Translations into Dutch:

  • pop-upformulier   
     
    A form that stays on top of other windows. A pop-up form can be modal or modeless.

Example sentences with "pop-up form", translation memory

add example
Calls for the industry to exercise particular care when advertising food products specifically targeted at children; asks for protected times and for restrictions on commercials for unhealthy food specifically targeted at children; any such restrictions should also cover new forms of media such as online games, pop-ups and text messagingroept de sector op extra terughoudend te zijn bij het maken van reclame voor voedingsmiddelen specifiek gericht op kinderen; verzoekt om de invoering van beschermde tijden en van beperkingen voor de reclame voor ongezond voedsel, specifiek gericht op kinderen; is van mening dat dergelijke beperkingen ook moeten gelden voor nieuwe vormen van media, zoals online spelletjes, pop-ups en sms- en chatverkeer
You can choose what happens when you click on the desktop using your pointing device 's middle button: No action Window list menu: a menu showing all windows on all virtual desktops pops up. You can click on the desktop name to switch to that desktop, or on a window name to shift focus to that window, switching desktops if necessary, and restoring the window if it is hidden. Hidden or minimized windows are represented with their names in parentheses. Desktop menu: a context menu for the desktop pops up. Among other things, this menu has options for configuring the display, locking the screen, and logging out of KDE. Application menu: the " K " menu pops up. This might be useful for quickly accessing applications if you like to keep the panel hidden from viewbepalen wat er gebeurt als u met de middelste knop van uw aanwijsapparaat klikt op uw bureaublad: Geen actie Vensterlijstmenu: er verschijnt een menu met daarin de namen van alle geopende vensters op ieder virtueel bureaublad. U kunt op de naam van een bureaublad klikken om daar naartoe te gaan. Of u klikt op een vensternaam om de focus te richten op dat venster. U springt dan naar het bureaublad met dit venster en het venster wordt (indien nodig) hersteld. De namen van verborgen of geminimaliseerde vensters zijn tussen haakjes geplaatst. Bureaubladmenu: er verschijnt een contextmenu op het bureaublad. In dit menu kunt u o.a. de weergave instellen, het beeldscherm vergrendelen, of u afmelden. Programmamenu: het " K-menu " verschijnt. Dit kan handig zijn als u toepassingen wilt openen terwijl u het paneel verborgen hebt
No action Window list menu: a menu showing all windows on all virtual desktops pops up. You can click on the desktop name to switch to that desktop, or on a window name to shift focus to that window, switching desktops if necessary, and restoring the window if it is hidden. Hidden or minimized windows are represented with their names in parentheses. Desktop menu: a context menu for the desktop pops up. Among other things, this menu has options for configuring the display, locking the screen, and logging out of KDE. Application menu: the " K " menu pops up. This might be useful for quickly accessing applications if you like to keep the panel hidden from viewGeen actie Vensterlijstmenu: er verschijnt een menu met daarin de namen van alle geopende vensters op ieder virtueel bureaublad. U kunt op de naam van een bureaublad klikken om daar naartoe te gaan. Of u klikt op een vensternaam om de focus te richten op dat venster. U springt dan naar het bureaublad met dit venster en het venster wordt (indien nodig) hersteld. De namen van verborgen of geminimaliseerde vensters zijn tussen haakjes geplaatst. Bureaubladmenu: er verschijnt een contextmenu op het bureaublad. In dit menu kunt u o.a. de weergave instellen, het beeldscherm vergrendelen, of u afmelden. Programmamenu: het " K-menu " verschijnt. Dit kan handig zijn als u toepassingen wilt starten terwijl u het paneel verborgen hebt
