Translations into Dutch:

  • fiscale printer   
     
    A printer with security features for tax authorities to confirm the taxes collected by the retailer.

Example sentences with "fiscal printer", translation memory

add example
Final time is the period of time from the last job being initiated to the start of the lowest power mode (Auto-off for copiers, digital duplicators and MFDs without print capability; and sleep for printers, digital duplicators and MFDs with print capability, and fax machines) minus the ‧-minute job interval timeDe eindtijd is de tijd van de aanvang van de laatste taak tot de aanvang van de laagste energiestand (auto-off voor kopieerapparaten, digitale stencilapparaten en multifunctionele apparaten zonder printmogelijkheid, de slaapstand voor printers, digitale stencilapparaten en multifunctionele apparaten met printmogelijkheid, en faxapparaten) minus de taakintervaltijd van ‧ minuten
Printers and MFDs that are capable of being network-connected as-shipped must be connected to a networkPrinters en MFA’s die bij levering over een netwerkaansluiting beschikken, moeten op een netwerk worden aangesloten
For all standard-sized printers above ‧ ppm in which a duplexing unit is installed, it is recommended that Energy Star Program Participant educate its customers about using their printers with duplex set as the default printing modeVoor alle standaardformaatprinters met een capaciteit van meer dan ‧ ppm die over een duplexeenheid beschikken, wordt aanbevolen dat de deelnemer aan het Energy Star-programma zijn klanten voorlicht over het gebruik van hun printer met de duplexstand als verstekinstelling
The forms shall bear the name and address of the printer or a mark by which the printer can be identifiedDe formulieren zijn voorzien van naam en adres van de drukker of van een merkteken aan de hand waarvan deze kan worden geïdentificeerd
To produce rasterized bitmaps from & PostScript; input, the concept of filters is used by & ghostscript;. There are many different filters in & ghostscript;, some of them specialized for a certain model of printer. & ghostscript; filterspecializedin devices have often been developed without the consent or support of the manufacturer concerned. Without access to the specifications and documentation, it was a very painstaking process to reverse engineer protocols and data formatsVoor het aanmaken van rasterbitmaps uit & PostScript;-invoer gebruikt & ghostscript; het concept filters. Er bestaan veel verschillende filters voor & ghostscript;, sommige zijn gespecialiseerd in een bepaald printermodel. & ghostscript;-filters die gespecialiseerd zijn in bepaalde apparaten werden vaak ontwikkeld zonder toestemming of hulp van de fabrikant. Zonder toegang tot de specificaties en documentatie was het een zeer langdurig proces om de protocollen en gegevensformaten van het apparaat uit te vinden
The specified printer or the default printer could not be foundDe opgegeven printer of de standaardprinter kon niet worden gevonden
In this regard, it is noted that given the small quantities of Chinese CFP used by printers (who still source the majority of the CFP needed from Union producers) the direct impact of any duty was considered negligibleEr zij in dit verband op gewezen dat gezien de geringe hoeveelheden Chinees gestreken fijn papier die door de drukkers worden gebruikt (het grootste deel van het benodigde gestreken fijn papier wordt nog steeds geleverd door de producenten in de Unie) het rechtstreekse effect van eventuele rechten waarschijnlijk te verwaarlozen zal zijn
Max jobs per printer (MaxJobsPerPrinter) The MaxJobsPerPrinter directive controls the maximum number of active jobs that are allowed for each printer or class. Once a printer or class reaches the limit, new jobs will be rejected until one of the active jobs is completed, stopped, aborted, or canceled. Setting the maximum to ‧ disables this functionality. Default is ‧ (no limitprinter (MaxJobsPerPrinter) De richtlijn MaxJobsPerPrinter bepaalt het maximum aantal actieve taken per printer of-klasse. Zodra een printer of-klasse dit limiet bereikt wordt een nieuwe taak geweigerd. Pas als een van de actieve taken is voltooid, gestopt, afgebroken of geannuleerd worden nieuwe taken weer geaccepteerd. Door het maximum op ‧ te zetten schakelt u deze functie uit. Standaard is ‧ (geen limiet). Do not translate the keyword between brackets (e.g. ServerName, ServerAdmin, etc
