Translations into Norwegian Nynorsk:

  • Reitangruppen 

Example sentences with "Reitan Group", translation memory

add example
Group (Group) The group the server runs under. Normally this must be sys, however you can configure things for another group as needed. ex: sysGruppe (Group) Gruppa som tenaren køyrer under. Vanlegvis må dette vera sys, men du kan setje opp systemet for ei anna gruppe viss det er nødvendig. Døme: sys Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
Authentication group name (AuthGroupName) The group name for Group authorizationAutentiseringsgruppe (AuthGroupName) Gruppenamnet for Gruppe-autentisering. Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
Class (AuthClass) The authorization class; currently only Anonymous, User, System (valid user belonging to group SystemGroup), and Group (valid user belonging to the specified group) are supportedKlasse (AuthClass) Autorisasjonsklasse. Foreløpig er berre Anonymous, User, System (gyldig brukar som høyrer til gruppa SystemGroup) og Group (gyldig brukar som høyrer til den spesifiserte gruppa) støtta. Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
Reply-To addresses This sets the Reply-to: header to contain a different email address to the normal From: address. This can be useful when you have a group of people working together in similar roles. For example, you might want any emails sent to have your email in the From: field, but any responses to go to a group address. If in doubt, leave this field blankSvaradresse Dette set Reply-to:-feltet i meldingshovudet til ei anna adresse enn From:-adressa (« Frå: »-adressa). Dette kan vera nyttig når du har ei gruppe menneske som jobbar saman i liknande roller. Det kan til dømes vera du vil at e-postar du sender ut skal ha di e-postadresse i Frå:-feltet, men at alle svar skal gå til ei gruppeadresse. Om du er i tvil, så la dette feltet stå tomt
Placeholders: %NAME =sender 's name, %EMAIL =sender 's address, %DATE =date, %MSID =message-id, %MSIDX =message-id without angle brackets, %GROUP =group name, %L =line breakPlasshaldarar: % NAME =namnet til avsendaren, % EMAIL =e-postadressa til avsendaren, % DATE =dato, % MSGID =meldings-id, % GROUP =gruppenamn, % L =linjeskift
You can have your music automatically grouped in a variety of ways. Each grouping will create directories based upon the specified criteriaMusikken kan automatisk grupperast på ymse vis. Kvar gruppering vil laga mapper basert på kriteriet du vel
The creators of the K Desktop Environment are a world-wide group of software engineers. This group 's major goal in free software development is to provide high quality software that empowers the user with easy control of his computer 's resourcesDei som lagar K Desktop Environment er ei verdsomspanande gruppe dataingeniørar. Deira fremste mål med utvikling av fri programvare er å skaffa progrmavare av høg kvalitet som gjev brukaren lett og god styring med ressursane i datamaskina hans
You probably copied your old kmailrc file manually. That is not necessary, there is a script that will do such things when you run KDE ‧. x for the first time. To fix the problem, remove the complete [ AddressBook ] group and the addressbook option in group [ General ] in your kmailrc file; however, chances are you will also encounter other problems that the config update script would have solvedDu har truleg kopiert den gamle kmailrc fila di manuelt. Det er ikkje naudsynt, det er eit skript som vil gjera desse operasjonane når du køyrer KDE ‧. x for fyrste gong. For å fiksa problemet kan du fjerna heile gruppa [ AddressBook ] og adressebokvalet i gruppa [ General ] i kmailrc fila di. Men det er stor sjangse for at du støyter på andre problem som skriptet for oppdatering av oppsettsfilene skulle løysa
This will cause the mime-type to use the settings for the mime-type group. (if you are editing an audio mime type, then the settings for the audio group are usedDette gjer at mime-typen brukar innstillingane for den tilhøyrande kategorien til mime-typen. (Viss du redigerer ei lydfil, blir innstillingar for lyd-kategorien bruka
Group to look in. Use repeatedly for nested groupsGruppa det skal leitast i. Bruk fleire gonger for nøsta grupper
The group '%‧ ' is the primary group of one or more users (such as '%‧ '); it cannot be deletedGruppa % ‧ er primærgruppe for éin eller fleire brukarar (som « % ‧ »), og kan ikkje slettast
In order to make it as easy as possible, the & kcontrolcenter; has organized similar options into groups. Each group is called a module. When you click on the name of a module in the left window, you will be presented with the options of the module on the right& kcontrol; har slått saman oppsett som liknar kvarandre til grupper. Kvar gruppe vert kalla ein modul. Når du trykkjer på eit modulnamn i venstre vindu får du på høgre side sjå eit vindu med oppsettet for modulen
