Translations into Polish:

 
Google (nazwa firmy, bądź jej wyszukiwarki)
 
inform. informatyka pot. potocznie guglować, guglać (wyszukiwać w internecie za pomocą Google lub, rzadziej, innej wyszukiwarki)
 
(transitive) To search for, using Google (or, rarely, another Internet search engine).
 
A particular Internet company.
 
(transitive) To investigate, using Google.
 
Google (in other scripts, the trademark may also be written in Roman letters)
 
An American public corporation, earning revenue from advertising related to its Internet search, web-based e-mail, online mapping, office productivity, social networking, and video sharing services as well as selling advertising-free versions of the same technologies.
 
(intransitive) To search on the Internet using Google.
 
(computing) A search engine that popularized the company of the same name.

Less reliable translations

We don't have straight translations, but we think one of translations given below may be right. Be careful.

Similar phrases in dictionary English Polish. (6)

googlegooglować; ; guglanie; guglać; guglować
Google Book SearchGoogle Book Search
google boxtelewizja
Google CalendarKalendarz Google
Google Docs & SpreadsheetsDokumenty i Arkusze Google
Google Image LabelerGoogle Image Labeler

    Show declension

Example sentences with "Google", translation memory

add example
On the issue of consumers: the publishing industry may be undermined in the long term by the Google Project if the copyright holders are not paid the royalties due to them.I jeszcze o konsumentach. Przemysł książkowy w dłuższej perspektywie może zostać osłabiony przez projekty Google'a, jeżeli posiadacze praw nie uzyskają należnych im honorariów.
Why should there be any difference between individual users who do this and an enormous company like Google?Dlaczego mają istnieć jakiekolwiek różnice pomiędzy czyniącymi to użytkownikami indywidualnymi a tak ogromną firmą jak Google?
Yeah, Google some phrasesTak, wyszukaj je w Google
Interactive presentation of touristic potential of the Lipiany commune in the google Maps API technology.Interaktywna prezentacja potencjału turystycznego Miasta i Gminy Lipiany w technologii Google Maps API.
On ‧ September ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ and following a referral pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Google Inc. (Google, USA) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertaking DoubleClick Inc. (DoubleClick, USA) by way of purchase of sharesW dniu ‧ września ‧ r. zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. ‧ ust. ‧ tego rozporządzenia Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Google Inc. (Google, Stany Zjednoczone) przejmuje w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem DoubleClick Inc. (DoubleClick, Stany Zjednoczone) w drodze zakupu akcji
Thirdly, we cannot accept the opt-out method in the European legal system, because this allows Google to digitise works without the author's consent.Po trzecie, nie możemy się zgodzić w systemie prawa europejskiego na metodę opt-out, która bez zgody autora daje możliwość Google na to, aby digitalizować zbiory.
Where a trader in certain goods or services (the advertiser) avails himself of the possibility of submitting to the provider of an internet search engine an adword [when advertising via the internet, it is possible to pay to use adwords on search engines such as GoogleGdy przedsiębiorca, który handluje różnymi towarami lub usługami (zwany dalej autorem ogłoszenia) korzysta z możliwości podania u operatora wyszukiwarki hasła [w przypadku reklamy przez internet można skorzystać z możliwości odpłatnego zgłoszenia tzw. haseł w programach wyszukujących takich jak Google
It is particularly important that we understand that there is a public cultural institution, and this is intended, for understandable reasons, to provide strong competition for the Google Book Search legal case settlement, because we do not want our European heritage simply to be entrusted to a monopoly.Musimy koniecznie zrozumieć, że jest to publiczna instytucja kulturalna, która ze zrozumiałych powodów ma być wyjątkowo konkurencyjna dla ugody w sprawie programu Google Book Search, ponieważ nie chcemy tak po prostu powierzyć naszego europejskiego dziedzictwa w ręce monopolisty.
Anthropology of search engine. Case study of Google Search.Antropologia wyszukiwarki internetowej. Przypadek Google Search.
for undertaking Google: Internet search engine and online advertisingw przypadku Google: wyszukiwarka internetowa i reklama internetowa
