Translations into Dutch:

  • fonetisch alfabet   
     
    A writing system used for transcribing the sounds of human speech into writing.

Other meanings:

 
A list of standard words used to identify letters.
 
list of standard words
 
writing system

Similar phrases in dictionary English Dutch. (2)

International Phonetic AlphabetInternationaal Fonetisch Alfabet
NATO phonetic alphabetSpellingsalfabet

    Show declension

Example sentences with "phonetic alphabet", translation memory

add example
the code for spelling out messages (phonetic alphabet etcde code voor het spellen van berichten (fonetisch alfabet enz
The International Phonetic Alphabet shall be usedHierbij moet het Internationale Fonetisch Alfabet worden gebruikt
The International Phonetic Alphabet shall be usedHiervoor moet het Internationaal Fonetisch Alfabet worden gebruikt
The Infrastructure Manager may add further letters, along with a phonetic pronunciation for each letter added, if required by the alphabet of the Infrastructure Manager’s operating language(sDe infrastructuurbeheerder kan letters toevoegen, samen met de fonetische uitspraak, wanneer het alfabet van zijn voertaal dit noodzakelijk maakt
The Infrastructure Manager may add further letters, along with a phonetic pronunciation for each letter added, if required by the alphabet of the Infrastructure Manager’s operating language(sDe infrastructuurbeheerder kan letters met fonetische uitspraak toevoegen wanneer zijn taal dit noodzakelijk maakt
It' s like, military phonetic alphabetMilitair fonetisch alfabet
The phonetic processor' s still having trouble locking onDe fonetische processor hapert nog steeds
Pleas in law: Infringement of Article ‧(b) of Council Regulation ‧/‧ as the Board of Appeal erred in its finding that there is a likelihood of confusion between the trade marks concerned in respect of identical or highly similar goods, in spite of the existing differences between the visual and phonetic perception of the two signs; Infringement of Article ‧ of Council Regulation ‧/‧ as the Board of Appeal wrongly considered that the conditions for the application of the said article were metAangevoerde middelen: schending van artikel ‧, lid ‧, sub b, van verordening nr. ‧/‧ van de Raad, doordat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat er gevaar voor verwarring van de betrokken merken bestaat met betrekking tot dezelfde of zeer soortgelijke waren, ondanks de bestaande verschillen in de visuele en fonetische perceptie van de twee tekens; schending van artikel ‧, lid ‧, van verordening nr. ‧/‧ van de Raad, doordat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat niet was voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van deze bepaling
Simple phoneticsGewoon fonetiek
Moreover, the meaning or reputation of the name Picasso, divorced from the goods in respect of which that trade mark was registered, cannot be used as an argument to support the claim that there are conceptual differences and that, as a result of such a meaning or reputation, the conceptual differences cancel out the phonetic and visual similaritiesBovendien kan de betekenis of de reputatie van de naam Picasso, los van de waren waarvoor dit merk is ingeschreven en wordt gebruikt, geen argument zijn voor de stelling dat er begripsmatige verschillen bestaan en dat een dergelijke betekenis of reputatie ertoe leidt dat de fonetische en de visuele overeenstemmingen worden gecompenseerd door deze begripsmatige verschillen
Pleas in law: Infringement of Article ‧(b) of Council Regulation No ‧/‧, as there is a likelihood of confusion between the conflicting trade marks due to the phonetic and visual similarity between KA and CA, the identity of the goods and the enhanced distinctiveness of the earlier marksAangevoerde middelen: schending van artikel ‧, lid ‧, sub b, van verordening nr. ‧/‧ van de Raad doordat er gevaar van verwarring van de conflicterende merken bestaat omdat KA en CA auditief en visueel overeenstemmen, de waren dezelfde zijn en de oudere merken een groter onderscheidend vermogen hebben
