Translations into Dutch:

 • vetzuur   
  (Noun  n)
   
  acid
   
  een keten van ten minste twee koolstofatomen en een carboxylgroep
   
  Ieder van de grote groep organische zuren, vooral gevonden in dierlijke of plantaardige vetten en oliën.
   
  Any of a large group of organic acids, especially those found in animal and vegetable fats and oils.

Other meanings:

 
(chemistry) Any of a class of aliphatic carboxylic acids, of general formula C <sub>n</sub> H <sub>2n+1</sub> COOH, that occur combined with glycerol as animal or vegetable oils and fats. Only those with an even number of carbon atoms are normally found in natural fats.

Similar phrases in dictionary English Dutch. (1)

polyunsaturated fatty acidmeervoudig onverzadigde vetzuren

    Show declension

Example sentences with "fatty acid", translation memory

add example
Fatty acid methylesterVetzuurmethylester
°C) (‧.‧), elute the soap fatty acids out of the KAT columnde zeep-vetzuren uit de KAT-kolom
Muscle fat content and fatty acid compositionVetgehalte en vetzuurgehalte spieren
There is a wide range of nutrients and other substances including, but not limited to, vitamins, minerals including trace elements, amino acids, essential fatty acids, fibre, various plants and herbal extracts with a nutritional or physiological effect that might be present in a food and be the subject of a claimIn een levensmiddel kunnen allerlei nutriënten en andere stoffen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vitaminen, mineralen met inbegrip van spoorelementen, aminozuren, essentiële vetzuren, voedingsvezels, diverse planten- en kruidenextracten, met een nutritioneel of fysiologisch effect aanwezig zijn waarvoor een claim kan worden gedaan
It has been scientifically proven that these more natural systems of production and methods of feeding the cattle improve the nutritional qualities of the milk by increasing the CLA (conjugated linoleic acid) content and the omega-‧ fatty acid content of its lipid profile, since the more herbage the cows eat, the more the content of these dietetically beneficial fats increases, influencing the qualities of the cheeseHet is wetenschappelijk bewezen dat deze natuurlijkere productiesystemen en veevoedermethoden resulteren in een verbetering van de voedingswaarde van de melk, dankzij een verhoogde aanwezigheid van geconjugeerd linolzuur (CLA) en omega-‧ vetzuren in het lipideprofiel, omdat naarmate de dieren meer groenvoer eten het gehalte van deze diëtetisch wenselijke vetten stijgt, wat op zijn beurt weer zijn positieve invloed heeft op de eigenschappen van de uit deze melk bereide kazen
It is a fatty acid, decomposed and utilised in the body, and physiologically inertHet is een vetzuur, dat in het lichaam afgebroken wordt en gebruikt wordt, en het is fysiologisch inert
Fatty acid profiling (FAPMaken van vetzuurprofiel (FAP
Amides of linear fatty acids, saturated or unsaturated, with an even number of carbon atoms from ‧ to ‧ inclusive and also the amides of behenic and ricinoleic acidsAmiden van vetzuren, onvertakte, verzadigde of onverzadigde, met een even aantal koolstofatomen, C‧-C‧, inclusief de amiden van beheenzuur en ricinolzuur
fatty acids composition and nutritional value of sunflower oilde vetzuursamenstelling en de voedingswaarde van zonnebloemolie
We decided that we shall call for censorship of advertising, that we want to ban artificial trans-fatty acids but intend at the same time to indicate TFA content on food labels, that our waistline will be officially measured in future and that the salt content in food will be monitored, which is tantamount to demanding intervention in food recipes.We hebben besloten dat we zullen oproepen tot censuur op reclames, dat we kunstmatige transvetzuren willen verbieden, maar tegelijkertijd van plan zijn om ze op voedseletiketten te vermelden, dat onze tailleomvang in de toekomst officieel wordt opgemeten, dat het zoutgehalte in voedsel in de gaten gehouden zal worden, wat neerkomt op een ingreep in de recepten van levensmiddelen.
