Translations into Polish:

  • najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości   

Similar phrases in dictionary English Polish. (2)

maximum residue limitmaksymalny limit pozostałości; NDP; najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości
mrl (maximum residue limits)mrl (najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości)

Example sentences with "maximum residue limits", translation memory

add example
An application for establishing of maximum residue limits for fluazuron has been submittedW odniesieniu do fluazuronu został złożony wniosek o ustanowienie najwyższych dopuszczalnych limitów pozostałości
However, the liver and kidney are frequently removed from carcasses moving in international trade, and maximum residue limits should therefore also always be established for muscle or fat tissuesniemniej jednak ponieważ wątroba i nerki są często usuwane z tusz będących przedmiotem handlu międzynarodowego, należy także ustanowić maksymalne poziomy pozostałości dla tkanki mięśniowej i tłuszczowej
A ‧ % reduction shall apply to the full and additional maximum residue limits (MRL) fees, as referred to in Article ‧ of Regulation (EC) NoZniżkę ‧ % w opłatach stosuje się w stosunku do stawek pełnych i dodatkowych związanych z ustanowieniem najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości, o których mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
amending Annexes I and ‧ to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards fluazuron, sodium nitrite and peforelinzmieniające załączniki I i ‧ do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do fluazuronu, azotanu (III) sodu i peforeliny
In accordance with Regulation (EEC) No ‧, maximum residue limits must be established progressively for all pharmacologically active substances which are used within the Community in veterinary medicinal products intended for administration to food-producing animalsZgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr ‧ maksymalne limity pozostałości muszą być ustanawiane stopniowo dla wszystkich substancji farmakologicznie czynnych, stosowanych w weterynaryjnych produktach leczniczych we Wspólnocie, przeznaczonych do podawania zwierzętom służącym do produkcji żywności
Having regard to Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ June ‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as last amended by Commission Regulation (EC) No ‧ and in particular Articles ‧ and ‧ thereofuwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiające wspólnotową procedurę określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego‧, ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧, w szczególności jego art. ‧ i
The maximum residue limit for pharmacologically active substances intended for use in the European Union in veterinary medicinal products for food-producing animals or in biocidal products used in animal husbandry should be established in accordance with Regulation (EC) NoMaksymalne limity pozostałości substancji farmakologicznie czynnych przeznaczonych do stosowania w Unii Europejskiej w weterynaryjnych produktach leczniczych dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, bądź w produktach biobójczych stosowanych w produkcji zwierzęcej należy określać zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
In establishing maximum residue limits for residues of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, it is necessary to specify the animal species in which residues may be present, the relevant food obtained from the treated animal (target tissue) as well as the nature of the residue that is relevant for the monitoring of residues (marker residuePrzy ustanawianiu maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego należy określić gatunki zwierząt mogących wykazywać obecność pozostałości, żywność uzyskaną ze zwierząt leczonych (tkanka docelowa) oraz charakter pozostałości podlegających monitoringowi (pozostałość znacznikowa
Whereas maximum residue limits should be established only after the examination within the Committee for Veterinary Medicinal Products of all the relevant information concerning the safety of residues of the substance concerned for the consumer of foodstuffs of animal origin and the impact of residues on the industrial processing of foodstuffsmaksymalne poziomy pozostałości powinny zostać określone wyłącznie po analizie, przeprowadzanej w ramach Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych, wszelkich istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa tych pozostałości dla konsumentów środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz wpływu tych pozostałości na przebieg procesów przetwórstwa przemysłowego środków spożywczych
Commission Regulation (EU) No ‧/‧ of ‧ August ‧ amending the Annex to Regulation (EU) No ‧/‧ on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin, as regards the substance valnemulinRozporządzenie Komisji (UE) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. zmieniające, w odniesieniu do substancji walnemulina, załącznik do rozporządzenia (UE) nr ‧/‧ w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego
However, the liver and kidney are frequently removed from carcasses moving in international trade, and maximum residue limits should therefore also always be established for muscle or fat tissuesJednakże wątroba i nerki są często usuwane z tusz w międzynarodowym handlu i dlatego maksymalny limit pozostałości powinien być zawsze ustalany również dla tkanek mięśniowych lub tłuszczowych
Whereas, in establishing maximum residue limits for residues of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, it is necessary to specify the animal species in which residues may be present, the levels which may be present in each of the relevant meat tissues obtained from the treated animal (target tissue) and the nature of the residue which is relevant for the monitoring of residues (marker residueprzy ustanawianiu maksymalnych poziomów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego należy określić gatunki zwierząt mogących wykazywać obecność pozostałości; poziomy tych pozostałości w tkankach mięsnych uzyskiwanych ze zwierząt leczonych (tkanka docelowa) oraz charakter pozostałości właściwej do kontroli poziomu pozostałości (pozostałość znacznikowa