No action: as you might guess, nothing happens! Window list menu: a menu showing all windows on all virtual desktops pops up. You can click on the desktop name to switch to that desktop, or on a window name to shift focus to that window, switching desktops if necessary, and restoring the window if it is hidden. Hidden or minimized windows are represented with their names in parentheses. Desktop menu: a context menu for the desktop pops up. Among other things, this menu has options for configuring the display, locking the screen, and logging out of KDE. Application menu: the " K " menu pops up. This might be useful for quickly accessing applications if you like to keep the panel (also known as " Kicker ") hidden from viewhet al, er gebeurt niets. Vensterlijstmenu: er verschijnt een menu met daarin de namen van alle geopende vensters op ieder virtueel bureaublad. U kunt op de naam van een bureaublad klikken om daar naartoe te gaan. Of u klikt op een vensternaam om de focus te richten op dat venster. U springt dan naar het bureaublad met dit venster en het venster wordt (indien nodig) hersteld. De namen van verborgen of geminimaliseerde vensters zijn tussen haakjes geplaatst. Bureaubladmenu: er verschijnt een contextmenu op het bureaublad. In dit menu kunt u o.a. de weergave instellen, het beeldscherm vergrendelen, of u afmelden. K-menu: het " K-menu " verschijnt. Dit kan handig zijn als u toepassingen wilt starten terwijl u het paneel (ook wel bekend als " Kicker ") verborgen hebt
separate sheet for affixing a visa means the uniform format for forms for affixing the visa issued by Member States to persons holding travel documents not recognised by the Member State drawing up the form as defined by Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ on a uniform format for forms for affixing the visa issued by Member States to persons holding travel documents not recognised by the Member State drawing up the formafzonderlijk blad waarop een visum kan worden aangebracht: het uniforme model voor een blad waarop een visum kan worden aangebracht dat door lidstaten wordt afgegeven aan houders van reisdocumenten die niet worden erkend door de lidstaat die het blad opstelt dat is bedoeld in Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ februari ‧ betreffende de invoering van een uniform model voor een blad waarop een visum kan worden aangebracht dat door lidstaten wordt afgegeven aan houders van een reisdocument dat door de lidstaat die het blad opstelt niet wordt erkend
Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ on a uniform format for forms for affixing the visa issued by Member States to persons holding travel documents not recognised by the Member State drawing up the form (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p. ‧) and Commission Decision of ‧ August ‧ laying down the technical specifications for the uniform format for affixing the visa issued by Member States to persons holding travel documents not recognised by the Member State drawing up the form (not publishedVerordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ februari ‧ betreffende de invoering van een uniform model voor een blad waarop een visum kan worden aangebracht dat door lidstaten wordt afgegeven aan houders van een reisdocument dat door de lidstaat die het blad opstelt niet wordt erkend (PB L ‧ van ‧.‧.‧, blz. ‧) en Besluit van de Commissie van ‧ augustus ‧ betreffende de vaststelling van verdere technische specificaties voor het uniforme model voor een blad waarop een visum kan worden aangebracht dat door lidstaten wordt afgegeven aan houders van een reisdocument dat door de lidstaat die het blad opstelt niet wordt erkend (niet gepubliceerd
whereas the various cultural industries include a very wide range and a multitude of cultural forms of expression, ranging, for example, from preservation of the cultural heritage, protection of historic monuments, restoration, arts and crafts to the performing arts and visual arts, as well as museums, libraries, theatres, cultural institutions of all kinds, a richly varied music scene, including soloists, pop singers, philharmonic orchestras, big band and opera, as well as literature and publishing, the recording and audio-visual industry and cinemaoverwegende dat de aandacht moet worden gevestigd op de diversiteit en het grote aantal uitdrukkingsvormen in de verschillende cultuursectoren, bijvoorbeeld instandhouding van het cultureel erfgoed, monumentenzorg, restauratiewerk en sierkunst, alsook toneel en de beeldende kunsten, musea, bibliotheken, theaters, allerlei cultuurinstellingen, de gevarieerde wereld van de muziek, van solisten en popartiesten tot philharmonische orkesten en big bands en operagezelschappen, en daarnaast literatuur en uitgeverijen, de audiovisuele en geluidsindustrie en de film
In my own country of Austria, this type of benchmarking, in the form of the Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) Pop 3 study, in which we did not perform particularly well, has led to the establishment of a programme known as Qualität in Schulen (Q.I.S - Quality in Schools).In mijn vaderland, Oostenrijk, heeft dat soort benchmarking, het zogeheten TIMSS Pop 3-onderzoek, aangezien wij daarmee niet zo' n succes hadden, tot een project genaamd "Q.I.S. Qualität in Schulen" geleid.
