Translations into Dutch:

  • bezint eer ge begint   
    (Proverb  )
     
    don't jump into something too precipitously

Other meanings:

 
Don't jump into something too precipitously; be at least a bit foresightful or circumspect.

Example sentences with "look before you leap", translation memory

add example
So even there, Commission, you must look before you leap.Dus ook daar, Commissie, bezint eer gij begint.
Look before you leap’ has always been a good and useful maxim.Bezint eer gij begint” is altijd een goede en nuttige stelregel geweest.
Thank you, but I got into this by leaping before I lookedDat waardeer ik, maar het is mijn fout
We would do well to remember the old adage 'look before you leap'.We doen er goed aan om een oud gezegde te onthouden: bezint eer gij begint.
We must therefore look very carefully before we leap.Daarom moeten wij heel goed oppassen voordat wij ons narigheid op de hals halen.
Level headed people look before they leap.Bezadige mensen bezinnen eer zij beginnen.
Think before you leapDenk eerst na
So you should leave before I leap to a poor solution!Ga dus maar weg, voordat ik daar toch op overga
You only have to look at the draft conclusions of the European Council of 11 and 12 December regarding the strengthening of the European Security and Defence Policy (ESDP) - which prepares the position of the great powers of the EU for the NATO Summit of April next year - which offers the prospect of a qualitative leap in the so-called 'European Security Strategy' (of 2003) and the establishment of new goals for 'strengthening and optimising European capabilities' over the next 10 years, 'to enable the EU, in the coming years, to conduct simultaneously, outside its territory, a series of civilian missions and military operations of varying scope, corresponding to the most likely scenarios'.Je hoeft alleen maar naar de ontwerpconclusies van de Europese Raad van 11 en 12 december te kijken met betrekking tot de "aanscherping van het Europees veiligheids- en defensiebeleid (EVDB)” - ter voorbereiding van het standpunt van de grootmachten van de EU op de NAVO-Top van april volgend jaar, dat gewag maakt van een kwalitatieve sprong voorwaarts in de zogenaamde 'Europese veiligheidsstrategie' (van 2003) en het vaststellen van "nieuwe doelstellingen [...] om de Europese vermogens in de komende jaren te versterken en te optimaliseren”, "opdat de EU in de komende jaren in staat is om buiten haar grondgebied gelijktijdig een waaier aan civiele missies en militaire operaties van uiteenlopende omvang uit te voeren, op basis van de meest waarschijnlijke scenario's”.
If you' re going to quantum leap through time, you have to be ready to leap at a moment' s notice... to help your fellow traveler, to be open to new friends, to eat and leapAls je gaat kwantum leapen in de tijd, moet je elk moment klaar zijn om te leapen... je mede reiziger helpen, open staan voor nieuwe vrienden, eten en dan leapen
The moment you touch down, you leap forward, Tom leaps back, and the broad and I... are gone to Las VegasHet moment dat je de grond raakt, spring je naar voor in de tijd, Tom spring terug in tijd en de griet en ik... vertrekken naar Las Vegas
Do you think that in heaven... you and Austin will both look like you do now... or how you looked before the surgery?Denk je dat jij en...Austin er in de hemel zullen uitzien als jij nu... of hoe je er voor de operatie uitzag?
If you look at the agenda, which I have before me now, you will see that before your report, we are due to have a statement by the Council and the Commission on the economic and employment situation, and deal with the Figueiredo report and the Bouwman report.Als u de agenda bekijkt - ik heb hem hier voor me liggen - dan ziet u dat er vóór de behandeling van uw verslag een verklaring van de Raad en de Commissie over de economische en werkgelegenheidssituatie, het verslag-Figeiredo en het verslag-Bouwman zijn voorzien.
Look, before you go anyplace else, before you talk anyplace else... we got to think this throughVoordat je ergens heen gaat, ergens gaat praten, moeten we goed nadenken
Look, brother... if you' re looking for some kind of action, you better take it on the arches before I' m done dropping this loadKijk, broer... als jij op zoek bent, naar een beetje Aktie, kan jij het beter mee naar de gewelven nemen, voordat ik klaar ben met deze troep lossen