Energy Star Compliance can be applied to nearly any electrical device. This module, however, does not spin down hard drives, does not shutdown printers, & etc; These settings only affect the behavior of your monitorcompliance kan worden toegepast op bijna elk electrisch apparaat. Deze module zet de harde schijven niet stil, zet de printers niet uit, & etc; Deze instellingen beinvloeden alleen het gedrag van uw monitor
Setting Up a PrinterEen printer installeren
The & kdeprint; module for & CUPS; also lets you fully administer the print subsystem, just like kups did before. It can start, stop and configure your & CUPS; daemon. It can also start, stop, add and delete printers (ie; printer queues) and printer instances. Printer instances are printer queues that point to the same physical output device but with a different default setting of print optionsMet de & CUPS;-module van & kdeprint; kunt u het afdruksubsysteem ook volledig besturen, net als met kups hiervoor mogelijk was. U kunt uw & CUPS;-daemon starten, stoppen en instellen. U kunt ook printers (d.w.z. printerwachtrijen) en printerinstanties starten, stoppen, toevoegen en verwijderen. Printerinstanties zijn printerwachtrijen die naar fysiek dezelfde printer verwijzen maar met verschillende standaardinstellingen of afdrukopties
Special PrintersSpeciale printers
the purchase, hire, leasing, maintenance and repair of furniture and equipment, in particular audiovisual, archive, printing, library, interpretation and specialised office equipment (photocopiers, reader-printers, fax machines, etc.) as well as the acquisition of documentation and supplies related to this equipmentaankoop, huur, leasing, onderhoud en reparatie van meubilair en uitrusting, met name audiovisuele apparatuur, uitrusting voor archieven, reprografische diensten, bibliotheken en tolkendiensten, en gespecialiseerde kantooruitrusting (fotokopieerapparaten, aflees- en reproductieapparaten, faxtoestellen enz.), alsmede de aanschaf van documentatie en benodigdheden in verband met genoemde uitrusting
On ‧ February ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which Ricoh Company Ltd. (Ricoh, Japan) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the printer business of International Business Machines Corporation (IBM, USA) by way of purchase of sharesOp ‧ februari ‧ ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad waarin wordt meegedeeld dat de onderneming Ricoh Company Ltd. (Ricoh, Japan) in de zin van artikel ‧, lid ‧), sub b), van genoemde verordening volledig zeggenschap verkrijgt over de printerafdeling van International Business Machines Corporation (IBM, VS) door de aankoop van aandelen
Ticket printersKaartjesdrukmachines
A printer tool for KDEEen printerhulpprogramma voor KDE
TEC test procedure- Printers, digital duplicators and MFDs with print capability, and fax machinesTEC-procedure- Printers, digitale stencilapparaten en multifunctionele apparaten (MFA’s) met printmogelijkheid, en faxmachines
Send To PrinterNaar printer sturen
Why do I get Unable to connect to SAMBA host: Success with my printer shares from & Windows; accessed via Samba?Waarom krijg ik de fout Unable to connect to SAMBA host: Success wanneer ik vanuit & Windows; wil afdrukken via Samba?
the purchase, hire or leasing of equipment for the reproduction of information on paper, such as printers and scannersaankoop, huur of huurkoop van apparatuur voor de weergave van informatie op papier, zoals printers en scanners
Printers and plottersPrinters en plotters
Printer ink, food coloring, coffeeInkt, kleurstof, koffie
Subject: Printer cartridgesBetreft: Inktpatronen voor printers
In mid-May ‧, in the course of a meeting with the assistant attorney-general at the US Justice Department, Mr James, Commissioner Monti indicated that the European Commission would be launching an investigation into the high prices for ink cartridges sold for use with printersMidden mei ‧ liet Commissaris Monti, in de marge van een ontmoeting met de Amerikaanse onderminister van Justitie James, verstaan dat de Europese Commissie een onderzoek zou opstarten naar de dure inktpatronen die te koop worden aangeboden bij printers
Showing page 1. Found 6481 sentences matching phrase "fiscal printer".Found in 5.493 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.