pronunciation:  

Translations into Dutch:

 • element     
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • aspect     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • bestanddeel     
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • bouwsteen   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • component   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • deel   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • detail     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • factor     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • fractie     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • gedeelte   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • onderdeel   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • segment   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • kiezer   
 • stemmer   

Other meanings:

 
a resident of a place represented by an elected official
 
(grammar) a functional element of a phrase or clause
 
being a part, or component of a whole
 
resident of a place represented by an elected official
 
(the) electorate
 
authorized to make a constitution
 
part, or component of a whole
 
a part, or component of a whole
 
functional element of a phrase or clause

Similar phrases in dictionary English Dutch. (4)

constituencykieskring; kiesdistrict
constituent assemblygrondwetgevende vergadering
division into constituenciesindeling in kiesdistricten
Linyanti ConstituencyLinyanti

    Show declension

Example sentences with "constituent", translation memory

add example
Characteristics to be assessed for novel Interoperability constituentsTe beoordelen eigenschappen voor nieuwe Interoperabiliteitsonderdelen
the procedures will allow type-approval of a complete vehicle by combining the separate type-approvals issued for its constituent systems, components and technical units, even when partial type-approvals have been carried out in various Member Statesvolgens deze procedure is typegoedkeuring van een compleet voertuig nog steeds mogelijk door de afzonderlijke typegoedkeuringen voor de systemen, onderdelen en technische eenheden ervan te combineren, zelfs als deze afzonderlijke typegoedkeuringen in verschillende lidstaten zijn verleend
For the purposes of this Directive, detergent shall mean the composition of which has been specially studied with a view to developing its detergent properties, and which is made up of essential constituents (surfactants) and, in general, additional constituents (adjuvants, intensifying agents, fillers additives and other auxiliary constituentsIn de zin van deze richtlijn wordt onder detergens verstaan elk product waarvan de samenstelling speciaal werd ontworpen om een bijdrage te leveren tot de ontwikkeling van de reinigingsverschijnselen en dat essentiële bestanddelen (oppervlakte-actieve stoffen) en, doorgaans, aanvullende bestanddelen (hulpstoffen, versterkers, vulstoffen, toevoegsels en andere bijkomende bestanddelen) bevat
Constituents have written to me about how much is being charged for bottled water air-side of the security controls.Kiezers hebben me geschreven over hoeveel ze moeten betalen voor gebotteld water aan de airside van de veiligheidscontroles.
WASTES CONTAINING PRINCIPALLY INORGANIC CONSTITUENTS, WHICH MAY CONTAIN METALS AND ORGANIC MATERIALSAFVALSTOFFEN MET VOORNAMELIJK ANORGANISCHE BESTANDDELEN, DIE METALEN EN ORGANISCH MATERIAAL KUNNEN BEVATTEN
The quality system must ensure compliance of the interoperability constituents with the type as described in the EC type-examination certificate and with the requirements of the Directive ‧/EC and of the TSI that apply to themHet kwaliteitssysteem dient de overeenstemming te waarborgen van de interoperabiliteitsonderdelen met het in de EG-typeonderzoeksverklaring omschreven type en met de daarop van toepassing zijnde eisen uit Richtlijn ‧/EG en de TSI
All interoperability constituents in the lot may be put on the market except those interoperability constituents from the sample which were found not to be in conformityAlle interoperabiliteitsonderdelen in de partij mogen in de handel worden gebracht met uitzondering van de interoperabiliteitsonderdelen van het monster die niet in overeenstemming waren
a list of the interoperability constituents, to be incorporated into the subsystemeen lijst van de interoperabiliteitsonderdelen die in het subsysteem zijn verwerkt
Mr President, the utility of the European arrest warrant was illustrated, especially for my constituents in London, when Hussein Osman, a suspect in the 21 July attempted bombings, was returned to Britain to face justice in weeks rather than years.- Mijnheer de Voorzitter, de bruikbaarheid van het Europees aanhoudingsbevel is, vooral voor de mensen in mijn kiesdistrict in Londen, geïllustreerd toen Hussein Osman, een verdachte van de bomaanslagen op 21 juli, binnen enkele weken in plaats van na jaren naar Groot-Brittannië terugkeerde om terecht te staan.
Several dozen legal residents of the EU are still incarcerated there, including some of my constituents: Bisha al-Rawi, Jamil al-Banna and Omar Deghayes.Er zitten daar nog altijd enkele tientallen mensen gevangen die in de EU-lidstaten een geldige verblijfsstatus hebben, waaronder enkele mensen uit mijn kiesdistrict: Bisha al-Rawi, Jamil al-Banna en Omar Deghayes.
