Translations into Dutch:

  • bezint eer ge begint   
    (Proverb  )
     
    don't jump into something too precipitously

Other meanings:

 
Don't jump into something too precipitously; be at least a bit foresightful or circumspect.

Example sentences with "look before you leap", translation memory

add example
So even there, Commission, you must look before you leap.Dus ook daar, Commissie, bezint eer gij begint.
We would do well to remember the old adage 'look before you leap'.We doen er goed aan om een oud gezegde te onthouden: bezint eer gij begint.
Look before you leap’ has always been a good and useful maxim.Bezint eer gij begint” is altijd een goede en nuttige stelregel geweest.
Level headed people look before they leap.Bezadige mensen bezinnen eer zij beginnen.
We must therefore look very carefully before we leap.Daarom moeten wij heel goed oppassen voordat wij ons narigheid op de hals halen.
Think before you leapDenk eerst na
You only have to look at the draft conclusions of the European Council of 11 and 12 December regarding the strengthening of the European Security and Defence Policy (ESDP) - which prepares the position of the great powers of the EU for the NATO Summit of April next year - which offers the prospect of a qualitative leap in the so-called 'European Security Strategy' (of 2003) and the establishment of new goals for 'strengthening and optimising European capabilities' over the next 10 years, 'to enable the EU, in the coming years, to conduct simultaneously, outside its territory, a series of civilian missions and military operations of varying scope, corresponding to the most likely scenarios'.Je hoeft alleen maar naar de ontwerpconclusies van de Europese Raad van 11 en 12 december te kijken met betrekking tot de "aanscherping van het Europees veiligheids- en defensiebeleid (EVDB)” - ter voorbereiding van het standpunt van de grootmachten van de EU op de NAVO-Top van april volgend jaar, dat gewag maakt van een kwalitatieve sprong voorwaarts in de zogenaamde 'Europese veiligheidsstrategie' (van 2003) en het vaststellen van "nieuwe doelstellingen [...] om de Europese vermogens in de komende jaren te versterken en te optimaliseren”, "opdat de EU in de komende jaren in staat is om buiten haar grondgebied gelijktijdig een waaier aan civiele missies en militaire operaties van uiteenlopende omvang uit te voeren, op basis van de meest waarschijnlijke scenario's”.
This programme has also allowed us to make a quantum leap for innovation, in that we have attempted to close the gap in the so-called ‘precede phase’, the period before a product or idea comes onto the market, by affiliating the programme with the seventh Framework Programme for Research.Met dit programma hebben wij ook een enorme sprong voorwaarts gemaakt voor innovatie, want we hebben geprobeerd het gat te dichten in de zogeheten - dat wil zeggen de fase voordat een product of idee op de markt komt -, doordat wij het programma hebben gekoppeld aan het zevende kaderprogramma voor onderzoek.
Under dogmatic liberalism, and also under culpable pressure from the west, Russia was expected to make the leap, without a safety net, from 70 years of command economy to its opposite. No one asked if such a thing had ever happened before, or whether there was a proliferation of entrepreneurial capacity, or whether, after all, there might not be a danger of seeing the old oligarchy return, disguised as managers.De Russen dachten, overigens ook omdat het Westen daar zo op aandrong, dat ze met een dogmatisch liberalisme wel de sprong van zeventig jaar staatseconomie naar het andere uiterste konden wagen, zonder voor een vangnet te zorgen, zonder zich af te vragen wat er daarna kwam, zonder te bezien of er her en der verspreid wel genoeg ondernemingscapaciteit was, zonder te bedenken of uiteindelijk niet de oude oligarchen, in moderne managerspakken gestoken, weer het toneel zouden beheersen.
Let us all turn our attention to tightening up the hurdles which we need to leap over before we actually launch initiatives.Laten wij allen de maatregelen verscherpen die aan de feitelijke tenuitvoerlegging van initiatieven voorafgaan.
Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, the draft directive put before us today marks a great leap forwards in the realisation of our European Community, for it will be through EU citizens enjoying freedom of movement that we will achieve our objective.Mevrouw de Voorzitter, geachte collega's, de onderhavige ontwerprichtlijn is een grote stap vooruit op weg naar de verwezenlijking van onze Europese Gemeenschap, want door de vrije verplaatsing van de burgers van de Europese Unie komen wij weer dichter bij dat doel.