The Google Books class action settlement concerns the Google Books Project in the United States and aims to conclude a litigation procedure which has been going on for over four years.Rozstrzygnięcie pozwu zbiorowego w sprawie Google Books dotyczy projektu Google Books w Stanach Zjednoczonych i ma na celu zakończenie sprawy sądowej, która ciągnęła się przez ponad cztery lata.
One can see why we call these pseudo URL schemes. They are used like a URL scheme, but the input is not properly URL encoded, so one will type google: kde apps and not google: kde+appsDlaczego nazywamy to schematami pseudo URL? Są one używane jako schematy URL, ale nie są zapisane jak poprawne adresy URL, tak więc napiszemy google: programy kde, a nie google: programy+kde
What we did find - thanks to Google - is that the guidelines themselves, presented as a transformational agenda, are, by and large, nothing more than a recycling of existing Commission texts and the existing policy agenda.Stwierdziliśmy jednak - dzięki Google - że same wytyczne, przedstawione jako program transformacyjny, są w zasadzie niczym więcej, jak tylko recyklingiem istniejących tekstów Komisji i istniejącego programu politycznego.
Case COMP/M.‧- Google/DoubleClickSprawa COMP/M.‧- Google/DoubleClick
You can find some extensive usenet archives at groups. google. com or AltaVista; they even contain articles that are several years oldMożesz poszukać w rozległych archiwach usenetu na groups. google. com lub AltaVista; zawierają one nawet kilkuletnie wiadomości
The digitisation of books, such as the Google Books Project, has the potential to unlock huge volumes of the world's collective knowledge and cultural heritage.Digitalizacja książek, na przykład w ramach projektu Google Books, stwarza możliwość wyciągnięcia na światło dzienne ogromnych zasobów zbiorowej wiedzy oraz dziedzictwa kulturalnego świata.
And, if Google continues to prosper, it will prove that there is no inherent conflict between making money and acting in a sustainable and humane way.A jeżeli firma Google nadal będzie dobrze prosperować, będzie to dowód, że nie ma konfliktu między zarabianiem pieniędzy a działaniem w wyważony i ludzki sposób.
Foreclosure based on combination of Google and DoubleClick's assetsZamknięcie dostępu do rynku w oparciu o połączone zasoby Google i DoubleClick
Andreas Mölzer, on Google Street ViewAndreas Mölzer w sprawie Street View w Google'u
Joined Cases C-‧/‧ to C-‧/‧: Judgment of the Court (Grand Chamber) of ‧ March ‧ (reference for a preliminary ruling from the Cour de cassation- France)- Google France, Google, Inc. v Louis Vuitton Malletier (C-‧/‧), Viaticum SA, Luteciel SARL (C-‧/‧), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-‧/‧) (Trade marks- Internet- Search engine- Keyword advertising- Display, on the basis of keywords corresponding to trade marks, of links to sites of competitors of the proprietors of those marks or to sites offering imitation goods- Directive ‧/‧/EEC- Article ‧- Regulation (EC) No ‧/‧- Article ‧- Liability of the search engine operator- Directive ‧/‧/EC (Directive on electronic commerceSprawy połączone od C-‧/‧ do C-‧/‧: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia ‧ marca ‧ r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Cour de cassation- Francja)- Google France SARL, Google Inc. przeciwko Louis Vuitton Malletier (C-‧/‧), Viaticum SA, Luteciel SARL (C-‧/‧), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-‧/‧) (Znaki towarowe- Internet- Wyszukiwarka- Reklama kontekstowa (keyword advertising)- Wyświetlanie według słów kluczowych odpowiadających zarejestrowanym znakom towarowym linków do stron konkurentów właścicieli tych znaków lub do stron, na których oferowane są podrabiane towary- Dyrektywa ‧/‧/EWG- Artykuł ‧- Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧- Artykuł ‧- Odpowiedzialność podmiotu świadczącego usługi wyszukiwania- Dyrektywa ‧/‧/WE (dyrektywa o handlu elektronicznym
I Googled it.Gonna be water, food, and gasMogą mieć wodę, jedzenie, benzynę
Changes of residential development along the border of Wawer, basis on the Google Earth satellite photosZmiany zabudowy mieszkaniowej wzdłuż granicy dzielnicy Wawer na podstawie zdjęć Google Earth
Search the web: Usually googling for a specific error message or searching mailing list archives can come up with a solution for youPrzeszukaj Sieć: użycie wyszukiwarki w celu znalezienia specyficznej wiadomości błędu lub przeszukiwanie archiwum listy e-mailowej zwykle daje zadowalającą odpowiedź na Twój problem
Google NewsGoogle-wiadomościQuery
Showing page 1. Found 316 sentences matching phrase "Google".Found in 0.79 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.