If you do not want to perform any actions on the clipboard contents, select Do Nothing on the pop-up menu to return to what you were doing before. If you leave the menu, it will disappear, leaving you to continue your work. You can change the time that the menu remains for in the Configure Klipper... dialog, with the option Timeout for action pop-ups under the General tabgeen handeling wilt uitvoeren aan de hand van de inhoud van het klembord, selecteert u Niets doen uit het menu. Indien u het menu verlaat, zal het menu verdwijnen zodat u verder kunt gaan met waar u mee bezig was. De tijd dat het menu zal verschijnen, kunt u instellen bij Klipper instellen..., Tijdslimiet voor actiecontextmenu's bij het tabblad Algemeen
This button is called the & kmenu;. It has a small arrow on the top to indicate that it will pop up a menu if you click on it. Just do it! The pop-up offers you easy access to all & kde; applications installed on your computer systemDeze knop wordt het & kmenu; genoemd. Er is een klein pijltje aan de bovenkant, dit betekent dat u een menu krijgt als u erop klikt. Doe het maar! Door dit menu hebt u gemakkelijk toegang tot alle & kde;-toepassingen die op uw computersysteem zijn geïnstalleerd
In such a case, the uniform format for forms for affixing the visa, laid down by Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ on a uniform format for forms for affixing the visa issued by Member States to persons holding travel documents not recognised by the Member State drawing up the form, shall be usedIn dat geval wordt gebruik gemaakt van het bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ februari ‧ betreffende de invoering van een uniform model voor een blad waarop een visum kan worden aangebracht dat door lidstaten wordt afgegeven aan houders van een reisdocument dat door de lidstaat die het blad opstelt niet wordt erkend vastgestelde uniforme model voor formulieren voor de aanbrenging van het visum
In such a case, the uniform format for forms for affixing the visa, laid down by Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ on a uniform format for forms for affixing the visa issued by Member States to persons holding travel documents not recognised by the Member State drawing up the form, shall be usedIn dat geval wordt gebruikgemaakt van het bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ februari ‧ betreffende de invoering van een uniform model voor een blad waarop een visum kan worden aangebracht dat door lidstaten wordt afgegeven aan houders van een reisdocument dat door de lidstaat die het blad opstelt niet wordt erkend vastgestelde uniforme model voor formulieren voor de aanbrenging van het visum
metaldehyde, hexamethylenetetramine and similar substances, put up in forms (for example, tablets, sticks or similar forms) for use as fuels; fuels with a basis of alcohol, and similar prepared fuels, in solid or semi-solid formmetaldehyd, hexamethyleentetramine en dergelijke producten, in tabletten, in staafjes of in dergelijke vormen, die wijzen op het gebruik daarvan als brandstof, en voorts alcoholhoudende brandstoffen en dergelijke bereide brandstoffen, in vaste vorm of in pasta
It' s popping off up in G Pop!De pleuris breekt uit
The setting up support may be given in the form of a single premium up to a maximum of EUR ‧, or in the form of an interest rate subsidy, the capitalised value of which may not exceed EURVestigingssteun mag worden gegeven in de vorm van eenmalige premie van ten hoogste ‧ EUR, of in de vorm van een rentesubsidie waarvan de gekapitaliseerde waarde ten hoogste ‧ EUR bedraagt
In addition, a continuation to a manual landing must be practised if a head-up display forms a downgraded mode of the automatic system or the head-up display forms the only flare mode; andBovendien dient de overgang naar een handmatige landing te worden geoefend indien een head-up display fungeert als een lagere modus van het automatische besturingssysteem of indien het head-up display de enige afvangmodus vormt; en
