Translations into Dutch:

  • fiscale printer   
     
    A printer with security features for tax authorities to confirm the taxes collected by the retailer.

Example sentences with "fiscal printer", translation memory

add example
So how does this work? If a client wants to know about and select printer-specific options, it sends a request (called CUPS-get-ppd) to the server. The server tells the client all about all printer-specific options, as read from the server side & PPD;. The user on the client side can see the options and select the required ones. He then sends the print file, usually unfiltered raw & PostScript;, spiced up with the printer-options to the printer server, using & IPP; as the transport protocol. All further processing, especially the filtering to generate the final format for the target printer, is then done by the server. The server has the necessary programs (drivers or filters) to do thisHoe kan dat? Wanneer een cliënt wil weten welke printer-specifieke opties er bestaan, verzendt deze een aanvraag (genaamd CUPS-get-ppd) naar de server. De server laat de cliënt alle printer-specifieke opties weten door ze te lezen uit het & PPD;-bestand op de server. De gebruiker van de cliënt kan vervolgens de opties zien en selecteert degene die hij/zij nodig heeft. Deze verzendt het af te drukken bestand, meestal ongefilterde rauwe & PostScript;, inclusief de printeropties naar de afdrukserver via & IPP; als transportprotocol. De verdere verwerking, vooral het filteren om het uiteindelijke formaat te verkrijgen, wordt uitgevoerd door de server. De server heeft de nodige programma's (stuurprogramma's of filters) tot zijn beschikking om dit te doen
Raw printer queues are those which do n't touch the print file to transform it to a different file format. You need this for example when printing from & Windows; clients via Samba through a & CUPS; server to a PCL printer: in this case the & Windows; side printer driver would generate the finished print file format for the target printer and filtering it through & CUPS; filters would only harm the purpose. Under certain circumstances (if you want to make sure that the file goes to the printer unfiltered by & CUPS;) the lpadmin without a & PPD; comes in handyRauwe printerwachtrijen gebruiken het afdrukbestand niet om het over te zetten naar een ander bestandsformaat. Dat is bijvoorbeeld nodig wanneer u vanaf & Windows;-cliënten via Samba met & CUPS; afdrukt naar een PCL-printer; in dit geval zorgt het stuurprogramma van de printer vanaf de kant van & Windows; zelf voor het juiste bestandsformaat dat de printer kan lezen, als dit bestand gefilterd wordt door & CUPS; zou het eindresultaat juist slechter worden. Onder bepaalde omstandigheden (als u ervoor wilt zorgen dat het bestand niet-gefilterd door & CUPS; wordt doorgestuurd naar de printer) kan lpadmin zonder & PPD; handig zijn
The & kdeprint; module for & CUPS; also lets you fully administer the print subsystem, just like kups did before. It can start, stop and configure your & CUPS; daemon. It can also start, stop, add and delete printers (ie; printer queues) and printer instances. Printer instances are printer queues that point to the same physical output device but with a different default setting of print optionsMet de & CUPS;-module van & kdeprint; kunt u het afdruksubsysteem ook volledig besturen, net als met kups hiervoor mogelijk was. U kunt uw & CUPS;-daemon starten, stoppen en instellen. U kunt ook printers (d.w.z. printerwachtrijen) en printerinstanties starten, stoppen, toevoegen en verwijderen. Printerinstanties zijn printerwachtrijen die naar fysiek dezelfde printer verwijzen maar met verschillende standaardinstellingen of afdrukopties
See the man page for the lpoptions command. You may investigate a & CUPS;-enabled box about any option of its available printers. There is no need to have the printer installed locally. As long as the printer is available locally (through the & CUPS; printer browsing feature), it will also work remoteZie de man-pagina voor het commando lpoptions. U kunt een systeem met & CUPS; onderzoeken op elk mogelijk onderdeel over diens beschikbare printers. Het is niet nodig om lokaal een printer geïnstalleerd te hebben. Zolang de printer lokaal beschikbaar is (via de functie printerbladeren van & CUPS;), werkt dit ook op afstand
