Translations into Polish:

  • Jim Gerlach   

Example sentences with "Jim Gerlach", translation memory

add example
Applicant: Gerlach & Co. NVStrona skarżąca: Gerlach & Co
whereas at their informal meeting at St Gerlach Castle on ‧ September ‧ the Foreign Ministers of the ‧ European Union countries reached an agreement accepting Burma's participation at the next ASEM Summit, but at a level below head of state/governmentmając na uwadze nieformalna konferencję Ministrów Spraw Zagranicznych ‧ państw UE w zamku St. Gerlach w dnia ‧ września ‧ r., która zaowocowała porozumieniem w sprawie dopuszczenia Birmy do następnego szczytu ASEM, lecz na poziomie niższym niż państwowy/rządowy
Case C-‧/‧: Order of the Court of ‧ July ‧ (reference for a preliminary ruling from the Hof van beroep te Antwerpen (Belgium))- Gerlach & Co. NV v Belgische Staat (Article ‧, first subparagraph of the Rules of Procedure- Community Customs Code- Concepts of entry in the accounts and communication of the amount of duty to the debtor- Prior entry in the accounts of the amount of the customs debt- Recovery of the customs debtSprawa C-‧/‧: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen- Belgia)- Gerlach & Co N.V. przeciwko Belgische Staat (Artykuł ‧ ust. ‧ akapit pierwszy regulaminu- Wspólnotowy kodeks celny- Pojęcie zaksięgowania i powiadomienia dłużnika o kwocie należności celnych- Uprzednie zaksięgowanie kwoty należności celnych- Pokrycie długu celnego
Jürgen Gerlach (‧ signatures) (NoJürgen Gerlach (‧ signatures) (nr
Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Finanzgericht des Landes Brandenburg by order of that court of ‧ October ‧ in Gerlach & Co. mbH v Hauptzollamt Frankfurt (OderSprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Finanzgericht des Landes Brandenburg z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie Gerlach & Co. mbH przeciwko Hauptzollamt Frankfurt (Oder
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of ‧ March ‧ (reference for a preliminary ruling from the Finanzgericht des Landes Brandenburg- Germany)- Gerlach & Co. mbH v Hauptzollamt Frankfurt (OderWyrok Trybunału (piąta izba) z dnia ‧ marca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht des Landes Brandenburg- Niemcy)- Gerlach und Co. mbH przeciwko Hauptzollamt Frankfurt (Oder
Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of ‧ March ‧ (reference for a preliminary ruling from the Finanzgericht des Landes Brandenburg- Germany)- Gerlach & Co. mbH v Hauptzollamt Frankfurt (Oder) (Customs union- Community transit- Proof of the regularity of a transit operation or of the place of the offence- Three-month period- Period granted subsequent to the decision to recover the import dutiesSprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia ‧ marca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht des Landes Brandenburg- Niemcy)- Gerlach und Co. mbH przeciwko Hauptzollamt Frankfurt (Oder) (Unia celna- Tranzyt wspólnotowy- Dowód wskazujący na prawidłową realizację procedury tranzytu lub na miejsce, w którym nastąpiło naruszenie- Trzymiesięczny termin- Udzielenie terminu po przyjęciu decyzji o pobraniu należności celnych przywozowych
Applicant: Gerlach & Co. mbHStrona skarżąca: Gerlach und Co. mbH
Order of the Court of ‧ July ‧ (reference for a preliminary ruling from the Hof van beroep te Antwerpen (Belgium))- Gerlach & Co. NV v Belgische StaatPostanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen- Belgia)- Gerlach & Co N.V. przeciwko Belgische Staat
Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Hof van beroep te Antwerpen (Belgium) lodged on ‧ October ‧- N.V. Gerlach & Co v Belgische StaatSprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen (Belgia) w dniu ‧ października ‧ r.- N.V. Gerlach & Co. przeciwko Belgische Staat
