Translations into Dutch:

  • fonetisch alfabet   
     
    A writing system used for transcribing the sounds of human speech into writing.

Other meanings:

 
A list of standard words used to identify letters.
 
list of standard words
 
writing system

Similar phrases in dictionary English Dutch. (2)

International Phonetic AlphabetInternationaal Fonetisch Alfabet
NATO phonetic alphabetSpellingsalfabet

    Show declension

Example sentences with "phonetic alphabet", translation memory

add example
the code for spelling out messages (phonetic alphabet etcde code voor het spellen van berichten (fonetisch alfabet enz
The International Phonetic Alphabet shall be usedHierbij moet het Internationale Fonetisch Alfabet worden gebruikt
The International Phonetic Alphabet shall be usedHiervoor moet het Internationaal Fonetisch Alfabet worden gebruikt
The Infrastructure Manager may add further letters, along with a phonetic pronunciation for each letter added, if required by the alphabet of the Infrastructure Manager’s operating language(sDe infrastructuurbeheerder kan letters toevoegen, samen met de fonetische uitspraak, wanneer het alfabet van zijn voertaal dit noodzakelijk maakt
The Infrastructure Manager may add further letters, along with a phonetic pronunciation for each letter added, if required by the alphabet of the Infrastructure Manager’s operating language(sDe infrastructuurbeheerder kan letters met fonetische uitspraak toevoegen wanneer zijn taal dit noodzakelijk maakt
It' s like, military phonetic alphabetMilitair fonetisch alfabet
The phonetic processor' s still having trouble locking onDe fonetische processor hapert nog steeds
Pleas in law: Infringement of Article ‧(b) of Council Regulation ‧/‧ as the Board of Appeal erred in its finding that there is a likelihood of confusion between the trade marks concerned in respect of identical or highly similar goods, in spite of the existing differences between the visual and phonetic perception of the two signs; Infringement of Article ‧ of Council Regulation ‧/‧ as the Board of Appeal wrongly considered that the conditions for the application of the said article were metAangevoerde middelen: schending van artikel ‧, lid ‧, sub b, van verordening nr. ‧/‧ van de Raad, doordat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat er gevaar voor verwarring van de betrokken merken bestaat met betrekking tot dezelfde of zeer soortgelijke waren, ondanks de bestaande verschillen in de visuele en fonetische perceptie van de twee tekens; schending van artikel ‧, lid ‧, van verordening nr. ‧/‧ van de Raad, doordat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat niet was voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van deze bepaling
Phonetic comparisonFonetische vergelijking
Simple phoneticsGewoon fonetiek
Since the dominant syllable of the mark claimed and the earlier national marks are identical , the Court finds that the Board of Appeal was right in holding that the marks in question are visually and phonetically similar .Aangezien de dominerende lettergreep van het aangevraagde merk gelijk is aan de oudere nationale merken , dient te worden geconcludeerd dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat de betrokken merken visueel en auditief overeenstemmen .
Moreover, the meaning or reputation of the name Picasso, divorced from the goods in respect of which that trade mark was registered, cannot be used as an argument to support the claim that there are conceptual differences and that, as a result of such a meaning or reputation, the conceptual differences cancel out the phonetic and visual similaritiesBovendien kan de betekenis of de reputatie van de naam Picasso, los van de waren waarvoor dit merk is ingeschreven en wordt gebruikt, geen argument zijn voor de stelling dat er begripsmatige verschillen bestaan en dat een dergelijke betekenis of reputatie ertoe leidt dat de fonetische en de visuele overeenstemmingen worden gecompenseerd door deze begripsmatige verschillen
According to the applicant , there are clear phonetic similarities if account is taken of the fact that the pronunciation and the rhythm of the first two syllables of the mark applied for ( mez and zo ) ‘ ’ ‘ ’ and the two syllables making up the Austrian mark ( ‘ mez ’ and ‘ zo ’ ) are the same .Volgens verz oekster is de fonetische overeenstemming duidelijk , wanneer ermee rekening wordt gehouden dat de eerste twee lettergrepen van het aangevraagde merk ( „ mez ” en „ zo ” ) en de twee lettergrepen die haar Oostenrijks merk vormen ( „ mez ” en „ zo ” ) identiek en op hetzelfde ritme worden uitgesproken .