Tells the debugger to start executing the script without sending information about watched variables and current line of execution. If this is done while a script is paused, execution will proceed. If it 's done before a debug request is initiated, the script will start leaping as soon as the request is initiatedVraagt de debugger om het script uit te voeren zonder informatie over geobserveerde variabelen en de huidig uitgevoerde regel te versturen. Als deze opdracht gekozen wordt als een script gepauzeerd is, wordt de uitvoering voortgezet. Als deze opdracht gekozen wordt voordat een debug-verzoek is gestart, wordt het script gestart zodra het verzoek is gestart
I hope that the leap, which was unable to take place before the changeover to the euro, to establish a political Europe and a social Europe worthy of their names can take place in future.Ik spreek de wens uit dat de grote sprong voorwaarts om een politiek en een sociaal Europa af te dwingen die die naam waardig zijn, en die voor de overgang naar de euro niet heeft kunnen plaatsvinden, zich later kan voltrekken.
in writing. - (HU) The leap in energy prices draws our attention more sharply than ever before to the lack of effective regulation in the energy market.schriftelijk. - (HU) De plotseling stijging van de energieprijzen vestigt onze aandacht scherper dan ooit tevoren op het gebrek aan effectieve regelgeving in de energie markt.
I would suggest therefore that, before leaping into the usual role of telling everyone else what is going wrong, the Commission this time spends its time examining why, when the chips were down, it performed so badly.Ik stel daarom voor dat de Commissie, voordat zij weer in haar gebruikelijke rol schiet en alle anderen vertelt wat er allemaal niet klopt, haar tijd deze keer eens besteedt aan een onderzoek naar de vraag waarom zij zelf, toen het erop aankwam, zo slecht heeft gepresteerd.
To sum up, the outcome may well not be the quantum leap in air transport that we had hoped for and that had been heralded, but we have started to stake out the ground and can look forward to more Europe above the clouds in the future.Conclusie: het resultaat is weliswaar niet de verwachte reuzensprong in het luchtverkeer zoals ons werd beloofd, maar we hebben toch een begin gemaakt. In de toekomst kunnen we dus meer Europa boven de wolken verwachten.
What I am doing, with your help, is performing a sort of balancing act, by trying to take a very big leap forward, while at the same time trying not to destroy the confidence of certain people who look askance, and with a critical eye, at any possible encroachments upon subsidiarity.Ik ben een soort evenwichtskunstenaar op dit moment, en gesteund door u bewaar ik mijn evenwicht terwijl ik tracht zo ver mogelijk te gaan zonder het vertrouwen te verliezen van diegenen die met wantrouwen en een kritische blik toekijken bij wat ze als mogelijke aantastingen van de subsidiariteit beschouwen.
As I look towards the future I am convinced about one thing. The leap forward we are expecting will come from public opinion, from the debate, but first and foremost from young people.Met betrekking tot de toekomst ben ik ervan overtuigd dat de beslissende impuls in het debat zal komen van de publieke opinie en dan vooral van de jongeren, want aan hen is het Europa van morgen.
I therefore ask you, despite the short period of time that we have before the Council on Monday, to make an effort to simplify and to be realistic, so that the positive political signal does not become an enormous disappointment to the sector, which is looking to us with great hope.Ik vraag u daarom, ondanks de weinig tijd die we hebben voordat de Raad maandag bijeenkomt, om een poging te doen tot vereenvoudiging en om realistisch te zijn, zodat het positieve politieke signaal geen enorme teleurstelling wordt voor de sector die zeer hoopvol naar ons kijkt.
When this option is enabled, the signed/encrypted text will be shown in a separate window, enabling you to know how it will look before it is sent. This is a good idea when you are verifying that your encryption system worksAls deze optie is ingeschakeld, dan zal de ondertekende/versleutelde tekst worden getoond in een apart venster. Zo kunt u het eerst bekijken voordat u het verzendt. Op deze wijze kunt u nagaan of het versleutelingssysteem daadwerkelijk functioneert
Showing page 1. Found 960069 sentences matching phrase "look before you leap".Found in 163.481 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.