Applicant: N.V. Gerlach & CoStrona skarżąca: N.V. Gerlach & Co
Optical Detection of the Stern-Gerlach EffectMetoda optycznej detekcji efektu Sterna-Gerlacha
Order of the Court ( Sixth Chamber ) of 9 July 2008 Gerlach & Co. — v Belgische Staat ( Case C-477 / 07 )Postanowienie Trybunału ( szósta izba ) z dnia 9 lipca 2008 r . — Gerlach & Co. przeciwko Belgische Staat ( sprawa C-477 / 07 )
On the other hand , notification to the principal of the three-month timelimit laid down in Article 379 ( 2 ) of the implementing regulation is mandatory and must precede recovery of the customs debt by the customs authorities ( SPKR , paragraph 32 ; Honeywell Aerospace , paragraphs 23 and 24 ; Commission v Germany , paragraph 71 ; order of 6 April 2006 in Case C-407 / 05 Reyniers & Sogama , paragraph 22 ; and Case C-44 / 06 Gerlach [ 2007 ] ECR I-2071 , paragraph 33 ) . 40Natomiast powiadomienie głównego zobowiązanego o trzymiesięcznym terminie , o którym mowa w art . 379 ust . 2 rozporządzenia wykonawczego , ma charakter obowiązkowy i powinno poprzedzać przystąpienie do pokrycia długu celnego przez organy celne ( ww. wyroki w sprawie SPKR , pkt 32 ; w sprawie Honeywell Aerospace , pkt 23 i 24 oraz w sprawie Komisja przeciwko Niemcom , pkt 71 ; postanowienie z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie C-407 / 05 Reyniers & Sogama , pkt 22 oraz wyrok z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie C-4 4 / 06 Gerlach , Zb.Orz. s . I-2071 , pkt 33 ) . 40
Volker Gerlach (NoVolker Gerlach (nr
Jürgen Gerlach (‧ signatures) (NoJürgen Gerlach (‧ podpisów) (nr
Lieutenant.I can' t get through to General GerlachPoruczniku
Reference for a preliminary ruling from the Hof van beroep te Antwerpen (Belgium) lodged on ‧ October ‧- N.V. Gerlach & Co v Belgische StaatWniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen (Belgia) w dniu ‧ października ‧ r.- N.V. Gerlach & Co. przeciwko Belgische Staat
In 2008 he completed ‘ In the wake of the Belgica ’ , a commemorative sailing expedition to the Antarctic peninsula , where he re-enacted the 20 landings made by Adrien de Gerlache 110 years previously .W 2008 r. wziął udział w morskiej wyprawie na Półwysep Antarktyczny „ Śladami Belgiki ” upamiętniającej i odtwarzającej 20 zejść na ląd Adriena de Gerl ache ’ a 110 lat wcześniej .
Report: Roberta Angelilli- A‧-‧/‧: Jim Allister and Zuzana RoithováSprawozdanie Roberta Angelilli- A‧-‧/‧: Jim Allister i Zuzana Roithová
I think you know Jim Fanning, our art expertZnasz Jima Fanninga, naszego eksperta w sprawach sztuki
The following spoke: Jim Allister, who referred to the announcement made the previous day by the President of Parliament (Minutes of ‧.‧.‧, Item ‧), and Hans-Peter Martin, on the conduct of sittingsGłos zabrali: Jim Allister, który nawiązał do komunikatu wygłoszonego wczoraj przez Przewodniczącego Parlamentu (pkt ‧ protokołu z dnia ‧.‧.‧), oraz Hans-Peter Martin odnośnie do przebiegu posiedzeń
I' m Detective Jim Brass, this is Catherine Willows, from the Crime LabDetektyw Jim Brass, a to Catherine Willows z Laboratorium
The following spoke: Gerard Batten, Jim Allister, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian Harkin, Urszula Krupa, Sylwester Chruszcz, Mairead McGuinness, Pierre Pribetich, Marios Matsakis and Maria PetreGłos zabrali: Gerard Batten, Jim Allister, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian Harkin, Urszula Krupa, Sylwester Chruszcz, Mairead McGuinness, Pierre Pribetich, Marios Matsakis i Maria Petre
The C. D. C. is our best choice and Jim' s only chanceCentrum to najlepszy wybór i jedyna szansa dla Jima
Showing page 1. Found 1127 sentences matching phrase "Jim Gerlach".Found in 3.132 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.