Translations into Dutch:

  • fonetisch alfabet   
     
    A writing system used for transcribing the sounds of human speech into writing.

Other meanings:

 
A list of standard words used to identify letters.
 
list of standard words
 
writing system

Similar phrases in dictionary English Dutch. (2)

International Phonetic AlphabetInternationaal Fonetisch Alfabet
NATO phonetic alphabetSpellingsalfabet

    Show declension

Example sentences with "phonetic alphabet", translation memory

add example
It' s like, military phonetic alphabetMilitair fonetisch alfabet
The Infrastructure Manager may add further letters, along with a phonetic pronunciation for each letter added, if required by the alphabet of the Infrastructure Manager’s operating language(sDe infrastructuurbeheerder kan letters met fonetische uitspraak toevoegen wanneer zijn taal dit noodzakelijk maakt
The International Phonetic Alphabet shall be usedHiervoor moet het Internationaal Fonetisch Alfabet worden gebruikt
The International Phonetic Alphabet shall be usedHierbij moet het Internationale Fonetisch Alfabet worden gebruikt
the code for spelling out messages (phonetic alphabet etcde code voor het spellen van berichten (fonetisch alfabet enz
The Infrastructure Manager may add further letters, along with a phonetic pronunciation for each letter added, if required by the alphabet of the Infrastructure Manager’s operating language(sDe infrastructuurbeheerder kan letters toevoegen, samen met de fonetische uitspraak, wanneer het alfabet van zijn voertaal dit noodzakelijk maakt
Phonetic comparisonFonetische vergelijking
For the purpose of establishing whether visual and phonetic similarities are counteracted by the conceptual differences, it is irrelevant that the sign has a meaning which can be grasped by the public immediatelyVoor de neutralisering van de visuele en fonetische overeenstemming door de begripsmatige verschillen, is het niet relevant dat het merk een betekenis heeft die door het publiek onmiddellijk kan worden begrepen
The appellant also maintains that the reasoning of the Court of First Instance is contradictory in that, at paragraph ‧ of the judgment, it states that the additional components create differences between the trademarks but fails to consider those components when comparing the trademarks phoneticallyRekwirante stelt eveneens dat de redenering van het Gerecht van eerste aanleg tegenstrijdig is, voor zover het in punt ‧ van het arrest verklaart dat de aanvullende bestanddelen verschillen tussen de merken in het leven roepen, maar die bestanddelen niet in aanmerking neemt bij de fonetische vergelijking van de merken
Since the dominant syllable of the mark claimed and the earlier national marks are identical , the Court finds that the Board of Appeal was right in holding that the marks in question are visually and phonetically similar .Aangezien de dominerende lettergreep van het aangevraagde merk gelijk is aan de oudere nationale merken , dient te worden geconcludeerd dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat de betrokken merken visueel en auditief overeenstemmen .
Pleas in law: (i) Infringement of Article ‧ of Commission Regulation No ‧/‧ as several documents submitted by the other party to the proceedings before the Board of Appeal were not in English and no translation had been provided to the applicant in order to assess the content of the evidence of use; (ii) Infringement of Article ‧ and of Council Regulation No ‧/‧ as the Board of Appeal erred in its opinion that the other party to the proceedings before it had submitted sufficient evidence for the proof of use of the earlier mark in Portugal for all the goods for which it has been registered; and (iii) Infringement of Article ‧ of Council Regulation No ‧/‧ as the conflicting trade marks show no visual, phonetic or conceptual similarities, such as to trigger a likelihood of confusionAangevoerde middelen: i) schending van regel ‧, lid ‧, van verordening nr. ‧/‧ van de Commissie doordat verschillende door de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep overgelegde stukken niet in het Engels waren en aan verzoeker geen vertaling was verstrekt om de inhoud van het bewijs van gebruik te beoordelen; ii) schending van artikel ‧, leden ‧ en ‧, van verordening nr. ‧/‧ van de Raad doordat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de andere partij in de procedure voor hem voldoende bewijs had aangedragen om gebruik van het oudere merk in Portugal voor alle waren waarvoor het was ingeschreven, aan te tonen; en iii) schending van artikel ‧, lid ‧, van verordening nr. ‧/‧ van de Raad doordat de conflicterende merken niet in die mate visueel, auditief of begripsmatig met elkaar overeenstemmen dat gevaar van verwarring ontstaat
