Translations into Dutch:

  • pop-upformulier   
     
    A form that stays on top of other windows. A pop-up form can be modal or modeless.

Example sentences with "pop-up form", translation memory

add example
Calls for the industry to exercise particular care when advertising food products specifically targeted at children; asks for protected times and for restrictions on commercials for unhealthy food specifically targeted at children; any such restrictions should also cover new forms of media such as online games, pop-ups and text messagingroept de sector op extra terughoudend te zijn bij het maken van reclame voor voedingsmiddelen specifiek gericht op kinderen; verzoekt om de invoering van beschermde tijden en van beperkingen voor de reclame voor ongezond voedsel, specifiek gericht op kinderen; is van mening dat dergelijke beperkingen ook moeten gelden voor nieuwe vormen van media, zoals online spelletjes, pop-ups en sms- en chatverkeer
whereas the various cultural industries include a very wide range and a multitude of cultural forms of expression, ranging, for example, from preservation of the cultural heritage, protection of historic monuments, restoration, arts and crafts to the performing arts and visual arts, as well as museums, libraries, theatres, cultural institutions of all kinds, a richly varied music scene, including soloists, pop singers, philharmonic orchestras, big band and opera, as well as literature and publishing, the recording and audio-visual industry and cinemaoverwegende dat de aandacht moet worden gevestigd op de diversiteit en het grote aantal uitdrukkingsvormen in de verschillende cultuursectoren, bijvoorbeeld instandhouding van het cultureel erfgoed, monumentenzorg, restauratiewerk en sierkunst, alsook toneel en de beeldende kunsten, musea, bibliotheken, theaters, allerlei cultuurinstellingen, de gevarieerde wereld van de muziek, van solisten en popartiesten tot philharmonische orkesten en big bands en operagezelschappen, en daarnaast literatuur en uitgeverijen, de audiovisuele en geluidsindustrie en de film
In my own country of Austria, this type of benchmarking, in the form of the Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) Pop 3 study, in which we did not perform particularly well, has led to the establishment of a programme known as Qualität in Schulen (Q.I.S - Quality in Schools).In mijn vaderland, Oostenrijk, heeft dat soort benchmarking, het zogeheten TIMSS Pop 3-onderzoek, aangezien wij daarmee niet zo' n succes hadden, tot een project genaamd "Q.I.S. Qualität in Schulen" geleid.
Each home provider shall also ensure that an appropriate notification is sent to the roaming customer’s mobile telephone or other device, for example by an SMS message, an e-mail or a pop-up window on the computer, when the data roaming services have reached ‧ % of the agreed financial or volume limitElke thuisaanbieder zorgt er eveneens voor dat een passende kennisgeving naar de mobiele telefoon of een ander toestel van de roamende klant, bijvoorbeeld een sms-bericht, een e-mail of een pop-upvenster op de computer, wordt verstuurd wanneer de dataroamingdiensten ‧ % van het overeengekomen financiële of volumeplafond hebben bereikt
To configure a new agent binding, press the New... button. Type the name of the server or a domain in the text box at the top of the dialog that pops up, which is labeled When browsing the following siteOm een nieuwe agentverbinding te maken klikt u op de knop Nieuw
Of course, democracy is not going to pop up just like that, but I do not see any other alternative for Egypt. Indeed, I am unable to single out anyone in Egypt who could take over the leadership.Natuurlijk kan dat niet zomaar ontstaan, maar toch zie ik geen ander alternatief voor Egypte, want ik kan niet iemand aanwijzen in Egypte die dan de leiding maar moet nemen.
Clicking on a row pops up a menu. If that device is not currently mounted, the Mount Device option is available. If the device is mounted, it can be unmounted by choosing Unmount Device. Selecting Open in File Manager opens a new window with a graphical view of the files on that deviceAls u op een regel klikt wordt er een menu geopend. Als het betreffende apparaat niet aangekoppeld is, kunt u de Apparaat aankoppelen-optie gebruiken. Als het apparaat aangekoppeld is, kunt u het weer afkoppelen met Apparaat afkoppelen. Selecteer Openen in Bestandsbeheerder om een nieuw venster te openen met een overzicht van de bestanden op dat apparaat
Commercials showing trucks popping up on Mount Rushmore...... and parking on Abraham Lincoln' s headReclames met vrachtwagens die verschijnen op Mount Rushmore...... en die parkeren op Abraham Lincoln z' n hoofd
Yet again, the age-old favourite of kerosene tax has popped up, another way of sneaking it in through the back door.En alweer wordt het aloude en geliefkoosde onderwerp van de kerosinebelasting van stal gehaald, in een nieuwe poging om het via de achterdeur binnen te smokkelen.