The ingredients of Špekáčky/Špekačky are as follows: beef with fat content of up to ‧ %, pork meat with fat content of up to ‧ %, bacon, drinking water (in the form of scaly ice), potato starch, nitrate salting mix, ground black pepper, sweet paprika (‧ ASTA), garlic (in the form of flakes, concentrate or powder in amounts corresponding to the standard amount of fresh garlic), ground nutmeg, polyphosphates E‧ and E‧ (‧ g/kg as P‧O‧), ascorbic acid E‧ (‧,‧ g/kg), casing of beef rounds or pork small intestine; tied with stringŠpekáčky/Špekačky wordt met de volgende ingrediënten bereid: rundvlees met een vetgehalte tot ‧ %, varkensvlees met een vetgehalte tot ‧ %, spek, drinkwater (in de vorm van ijsgruis), aardappelzetmeel, nitrietzout, gemalen zwarte peper, zoete paprika (‧ ASTA), knoflook (in de vorm van vlokken, concentraat of poeder- hoeveelheid overeenkomend met een genormaliseerde hoeveelheid verse knoflook), gemalen nootmuskaat, polyfosfaten E ‧ en E ‧ (‧ g/kg als P‧O‧), ascorbinezuur E ‧ (‧,‧ g/kg), worstvel van runderdarm of van de dunne darm van varkens; met touwtjes in geledingen (afzonderlijke worsten) verdeeld
by a contracting entity to such a joint venture of which it forms part, provided that the joint venture has been set up in order to carry out the activity concerned over a period of at least three years and that the instrument setting up the joint venture stipulates that the contracting entities, which form it, will be part thereof for at least the same perioddie een aanbestedende dienst plaatst bij een dergelijke gemeenschappelijke onderneming waar zijzelf deel van uitmaakt, mits die gemeenschappelijke onderneming is opgericht om de betrokken activiteit uit te oefenen gedurende een periode van ten minste drie jaar en het instrument tot oprichting van die gemeenschappelijke onderneming bepaalt dat de aanbestedende diensten waaruit zij bestaat, daar voor ten minste dezelfde termijn deel van zullen uitmaken
There is a need to step up the fight against exclusion in all its forms, including racism, xenophobia and all forms of discrimination, and to step up Community efforts to promote dialogue and understanding between cultures world-wideDe bestrijding van alle vormen van uitsluiting, inclusief racisme, xenofobie en alle vormen van discriminatie, en de inspanningen van de Gemeenschap ter bevordering van de dialoog en het begrip tussen de culturen over de gehele wereld moeten worden geïntensiveerd
In addition, a continuation to a manual landing must be practised if a head-up display forms a downgraded mode of the automatic system or the head-up display forms the only flare mode; andBovendien dient de overgang naar een handmatige landing te worden geoefend indien een head-up display fungeert als een lagere modus van het automatische besturingssysteem of indien het head-up display de enige afvangmodus vormt, en
separate chemically defined elements or compounds (except those of heading ‧ or ‧, inorganic products of a kind used as luminophores (heading ‧), glass obtained from fused quartz or other fused silica in the forms provided for in heading ‧, and also dyes and other colouring matter put up in forms or packings for retail sale of headinggeïsoleerde chemisch welbepaalde producten, andere dan die begrepen onder post ‧ of ‧, de anorganische stoffen van de soort gebruikt als
Nevertheless, I hope that it can establish a form of cooperation between UEFA and the European Union with the aim of cleaning up as much as possible the world of football, for, as the UEFA President, Michel Plattini, pointed out, football is a game before a product, a sport before a market and a form of entertainment before a business.Toch hoop ik dat er een soort van samenwerking kan ontstaan tussen de UEFA en de Europese Unie om de voetbalwereld zo goed mogelijk te zuiveren, want zoals de voorzitter van de UEFA, Michel Platini, heeft gezegd, is voetbal meer een spel dan een product, meer een sport dan een markt en een schouwspel in plaats van een business.
The request of objection shall be drawn up on the basis of the form set out in Annex ‧ and shall be submitted to the Commission in paper or electronic formHet bezwaarschrift wordt opgesteld aan de hand van het formulier volgens het model in bijlage ‧ en wordt op papier of elektronisch bij de Commissie ingediend
The number to be entered under this heading, in the case of a visa to be affixed to the uniform format form, is not the passport number but the same typographical number as appears on the form, made up of six digits, which may be accompanied by the letter or letters assigned to the Member State or group of Member States which issued the visaWanneer een visum moet worden aangebracht op het uniforme model voor een blad is het nummer in deze rubriek in plaats van het paspoortnummer hetzelfde typografische nummer als dat van het blad, samengesteld uit zes cijfers, eventueel aangevuld met de letter of letters toegekend aan de lidstaat of groep van lidstaten die het visum afgeeft
Showing page 1. Found 247292 sentences matching phrase "pop-up form".Found in 122.322 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.