pronunciation:  

Translations into Dutch:

 • element     
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • aspect     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • bestanddeel     
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • bouwsteen   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • component   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • deel   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • detail     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • factor     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • fractie     
   
  Een abstract gedeelte van iets.
   
  An abstract part of something.
 • gedeelte   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • onderdeel   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • segment   
   
  Een kleiner, autonoom deel van een groter geheel. Vaak onder verwijzing naar een fabricageonderdeel van een groter toestel.
   
  A smaller, self-contained part of a larger entity. Often refers to a manufactured object that is part of a larger device.
 • kiezer   
 • stemmer   

Other meanings:

 
part, or component of a whole
 
(grammar) a functional element of a phrase or clause
 
a resident of a place represented by an elected official
 
being a part, or component of a whole
 
resident of a place represented by an elected official
 
(the) electorate
 
a part, or component of a whole
 
functional element of a phrase or clause
 
authorized to make a constitution

Similar phrases in dictionary English Dutch. (4)

constituencykieskring; kiesdistrict
constituent assemblygrondwetgevende vergadering
division into constituenciesindeling in kiesdistricten
Linyanti ConstituencyLinyanti

    Show declension

Example sentences with "constituent", translation memory

add example
Note that the requirements of section ‧.‧.‧ (Responsibility of manufacturer of equipment) apply to each basic interoperability constituent or group of interoperability constituentsNB: de eisen van punt ‧.‧.‧ (Verantwoordelijkheid van de leverancier van apparatuur) zijn van toepassing op elk elementair interoperabiliteitsonderdeel of elke groep van interoperabiliteitsonderdelen
It provides the mechanism through which our constituents can feel closer to the EU, and it greatly facilitates a feeling among citizens that the EU institutions are not faceless and blameless bureaucrats, but that they also can be held to account, and responsibilities can be asked for and criticisms directed at those that do not do their job as well as they should.Zij zorgt voor een mechanisme waardoor onze kiezers zich dichter bij de EU kunnen voelen en geeft burgers het idee dat er achter de instellingen van de EU niet een stel gezichtloze, onberispelijke bureaucraten schuilgaat maar dat zij wel degelijk ter verantwoording kunnen worden geroepen, en dat degenen die hun werk niet zo goed doen als eigenlijk zou moeten wel degelijk bekritiseerd kunnen worden.
The partial solubilisation makes phosphate and magnesium rapidly available to crops for a short period, whereas the non-solubilised constituents provide a slower but more sustained supply of phosphate and magnesiumDe gedeeltelijke ontsluiting maakt fosfaat en magnesium snel en voor een korte periode beschikbaar voor de gewassen, terwijl de niet-ontsloten bestanddelen langzamer maar langer fosfaat en magnesium vrijgeven
Even though the use of DEGME as a constituent of cleaning agents, self-shining emulsions and floor sealants has not been assessed, it may pose a similar risk and therefore DEGME used as a constituent of those preparations should also not be placed on the market for supply to the general publicHoewel het gebruik van DEGME als bestanddeel van reinigingsmiddelen, zelfglanzende emulsies en vloerkitten niet is beoordeeld, kan het een soortgelijk risico opleveren en daarom mag DEGME als bestanddeel van deze preparaten ook niet voor levering aan het grote publiek op de markt worden gebracht
The specification of the interoperability constituent is described in Annex I section IDe specificatie van het interoperabiliteitsonderdeel is opgenomen in artikel I.‧ van bijlage I
Description and drawings/photographs of the shapes and constituent materials of the part of the body forming the engine compartment and the part of the passenger compartment nearest to itBeschrijving en tekeningen/foto's van de vormen en samenstellende materialen van het gedeelte van de carrosserie bestaande uit de motorruimte en het aangrenzende gedeelte van het interieur
This is one of the reasons why, in my own constituency of the South-East of England, I am very reluctant indeed to support a third runway at Heathrow when we could have a better structure for Kent in a new airport on the Thames Estuary.Dit is een van de redenen waarom ik in mijn eigen kiesdistrict in Zuidoost-Engeland huiverig ben om een derde startbaan op Heathrow te steunen. Wij zouden namelijk ook kunnen kiezen voor een betere infrastructuur in Kent, in de vorm van een nieuwe luchthaven aan de monding van de Theems.
Where test substances are administered to animals in their diet the nutritional value may be reduced by interaction between the substance and a dietary constituentIndien chemische stoffen worden toegediend aan de dieren via de voeding, kan de voedingswaarde door interactie tussen de stof en een bestanddeel van de voeding verminderd worden
Interoperability constituentsInteroperabiliteitsonderdelen
For further assessment procedures of any constituent of the infrastructure subsystem, having properties which differ from those described in Annex A, but having satisfied initially the verification procedure of an infrastructure subsystem, and where application in the new subsystem is made with identical interfaces as for the initial application, the manufacturer or his authorised representative established within the Community may choose eitherVoor wat betreft de op een later tijdstip uit te voeren beoordeling van onderdelen van het subsysteem