The term " printer drivers ", used in the same sense as on the & Microsoft; & Windows; platform, is not entirely applicable to a Linux or & UNIX; platform. A " driver " functionality is supplied on & UNIX; by different modular components working together. At the core of the printer drivers are " filters ". Filters convert print files from a given input format to another format that is acceptable to the target printer. In many cases filters may be connected to a whole filter " chain ", where only the result of the last conversion is sent to the printer. The actual transfer of the print data to the device is performed by a " backend "De term " printer drivers " zoals gebruikt bij & Microsoft; & Windows; is in die betekenis niet geheel toepasbaar bij Linux of & UNIX;. De functionaliteit van een " driver " (apparaatbesturing) wordt bij & UNIX; geleverd door verschillende modulaire componenten die samenwerken. Aan de basis van de printerdrivers staan de " filters ". Filters zetten printbestanden om van het ene naar een ander formaat, dat door de printer kan worden afgedrukt. In veel gevallen wordt het filteren gedaan door een hele " ketting " van filters, waarvan alleen het resultaat van het laatste filter naar de printer gaat. De overdracht van de afdrukgegevens naar de printer gebeurt door een " backend " (dat is dus een soort koppeling, tussen filters en printer. Vert
Abbreviation for Printer-M anagement I nformation B ase; the Printer-MIB defines a set of parameters that are to be stored inside the printer for access through the network. This is useful if many (in some cases, literally thousands) network printers are managed centrally with the help of SNMP (Simple Network Management ProtocolAfkorting van Printer-M anagement I nformation B ase (informatie voor het beheer van de printer); de Printer-MIB definieert een verzameling parameters die in de printer moeten worden opgeslagen om via het netwerk toegankelijk te zijn. Dit is nuttig als veel (in sommige gevallen letterlijk duizenden) netwerkprinters centraal worden beheerd met behulp van SNMP (Simple Network Management Protocol = eenvoudig protocol voor het netwerkbeheer
Its printing activities are concentrated in its subsidiary Arvato AG (Arvato), which controls the German rotogravure printer maul-belser in Nuremberg, the offset printer Mohn Media in Guetersloh and various other printers in Europe, such as the rotogravure printers Eurogravure S.p.A. in Italy and Eurohueco S.A. in SpainDe drukkerijen van Bertelsmann zijn ondergebracht bij haar dochteronderneming Arvato AG (hierna Arvato genoemd), die zeggenschap heeft over de Duitse rotatiedrukkerij maul-belser in Nürnberg, de offsetdrukkerij Mohn Media in Gütersloh en verscheidene andere drukkerijen in Europa, waaronder de rotatiedrukkerijen Eurogravure SpA. in Italië en Eurohueco in Spanje
Now you know how & PostScript;-Printers can use & PPD; s. But what about non-PostScript; printers? & CUPS; has done a very good trick: by using the same format and data structure as the & PostScript; Printer Descriptions (PPD; s) in the & PostScript; world, it can describe the available print job options for non-PostScript; printers just the same. For its own special purposes & CUPS; just added a few special options (namely the line which defines the filter to be used for further processing of the & PostScript; fileU weet nu dat & PostScript;-printers gebruik kunnen maken van & PPD; 's. Maar hoe zit het dan met niet-PostScript;-printers? & CUPS; heeft hier een trucje voor bedacht: door hetzelfde formaat en gegevensstructuur gebruiken als bij & PostScript; Printer Descriptions (PPD; 's) voor & PostScript;-printers, kunnen de beschikbare afdrukopties voor niet-PostScript;-printers precies hetzelfde beschreven worden. Voor eigen doeleinden heeft & CUPS; enkele speciale opties toegevoegd (zoals de regel die bepaalt welke filter gebruikt moet worden voor verdere verwerking van het & PostScript;-bestand
Abbreviation for R aster I mage P rocess(or); if used in the context of printing, " RIP " means a hardware or software instance that converts & PostScript; (or other print formats that are represented in one of the non-Raster PDLs) into a raster image format in such a way that it is acceptable for the " marking engine " of the printer. & PostScript; printers contain their own PostScript-RIPs. A RIP may or may not be located inside a printer. For many & UNIX; systems, Ghostscript is the package that provides a " RIP in software ", running on the host computer, and pre-digesting the & PostScript; or other data to become ready to be sent to the printing device (hence you may perceive a " grain of truth " in the slogan " Ghostscript turns your printer into a & PostScript; machine ", which of course is not correct in the true sense of the meaningAfkorting van R aster I mage P rocess(or) (rasterbeeldproces(sor)); als dit wordt gebruikt bij het afdrukken betekent " RIP " een stukje hard-of software dat & PostScript; (of ander afdrukformaat in een van de niet-raster PDL's) naar een rasterafbeeldingformaat omzet zodat het kan worden gebruikt door de " marking engine " van de printer. & PostScript;-printers hebben hun eigen PostScript-RIP's. Een Rip kan al of niet in de printer zelf aanwezig zijn.Voor vele & UNIX;-systemen is Ghostscript de " RIP in software " die op de computer draait, en die de & PostScript;-en andere gegevens voorverwerkt voordat die naar de de printer wordt gestuurd (hierdoor ziet u dus een " sprankje waarheid " in het gezegde " Ghostscript verandert uw printer in een & PostScript;-apparaat ", wat natuurlijk niet echt waar is
