Translations into Polish:

  • Czechow   
     
    Chekhov, Moscow Oblast

Similar phrases in dictionary English Polish. (2)

Anton ChekhovAnton Czechow
Vityaz ChekhovWitjaz Czechow

Example sentences with "Chekhov", translation memory

add example
Human's loneliness in Anton Chekhovs short storiesSamotność człowieka w świecie opowiadań Antoniego Czechowa
The role of the body in Michael Chekhov's acting technique.Rola ciała w technice aktorskiej Michaiła Czechowa.
I must tell you what happened... when Chekhov died in GermanyOpowiem wam, jak to było z Czechowem, kiedy umierał w Niemczech
The Poetics and Image of the Steppe in Russian Culture: Chekhov's "The Steppe", Platonov's "Chevengur" and Aitmatov's "The Day Lasts More Than a Hundred Years".Poetyka i obraz stepu w rosyjskiej kulturze na przykładzie "Stepu" A. Czechowa, "Czewengura" A. Płatonowa oraz powieści "Dzień dłuższy niż stulecie" Cz. Ajtmatowa.
Aleksandra Semenowicz's stage designs in performances based on classical repertoire, directed by Andrzej Bubień at the Wilam Horzyca Theater in Toruń ("Richard III" by Shakespeare, "Ladies and hussars" by Fredro, "The Cherry Orchard" by Chekhov)Scenografie Aleksandry Semenowicz do przedstawień z repertuaru klasycznego w reżyserii Andrzeja Bubienia w Teatrze im. Wiliama Horzycy w Toruniu (,,Ryszard III'' W. Szekspira, ,,Damy i huzart'' A.Fredry, ,,Wiśniowy sad'' A. Czechowa)
< You’d find a rather different Moscow to Chekhov’s. > < There’s another thing one of those sisters said, ‘ Happy people don’t notice if it’s winter or summer. If I lived in Moscow I wouldn’t mind what the weather was like. ’– To byłoby inne miasto niż Moskwa Czechowa. – Jedna z sióstr powiedziała coś jeszcze: < Szczęśliwi nie zauważają, czy jest zima, czy wiosna. Gdybym mieszkała w Moskwie, nie zwracałabym uwagi na pogodę >.
Main ideas of stories of children in A. P. Chekhov's writingsGłówne idee opowiadań dziecięcych w twórczości A. P. Czechowa
Works of Shakespeare, Dostoevsky and Chekhov in Philosophical Grasp of Lev ShestovTwórczość Szekspira, Dostojewskiego i Czechowa w ujęciu Lwa Szestowa
Maria Pavlovna Chekhov and she's memories "From the far past"Maria Czechow i jej wspomnienia "Z dalekiej przeszłości"
Image of a woman in late stories of Anton Chekhov.Obraz kobiety w późnych opowiadaniach Antona Pawłowicza Czechowa.
Remake in contemporary Russian drama The Seagull by Anton ChekhovRemake we współczesnej rosyjskiej dramaturgii Mewa Antoniego Czechowa
Translation issues - the case study of The Anniversary by Anton ChekhovZagadnienia tranlatoryczne na przykładzie "Jubileuszu" Antona Czechowa
Russian mentality according to Anton ChekhovMentalność rosyjska w ujęciu Antoniego Czechowa
By Anton ChekhovAntona Czechowa
In search of alternative worlds or escapes from reality on Chekhov's dramas based on Uncle Vanya, Three sisters and Cherry OrchardW poszukiwaniu alternatywnych światów, czyli ucieczki przed teraźniejszością w dramatach Antoniego Czechowa na podstawie Wujaszka Wani, Trzech Sióstr i Wiśniowego Sadu
Andrzej Bubień’s art of direction based on performances of Anton Chekhov’s plays „Uncle Vanya” and „The Cherry Orchard” in Willama Horzycy Theater in Toruń between 1999 and 2004.Sztuka reżyserska Andrzeja Bubienia na podstawie inscenizacji dramatów Antoniego Czechowa Wujaszek Wania i Wiśniowy sad w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu w latach 1999-2004
Category of a “casing” in a characters image in A. P. Chekhov’s “Small Trilogy” in the light of critical approachesKategoria "futerału" w obrazach bohaterów "Małej Trylogii" A. P. Czechowa w świetle ujęć krytycznych
' The Lady with the Little Dog by Anton Chekhov. '" Kobieta z psem " Antona Czechowa
Michael Chekhov acting technique in theatre and filmMetoda aktorska Michaiła Czechowa w teatrze i w filmie
The story by Anton Chekhov's "Swedish Match" against the background of the detective genre in Russia of the XIX centuryOpowiadanie Antona Czechowa "Szwedzka zapałka" na tle rozwoju powieści kryminalnej w Rosji XIX wieku
Facing the impending death "The Death of Ivan Ilyich" by Leo Tolstoy and "A Dreary Story" by Anton ChekhovW obliczu zbliżającej się śmierci...-"Śmierć Iwana Iljicza" Lwa Tołstoja i "Nieciekawa historia" Antoniego Czechowa
Lexemes in Chekhov's novels:Leksemy w opowiadaniach A. Czechowa - problemy przekładu na język polski.
Problem of translation of proper nouns on the basis of the story "A horsy name" by A. P. ChekhovProblem przekładu nazw własnych na podstawie opowiadania A.P. Czechowa "Końskie nazwisko''
The hero and the picture of reality in Chekhov's short stories.Bohater a obraz rzeczywistości w nowelistyce A. P. Czechowa.
I don' t know if people were bribed or threatened,..... but she suddenly found herself with a big acting part..... on a very serious dramatic radio show that was doing ChekhovNie wiem czy ci ludzie zostali podpłaceni czy zastraszeni...... ale wkrótce okazało się że dostała dużą rolę...... w bardzo poważnym programie radiowym, robiącym Czechowa
Showing page 1. Found 55 sentences matching phrase "Chekhov".Found in 0.563 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.