Pops up a list of & k‧b; 's toolbars. If a toolbar entry is checked, it means that the toolbar is currently visibleOpent een lijst met & k‧b; 's werkbalken. Schakel het keuzevakje voor een werkbalknaam in om deze te activeren
You have a machine that crushes up your pop cansJij hebt een machine om je drankblikjes samen te persen
This button is called the & kmenu;. It has a small arrow on the top to indicate that it will pop up a menu if you click on it. Just do it! The pop-up offers you easy access to all & kde; applications installed on your computer systemDeze knop wordt het & kmenu; genoemd. Er is een klein pijltje aan de bovenkant, dit betekent dat u een menu krijgt als u erop klikt. Doe het maar! Door dit menu hebt u gemakkelijk toegang tot alle & kde;-toepassingen die op uw computersysteem zijn geïnstalleerd
You can add your own pop up menu to & kspread; so that pressing one key combination will make the menu appear then pressing a second key, or using the Up arrow and Down arrow keys and pressing Enter, will select an item from itU kunt uw eigen contextmenu aan & kspread; toevoegen zodat het indrukken van een toetsencombinatie het menu laat verschijnen en het indrukken van een tweede toets, of de Pijl omhoog en Pijl omlaag en de Enter-toets, het item kiest
When he popped his head up, he had such a proud look on his faceToen hij bovenkwam, keek hij zo trots
This is an exercise in moving around. Follow the track of gold nuggets until the ladder pops up at the right. The hero can only follow the mouse along simple paths (like _ | L or U), so be careful not to get too far ahead of him. DANGER: Try not to fall off the ladder or bar into the concrete pit at the bottom right. If you do get trapped there, the only way out is to kill the hero (press key Q for quit) and start the level againDit is een bewegingsoefening. Volg het spoor goudklompen totdat er rechts een ladder verschijnt. De held kan de muis alleen volgen langs eenvoudige paden (zoals _ | L of U). Zorg er dus voor dat je niet te ver vooruit gaat. GEVAAR: Val niet van de ladder of balk in de betonnen put rechts onderaan. Als je in die put terecht komt kan je er alleen uitkomen door de held te doden (druk op de toets Q om af te sluiten) en het niveau opnieuw te starten
No action: as you might guess, nothing happens! Window list menu: a menu showing all windows on all virtual desktops pops up. You can click on the desktop name to switch to that desktop, or on a window name to shift focus to that window, switching desktops if necessary, and restoring the window if it is hidden. Hidden or minimized windows are represented with their names in parentheses. Desktop menu: a context menu for the desktop pops up. Among other things, this menu has options for configuring the display, locking the screen, and logging out of KDE. Application menu: the " K " menu pops up. This might be useful for quickly accessing applications if you like to keep the panel (also known as " Kicker ") hidden from viewhet al, er gebeurt niets. Vensterlijstmenu: er verschijnt een menu met daarin de namen van alle geopende vensters op ieder virtueel bureaublad. U kunt op de naam van een bureaublad klikken om daar naartoe te gaan. Of u klikt op een vensternaam om de focus te richten op dat venster. U springt dan naar het bureaublad met dit venster en het venster wordt (indien nodig) hersteld. De namen van verborgen of geminimaliseerde vensters zijn tussen haakjes geplaatst. Bureaubladmenu: er verschijnt een contextmenu op het bureaublad. In dit menu kunt u o.a. de weergave instellen, het beeldscherm vergrendelen, of u afmelden. K-menu: het " K-menu " verschijnt. Dit kan handig zijn als u toepassingen wilt starten terwijl u het paneel (ook wel bekend als " Kicker ") verborgen hebt
If you do n't like dragging toolbars around, right click on the handle and a menu pops up as shown in the screenshot belowAls u het niet prettig vindt om werkbalken te verslepen, klikt u met de rechter muisknop op het handvat, er verschijnt een menu zoals in de schermafdruk hieronder te zien is