Concluding that, in spite of the conceptual distance between the two marks, there is still a risk of confusion in view of their phonetic and visual similaritieshet Gerecht heeft geconcludeerd dat er, gelet op de fonetische en visuele overeenstemming van de twee merken, verwarringsgevaar bestaat niettegenstaande het feit dat de merken begripsmatig verschillen
In the judgment under appeal, the Court of First Instance laid down a rule according to which conceptual differences can in certain circumstances counteract the visual and phonetic similarities between the signs concernedHet Gerecht heeft in het bestreden arrest een regel geformuleerd volgens welke begripsmatige overeenstemmingen in bepaalde omstandigheden de visuele en fonetische overeenstemmingen tussen de betrokken tekens kunnen neutraliseren
Pleas in law: incorrect application of Article ‧(b) of Regulation (EC) No ‧/‧ on the Community trade mark, inasmuch as it found that the signs in conflict are phonetically, conceptually and visually differentAangevoerde middelen: schending van artikel ‧, lid ‧, sub b, van verordening (EG) nr. ‧/‧, aangezien de conflicterende tekens fonetisch, conceptueel en visueel verschillend zijn
The frequency distortions, they look a lot like the phonetic patterns in certain Andorian dialectsDie storingen lijken op de fonetiek van Andoriaanse dialecten
This led the Board, wrongly, to conclude that there was a conceptual difference between the marks which outweighed the visual and aural similarities and justified a conclusion that the trade marks concerned were nor similar; and (ii) failed to take any or a proper account of the circumstances of sale of the goods and services in question and the impact of such circumstances upon (a) the appreciation of the visual and phonetic similarities between the trade marks; and (b) the relative weight to be given, in the global assessment of similarity/likelihood of confusion, to the different elements (visual, aural, conceptual) by which similarity is to be judgedOp basis daarvan heeft de kamer ten onrechte geconcludeerd dat er sprake is van een begripsmatig verschil tussen de merken dat opweegt tegen de visuele en auditieve punten van overeenstemming en de conclusie rechtvaardigt dat deze merken niet overeenstemmen; (ii) geenszins- of niet op de juiste wijze- rekening heeft gehouden met de omstandigheden waaronder de betrokken waren en diensten worden verkocht en de impact van die omstandigheden op (a) de beoordeling van de punten waarop de merken visueel en fonetisch overeenstemmen, (b) het relatieve gewicht dat bij de globale beoordeling van de overeenstemming/het gevaar voor verwarring moet worden toegekend aan de verschillende aspecten (visueel, auditief, begripsmatig) op basis waarvan de overeenstemming dient te worden beoordeeld
According to the applicant , there are clear phonetic similarities if account is taken of the fact that the pronunciation and the rhythm of the first two syllables of the mark applied for ( mez and zo ) ‘ ’ ‘ ’ and the two syllables making up the Austrian mark ( ‘ mez ’ and ‘ zo ’ ) are the same .Volgens verz oekster is de fonetische overeenstemming duidelijk , wanneer ermee rekening wordt gehouden dat de eerste twee lettergrepen van het aangevraagde merk ( „ mez ” en „ zo ” ) en de twee lettergrepen die haar Oostenrijks merk vormen ( „ mez ” en „ zo ” ) identiek en op hetzelfde ritme worden uitgesproken .