Browse timeout (BrowseTimeout) The timeout (in seconds) for network printers-if we do n't get an update within this time the printer will be removed from the printer list. This number definitely should not be less the BrowseInterval value for obvious reasons. Defaults to ‧ seconds. exBladerwachttijd (BrowseTimeout) Het tijdslimiet (in seconden) voor netwerkprinters. Als er niet binnen dit tijdsbestek een bijwerking wordt ontvangen zal de printer uit de printerlijst worden verwijderd. Dit getal dient uiteraard beslist niet lager te liggen dan de bladerinterval. Standaard is ‧ seconden. Voorbeeld: ‧ Do not translate the keyword between brackets (e.g. ServerName, ServerAdmin, etc
Each user can predefine the printers he wants to use by specifying the host and related printer queues. Printers are stored on a per user basis. This module is built around the rlpr utility rlprElke gebruiker kan de printers die hij of zij wil gebruiken voordefiniëren door de host op te geven en de daarbij behorende printerwachtrijen. Printers worden opgeslagen per gebruiker apart. Deze module is opgebouwd rond het rlpr-hulpprogramma rlpr
Implicit classes (ImplicitClasses) Whether or not to use implicit classes. Printer classes can be specified explicitly in the classes. conf file, implicitly based upon the printers available on the LAN, or both. When ImplicitClasses is On, printers on the LAN with the same name (e. g. Acme-LaserPrint-‧) will be put into a class with the same name. This allows you to setup multiple redundant queues on a LAN without a lot of administrative difficulties. If a user sends a job to Acme-LaserPrint-‧, the job will go to the first available queue. Enabled by defaultImpliciete klassen (ImplicitClasses) Bepaal of er al dan niet gebruikt zal worden gemaakt van impliciete klassen. Printerklassen kunnen als volgt worden gespecificeerd: expliciet in het bestand classes.conf, impliciet gebaseerd op de printers die beschikbaar zijn via het LAN, of beide. Als Impliciete klassen aan staat, dan zullen printers op het LAN met dezelfde naam (bijv. ACME-Laserprint-‧) worden geplaatst in een klasse met dezelfde naam. Zo kunt u meerdere wachtrijen op een LAN opzetten zonder dat u veel beheersproblemen zult ondervinden. Als een gebruiker een taak naar ACME-Laser-‧ stuurt, dan zal de taak naar de eerst beschikbare wachtrij worden gestuurd. Standaard is deze optie ingeschakeld. Do not translate the keyword between brackets (e.g. ServerName, ServerAdmin, etc
However, the manufacturer is required to explain to the end-user that the power consumption of the printer does not include the power consumption of the integrated computer (i.e. the power consumption of the computer is in addition to the power consumption of the printer- including when the printer is in the sleep modeDe fabrikant is echter gehouden aan de eindgebruiker uit te leggen dat het energieverbruik van de geïntegreerde computer niet is inbegrepen in het energieverbruik van de printer (d.w.z. het energieverbruik van de computer moet worden opgeteld bij dat van de printer-ook wanneer de printer in de slaapstand staat
& kdeprint; has an Add Printer Wizard. The Add Printer Wizard helps you with adding and configuring a new printer. Of course, you may do this manually as well& kdeprint; heeft een Assistent printer toevoegen. Deze assistent helpt u bij het toevoegen en installeren van een printer. Dit kunt u natuurlijk ook handmatig doen
Using & PPD; s, printer manufacturers were able to insert device-specific hardware features into their products, for features such as duplexing, stapling, punching, finishing, & etc;. The printer drivers load this & PPD; just like an additional configuration file. Thus the printer driver learns about the available device options and how to call them; the driver also presents them in a & GUI; to the user. Through this mechanism you are still able to print device-independent & PostScript; page description language files and specify device-dependent finishing options on top, which are added to the application-generated & PostScriptMet & PPD; 's kunnen printerfabrikanten apparaat-afhankelijke hardwarefuncties toevoegen bij hun producten, bijvoorbeeld functies als duplex, stapelen, ponsen, afwerking, enzovoort. Het printerstuurprogramma laadt dit & PPD;-bestand als extra configuratiebestand. Het stuurprogramma verneemt de beschikbare opties en hoe deze aangeroepen kunnen worden en toont deze grafisch aan de gebruiker. Door dit mechanisme kunt u nog steeds apparaatonafhankelijke & PostScript;-bestanden afdrukken waarbij de apparaat-afhankelijke afwerkingsopties toegevoegd worden aan het & PostScript;-bestand dat door een toepassing is aangemaakt
