Translations into Polish:

  • kod ISIN   

Example sentences with "ISIN code", translation memory

add example
As a minimum requirement, at least one ISIN code (ISIN_‧) must be reportedZgodnie z wymogiem minimum należy wykazać co najmniej jeden kod ISIN (ISIN_
ISIN codes per FVC are not duplicatedkody ISIN powtarzają się w ramach oznaczeń danego PS
This variable specifies the ISIN codes of all securities issued by the FVCZmienna określa kody ISIN dla wszystkich papierów wartościowych wyemitowanych przez PS
ISIN codes across FVCs are not duplicatedkody ISIN powtarzają się w ramach oznaczeń wszystkich PS
If reporting an FVC for which ISIN codes are not applicable, or not available, the ‧ characters term ‧ must be reported for ISIN_W przypadku gdy dla danego PS kod ISIN nie ma zastosowania lub jest niedostępny, dla kodu ISIN_‧ podaje się ‧-znakową wartość XXXXXXXXXXXX
is not triggered automatically by a dividend payment, whatever the form, by Dexia SA or one of its subsidiaries, with the exception of the Tier ‧ issue by DFL (ISIN code XSnie jest automatycznie wywołana wypłatą dywidend, bez względu na ich formę, przez Dexię SA lub jedną z jej spółek zależnych, z wyjątkiem emisji Tier ‧ przez DFL (kod ISIN XS
Revaluation shall take place on a currency-by-currency basis for foreign exchange (including on-balance-sheet and off-balance-sheet transactions) and on a code-by-code basis (same ISIN number/type) for securities, except for those securities included in the itemAktualizacja wyceny odbywa się w oparciu o porównania waluty do waluty dla dewiz (w tym transakcje bilansowe i pozabilansowe) i na zasadzie kod do kodu (ten sam numer ISIN) dla papierów wartościowych, z wyjątkiem papierów wartościowych zawartych w pozycji
The target coverage is defined as follows: stocks of securities reported to the national compiler on an aggregate basis, i.e. not using standard (ISIN or similar) codes, should not exceed ‧ % of the total portfolio investment stocks of assets or liabilitiesDocelowy zakres określa się następująco: stany papierów wartościowych przekazywane krajowym odbiorcom na bazie zagregowanej, tj. bez użycia standardowych kodów (ISIN lub podobnych), nie mogą przekroczyć ‧ % stanów inwestycji portfelowych (aktywów i pasywów) ogółem
Common identifiers and standards should be used as much as possible in the structuring and storage of the data (e.g., through the use of standardised reference information such as ISIN codesW miarę możliwości przy podziale strukturalnym i przechowywaniu danych należy stosować wspólne identyfikatory i standardy (np. przez stosowanie standardowych informacji referencyjnych takich jak kody ISIN
All asset-backed securities issued under the same ISIN code must comply with the eligibility criteria in place at the date of the latest fungible tap issuanceWszystkie papiery wartościowe zabezpieczone aktywami wyemitowane pod tym samym kodem ISIN muszą spełniać kryteria kwalifikacji obowiązujące na dzień ostatniej emisji zamiennej
under the variable ISIN codes, at least the variable ISIN_‧ is completed for each investment fund, and that the value for ISIN_‧ is either the actual code or the ‧ characters term XXXXXXXXXXXXw ramach zmiennej ISIN codes, dla każdego funduszu nadano wartość co najmniej zmiennej ISIN_‧, i że wartość dla ISIN_‧ stanowi albo faktyczny kod albo ‧ znakowe oznaczenie XXXXXXXXXXXX
IDENTIFICATION OF THE ASSETS Instead of using an ISIN code, registered claims are identified by a generic code and a specific identification number (Dutch registered tier two assets: EUNL, followed by the Other Registration Number and the code character identifying the category of asset used), as follows: EUNL ******* C RISK MANAGEMENT To cover the liquidation risk, the registered claims are placed in haircut group three as described in the General Documentation. OPERATIONAL DETAILS OF THE CROSS-BORDER USE OF DUTCH TIER TWO ASSETS INITIATION OF THE MODEL The registered claims are pledged to De Nederlandsche BankIDENTYFIKACJA AKTYWÓW Wierzytelności rejestrowanych nie identyfikuje się przy pomocy kodu ISIN. Zamiast niego stosuje się kod ogólny i specjalny numer identyfikacyjny (holenderskie rejestrowane aktywa z listy ‧ plus inny numer rejestracyjny oraz kod określający kategorię aktywów), w następującej formie: EUNL ******* C ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Aby uwzględnić ryzyko likwidacji, wierzytelności rejestrowane zostały włączone do trzeciej grupy redukcji wartości w wycenie zgodnie z Dokumentacją Ogólną
* the denomination of the certificates (in the case of the issuance of debt certificates); and-* the ISIN code of the issue (in the case of the issuance of debt certificates*-* CHARAKTERYST YKA OGÓLNA Krajowe banki centralne mogą przeprowadzać operacje w drodze procedur bilateralnych