in writing. - I am voting for this resolution to reject the health claim that adding the natural fatty acid DHA to baby food contributes to the normal visual development of infants for a number of reasons.schriftelijk. - (EN) Ik stem om een aantal redenen voor deze resolutie om de gezondheidsclaim dat toevoeging van het natuurlijke vetzuur DHA aan zuigelingenvoeding bijdraagt aan de normale visuele van zuigelingen te verwerpen.
a content in ‧-glyceryl monopalmitate not more than ‧,‧ % if palmitic acid is not more than ‧ % of the total content in fatty acidsgehalte aan ‧-glycerylmonopalmitaat van niet meer dan ‧,‧ % indien het gehalte aan palmitinezuur hoger is dan ‧ % van het totale gehalte aan vetzuren
Purity criteria apply to the additive free of sodium, potassium and calcium salts of fatty acids, however, these substances may be present up to a maximum level of ‧ % (expressed as sodium oleateDe zuiverheidscriteria zijn van toepassing op het additief zonder natrium-, kalium- of calciumzouten van vetzuren; deze bestanddelen mogen echter tot ten hoogste ‧ % voorkomen (uitgedrukt als natriumoleaat
Saturated fatty acids are at least as harmful as trans-fatty acids.Die verzadigde vetzuren zijn minstens zo schadelijk als transvetzuren.
The levels of oleic acid are medium to high, those of linolic acid are high and the ratio of unsaturated/saturated fatty acids is highDe gehalten aan oliezuur zijn gemiddeld tot hoog, de gehalten aan linolzuur hoog en de verhouding onverzadigde/verzadigde vetzuren is hoog
Phytosterols and phytostanols are sterols and stanols that are extracted from plants and may be presented as free sterols and stanols or esterified with food grade fatty acidsFytosterolen en fytostanolen zijn sterolen, respectievelijk stanolen, die uit planten zijn geëxtraheerd en als vrije sterolen en stanolen of veresterd met vetzuren van levensmiddelenkwaliteit kunnen worden aangeboden
Composition of fatty acidsVetzuursamenstelling
I want to mention here that DHA is an omega 3 fatty acid which is present in breast milk and has a positive effect on children's eyesight.Ik wil u eraan herinneren dat DHA een omega-3-vetzuur is, dat aanwezig is in moedermelk en een positief effect heeft op de visuele ontwikkeling van zuigelingen.
the high levels of linolenic fatty acid (Cde hoge gehaltes aan linoleenzuur (C
Esters of polyoxyethylene (‧ to ‧ oxyethylene groups) with linear fatty acids, saturated or unsaturated, with an even number of carbon atoms from ‧ to ‧ inclusiveVetzuren, onvertakte, verzadigde of onverzadigde, met een even aantal koolstofatomen, C‧-C‧, veresterd met polyetheenoxide (‧ etheenoxidegroepen
I have therefore tabled amendments to limit the quantity of saturated fatty acids as well and at the same time I suggest that we do not call for a ban on trans-fatty acids, as indicated now in paragraph 32 of the report.Ik heb daarom amendementen ingediend om ook de hoeveelheid verzadigde vetzuren te beperken en tegelijkertijd stel ik voor om niet op te roepen tot een verbod op transvetzuren, zoals nu in artikel 32 van het verslag wordt gesteld.
Using ‧ ml ethanol/CO‧ solution at ‧ °C (‧.‧.‧), elute the soap fatty acids out of the KAT columnElueer met ‧ ml ethanol/CO‧-oplossing bij ‧ °C (‧.‧.‧) de zeep-vetzuren uit de KAT-kolom
For the purposes of determining the milk fat content, a method based on extraction with light petroleum, preceded by hydrolysis with hydrochloric acid and followed by gas chromatography of the methyl esters of the fatty acids, shall be usedHet melkvetgehalte wordt bepaald volgens een methode die gebruik maakt van extractie met petroleumether, voorafgegaan door hydrolyse met chloorwaterstofzuur en gevolgd door gaschromatografie van de methylesters van de vetzuren
On average the total intake of saturated fatty acids is considerably higher than the World Health Organisation recommends.De mens krijgt gemiddeld fors meer verzadigde vetzuren binnen dan de Wereldgezondheidsorganisatie bij norm aanbeveelt.
Showing page 1. Found 5332 sentences matching phrase "fatty acid".Found in 3.52 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.