Max jobs per printer (MaxJobsPerPrinter) The MaxJobsPerPrinter directive controls the maximum number of active jobs that are allowed for each printer or class. Once a printer or class reaches the limit, new jobs will be rejected until one of the active jobs is completed, stopped, aborted, or canceled. Setting the maximum to ‧ disables this functionality. Default is ‧ (no limitprinter (MaxJobsPerPrinter) De richtlijn MaxJobsPerPrinter bepaalt het maximum aantal actieve taken per printer of-klasse. Zodra een printer of-klasse dit limiet bereikt wordt een nieuwe taak geweigerd. Pas als een van de actieve taken is voltooid, gestopt, afgebroken of geannuleerd worden nieuwe taken weer geaccepteerd. Door het maximum op ‧ te zetten schakelt u deze functie uit. Standaard is ‧ (geen limiet). Do not translate the keyword between brackets (e.g. ServerName, ServerAdmin, etc
In the case of & IPP; (Port ‧) and TCP Network/AppSocket (Port ‧) & kdeprint; will try to open the port and, if successful, send an ipp-get-printer-attribute request to the printer. For newer & HP; printers the latter usually works, because they support both AppSocket and & IPPIPP; (poort ‧) of TCP Network/AppSocket (poort ‧) gebruikt, dan zal & kdeprint; proberen om de poort te openen en vervolgens-als dat gelukt is-de aanvraag ipp-get-printer-attribute naar de printer sturen. Voor nieuwere & HP;-printers zal normaliter het laatste werken omdat die zowel Appsocket als & IPP; ondersteunen
Browse interval (BrowseInterval) The time between browsing updates in seconds. Default is ‧ seconds. Note that browsing information is sent whenever a printer 's state changes as well, so this represents the maximum time between updates. Set this to ‧ to disable outgoing broadcasts so your local printers are not advertised but you can still see printers on other hosts. exBladerinterval (BrowseInterval) De tijd tussen het bladeren in seconden. Standaard is ‧ seconden. Opmerking: bladerinformatie wordt ook verzonden als de status van een printer wijzigt. Dit representeert dus de maximumtijd tussen de bijwerkingen. Stel dit in op ‧ om het uitsturen van broadcasts uit te schakelen. Uw lokale printers worden dan niet aangeboden, maar u zult nog steeds de printers van de andere hosts kunnen zien. Voorbeeld: ‧ Do not translate the keyword between brackets (e.g. ServerName, ServerAdmin, etc
This is a method that often uses TCP/IP port ‧ to connect to the printer. It works with many modern network printers and has a few advantages over LPR/LPD, as it is faster and provides some " backchannel feedback data " from the printer to the host sending the jobMet deze methode wordt vaak de TCP/IP-poort ‧ gebruikt voor de verbinding met de printer. Dit werkt met vele moderne netwerkprinters en heeft enkele voordelen ten opzichte van LPR/LPD, omdat het sneller is en de printer de mogelijkheid geeft om wat informatie terug te sturen naar de computer die de afdruktaak heeft verzonden
Therefore the page accounting of & CUPS; is only an approximation (in many cases an excellent or at least good one, in others a quite poor one). The only reliable print count is the one done by the internal printer counter. (Because this is the one you pay for, if you are on a click price or similar.) Some, by far not most, printers can be queried remotely for that information via SNMP (Simple Network Management Protocol). That means, in a bigger network with many different printers there is just no completely reliable and accurate page accounting tool!Het pagina-aantal dat door & CUPS; werd geteld is dus slechts een benadering (in vele gevallen een uitstekende of minimaal een goede benadering, in andere gevallen is deze vrij slecht). De enige echt betrouwbare teller is deinterne printerteller (omdat dit degene is waarvoor u betaald, als er gebruik wordt gemaakt van een klikprijs of iets dergelijks). Sommige printers, maar zeker niet de meeste, kunnen op afstand worden gevraagd voor die informatie via SNMP (Simple Network Management Protocol). Dat betekent dat er in een wat groter netwerk met vele verschillende printers gewoonweg geen betrouwbaar en nauwkeurig hulpmiddel is voor het tellen van pagina's!