Busines s economics and Languages Eskimology Ethnography European ethnology Film science Philosophy Finnish Phonetics Prehistoric archaelogy French German philology Greek Hebrew History Humanities orientated computer science History of ideas American Indian studies Indology Indo German studies Information science International development studies Iranian philology Italian Japanese Sinology Chinese culture Classical archaeology Classical philology Communications sciences Korean History of Christianity Culture and communication History of An Latin Linguistics Literary historyGeesteswetenschappen : Afrikaanse studies Amerikanistiek Arabistiek Assy rio logie Audio logopedie Balkanstudies Bulgaars Deense filologie Deense cultuur en regionale geschiedenis Datalinguïstiek en taal Dramaturgie Engels Bedrijfseconomie en talen Eskimologie Etnografie Europese etnologie Filmwetenschap Wijsbegeerte Fins Fonetiek Prehistorische archeologie Frans Germaanse filologie Grieks Hebreeuws Geschiedenis Informaticagebruik in de menswetenschappen I ndeeënge sch iede η is Amerikaans Indiaanse studies Indologie Indo Europese studies Informatica Internationale ontwikkelingskunde Iraanse filologie Italiaans Japans Chinees Chinese cultuur Klassieke archeologie Klassieke filologie Communicatiewetenschappen Koreaans Geschiedenis van het Christendom Cultuur en Communicatie Kunstgeschiedenis Latijn Taalkunde Literaire geschiedenis
According to the applicant, the Board of Appeal's phonetic comparison of the marks was allegedly flawed in two respectsVolgens verzoekster is de door de kamer van beroep verrichte fonetische vergelijking van de merken gebrekkig in twee opzichten
Cine endoscopy — or the filming of the internal cavities of the human body — has certainly advanced enor mously since 1919 , when Giulio Pan concelli Calzia , then aged 42 and work ing in this Hamburg phonetics labo ratory , was the first man to film the movements of the vocal cords in action .Radiocinematografie . — Hier doen zich zeer bijz ondere omstandigheden voor bij het maken van opnamen . De filmoperateur moet voorzorgsmaatregelen nemen vanwege het gevaar van primaire straling die wordt veroorzaakt door de röntgenstralingsbron en secundaire straling afkomstig van de patiënt .
Pleas in law: Infringement of Article ‧(a) in conjunction with Article ‧(b) of Regulation (EC) No ‧/‧, since the opposing trade marks are not visually, phonetically or conceptually similar and the differences between the marks are sufficient to rule out the risk of confusion on the part of relevant consumersAangevoerde middelen: schending van artikel ‧, lid ‧, sub a, juncto artikel ‧, lid ‧, sub b, van verordening (EG) nr. ‧/‧, aangezien de conflicterende merken visueel, fonetisch en begripsmatig niet overeenstemmen en het onderscheid tussen de tekens voldoende groot is om verwarringsgevaar bij de relevante consument uit te sluiten
Thus , contrary to the finding in the contested decision , when making an overall assessment of the marks at issue , the visual , phonetic and conceptual differences between the conflicting signs are sufficient , in spite of the identical nature of the goods covered , to preclude the resemblances between them giving rise to a likelihood of confusion on the part of the average German consumer .Anders dan in de bestreden beslissing werd gesteld , volstaat dus bij globale beoordeling van de betrokken merken het visuele , fonetische en begripsmatige verschil tussen de conflicterende tekens om verwarringsgevaar bij de gemiddelde Duitse consument als gevolg van de gelijkenissen tussen de beide tekens te verhinderen , ook al zijn de erdoor aangeduide waren dezelfde .
The applicant claims that the Board erred in its interpretation of the above provision insofar as it didn't take into account the visual, phonetic and conceptual differences between the goods to which the conflicting trade marks relateVerzoekster voert aan dat de kamer van beroep bovengenoemde bepaling onjuist heeft uitgelegd voor zover zij geen rekening heeft gehouden met de visuele, fonetische en begripsmatige verschillen tussen de waren waarop de conflicterende merken betrekking hebben
In support of his claims, the applicant puts forward the dissimilarity of the two marks with regards to the relevant consumer circles, as well as the phonetic, visual and conceptual differences between the earlier mark and the contested oneTer ondersteuning van haar vorderingen stelt verzoekende partij dat het relevante publiek van consumenten voor de twee merken verschilt, en dat het oudere merk en het omstreden merk zowel fonetisch, visueel als begripsmatig verschillen
Showing page 1. Found 1821 sentences matching phrase "phonetic alphabet".Found in 1.687 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.