen om te beginnen slechts vijf procent van alle cosmeticaproducten. Bovendien zou de cosmetica-industrie ze in veilige concentraties gebruiken kunnen.
A detailed description, including photographs and/or drawings, of the vehicle with respect to the structure, the dimensions, the lines and the constituent materials of the side walls of the passenger compartment (exterior and interior), including specific details of the protection system, where applicable: ...Een gedetailleerde beschrijving met foto's en/of tekeningen van het voertuigtype voor wat betreft de structuur, de afmetingen, het ontwerp en de materialen waaruit het bestaat, de zijwanden van de passagierskooi (buiten- en binnenkant), met in voorkomend geval nadere gegevens over het beschermingssysteem: ...
Certainly in my constituency, which has large rural areas close to the Welsh border at Kington, in the Golden Valley and at Newcastle on Clun, I have seen at first hand the way in which new technology is being harnessed to create new opportunities and new jobs for ordinary people.In mijn kiesdistrict, waarin uitgestrekte plattelandsgebieden liggen nabij de Welse grens bij Kington, in de Gouden Vallei en bij Newcastle on Clun, heb ik met eigen ogen gezien hoe de nieuwe technologie wordt gebruikt om nieuwe mogelijkheden en nieuwe banen voor de gewone man te creëren.
Showing page 1. Found 5391 sentences matching phrase "constituent".Found in 3.362 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.