Translations into Dutch:

 • vetzuur   
  (Noun  n)
   
  acid
   
  een keten van ten minste twee koolstofatomen en een carboxylgroep
   
  Ieder van de grote groep organische zuren, vooral gevonden in dierlijke of plantaardige vetten en oliën.
   
  Any of a large group of organic acids, especially those found in animal and vegetable fats and oils.

Other meanings:

 
(chemistry) Any of a class of aliphatic carboxylic acids, of general formula C <sub>n</sub> H <sub>2n+1</sub> COOH, that occur combined with glycerol as animal or vegetable oils and fats. Only those with an even number of carbon atoms are normally found in natural fats.

Similar phrases in dictionary English Dutch. (1)

polyunsaturated fatty acidmeervoudig onverzadigde vetzuren

    Show declension

Example sentences with "fatty acid", translation memory

add example
A claim that a food is low in saturated fat, and any claim likely to have the same meaning for the consumer, may only be made if the sum of saturated fatty acids and trans-fatty acids in the product does not exceed ‧,‧ g per ‧ g for solids or ‧,‧ g/‧ ml for liquids and in either case the sum of saturated fatty acids and trans-fatty acids must not provide more than ‧ % of energyDe claim dat een levensmiddel arm aan verzadigde vetten is en elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk dezelfde betekenis zal hebben, is alleen toegestaan als de som van de verzadigde vetzuren en de transvetzuren in het product niet groter is dan ‧,‧ g/‧ g voor vaste stoffen of ‧,‧ g/‧ ml voor vloeistoffen, en op voorwaarde dat maximaal ‧ % van de energetische waarde afkomstig is van de som van de verzadigde vetzuren en de transvetzuren
It has a good fatty acids composition: it contains around ‧ % saturated fatty acids, around ‧ % monounsaturated fatty acids and around ‧ % polyunsaturated fatty acidsDe olie heeft een gunstige vetzuursamenstelling: Ze bevat ongeveer ‧ % verzadigde, ongeveer ‧ % enkelvoudig onverzadigde en ongeveer ‧ % meervoudig onverzadigde vetzuren
A claim that a food is low in saturated fat, and any claim likely to have the same meaning for the consumer, may only be made if the sum of saturated fatty acids and trans-fatty acids in the product does not exceed ‧,‧ g per‧ g for solids or ‧,‧ g/‧ ml for liquids and in either case the sum of saturated fatty acids and trans-fatty acids must not provide more than ‧ % of energyDe claim dat een levensmiddel arm aan verzadigde vetten is, en elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk dezelfde betekenis zal hebben, is alleen toegestaan als de som van de verzadigde vetzuren en de transvetzuren in het product niet groter is dan ‧,‧ g/‧ g voor vaste stoffen of ‧,‧ g/‧ ml voor vloeistoffen, en op voorwaarde dat maximaal ‧ % van de energetische waarde afkomstig is van de som van de verzadigde vetzuren en de transvetzuren
Following the opinion of the Authority on essential fatty acids and in particular α-linolenic acid (ALA) and linoleic acid (LA) and normal growth and development of children (Question No EFSA-Q-‧-‧), the Commission, authorised the health claim Essential fatty acids are needed for normal growth and development of children in Regulation (EC) No ‧/‧ with the specific conditions of use of Information to the consumer that the beneficial effect is obtained with a daily intake of ‧ % of total energy for linoleic acid and ‧,‧ % of total energy for α-linolenic acidNaar aanleiding van het advies van de Autoriteit over essentiële vetzuren en met name alfa-linoleenzuur (ALA) en linolzuur (LA) en een normale groei en ontwikkeling van kinderen (vraag nr. EFSA-Q-‧-‧), heeft de Commissie bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ een vergunning verleend voor de gezondheidsclaim Essentiële vetzuren zijn nodig voor een normale groei en ontwikkeling van kinderen, met de specifieke gebruiksvoorwaarde Informatie voor de consument dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van ‧ % van de totale energie voor linolzuur en ‧,‧ % van de totale energie voor alfa-linoleenzuur
Concerning the claims Source of omega-‧ fatty acids and High in omega-‧ fatty acids, the conditions of use should distinguish between the two types of omega-‧ fatty acids, which have different physiological roles and for which different levels of consumption are recommendedMet betrekking tot de claims bron van omega-‧-vetzuren en rijk aan omega-‧-vetzuren moeten de gebruiksvoorwaarden een onderscheid maken tussen de twee soorten omega-‧-vetzuren, die een verschillende fysiologische rol spelen en waarvoor verschillende consumptieniveaus worden aanbevolen