Furthermore, a variant protocol may be used when examining certain specific animal constituents such as plasma or bones in tallow (see also point ‧), provided that these analyses are made in addition to the analyses foreseen in the coordinated inspection programmeOok kan een afwijkend protocol worden gebruikt bij het onderzoek van bepaalde specifieke dierlijke bestanddelen zoals plasma of bot in talg (zie ook punt ‧), mits die analyses worden uitgevoerd naast de in het gecoördineerde inspectieprogramma voorgeschreven analyses
The phases for the application of the conformity and suitability for use assessment procedures for the interoperability constituents as defined in Section ‧ of this TSI are indicated in Annex Q, Table Q.‧ to this TSIDe fasen voor de toepassing van de procedures voor beoordeling van de overeenstemming en de geschiktheid voor gebruik van de interoperabiliteitsonderdelen als omschreven in artikel ‧ van deze TSI worden omschreven in tabel Q.‧ van bijlage Q bij deze TSI
On Friday in my constituency I will visit a major charity called Childline.Vrijdag zal ik in mijn kiesdistrict een grote charitatieve instelling bezoeken die Childline heet.
the set-up of additional interoperability constituents on the ETCS on-board and tracksideDe ontwikkeling van aanvullende interoperabiliteitsonderdelen in trein- en baanapparatuur voor ETCS
This module describes that part of the procedure whereby the manufacturer or his authorised representative established within the Community ensures and declares that the interoperability constituent concerned is in conformity with the type as described in the type-examination certificate and satisfies the requirements of the TSI that apply to itIn deze moduul wordt de procedure beschreven waarmee de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde waarborgt en verklaart dat het betreffende interoperabiliteitsonderdeel overeenstemt met het type dat in het certificaat van typegoedkeuring beschreven is en voldoet aan de daarop van toepassing zijnde eisen van de TSI
Under Article ‧ of the Act concerning the election of representatives of the European Parliament by direct universal suffrage, Parliament established that this office was incompatible with that of Member of the European Parliament, and that the mandates of the Members concerned had been incompatible with that of Member of the European Parliament since ‧.‧.‧, the date of the constituent sitting of the French National AssemblyHet Parlement neemt ter kennis dat deze functie overeenkomstig artikel ‧, lid ‧ van de Akte betreffende verkiezing van de leden in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen niet verenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement en dat deze leden zich bijgevolg in een positie van onverenigbaarheid van mandaten bevinden met ingang van ‧.‧.‧, datum van de constituerende vergadering van de Franse Nationale Vergadering
structure of the subsystem, including, in particular, civil-engineering activities, constituent assembly, final adjustmentde structuur van het subsysteem en met name de uitvoering van civieltechnische werken, de montage van onderdelen en de afregeling van het geheel
The EATMN, its systems and their constituents and associated procedures shall meet essential requirementsHet Europees netwerk voor luchtverkeersbeveiliging, de systemen, de onderdelen ervan en bijbehorende procedures moeten voldoen aan toepasselijke essentiële eisen
With regard to the presence of constituents derived from terrestrial animalsWat betreft de aanwezigheid van bestanddelen afkomstig van landdieren
It presumes compliance with these requirements if the manufacturer implements a quality system for design, production, final product inspection and testing in respect of the Standard EN/ISO ‧-‧, which takes into consideration the specificity of the interoperability constituent for which it is implementedDe instantie gaat er van uit dat aan deze eisen voldaan is wanneer aanvrager gebruik maakt van een kwaliteitsborgingsysteem voor het ontwerp, de fabricage en de inspectie en beproeving van gereed product volgens EN/ISO ‧- ‧ dat rekening houdt met de specificiteit van het betreffende interoperabiliteitsonderdeel waarop het van toepassing is
In my constituency there was talk, with the advent of Power8, first of 1 200 job losses, then of 700, then of job losses solely amongst temporary workers and now we hear that Airbus actually wants to start hiring again!Toen het reorganisatieplan Power8 bekend werd gemaakt was er in mijn kiesdistrict eerst sprake van 1 200 ontslagen, toen van 700, daarna van ontslagen enkel onder uitzendkrachten en nu horen we weer dat Airbus juist personeel wil gaan werven.
all the relevant descriptions met by the interoperability constituent and, in particular, its conditions of usealle relevante beschrijvingen waaraan het interoperabiliteitsdeel beantwoordt en met name de gebruiksvoorwaarden
The second aspect which has recently become apparent, and which could pose a risk, although the risk may have abated somewhat at present, is the large number of electoral constituencies outside Ukraine.Een ander nieuw en potentieel gevaarlijk element dat naar voren is gekomen, al is het gevaar momenteel wellicht enigszins geweken, zijn de vele kiesdistricten buiten het territorium van Oekraïne.
We are in a very difficult situation because Air France operates a complete monopoly to the United Kingdom and it would be a very regrettable situation if British MEPs were prevented from voting and representing their constituencies here through an administrative hiccup with an airline.We zitten in een zeer lastig parket omdat Air France een volledig monopolie heeft naar het Verenigd Koninkrijk en het zou toch wel erg jammer zijn als Britse parlementsleden gewoon de mogelijkheid wordt ontnomen om te stemmen en hun kiesdistrict te vertegenwoordigen ten gevolge van een administratief probleem met een luchtvaartmaatschappij.
In my own constituency of Yorkshire there is a small village that is now linked with a small village in Norway by the largest undersea gas pipeline across and through the North Sea.In mijn eigen kiesdistrict Yorkshire is een klein dorp dat nu is verbonden met een klein dorp in Noorwegen door de grootste onderzeese gaspijpleiding over en door de Noordzee.
Showing page 1. Found 5391 sentences matching phrase "constituent".Found in 2.646 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.