That' s why we get the check as soon as Zimmer shows up and blow this pop stand before anybody finds out anythingDaarom pakken we de cheque zodra Zimmer komt... gaan ervandoor, voordat iemand iets in de gaten krijgt
It' d be like them to pop up now.- Don' t worryZe duiken vast net nu op
You know, I played in jc, before i busted up my knee popping wheelies on my dirt bikeWeet je, ik heb voor JC gespeeld, voordat ik mijn knie verpestte met wheelies maken op m' n motor
Use the Menu key to pop up the context menu. On most keyboards, the Menu key is on the righthand side of the keyboard between the Windows; and & Ctrl; keys. It has a menu icon on itGebruik de Menu-toets om het contextmenu te openen. Op de meeste toetsenborden bevindt de Menu-toets zich aan de rechterkant tussen de Windows;-toets en de & Ctrl;-toets in. Er staat een afbeelding van een menu op
If the needle is not correctly lined up with the centre of the stopper, you will feel constant resistance as it goes through the stopper and no pop. The needle may then enter at an angle and bend, break or prevent proper removal of the vial contentsAls de naald niet goed door het midden of scheef door de dop gestoken wordt, voelt u constante weerstand en geen plop.De naald kan dan in een hoek door de dop gaan en buigen, breken of voorkomen dat de inhoud van de injectieflacon helemaal opgezogen wordt
She popped up in my dream... and she killed herselfZe kwam tevoorschijn in mijn droom... en doodde haarzelf
You can choose what happens when you click on the desktop using your pointing device 's middle button: No action Window list menu: a menu showing all windows on all virtual desktops pops up. You can click on the desktop name to switch to that desktop, or on a window name to shift focus to that window, switching desktops if necessary, and restoring the window if it is hidden. Hidden or minimized windows are represented with their names in parentheses. Desktop menu: a context menu for the desktop pops up. Among other things, this menu has options for configuring the display, locking the screen, and logging out of KDE. Application menu: the " K " menu pops up. This might be useful for quickly accessing applications if you like to keep the panel hidden from viewbepalen wat er gebeurt als u met de middelste knop van uw aanwijsapparaat klikt op uw bureaublad: Geen actie Vensterlijstmenu: er verschijnt een menu met daarin de namen van alle geopende vensters op ieder virtueel bureaublad. U kunt op de naam van een bureaublad klikken om daar naartoe te gaan. Of u klikt op een vensternaam om de focus te richten op dat venster. U springt dan naar het bureaublad met dit venster en het venster wordt (indien nodig) hersteld. De namen van verborgen of geminimaliseerde vensters zijn tussen haakjes geplaatst. Bureaubladmenu: er verschijnt een contextmenu op het bureaublad. In dit menu kunt u o.a. de weergave instellen, het beeldscherm vergrendelen, of u afmelden. Programmamenu: het " K-menu " verschijnt. Dit kan handig zijn als u toepassingen wilt openen terwijl u het paneel verborgen hebt
Without further delay, let 's get down to the business of being cool. First, pop in the CD you want to rip (obviously!). Next, fire up a & konqueror; window and open the Services tab on the Navigation panel. The Navigation panel sits on the left side of the window, as shown in the screenshot below. If it 's not visible, you can produce it out of thin air by pressing the magic F‧ keyGoed, het wordt tijd dat we aan een cool imago gaan werken. Zorg ervoor dat de cd die geript moet worden in de cdrom-drive zit (nogal logisch!). Open daarna een & konqueror;-venster en klik op Services in het navigatiepaneel. Het navigatiepaneel bevindt zich aan de linkerkant van het venster, zoals te zien is in de schermafbeelding hieronder. Als de knop niet zichtbaar is, kunt u hem tevoorschijn toveren door op F‧ te drukken
Showing page 1. Found 247292 sentences matching phrase "pop-up form".Found in 36.17 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.