Stresses that the present state of scientific knowledge shows us that an excessive consumption of trans-fatty acids (over ‧ % of total energy intake) is linked to significantly higher cardiovascular risks; deeply regrets, therefore, that only a few European governments to date have acted to reduce European consumers’ cumulative exposure to the artificial trans-fatty acids and saturated fatty acids that are present in numerous processed products of low nutritional valuebenadrukt dat een buitensporige consumptie van transvetzuren (meer dan ‧ % van de totale energie-inname) volgens de huidige stand van de wetenschap verbonden is met duidelijk hogere cardiovasculaire risico's; betreurt het derhalve ten zeerste dat tot dusver slechts enkele Europese regeringen maatregelen hebben getroffen ter vermindering van de cumulatieve blootstelling van de Europese burgers aan kunstmatige transvetzuren en verzadigde vetzuren, die in tal van verwerkte producten met een lage voedingswaarde voorkomen
g of polyunsaturated fatty acids expressed as linoleic acid but in no case less than ‧ mg per ‧ available kJ-‧/g of polyunsaturated fatty acids expressed as linoleic acid but in no case less than ‧ mg per ‧ available kcalg meervoudig onverzadigde vetzuren, uitgedrukt als linolzuur, maar in geen geval minder dan ‧ mg per ‧ beschikbare kJ-‧/g meervoudige onverzadigde vetzuren, uitgedrukt als linolzuur, maar in geen geval minder dan ‧ mg per ‧ beschikbare kcal
The oil produced in the territory of Seggiano PDO and deriving from the Olivastra Seggianese variety has higher content of unsaturated fatty acids (palmitoleic acid, oleic acid, linoleic acid, linolenic acid, eicosenoic acid) and more stearic acid as compared to oils produced in the rest of the provinceDe olijfolie die in het productiegebied waarvoor de BOB geldt, wordt vervaardigd en uit de cultivar Olivastra Seggianese wordt gewonnen, heeft een hoger gehalte aan onverzadigde vetzuren (palmitoleïnezuur, oliezuur, linolzuur en eicosaanzuur) en aan stearinezuur dan andere uit de rest van de streek afkomstige producten
Fatty acid composition as percentage of total fatty acidsVetzuurgehalte in gewichtsprocent van het totale gehalte aan vetzuren
According to the UK Food Standards Agency for instance, a ban on trans-fatty acids in fact leads to a concentration of saturated fatty acids.Een verbod op transvetzuren leidt namelijk tot een toename van de concentratie verzadigde vetzuren, volgens onder meer het UK Food Standard Agency.
Although the results of scientific research vary, most research shows that the trans- fatty acids naturally found in foodstuffs and artificially added industrial trans-fatty acids present an equal risk.Ofschoon diverse wetenschappelijke onderzoeken verschillende uitkomsten hebben wijst de meerderheid van de onderzoeken uit dat er geen verschil bestaat in risico's tussen van nature in voedsel aanwezige transvetzuren en kunstmatig toegevoegde industriële transvetzuren.
the quantities of certain nutrients and other substances contained in the food, such as fat, saturated fatty acids, trans-fatty acids, sugars and salt/sodiumde hoeveelheden van bepaalde nutriënten en andere stoffen die het betreffende levensmiddel bevat, zoals vet, verzadigde vetzuren, transvetzuren, suikers en zout/natrium
The product concerned by the possible circumvention is fatty-acid mono-alkyl esters and/or paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, commonly known as biodiesel, in pure form or in a blend containing by weight more than ‧ % of fatty-acid mono-alkyl esters and/or paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, currently falling within CN codes ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ‧, ex‧, and originating in the United States of America (the product concernedBij het bij de mogelijke ontwijking betrokken product gaat het om door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als biodiesel, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan ‧ gewichtspercenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, thans vallende onder de GN-codes ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ‧ en ex‧, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (het betrokken product
We have to ensure that we do not have a trade-off between trans-fatty acids and saturated fatty acids, with consumer health not being improved at all as a result.Wij moeten voorkomen dat wij een trade-off krijgen tussen transvetzuren en verzadigde vetzuren en de gezondheid van de consument daardoor geen enkele verbetering ondervindt.
Ratio of monounsaturated fatty acids to polyunsaturated fatty acids: maximum: ‧,‧; minimumVerhouding enkelvoudig en meervoudig onverzadigde vetzuren: maximaal: ‧,‧; minimaal