Pleas in law: (i) Infringement of Article ‧ of Commission Regulation No ‧/‧ as several documents submitted by the other party to the proceedings before the Board of Appeal were not in English and no translation had been provided to the applicant in order to assess the content of the evidence of use; (ii) Infringement of Article ‧ and of Council Regulation No ‧/‧ as the Board of Appeal erred in its opinion that the other party to the proceedings before it had submitted sufficient evidence for the proof of use of the earlier mark in Portugal for all the goods for which it has been registered; and (iii) Infringement of Article ‧ of Council Regulation No ‧/‧ as the conflicting trade marks show no visual, phonetic or conceptual similarities, such as to trigger a likelihood of confusionAangevoerde middelen: i) schending van regel ‧, lid ‧, van verordening nr. ‧/‧ van de Commissie doordat verschillende door de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep overgelegde stukken niet in het Engels waren en aan verzoeker geen vertaling was verstrekt om de inhoud van het bewijs van gebruik te beoordelen; ii) schending van artikel ‧, leden ‧ en ‧, van verordening nr. ‧/‧ van de Raad doordat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de andere partij in de procedure voor hem voldoende bewijs had aangedragen om gebruik van het oudere merk in Portugal voor alle waren waarvoor het was ingeschreven, aan te tonen; en iii) schending van artikel ‧, lid ‧, van verordening nr. ‧/‧ van de Raad doordat de conflicterende merken niet in die mate visueel, auditief of begripsmatig met elkaar overeenstemmen dat gevaar van verwarring ontstaat
Pleas in law: Infringement of Article ‧ of Council Regulation No ‧/‧ as the conflicting trade marks show relevant visual, phonetic and conceptual dissimilarities to avoid any likelihood of confusionAangevoerde middelen: schending van artikel ‧, lid ‧, van verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad, doordat de conflicterende merken in voldoende mate visueel, auditief en begripsmatig verschillen om verwarringsgevaar te vermijden
Pleas in law: Incorrect application of Article ‧(b) of Regulation (EC) No ‧/‧ given that the conflicting signs are phonetically and graphically distinctAangevoerde middelen: onjuiste toepassing van artikel ‧, lid ‧, sub b, van verordening (EG) nr. ‧/‧, aangezien de conflicterende tekens fonetisch en grafisch verschillend zijn
Pleas in law: Infringement of Article ‧(b) of Regulation (EC) No ‧/‧ since the goods designated by the opposing marks are similar, the opposing marks are visually and phonetically similar and the marks at issue are capable of giving rise to a likelihood of confusion in the course of tradeAangevoerde middelen: schending van artikel ‧, lid ‧, sub b, van verordening (EG) nr. ‧/‧, aangezien de door de conflicterende merken aangeduide waren soortgelijk zijn, de kenmerken van de conflicterende merken visueel en fonetisch overeenstemmen, en de betrokken merken gevaar van verwarring in het handelsverkeer kunnen doen ontstaan
in the alternative, annul the decision and refer the case back to the opposition division in order that a new and accurate comparison of the remaining signs may be carried out, regard being had to the visual and phonetic differences between BOOTS & SHOES B.K.R. MADE IN SPAIN and BK RODS and to their compatibility on the market, there being no risk that consumers associate them as regards the origin and quality of the goods which they designatesubsidiair, de beslissing te vernietigen en de zaak naar de oppositieafdeling te verwijzen met het oog op een nieuwe en juiste vergelijking van de overige tekens, waarbij rekening zal worden gehouden met de visuele en fonetische verschillen tussen BOOTS SHOES B.K.R. MADE IN SPAIN en BK RODS en de compatibiliteit daarvan op de markt zonder dat er voor de consument gevaar bestaat voor associatie ten aanzien van de oorsprong en de kwaliteit van de erdoor geïdentificeerde waren