Assessment of the interoperability constituentBeoordeling van het interoperabiliteitsonderdeel
The general character of the fragrance of Žatecký chmel is determined by the ratio between all the individual constituents of the hop oilsHet aroma van deze hop wordt bepaald door de verhouding tussen alle bestanddelen van de hopolie
My constituent runs a small business which happens to contain all women employees.Zij heeft een klein bedrijf met uitsluitend vrouwelijke werknemers.
Brief description of the vehicle type as regards its structure, dimensions, lines and constituent materialsKorte beschrijving van het voertuigtype met betrekking tot de constructie, afmetingen, contouren en samenstellende materialen
The audit must be specific for the product category, which is representative for the interoperability constituentDe audit dient specifiek te zijn voor de categorie producten die representatief is voor het interoperabiliteitsonderdeel
I know which reports my constituents in towns like Wolverhampton and Dudley would like to see us talking about in front of the media and not here in front of a few interpreters and a few hardy souls such as ourselves.Ik weet precies over welke verslagen de bewoners van mijn kiesdistrict, in steden als Wolverhampton en Dudley, ons graag zouden zien debatteren in de media, en niet hier ten overstaan van een paar tolken en een handjevol doorzetters als wijzelf.
Such a policy may not be easy, but like so many of my constituents, I believe it is right.Een dergelijk beleid is dan misschien wel niet gemakkelijk, maar net als een groot aantal van mijn kiezers vind ik het wel een rechtvaardig beleid.
The contracting entity shall verify those constituent elements by consulting the tenderer, taking account of the evidence suppliedDe aanbestedende dienst onderzoekt in overleg met de inschrijver de samenstelling aan de hand van de ontvangen toelichtingen
Although price stability is a constituent element in the Constitution, nowhere do we see the 3% deficit limit being kept to, and general requirement to maintain price stability is of little use if it lacks an explicit basis.De prijsstabiliteit maakt weliswaar deel uit van de Grondwet, maar nergens vinden we de grens van 3 procent voor het begrotingstekort. Een algemeen gebod prijsstabiliteit na te streven heeft weinig zin wanneer daarvoor geen duidelijke basis is.
If however interoperability constituents are subsequently defined and therefore able to be assessed by a Notified Body, the relevant assessment procedure(s) may then be added to a revised versionMochten er evenwel later interoperabiliteitsonderdelen worden vastgesteld en door een aangemelde instantie moeten worden beoordeeld, dan kunnen de betreffende keuringsprocedures aan een herziene versie worden toegevoegd
The manufacturer or his authorised representative must keep a copy of the EC declaration of conformity with the technical documentation for a period of ‧ years after the last interoperability constituent has been manufacturedDe fabrikant of diens gemachtigde moet zowel de technische documentatie alsmede een kopie van de EG-conformiteitsverklaring onder zich houden en wel gedurende een periode van tien jaar gerekend vanaf de datum waarop het laatste interoperabiliteitsonderdeel vervaardigd is
The constituents will be identified in the implementing rules for interoperability in accordance with the provisions of Article [‧] of this RegulationDe onderdelen worden omschreven in de implementatiemaatregelen voor interoperabiliteit, overeenkomstig de bepalingen van artikel ‧ van deze verordening
I was elected to the same constituency as you; we are political opponents, but I feel as if I owe it to you to wish you a profitable political future acting in the interests of our country, but also of Europe.Ik ben in hetzelfde kiesdistrict als u gekozen, we zijn politieke tegenstanders, maar ik wil u graag een vruchtbare politieke carrière toewensen, waarbij u niet alleen de belangen van ons land verdedigt, maar ook die van Europa.
This includes in particular the modules defined in Decision ‧/‧/EEC or, where appropriate, the specific procedures to be used to assess either the conformity or the suitability for use of interoperability constituents and EC verification of subsystemsDeze TSI vermeldt in het bijzonder welke modulen bepaald in beschikking ‧/‧/EG of, waar van toepassing, welke speciale procedures gehanteerd moeten worden bij de bepaling van de conformiteit of de geschiktheid voor het gebruik van de interoperabiliteitsonderdelen en de EG-keuring van de subsystemen
More specifically, the R-phrases of the constituent(s) which are responsible for the assignment of the preparation to a danger category must appear on the labelMeer in het bijzonder moeten de R-zinnen van de component(en) die verantwoordelijk is/zijn voor het toekennen van een gevaarscategorie aan een preparaat op het etiket worden vermeld
Showing page 1. Found 5391 sentences matching phrase "constituent".Found in 1.405 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.