if imports into the Union of fatty-acid mono-alkyl esters and/or paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, commonly known as biodiesel, in pure form or in a blend containing by weight more than ‧ % of fatty-acid mono-alkyl esters and/or paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, consigned from Canada and Singapore, whether declared as originating in Canada and Singapore or not, and currently falling within CN codes ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧) and ex‧ (TARIC code ‧) are circumventing the measures imposed by Council Regulation (EC) No ‧/‧ andof bij de invoer in de Unie van door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als biodiesel, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan ‧ gewichtspercenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, verzonden vanuit Canada en Singapore, ongeacht of deze als van oorsprong uit Canada en Singapore is aangegeven, thans vallende onder de GN-codes ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧) en ex‧ (TARIC code ‧) de bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad ingestelde maatregelen worden ontweken, en
Specific mention may be made of its high antioxidant content (so-called minor compounds, which make up around ‧ % of its composition), polyphenols accounting for up to ‧ mg per litre and a preponderance (around ‧ %-‧ %) of unsaturated fatty acids as compared to saturated fatty acidsAndere specifieke kenmerken- een polyfenolgehalte dat tot ‧ mg per liter kan bedragen en een overwicht (ongeveer ‧ % à ‧ %) aan onverzadigde ten opzichte van verzadigde vetzuren- vervolledigen het beeld van de samenstelling van deze olie
transesterification or hydrolysis at not less than ‧ °C for not less than ‧ minutes under pressure (glycerol, fatty acids and fatty acid esters production); orverestering of hydrolyse bij ten minste ‧ °C gedurende ten minste ‧ minuten onder druk (vervaardiging van glycerol, vetzuren en vetzuuresters), of
if imports into the Union of fatty-acid mono-alkyl esters and/or paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, commonly known as biodiesel, in pure form or in a blend containing by weight more than ‧ % of fatty-acid mono-alkyl esters and/or paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, consigned from Canada and Singapore, whether declared as originating in Canada and Singapore or not, and currently falling within CN codes ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧) and ex‧ (TARIC code ‧) are circumventing the measures imposed by Council Regulation (EC) No ‧/‧; andof bij de invoer in de Unie van door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als biodiesel, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan ‧ gewichtspercenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, verzonden vanuit Canada en Singapore, ongeacht of deze als van oorsprong uit Canada en Singapore is aangegeven, thans vallende onder de GN-codes ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧) en ex‧ (TARIC code ‧) de bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad ingestelde maatregelen worden ontweken, en
In-depth studies conducted on the characteristics of this olive oil have shown that there is a need to revise some of its parameters, namely: Delta K, triglicerides LLL, OLLn, PLLn, OLL, PLL, POL, POO, OOO, PPO; fatty acids C‧:‧, C‧:‧, C‧:‧, C‧:‧, C‧:‧, C‧:‧, C‧:‧ and C‧:‧; trans fatty acids, cholesterol, Campestanol and Delta ‧- StigmasterolNa diepgaande onderzoeken naar de kenmerken van deze olijfolie is het noodzakelijk gebleken bepaalde parameters te corrigeren, met name Delta K, Triglyceriden LLL, OLLn, PLLn, OLL, PLL, POL, POO, OOO, PPO; vetzuren C‧:‧, C‧:‧, C‧:‧, C‧:‧, C‧:‧, C‧:‧, C‧:‧ en C‧:‧; transvetzuren, Cholesterol, Campestanol en Delta ‧- Stigmasterol
Therefore, taking into account the scientific opinion from the Authority and in order to set appropriate conditions of use for the health claims related to the effects of fatty acids, it is necessary to amend the conditions of use set for the authorised health claim related to the effects of essential fatty acids on normal growth and development of childrenEr moet rekening worden gehouden met het wetenschappelijk advies van de Autoriteit en er moeten passende gebruiksvoorwaarden voor gezondheidsclaims betreffende de effecten van vetzuren worden vastgesteld; daarom moeten de gebruiksvoorwaarden voor de toegestane gezondheidsclaim betreffende de effecten van essentiële vetzuren op een normale groei en ontwikkeling van kinderen worden gewijzigd
on behalf of the IND/DEM Group. - (NL) Mr President, trans-fatty acids are not the healthiest fatty acids.namens de IND/DEM-Fractie. - Voorzitter, transvetzuren zijn niet de meest gezonde vetzuren die er bestaan.
Showing page 1. Found 5332 sentences matching phrase "fatty acid".Found in 6.537 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.