First, make sure you are editing the mask, not the layer, by making sure Layer Mask Edit Mask is checked. (This is checked by default.) Then you can paint on the layer just like before, only now you are painting on the mask, instead of on the layer itself. To stop painting on the mask, you can uncheck the Edit Mask checkbox. There 's also the option to show the mask, through checking Layer Mask Show Mask. (This is not checked by default). This option will render the entire layer as a visual representation of the mask in greyscale, instead of the actual layer. This can be handy to see where your mask is, but it might be not as handy when you want to edit it, since you cannot look at the actual layerZorg er eerst voor dat u het masker en niet de laag bewerkt, controleer of Laag Masker Masker bewerken geactiveerd is. (Standaard is dit zo.) Daarna kunt u op de laag schilderen, alleen schildert u nu op het masker, in plaats van op de laag zelf. Om te stoppen met het bewerken van het masker haalt u de markering in het menu bij Masker bewerken weg. Er is ook een optie om het maske te tonen, activeer Laag Masker Masker tonen. (Dit is standaard niet geactiveerd). Deze optie laat de gehele laag zien als een representatie van het masker in grijstinten, in plaats van de eigenlijke laag. Dit kan handig zijn om te zien waar het masker zich bevindt, maar het is niet zo handig als u het masker wilt bewerken, omdat u de eigenlijke laag niet kunt zien
I put that before you and leave it in your good hands, Mr President, and exhort the services, if possible, to look at this before we come to vote on the matter tomorrow.Ik maak u hierop attent, mijnheer de Voorzitter, en laat het aan uw deskundigheid over de diensten aan te sporen, indien mogelijk, hier nog naar te kijken voor we morgen over deze kwestie zullen gaan stemmen.
Look what it looks like before you marry itKijk eens hoe dat eruit ziet, voordat je ermee trouwt
Below the pages of this module, you can see a preview of what the settings look like. In addition to positive and negative numbers, you can see how positive and negative currency values, long and short dates, and times are displayed. When you change any of the settings, the preview shows the effects of the changes before you apply themOnder de tabbladen van deze module vindt u een voorbeeld van hoe de instellingen er uit zien. Naast positieve en negatieve getallen kunt u zien hoe positieve en negatieve geldbedragen, korte en lange datums en tijden worden weergegeven. Wanneer u een van deze instellingen verandert, laat het voorbeeld het effect zien voordat u ze toepast
Look, Ton ', I haven' t wanted to bug you, but before you' d gotten hurt, you said you would get that building inspector to cut me some slack so I could get back to my business?Ik wilde je er niet eerder lastig mee vallen, maar voordat je gewond werd... zei je dat je die bouwinspecteur kon overhalen om minder streng te zijn
Mr Mulder, whom I wish to address first of all, to praise you for your work, for the honesty with which you have looked at the matters before you, I must congratulate you and yet at the same time say that I fail to understand why your political group, perhaps in line with what Mr Heaton-Harris said, decided to withdraw the issue of Eurostat from your report.Maar ik wil u ook graag vertellen dat ik niet goed begrijp waarom uw fractie – ik denk hierbij aan de woorden van de heer Heaton-Harris – besloten heeft de kwestie Eurostat niet in dit verslag op te nemen. De Eurostat-affaire is beslist niet afgesloten – we moeten nog het één en ander uitvinden, we moeten ervan leren en we moeten het geleerde in praktijk brengen.
We need a massive amount of evidence before making that leapWe moeten eerst massa' s bewijs hebben voor zo' n conclusie
Under dogmatic liberalism, and also under culpable pressure from the west, Russia was expected to make the leap, without a safety net, from 70 years of command economy to its opposite. No one asked if such a thing had ever happened before, or whether there was a proliferation of entrepreneurial capacity, or whether, after all, there might not be a danger of seeing the old oligarchy return, disguised as managers.De Russen dachten, overigens ook omdat het Westen daar zo op aandrong, dat ze met een dogmatisch liberalisme wel de sprong van zeventig jaar staatseconomie naar het andere uiterste konden wagen, zonder voor een vangnet te zorgen, zonder zich af te vragen wat er daarna kwam, zonder te bezien of er her en der verspreid wel genoeg ondernemingscapaciteit was, zonder te bedenken of uiteindelijk niet de oude oligarchen, in moderne managerspakken gestoken, weer het toneel zouden beheersen.
I hope that the leap, which was unable to take place before the changeover to the euro, to establish a political Europe and a social Europe worthy of their names can take place in future.Ik spreek de wens uit dat de grote sprong voorwaarts om een politiek en een sociaal Europa af te dwingen die die naam waardig zijn, en die voor de overgang naar de euro niet heeft kunnen plaatsvinden, zich later kan voltrekken.
This programme has also allowed us to make a quantum leap for innovation, in that we have attempted to close the gap in the so-called ‘precede phase’, the period before a product or idea comes onto the market, by affiliating the programme with the seventh Framework Programme for Research.Met dit programma hebben wij ook een enorme sprong voorwaarts gemaakt voor innovatie, want we hebben geprobeerd het gat te dichten in de zogeheten - dat wil zeggen de fase voordat een product of idee op de markt komt -, doordat wij het programma hebben gekoppeld aan het zevende kaderprogramma voor onderzoek.
Showing page 1. Found 960069 sentences matching phrase "look before you leap".Found in 179.481 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.