If the variables ISIN codes and ISIN_‧ are missing, i.e. neither the actual code, nor the term ‧ is provided, the ECB rejects the entire requestW przypadku braku zmiennych ISIN codes i ISIN_‧, tj. gdy nie podano ani rzeczywistego kodu, ani oznaczenia XXXXXXXXXXXX, EBC odrzuca całe zgłoszenie
International debt securities in global bearer form that were issued in the form of classical global notes prior to ‧ January ‧ and fungible securities issued under the same ISIN code on or after that date remain eligible until maturityMiędzynarodowe papiery wartościowe na globalnego okaziciela wyemitowane w formie klasycznych globalnych skryptów dłużnych (classical global notes) przed dniem ‧ stycznia ‧ r. i zamienne (fungible) papiery wartościowe wyemitowane pod tym samym kodem ISIN w tym samym terminie lub później zachowują status aktywów kwalifikowanych do swojego terminu zapadalności
not for release to the ESCB or the public) This variable specifies the ISIN codes for each class of security per single securitisation, issued by the FVC The variable is composed of several parts including reference to: « ‧ », « ‧ », « ‧ », « ‧ » and « ISIN_n » As a minimum requirement, at least one ISIN code ( ‧ ) must be reported If reporting an FVC for which ISIN codes are not applicable, or not available, the ‧ characters term « ‧ » must be reported for « ‧ "informacja nieudostępniana ani w ESBC, ani publicznie) Zmienna określa kody ISIN dla każdej klasy papierów wartościowych związanych z pojedynczą sekurytyzacją, wyemitowanych przez PS Zmienna składa się z wielu części i może obejmować: » ‧ «, » ‧ «, » ‧ «, » ‧ « do » ISIN_n « Zgodnie z wymogiem minimum należy wykazać co najmniej jeden kod ISIN ( ‧ ). W przypadku gdy dla danego PS kod ISIN nie ma zastosowania lub jest niedostępny, dla kodu » ‧ « podaje się ‧ znakową wartość » ‧ «
under the variable ISIN codes, at least the variable ISIN_‧ is completed for each FVC, and that the value for ISIN_‧ is either the actual code or the ‧ characters term XXXXXXXXXXXXw ramach zmiennej ISIN codes dla każdego PS nadano wartość co najmniej zmiennej ISIN_‧, a wartość zmiennej ISIN_‧ stanowi albo rzeczywisty kod, albo ‧-znakowe oznaczenie XXXXXXXXXXXX
Revaluation shall take place on a currency-by-currency basis for foreign exchange, including on-balance-sheet and off-balance-sheet transactions, and on a code-by-code basis i.e. same ISIN number/type for securities, except for those securities included in the item Other financial assets, which shall be treated as separate holdingsW odniesieniu do walut obcych przeszacowania dokonuje się na zasadzie waluta do waluty, zarówno dla transakcji bilansowych jak i pozabilansowych, natomiast w odniesieniu do papierów wartościowych na zasadzie kod do kodu, tj. osobno dla tego samego typu/numeru ISIN, z wyjątkiem papierów wartościowych ujętych w pozycji Inne aktywa finansowe, które są traktowane jako osobny portfel
the ISIN code of the issue (in the case of the issuance of debt certificateskod ISIN emisji (w przypadku emisji certyfikatów dłużnych
Revaluation shall take place on a currency-by-currency basis for foreign exchange, including on-balance-sheet and off-balance-sheet transactions, and on a code-by-code basis i.e. same ISIN number/type for securities, except for those securities included in the items Other financial assets or Sundry, or securities held for monetary policy purposes, which shall be treated as separate holdingsW odniesieniu do walut obcych przeszacowania dokonuje się na zasadzie waluta do waluty, zarówno dla transakcji bilansowych jak i pozabilansowych, natomiast w odniesieniu do papierów wartościowych na zasadzie kod do kodu, tj. osobno dla tego samego typu/numeru ISIN, z wyjątkiem papierów wartościowych ujętych w pozycjach Inne aktywa finansowe lub Różne oraz papierów wartościowych utrzymywanych w celach związanych z polityką pieniężną, które traktuje się jako osobne portfele
the ISIN code of the issue (in the case of the issuance of ECB debt certificateskod ISIN emisji (w przypadku emisji certyfikatów dłużnych EBC
International debt securities in global bearer form that were issued in the form of Classical Global Notes (CGNs) prior to ‧ January ‧ and fungible securities issued under the same ISIN code on or after that date remain eligible until maturityMiędzynarodowe papiery wartościowe na globalnego okaziciela, wyemitowane w formie klasycznych globalnych skryptów dłużnych (Classical Global Notes) przed dniem ‧ stycznia ‧ r., i zamienne papiery wartościowe wyemitowane pod tym samym kodem ISIN w tym samym terminie lub później zachowują status aktywów kwalifikowanych do swojego terminu zapadalności
Showing page 1. Found 26423 sentences matching phrase "ISIN code".Found in 9.411 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.