In establishing maximum residue limits for residues of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, it is necessary to specify the animal species in which residues may be present, the levels which may be present in each of the relevant meat tissues obtained from the treated animal (target tissue) and the nature of the residue which is relevant for the monitoring of residues (marker residuePrzy ustanawianiu maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego należy określić gatunki zwierząt mogących wykazywać obecność pozostałości; limity tych pozostałości w tkankach mięsnych uzyskiwanych ze zwierząt leczonych (tkanka docelowa) oraz charakter pozostałości właściwej do kontroli limitu pozostałości (pozostałość znacznikowa
Whereas, in accordance with Regulation (EEC) No ‧, maximum residue limits must be established progressively for all pharmacologically active substances which are used within the Community in veterinary medicinal products intended for administration to food-producing animalszgodnie z rozporządzeniem (EWG) ‧ maksymalny limit pozostałości musi być ustanawiany stopniowo dla wszystkich substancji farmakologicznie czynnych, stosowanych w weterynaryjnych produktach leczniczych we Wspólnocie, przeznaczonych do podawania zwierzętom służącym do produkcji żywności
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ amending Annex I to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards penethamateRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do penetamatu
Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ January ‧ amending Annexes I and ‧ to Council Regulation (EEC) No ‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal originROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR ‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. zmieniające załączniki I i ‧ do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego
The following substance is inserted in Annex ‧ to Regulation (EEC) No ‧ (List of substances not subject to maximum residue limitsW załączniku ‧ do rozporządzenia (EWG) nr ‧ dodaje się następującą substancję (Wykaz substancji niepodlegających maksymalnym limitom pozostałości
Whereas, for the control of residues, as provided for in appropriate Community legislation, maximum residue limits should usually be established for the target tissues of liver or kidneyZgodnie z przepisami odpowiedniego ustawodawstwa wspólnotowego maksymalny limit pozostałości do celów kontroli powinien być zazwyczaj ustanawiany dla tkanek docelowych wątroby lub nerek
Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ May ‧ amending Annex ‧ to Council Regulation (EEC) No ‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin is to be incorporated into the AgreementRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ maja ‧ r. zmieniające załącznik ‧ do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego [‧] zostaje włączone do Porozumienia
Whereas, in the case of veterinary medicinal products intended for use in laying birds, lactating animals or honey bees, maximum residue limits must also be established for eggs, milk or honeyNależy ustanowić maksymalne poziomy pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych przeznaczonych dla kur niosek, zwierząt mlecznych lub pszczół miodnych w odniesieniu do jaj, mleka i miodu
clarify the Community procedures establishing Maximum Residue Limits (MRLs) by ensuring consistency with international standardsjaśniejsze sformułowanie wspólnotowych procedur ustanawiania NDP poprzez zapewnienie zgodności z międzynarodowymi normami
Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ September ‧ amending Annexes I and ‧ to Council Regulation (EEC) No ‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, is to be incorporated into the AgreementRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ września ‧ r. zmieniające załączniki I i ‧ do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ ustanawiającego procedurę wspólnotową określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego [‧], ma być włączone do Porozumienia
Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ amending Annexes I and ‧ to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards flubendazole and lasalocidRozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. zmieniające załączniki I i ‧ do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do flubendazolu i lasalocidu
whereas, however, the liver and kidney are frequently removed from carcasses moving in international trade, and maximum residue limits should therefore also always be established for muscle or fat tissuesniemniej jednak, ponieważ wątroba i nerki są często usuwane z tusz będących przedmiotem handlu międzynarodowego,należy także ustanowić maksymalne limity pozostałości dla tkanki mięśniowej i tłuszczowej
In the light of the European Parliament’s resolution of ‧ May ‧ on the availability of veterinary medicinal products, the Commission’s public consultation undertaken in ‧ and its assessment of the experience gained, it has proved necessary to modify the procedures for setting maximum residue limits while maintaining the overall system for setting such limitsW świetle rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie dostępności weterynaryjnych produktów leczniczych, w wyniku konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Komisję w roku ‧ oraz w świetle dokonanej przez Komisję oceny zgromadzonego doświadczenia konieczna okazała się zmiana procedur określania maksymalnych limitów pozostałości przy jednoczesnym utrzymaniu ogólnego systemu określania takich dopuszczalnych poziomów
Showing page 1. Found 1422 sentences matching phrase "maximum residue limits".Found in 7.928 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.