Translations into Norwegian Nynorsk:

  • Reitangruppen 

Example sentences with "Reitan Group", translation memory

add example
Group with SID %‧ already existsDet finst alt ei gruppe med SID %
Class (AuthClass) The authorization class; currently only Anonymous, User, System (valid user belonging to group SystemGroup), and Group (valid user belonging to the specified group) are supportedKlasse (AuthClass) Autorisasjonsklasse. Foreløpig er berre Anonymous, User, System (gyldig brukar som høyrer til gruppa SystemGroup) og Group (gyldig brukar som høyrer til den spesifiserte gruppa) støtta. Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
The group '%‧ ' is the primary group of one or more users (such as '%‧ '); it cannot be deletedGruppa % ‧ er primærgruppe for éin eller fleire brukarar (som « % ‧ »), og kan ikkje slettast
KOrganizer Group Scheduling ConfigurationOppsett av gruppeplanlegging i KOrganizerComment
Downloading group listLastar ned ei liste over grupper ...
Expire GroupSlett & forelda meldingar i gruppe
Group to look inSjå i gruppe
& Group similar tasks& Samla liknande oppgåver
Named groupNamngjeven gruppe
If set, Organize files will group artist starting in the same characterViss kryssa av, vil ordning av filer gruppera artistar som startar med same forbokstav
On & Linux;, this information is read from/proc/devices and/proc/misc, which are only available if the/proc pseudo-filesystem is compiled into the kernel. Devices are listed by group (Character, Block, or Miscellaneous). The device major number is listed, followed by an identifying label& Linux;, les desse opplysningane frå/proc/devices og/proc/misc, som berre er tilgjengelege dersom/proc pseudo-filsystemet er kompilert i kjerna. Einingane er lista opp gruppevis (teikn og tal, blokk eller blanding). Grunneininga står først, følgd av ein gjenkjenneleg merkelapp
Group Radio: %Grupperadio: %
Writing group list to diskSkriv gruppeliste til disk ...
Placeholders: %NAME =sender 's name, %EMAIL =sender 's address, %DATE =date, %MSID =message-id, %MSIDX =message-id without angle brackets, %GROUP =group name, %L =line breakPlasshaldarar: % NAME =namnet til avsendaren, % EMAIL =e-postadressa til avsendaren, % DATE =dato, % MSGID =meldings-id, % GROUP =gruppenamn, % L =linjeskift
You are using private groups. Do you want to delete the user 's private group '%‧ '?Du brukar private grupper. Vil du sletta brukaren si private gruppe « % ‧ »?
The options within this module can be divided into two groupsAlternativa innanfor denne modulen kan delast inn i to grupper
Kile now contains several editing tools to help you type in LaTeX faster and easier? Check out the Complete, Select, Delete, Environment and TeX Group menus in the Edit menu... Kile no inneheld fleire redigeringsverktøy for å hjelpa deg å skriva LaTeX-kode raskare og lettare? Sjå Fullfør, Merk, Slett, Omgjevnad og TeX-gruppe-menyvala i Rediger-menyen
If this option is checked, only the users in the specified group will be able to burn CDs and DVDs, since only they will have access to the devices and the CD recording programs used by K‧b. Otherwise all users on the system have access to the devices and to all K‧b functionalityViss dette er valt vil berre brukarar i den oppgjevne gruppa vera i stand til å brenne CDar og DVDar. Dette fordi berre dei vil ha tilgang til einingane og CD-brenneprogramma som vert bruka av K‧b. Viss du ikkje vel dette så vil alle brukarar på systemet ha tilgang til einingane og all funksjonaliteten i K‧b
This setting defines which users sharing this folder should get " busy " periods in their freebusy lists and should see the alarms for the events or tasks in this folder. The setting applies to Calendar and Task folders only (for tasks, this setting is only used for alarms). Example use cases: if the boss shares a folder with his secretary, only the boss should be marked as busy for his meetings, so he should select " Admins ", since the secretary has no admin rights on the folder. On the other hand if a working group shares a Calendar for group meetings, all readers of the folders should be marked as busy for meetings. A company-wide folder with optional events in it would use " Nobody " since it is not known who will go to those eventsDenne innstillinga styrer kven av brukararne som delar denne mappa som skal få « oppteken »-periodar i ledig/oppteken-listene sine, eller sjå alarmar for hendingane og oppgåvene i mappa. Dette valet gjeld berre for kalender-og oppgåvemappene. (For oppgåver gjeld innstillinga berre for alarmar.) Moglege bruksområde: Dersom sjefen deler ei mappe med sekretæren sin, skal berre sjefen vera markert som oppteken for dette møtet. Derfor bør han velja « Administratorar », sidan sekretæren ikkje har administratortilgang til mappa. Dersom ei arbeidsgruppe deler ein kalender for gruppemøte, vil alle som kan lesa mappa vera markerte som opptekne for møta. Ei mappe som heile firmaet brukar med frivillige « hendingar » bør bruka « Ingen », sidan ingen veit kven som kjem til å komma på desse hendingane
Group PropertiesGruppeeigenskapar
Owning GroupEigargruppe
& Page break between groups& Sideskift mellom grupper
If this flag is set, the group of this folder will be set for all new filesViss dette flagget er sett, så vil alle nye filer i mappa få same gruppe som mappa
The group list could not be retrieved. The following error occurredKlarte ikkje henta gruppelista. Følgjande feil oppstod
You do not have any groups for this account; do you want to fetch a current list?Du har ingen grupper på denne kontoen. Vil du henta ei oppdatert gruppeliste?
Showing page 1. Found 196 sentences matching phrase "Reitan Group".Found in 8.685 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.