If a & CUPS; server is on the LAN, it broadcasts the names of all available printers to the LAN, using the UDP protocol and port ‧. Port ‧ is reserved as a well-known port by IANA (the Internet Assigning Numbers Authority) for & IPP; purposes. All & CUPS; clients listen to & CUPS; server info sent to their port ‧. That 's how they know about available printers, and that 's how they learn about the path to the printers as wellWanneer een & CUPS;-server op het LAN actief is, zendt deze de naam van alle beschikbare printers uit op dat netwerk met het UDP-protocol en poort ‧. Poort ‧ is aangewezen als poort voor & IPP;-doeleinden door IANA (de Internet Assigning Numbers Authority). Alle & CUPS;-cliënten luisteren naar informatie van de & CUPS;-server op poort ‧. Zo krijgen de cliënten ook te weten welke printers er beschikbaar zijn en op welk pad ze staan
The printer names used in & CUPS; shall start with a letter and may contain up to ‧ letters, numbers or underscores. Using dashes may lead to problems. Speaking about naming: printer names in & CUPS; are not case sensitive. So a printer named Best_of_Danka will be the same as best_of_danka or BEST_OF_DANKA. (This is a requirement of & IPP;, which & CUPS; is fully compliant withDe printernamen die u in & CUPS; kunt gebruiken moeten beginnen met een letter en mogen maximaal ‧ letters, cijfers en underscores bevatten. Het gebruik van liggende streepjes kan tot problemen leiden. Over naamgeving gesproken: de printernamen in & CUPS; zijn niet hoofdlettergevoelig. Een printer genaamd Beste_van_Danka is dus gelijk aan beste_van_danka of BESTE_VAN_DANKA (dit is een vereiste van & IPP;, waarmee & CUPS; volledig compatibel is
This dialog allows you to configure printers using a variety of print systems. You can add local and remote printers, check current jobs and look at printer propertiesIn deze module kunt u de printers instellen. De module biedt ondersteuning voor verschillende afdruksubsystemen. U kunt lokale en printers op afstand toevoegen, printertaken controleren en de printereigenschappen bekijken
Abbreviation for P rint J ob L anguage; developed by & HP; to control and influence default and per-job settings of a printer. It may not only be used for & HP; 's own (PCL-)printers; also many & PostScript; and other printers understand PJL commands sent to them inside a print job, or in a separate signalAfkorting van P rint J ob L anguage (Taal voor de afdruktaak); ontwikkeld door & HP; voor het besturen en het beïnvloeden van de standaardinstellingen en van elke taak van een printer. Het kan niet alleen worden gebruikt voor & HP; 's eigen (PCL-)printers, maar ook vele & PostScript;-en andere printers " begrijpen " PJL-opdrachten die zij ontvangen in een afdruktaak of als een afzonderlijk signaal
& CUPS;-O-Matic was the first " Third Party " plugin for the & CUPS; printing software. It is available on the Linuxprinting. org website to provide an online PPD-generating service. Together with the companion cupsomatic Perl-Script, that needs to be installed as an additional & CUPS; backend, it redirects output from the native pstops filter into a chain of suitable Ghostscript filters. Upon completion, it passes the resulting data back to a & CUPS; " backend " for sending to the printer. In this way, & CUPS;-O-Matic enables support for any printer known to have worked previously in a " classical " Ghostscript environment. If no native & CUPS; support for that printer is in sight... & CUPS;-O-Matic is now replaced by the more capable PPD-O-Maticwas het eerste hulpprogramma gemaakt door derden voor de afdruksoftware voor & CUPS;. Het is verkrijgbaar op de Webpagina van Linuxprinting.org en geeft u de mogelijkheid tot het op uw computer genereren van een PPD. Samen met het erbij behorende Perl-script cupsomatic dat als een extra koppeling (backend) voor & CUPS; moet worden geïnstalleerd, stuurt het het resultaat van het filter pstops door een aantal geschikte Ghostscript-filters. Daarna stuurt het de resulterende gegevens terug naar een & CUPS;-"backend " die het naar de printer stuurt. Op deze manier maakt & CUPS;-O-Matic het mogelijk dat elke printer die in een " klassieke " Ghostscript-omgeving werkt, wordt ondersteund. Als er geen ingebouwde & CUPS;-ondersteuning voor die printer op komst is.... & CUPS;-O-Matic wordt nu vervangen door de krachtigere PPD-O-Matic
Showing page 1. Found 6481 sentences matching phrase "fiscal printer".Found in 2.676 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.