the Court erred in considering that there was no minimum degree of similarity between the intervener's trade mark BAINBRIDGE and the applicant's family of trade marks including the term THE BRIDGE, when it itself recognised that the opposing trade mark BAINBRIDGE has a significant phonetic similarity to some of the applicant's trade marks; a similarity which is not outweighed by a conceptual difference between between the opposing trade marks, given that the premiss on which the Court based itself, according to which the average Italian consumer has sufficient knowledge of the English language to enable them to understand the meaning of the word BRIDGE is clearly wronghet Gerecht zou ten onrechte hebben aangenomen dat er niet een minimum aan overeenstemming bestaat tussen het merk BAINBRIDGE van interveniënte en de familie van merken met het bestanddeel THE BRIDGE van rekwirante, terwijl laatstgenoemde zelf heeft erkend dat het oppositiemerk BAINBRIGDE in aanzienlijke mate fonetisch overeenstemt met een aantal van haar merken; deze overeenstemming wordt niet geneutraliseerd door de begripsmatige verschillen tussen conflicterende merken, daar het postulaat van het Gerecht dat de gemiddelde Italiaanse consument voldoende Engels kent om de betekenis van het woord BRIGDE te vatten, zeker onjuist is
alternatively, annul or amend the contested decision in so far as it finds that there is a phonetic similarity in Spain between the mark applied for and the opposing mark and, consequently, in that respect a likelihood of confusion between the opposing signssubsidiair, de bestreden beslissing in te trekken of te wijzigen, voor zover daarin is geoordeeld dat er sprake is van fonetische overeenstemming tussen het aangevraagde merk en het oppositiemerk in Spanje, en er bijgevolg in dit verband gevaar voor verwarring tussen de conflicterende tekens bestaat
In particular, as regards the comparison between the signs, the analysis directed at establishing whether the signs are similar must take into consideration the visual, phonetic and conceptual aspects to arrive at a global assessment based on the general impression given by the marks themselves, taking particular account of their distinctive and dominant componentsMet name wat de vergelijking van de tekens betreft, deze moeten bij de analyse om uit te maken of zij overeenstemmen, zowel uit visueel, als uit fonetisch en begripsmatig oogpunt worden bekeken, en de analyse dient uit te monden in een globaal oordeel gebaseerd op de algemene indruk die de merken nalaten, waarbij met name rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan
The appellant also maintains that the reasoning of the Court of First Instance is contradictory in that, at paragraph ‧ of the judgment, it states that the additional components create differences between the trademarks but fails to consider those components when comparing the trademarks phoneticallyRekwirante stelt eveneens dat de redenering van het Gerecht van eerste aanleg tegenstrijdig is, voor zover het in punt ‧ van het arrest verklaart dat de aanvullende bestanddelen verschillen tussen de merken in het leven roepen, maar die bestanddelen niet in aanmerking neemt bij de fonetische vergelijking van de merken
Pleas in law: Infringement of Article ‧(b) of Council Regulation ‧/‧ as the Board of Appeal wrongly concluded that there were no visual, phonetic or conceptual identity similarities between the trade marks concerned, as well as that there was no identity of goods for classes ‧ and ‧, and therefore no likelihood of confusion between the trade marks concernedAangevoerde middelen: schending van artikel ‧, lid ‧, sub b van verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, aangezien de kamer van beroep ten onrechte heeft geconcludeerd dat er geen visuele, fonetische of begripsmatige gelijkenissen zijn tussen de betrokken merken en dat waren van de klassen ‧ en ‧ niet gelijk zijn, zodat er geen gevaar voor verwarring tussen de betrokken merken bestaat
.Responding to the linguistic standardisation of Europe, whereby English is the popular phonetic soup, with a form of multilingualism that the European Union would do well to practice itself, is all well and good.Het is een goede zaak dat we de taalvervlakking in Europa, waarbij Jan en alleman hetzelfde steenkolenengels laat horen, beantwoorden met een meertaligheid die het Europees Parlement ook zelf zou moeten toepassen.
Pleas in law: incorrect application of Article ‧(b) of Regulation (EC) No ‧/‧ on the Community trade mark, inasmuch as it found that the signs in conflict are phonetically, conceptually and visually differentAangevoerde middelen: schending van artikel ‧, lid ‧, sub b, van verordening (EG) nr. ‧/‧, aangezien de conflicterende tekens fonetisch, conceptueel en visueel verschillend zijn
Showing page 1. Found 506 sentences matching phrase "phonetic alphabet".Found in 2.441 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.