Could not get group id for given group name %Klarte ikkje henta gruppe-ID-en til det oppgjevne gruppenamnet %
You are using private groups. Do you want to delete the user 's private group '%‧ '?Du brukar private grupper. Vil du sletta brukaren si private gruppe « % ‧ »?
You are crossposting to a moderated newsgroup. Please be aware that your article will not appear in any group until it has been approved by the moderators of the moderated groupDu krysspostar til ei moderert diskusjonsgruppe. Ver klar over at innlegget kanskje ikkje vert vist i noka gruppe før det er godkjent av moderatorane for den modererte gruppa
System group (SystemGroup) The group name for " System " (printer administration) access. The default varies depending on the operating system, but will be sys, system, or root (checked for in that order). ex: sysSystemgruppe (SystemGroup) Gruppenamnet for systemtilgang (skrivaradministrasjon). Standard varierer avhengig av operativsystem som vert bruka, men vil vera anten sys, system eller root (i den rekkjefylgja). Døme: sys Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
This setting defines which users sharing this folder should get " busy " periods in their freebusy lists and should see the alarms for the events or tasks in this folder. The setting applies to Calendar and Task folders only (for tasks, this setting is only used for alarms). Example use cases: if the boss shares a folder with his secretary, only the boss should be marked as busy for his meetings, so he should select " Admins ", since the secretary has no admin rights on the folder. On the other hand if a working group shares a Calendar for group meetings, all readers of the folders should be marked as busy for meetings. A company-wide folder with optional events in it would use " Nobody " since it is not known who will go to those eventsDenne innstillinga styrer kven av brukararne som delar denne mappa som skal få « oppteken »-periodar i ledig/oppteken-listene sine, eller sjå alarmar for hendingane og oppgåvene i mappa. Dette valet gjeld berre for kalender-og oppgåvemappene. (For oppgåver gjeld innstillinga berre for alarmar.) Moglege bruksområde: Dersom sjefen deler ei mappe med sekretæren sin, skal berre sjefen vera markert som oppteken for dette møtet. Derfor bør han velja « Administratorar », sidan sekretæren ikkje har administratortilgang til mappa. Dersom ei arbeidsgruppe deler ein kalender for gruppemøte, vil alle som kan lesa mappa vera markerte som opptekne for møta. Ei mappe som heile firmaet brukar med frivillige « hendingar » bør bruka « Ingen », sidan ingen veit kven som kjem til å komma på desse hendingane
Here you can configure what the Konqueror file manager will do when you click on a file of this type. Konqueror can display the file in an embedded viewer or start up a separate application. If set to 'Use settings for G group ', Konqueror will behave according to the settings of the group G this type belongs to, for instance 'image ' if the current file type is image/pngHer kan du velja kva filhandsamaren Konqueror skal gjera når du vel ei fil av denne typen. Konqueror kan visa fila i eit visingsprogram inni Konqueror-vindauget eller starta eit eige visingsprogram. Dersom du vel « Bruk innstillingane for gruppa G », vil Konqueror bruka innstillingane for den gruppa G filtypen høyrer til, til dømes « image » dersom filtypen er « image/png »
& Get New Articles in All Groups& Hent nye innlegg i alle grupper
Selects the color of the elements in groupVel fargen på grunnstoffa i hovudgruppe
Previous GroupFørre gruppe
If set, Organize files will group artist starting in the same characterViss kryssa av, vil ordning av filer gruppera artistar som startar med same forbokstav
The Adjust All Fonts... button allows you to quickly set properties for all the fonts selected above. A font selection dialog similar to the standard one will appear, but you will notice checkboxes that allow you to change the Font, Font style or Size independently of each other. You can choose any one, two, or three of these options, and they will be applied to all the font groupsKnappen Tilpass alle skrifter ... lar deg snøgt endra ein eigenskap eller fleire eigenskapar til alle skriftene som er valt ovanfor. Det kjem fram ein dialogboks som liknar på den andre boksen. Men du vil sjå avkryssingsboksar som lar deg endra Skrifttype, Skriftstil eller Storleik uavhengig av kvarandre. Du kan endra ein, to eller alle tre av desse alternativa, og dei vil gjelde for alle skriftgruppene
Group by File TypeGrupper & etter filtype
Showing page 1. Found 196 sentences matching phrase "Reitan Group".Found in 5.248 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.