Busines s economics and Languages Eskimology Ethnography European ethnology Film science Philosophy Finnish Phonetics Prehistoric archaelogy French German philology Greek Hebrew History Humanities orientated computer science History of ideas American Indian studies Indology Indo German studies Information science International development studies Iranian philology Italian Japanese Sinology Chinese culture Classical archaeology Classical philology Communications sciences Korean History of Christianity Culture and communication History of An Latin Linguistics Literary historyGeesteswetenschappen : Afrikaanse studies Amerikanistiek Arabistiek Assy rio logie Audio logopedie Balkanstudies Bulgaars Deense filologie Deense cultuur en regionale geschiedenis Datalinguïstiek en taal Dramaturgie Engels Bedrijfseconomie en talen Eskimologie Etnografie Europese etnologie Filmwetenschap Wijsbegeerte Fins Fonetiek Prehistorische archeologie Frans Germaanse filologie Grieks Hebreeuws Geschiedenis Informaticagebruik in de menswetenschappen I ndeeënge sch iede η is Amerikaans Indiaanse studies Indologie Indo Europese studies Informatica Internationale ontwikkelingskunde Iraanse filologie Italiaans Japans Chinees Chinese cultuur Klassieke archeologie Klassieke filologie Communicatiewetenschappen Koreaans Geschiedenis van het Christendom Cultuur en Communicatie Kunstgeschiedenis Latijn Taalkunde Literaire geschiedenis
Cine endoscopy — or the filming of the internal cavities of the human body — has certainly advanced enor mously since 1919 , when Giulio Pan concelli Calzia , then aged 42 and work ing in this Hamburg phonetics labo ratory , was the first man to film the movements of the vocal cords in action .Radiocinematografie . — Hier doen zich zeer bijz ondere omstandigheden voor bij het maken van opnamen . De filmoperateur moet voorzorgsmaatregelen nemen vanwege het gevaar van primaire straling die wordt veroorzaakt door de röntgenstralingsbron en secundaire straling afkomstig van de patiënt .
Pleas in law: Infringement of Article ‧(b) of Council Regulation No ‧/‧, as there is a likelihood of confusion between the conflicting trade marks due to the phonetic and visual similarity between KA and CA, the identity of the goods and the enhanced distinctiveness of the earlier marksAangevoerde middelen: schending van artikel ‧, lid ‧, sub b, van verordening nr. ‧/‧ van de Raad doordat er gevaar van verwarring van de conflicterende merken bestaat omdat KA en CA auditief en visueel overeenstemmen, de waren dezelfde zijn en de oudere merken een groter onderscheidend vermogen hebben
Thus , contrary to the finding in the contested decision , when making an overall assessment of the marks at issue , the visual , phonetic and conceptual differences between the conflicting signs are sufficient , in spite of the identical nature of the goods covered , to preclude the resemblances between them giving rise to a likelihood of confusion on the part of the average German consumer .Anders dan in de bestreden beslissing werd gesteld , volstaat dus bij globale beoordeling van de betrokken merken het visuele , fonetische en begripsmatige verschil tussen de conflicterende tekens om verwarringsgevaar bij de gemiddelde Duitse consument als gevolg van de gelijkenissen tussen de beide tekens te verhinderen , ook al zijn de erdoor aangeduide waren dezelfde .
Pleas in law: (i) Infringement of Article ‧ of Commission Regulation No ‧/‧ as several documents submitted by the other party to the proceedings before the Board of Appeal were not in English and no translation had been provided to the applicant in order to assess the content of the evidence of use; (ii) Infringement of Article ‧ and of Council Regulation No ‧/‧ as the Board of Appeal erred in its opinion that the other party to the proceedings before it had submitted sufficient evidence for the proof of use of the earlier mark in Portugal for all the goods for which it has been registered; and (iii) Infringement of Article ‧ of Council Regulation No ‧/‧ as the conflicting trade marks show no visual, phonetic or conceptual similarities, such as to trigger a likelihood of confusionAangevoerde middelen: i) schending van regel ‧, lid ‧, van verordening nr. ‧/‧ van de Commissie doordat verschillende door de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep overgelegde stukken niet in het Engels waren en aan verzoeker geen vertaling was verstrekt om de inhoud van het bewijs van gebruik te beoordelen; ii) schending van artikel ‧, leden ‧ en ‧, van verordening nr. ‧/‧ van de Raad doordat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de andere partij in de procedure voor hem voldoende bewijs had aangedragen om gebruik van het oudere merk in Portugal voor alle waren waarvoor het was ingeschreven, aan te tonen; en iii) schending van artikel ‧, lid ‧, van verordening nr. ‧/‧ van de Raad doordat de conflicterende merken niet in die mate visueel, auditief of begripsmatig met elkaar overeenstemmen dat gevaar van verwarring ontstaat
It submits that the Board of Appeal was correct in finding in the contested decision that the fact that the marks have different endings does not suffice for them to be considered phonetically dissimilar , since their two initial syllables are the same and their third syllables are clearly marked by the presence of the consonants ll ‘ ’ .Volgens het BHIM heeft de kamer van beroep in de bestreden beslissing terecht geoordeeld dat de verschillende uitgangen van deze merken niet volstaan om te concluderen dat de merken fonetisch niet overeenstemmen . De eerste twee lettergrepen ervan zijn immers dezelfde en de derde lettergreep wordt duidelijk beheerst door de medeklinkers „ ll ” .
Pleas in law: Infringement of Article ‧ of Council Regulation No ‧/‧ as the conflicting trade marks show relevant visual, phonetic and conceptual dissimilarities to avoid any likelihood of confusionAangevoerde middelen: schending van artikel ‧, lid ‧, van verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad, doordat de conflicterende merken in voldoende mate visueel, auditief en begripsmatig verschillen om verwarringsgevaar te vermijden
Pleas in law: Incorrect application of Article ‧(b) of Regulation (EC) No ‧/‧ given that the conflicting signs are phonetically and graphically distinctAangevoerde middelen: onjuiste toepassing van artikel ‧, lid ‧, sub b, van verordening (EG) nr. ‧/‧, aangezien de conflicterende tekens fonetisch en grafisch verschillend zijn
On a conceptual level , the applicant points out that the t wo marks are not German words , even though the prefix castel ‘ ’ is the prefix of the Latin word castellum ‘ ’ , meaning castle , and that prefix is translated into German by its phonetic equivalent Kastell ‘ ’ .Op begripsmatig vlak stelt verzoekster dat de twee merken geen Duitse woorden zijn , ook al is het voorvoegsel „ castel ” het voorvoegsel van het Latijnse woord „ castellum ” , dat kasteel betekent . In het Duits is dit voorvoegsel vertaald in het fonetische equivalent ervan , te weten „ Kastell ” .
In the present case , after making a global assessment of the likelihood of confusion , the Board of Appeal was of the opinion that , despite the visual and phonetic similarities between the signs at issue , there was no likelihood of confusion between those marks .In casu heeft de kamer van beroep op basis van de totale beoordeling van het verwarringsgevaar geoordeeld dat , in weerwil van de visuele en fonetische overeenstemming tussen de betrokken tekens , er geen gevaar voor verwarring tussen de betrokken merken bestond .
Noting , first of all , that it is not only the exact form of registration of a PDO that enjoys protection under Community law , the Court found that , in view of the phonetic and visual similarity between the names in question and the similar appearance of the products , the use of the name Parmesan ‘ ’ must be regarded as an evocation of the PDO Parmigiano Reggiano ‘ ’ .Het Hof was van oordeel dat hoewel dergelijke bepalingen , nu zij niet de kenmerken van geneesmiddelen be tr e ì en , maar enkel de voorwaardenwaaronder deze kunnenworden verkocht , moeten worden geacht betrekking te hebben op verkoopmodaliteiten , zij het intracommunautaire handelsverkeer kunnen belemmeren en dus een door artikel 28 EG in beginsel verboden maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking zijn.Volgens het Hof zijn zij echter gerechtvaardigd om redenen van bescherming van de volksgezondheid .
Showing page 1. Found 1821 sentences matching phrase "phonetic alphabet".Found in 1.455 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.