pronunciation:  

Translations into Dutch:

 • element     
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • aspect     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • bestanddeel     
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • bouwsteen   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • component   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • deel   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • detail     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • factor     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • fractie     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • gedeelte   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • onderdeel   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • segment   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • kiezer   
 • stemmer   

Other meanings:

 
part, or component of a whole
 
(grammar) a functional element of a phrase or clause
 
a resident of a place represented by an elected official
 
being a part, or component of a whole
 
resident of a place represented by an elected official
 
(the) electorate
 
a part, or component of a whole
 
functional element of a phrase or clause
 
authorized to make a constitution

Similar phrases in dictionary English Dutch. (4)

constituencykieskring; kiesdistrict
constituent assemblygrondwetgevende vergadering
division into constituenciesindeling in kiesdistricten
Linyanti ConstituencyLinyanti

    Show declension

Example sentences with "constituent", translation memory

add example
Verify that the programme for validation by in service experience is well adapted to assess the required performance and in service behaviour of the interoperability constituentcontroleert of het programma van beproeving onder bedrijfsomstandigheden geschikt is om vast te stellen of het interoperabiliteitsonderdeel aan de gestelde eisen van prestaties en gedrag voldoet
Member States shall provide that where official analysis of feedingstuffs is carried out with a view to officially controlling the presence, identification and/or estimation of the amount of constituents of animal origin in feedingstuffs, in the framework of the coordinated inspection programme in the field of animal nutrition in accordance with Council Directive ‧/EC, it shall be carried out in accordance with the provisions of the Annex to this DirectiveDe lidstaten zorgen ervoor dat de officiële analyses van diervoeders in het kader van de officiële controle op de aanwezigheid en de identificatie van, en/of de schatting van het gehalte aan, bestanddelen van dierlijke oorsprong in diervoeders, in het kader van het gecoördineerde inspectieprogramma op het gebied van diervoeding krachtens Richtlijn ‧/EG van de Raad, worden uitgevoerd overeenkomstig hoofdstuk A van de bijlage
It shall also examine the accounts of all revenue and expenditure of all bodies set up by the Community insofar as the relevant constituent instrument does not preclude such examination .Zij onderzoekt te vens de rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van elk door de Gemeenschap ingesteld orgaan , voorzover het instellingsbesluit dit onderzoek niet uitsluit .
Community caselaw has made a number of modifications to the principle that WTO law may not be relied upon , which are possible only because WTO law constitu tes part of the Community legal system .De gemeenschapsrechtspraak heeft het beginsel van de nietinroepbaarheid van het WTO-recht op een aantal punten gematigd , wat enkel mogelijk was doordat het WTO-recht een norm van de gemeenschapsrechtsorde uitmaakt . Deze versoepe-
Some figures collected from budgetary sources aggregate several schemes which could not be split up into their individual constituent part ( notably for Greece and Italy ) .Enkele zijn afkomstig van budgettaire bronnen en omvatten een aantal regelingen die niet konden worden opgesplitst in hun individuele samenstellende delen ( met name voor Griekenland en Italië ) .
The EESC supports the two restrictions on PFOS-related substances as defined in the proposal, i.e. they may not be placed on the market or used as a substance or constituent of preparations equal or higher than ‧.‧ % by mass and they may not be placed on the market in products or parts thereof in a concentration equal or higher than ‧.‧ % by massHet EESC gaat akkoord met beide in het voorstel omschreven beperkingen inzake met PFOS verwante stoffen, d.w.z. zij mogen niet op de markt worden gebracht of worden gebruikt als stof of bestanddeel van preparaten in een concentratie van ‧,‧ massaprocent of meer, en zij mogen niet op de markt worden gebracht in producten of delen ervan in een concentratie van ‧,‧ massaprocent of meer
The audit must be specific for the product category, which is representative for the interoperability constituentDe audit moet specifiek gericht zijn op de categorie van producten die representatief is voor het interoperabiliteitsonderdeel
constituent materialsde samenstellende materialen daarvan
It is envisaged that authoritative review articles will be a main constituent of the Journal .Het is de bedoeling dat artikelen van deskundigen het hoofdbestanddeel van het tijdschrift zullen vormen .
If the integration of Europe fails and we end up with a multi-speed Europe, if Europe - which is small enough already - weakens itself by breaking up into its constituent parts, then it will fail.Als de integratie van Europa mislukt en we een Europa krijgen dat zich in verschillende tempo's ontwikkelt, als dit toch al kleine Europa zichzelf verzwakt door zichzelf in delen op te splitsen, dan zal het mislukken.
' Description of the control methods employed by the manufacturer ( qualitative and quantitative analysis of the constituents and of the finished product , special tests , e.g. sterility tests , tests for the presence of pyrogenic substances , the presence of hea vy metals , stability tests , biological and toxicity tests , controls carried out at an intermediate stage of the manufacturing process ) . '„ Beschrijving van de door de fabrikant toegepaste controlemethoden ( kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de bestanddelen en van het eindprodukt , bijzondere proeven , bijvoorbeeld steriliteitsproeven , proeven voor het opsporen van koortsverwekkende substanties , onderzoek naar zware metalen , houdbaarheidsproeven , biologische en giftigheidsproeven , controle op de tussenprodukten tijdens de vervaardiging ) . "
— Replacement of graphite — The fuel-ele ments contain within themselves all the constituents of the core ( the fuel and the moderator ) .- Vervanging van het grafiet - Alle compo nenten van de kern zijn in de splijtstofele menten zelf opgenomen ( splijtstof en moderator ) .
Suitability for use assessment of interoperability constituentsBeoordeling van de geschiktheid voor gebruik van interoperabiliteitsonderdelen
The feed supply for the breeding stock is based on the use of the pasturelands’ natural resources, which are grazed throughout the year, and, where necessary, feed supplements, which are composed primarily of straw, grain, fodder, by-products and concentrates whose main constituents are cereals, oilseeds and protein cropsVoor het voeder van de ouderdieren wordt een beroep gedaan op de natuurlijke hulpbronnen van het grasland- dat het jaar rond wordt beweid- en, indien nodig, op supplementen die hoofdzakelijk bestaan uit stro, granen, voedergewassen, bijproducten en ook krachtvoer, dat op zijn beurt hoofdzakelijk is samengesteld uit granen, oliehoudende zaden en eiwithoudende gewassen
Being asked to give up even more money to funding EU projects through an increased EU budget at a time when they are being asked to give up a slice of their public sector pensions, or even in some cases basic welfare provisions that they have come to depend on, is for many constituents a step too far.Gevraagd worden om nog meer geld af te staan voor het financieren van EU-projecten via een hogere EU-begroting in een tijd waarin ze ook een deel van hun staatspensioenen moeten afstaan of in sommige gevallen zelfs sociale uitkeringen waarvan ze afhankelijk zijn, gaat veel kiezers te ver.
A type may cover several versions of the interoperability constituent provided that the differences between the versions do not affect the provisions of the TSIEen type mag betrekking hebben op verscheidene uitvoeringen van het interoperabiliteitsonderdeel zolang de verschillen tussen de uitvoeringen niet zodanig zijn dat de onderhavige TSI niet langer op het interoperabiliteitsonderdeel van toepassing is
It is no coincidence, for example, that the Constituent Assembly which wrote the marvellous Italian Constitution in the post-war period, had as its President the communist, Umberto Terracini, while our Convention is chaired by the extremely respectable but extremely moderate Mr Giscard d'Estaing.Het is bijvoorbeeld geen toeval dat de grondwetgevende vergadering die onmiddellijk na de oorlog de prachtige Italiaanse Grondwet schreef, werd voorgezeten door de communist Umberto Terracini, terwijl onze Conventie wordt voorgezeten door de uiterst gerespecteerde, maar ook uiterst gematigde heer Giscard d'Estaing.
the information to be included in the report of the company operating the interoperability constituent in service (see pointdoor de onderneming die het interoperabiliteitsonderdeel onder bedrijfscondities in gebruik heeft gehad te vermelden gegevens (zie punt
If there are any risks in low and intermediate waste , as my constituents believe , it would be better to put it into selected places in the sea where its radioactivy , if any , can be easily dispersed rather than alongside heavy concentrations of urban population , as is proposed for my constituency at Elstow in Bedfordshire .Wanneer het dumpen van laag of middelmatig radioactieve afvalstoffen enig risico met zich brengt , zoals de mensen in mijn ki esdistrict geloven , dan is het beter dit afval op daartoe zorgvuldig uitgekozen plaatsen in de zee te lozen , waar de radioactiviteit zich gemakkelijker kan verspreiden , dan in de buurt van stedelijke agglomeraties met een grote bevolkingsdichtheid , zoals voor mijn kiesdistrict in Elstow in Bedfordshire is voorgesteld . Ik heb een vraag .
The quality management system shall ensure compliance of the interoperability constituents with the requirements of the TSI that apply to themHet kwaliteitsmanagementsysteem dient een waarborg te zijn voor de conformiteit van de interoperabiliteitsonderdelen met de toepasselijke eisen van de TSI
descriptions and explanations necessary for the understanding of the design and manufacturing information, maintenance and the operation of the interoperability constituenttoelichtingen bij het ontwerp en de fabricage, het onderhoud en de werking van het interoperabiliteitsonderdeel
Efforts always foundered on two rocks : the unshakeable refusal of the United Kingdom to change its electoral system of first past the post voting with narrow constituencies and to unite with its partners , who had all opted for proportional representation , and , secondly , the operation of different na tional electoral traditions which did not permit any agree ment on a uniform procedure .Alle inspanningen strandden op tWee rotsblokken : enerzijds weigerde het Vere nigd Koninkrijk steevast om zich achter zijn partners te scharen en het kiesdistrictenstelsel te vervangen door het evenredigheidsstelsel en anderzijds Weef men in de lid staten vasthouden aan de eigen verkiezingstradities het geen een akkoord over een eenvormige verkiezingsprocedure onmogelijk maakte .
Under Paragraph 7 ( 1 ) ( 5 ) of the LAS , no excise duty is payable on products which are used directly in foodstuffs or as a constituent of semi-finished products for the production of foodstuffs , filled or otherwise , provided that , in each case , the alcohol content does not exceed 8.5 litres of pure alcohol per 100 kg of the product for chocolates and 5 litres of pur e alcohol per 100 kg of the product for other foodstuffs .Volgens § 7 , eerste alinea , punt 5 , LAS is geen accijns verschuldigd over producten die rechtstreeks of als bestanddeel van een halffabricaat worden aangewend voor de productie van levensmiddelen , gevuld of anderszins , waarvan het alcoholgehalte niet meer bedraagt dan 8,5 liter absolute alcohol per 100 kg product voor chocola , en 5 liter absolute alcohol per 100 kg product voor andere producten .
liquefied natural gases of light hydrocarbons with methane as the main constituent (LNG) (LNG accountvloeibaar aardgas van lichte koolwaterstoffen met methaan als hoofdbestanddeel (LNG) (LNG-rekening
all of the relevant descriptions met by the interoperability constituent and in particular its conditions of usealle relevante beschrijvingen waaraan het interoperabiliteitsonderdeel voldoet en met name de gebruiksvoorwaarden
Showing page 1. Found 8876 sentences matching phrase "constituent".Found in 1.874 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.