Translations into Polish:

  • producent OEM   
  • producent oryginalnego sprzętu   

Other meanings:

 
Original Equipment Manufacturer. A company that produces hardware to be sold under another company's brand. (Software with this label includes just a shrink-wrapped CD, without printed manual, without being inside a box, etc.)

    Show declension

Example sentences with "OEM", translation memory

add example
An agreement between a manufacturer of spare parts and a buyer that incorporates those parts into its own products (original equipment manufacturer (OEM)), may not, either directly or indirectly, prevent or restrict sales by the manufacturer of those spare parts to end users, independent repairers or service providersUmowa między producentem części zamiennych i nabywcą, który wbudowuje te części do własnych produktów (producent oryginalnego sprzętu – POS), nie może – bezpośrednio lub pośrednio – uniemożliwiać lub ograniczać sprzedaży tych części przez producenta użytkownikom końcowym, niezależnym zakładom naprawczym i usługodawcom
In their post-provisional submissions parties claimed that ‧ instead of ‧ kg should be used as an average weight as this would be the average weight of imported OEM wheelsW swoich wnioskach z okresu po wprowadzeniu środków tymczasowych strony twierdziły, że jako średnią wagę powinno się stosować ‧ zamiast ‧ kg, ponieważ jest to średnia waga przywożonych kół OEM
The argument is self-contradictory because it confirms that AM ARWs are made to fit and perform to the same degree as OEM ARWsTen argument jest wewnętrznie sprzeczny, ponieważ potwierdza, że aluminiowe koła jezdne przeznaczone na rynek wtórny są wykonywane tak, by pasować do kół przeznaczonych dla producentów oryginalnego sprzętu i działać w ten sam sposób
In the tendering processes on the OEM segment, it has been found that the low-priced Chinese offers have played a key role in the reduction of the prices offered by the Union industryStwierdzono, że w procesach przetargowych w segmencie producentów oryginalnego sprzętu niskie cenowo oferty z Chin odegrały kluczową rolę w obniżce cen oferowanych przez przemysł unijny
This appears to imply that OEM wheels have been customs cleared under both CN codesWydaje się to sugerować, że koła OEM były poddawane odprawie celnej w ramach obu kodów CN
Air springs for commercial vehicles (OEM/OESResory pneumatyczne do pojazdów użytkowych (OEM/OES
One interested party claimed that OEM imports from the country concerned had caused self-inflicted injury to the Community industryJedna z zainteresowanych stron twierdziła, że przywóz OEM z kraju, którego dotyczy postępowanie spowodował szkodę, którą przemysł wspólnotowy sam sobie wyrządził
It is recalled that the injury elimination margin reflects (based on the sample) the situation of around ‧ % of the EU industry sales, which are directed to the OEM segmentNależy przypomnieć, że margines usuwający szkodę odzwierciedla (na podstawie próby) sytuację około ‧ % sprzedaży przemysłu UE, ukierunkowanej na segment OEM
Therebates and payments that Intel granted to major OEMs and MSH should also be seen in the context of the growing competitive threat that AMD representedRabaty i płatności przyznawane przez Intel głównym OEMs i MSH należy postrzegać również w kontekście poważnie wzrastającej konkurencyjności za strony AMD
The analysis of the capability of these payments to foreclose an as efficient competitor also takes account of the fact that these payments are made at another level of the supply chain, and that their effect is additional to that of conditional rebates to OEMsW analizie możliwości zamknięcia dostępu do rynku równie efektywnemu konkurentowi za pomocą tych płatności uwzględnia się również fakt, że płatności te dokonywane są na innym poziomie łańcucha dostaw i że wywołują one skutek dodatkowy w stosunku do skutku rabatów warunkowych oferowanych OEM
The management therefore decided to restructure the company and to reinforce the OEM (original equipment manufacturer) businessDlatego kierownictwo podjęło decyzję o restrukturyzacji przedsiębiorstwa i rozszerzeniu działalności typu OEM (ang. original equipment manufacturer- producent sprzętu finalnego
Apart from the fact that the request was unsubstantiated the Commission found, as explained in Recital ‧ Regulation (EEC) No ‧, that it was inappropriate to make an adjustment because prices, costs and profits for OEM sales in Taiwan did not consistently differ from those made under theNiezależnie od faktu, że wniosek był nieuzasadniony, Komisja ustaliła, że, zgodnie z motywem ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧, wprowadzenie korekt nie jest zasadne, ponieważ ceny, koszty oraz zyski z tytułu sprzedaży OEM w Tajwanie nie różnią się od cen, kosztów i zysków w
This may also arise where the supplier (OEM supplier) subcontracts the manufacturing of the repair or replacement partsMoże się tak zdarzyć również, gdy dostawca (dostawca POS) zleca podwykonawstwo części zamiennych
The Decision also indicates that certain OEMs, and in particular Dell and HP, are strategically more important than other OEMs in their ability to provide a CPU manufacturer access to the marketW decyzji wskazano również, że niektórzy producenci komputerów, w szczególności Dell i HP, mają większe znaczenie strategiczne niż inne OEMs pod względem ich możliwości zapewnienia dostępu do rynku producentowi procesorów
Further, the argument of insufficient capacities on the part of the Union industry contradicts with other claims by the car industry namely those of substantially reduced demand for OEM wheelsArgument dotyczący niedostatecznych mocy produkcyjnych po stronie przemysłu UE jest sprzeczny z innymi wnioskami przedstawionymi przez przemysł motoryzacyjny, mianowicie z wnioskami w sprawie znacząco ograniczonego popytu na koła OEM
A final argument was that AM prices could be compared with OEM prices since the PCN construction did not make any distinction between the two segmentsKońcowym argumentem było stwierdzenie, że ceny AM można porównać z cenami OEM, ponieważ w strukturze PCN nie dokonuje się żadnego rozróżnienia między tymi dwoma segmentami
In accordance with the provisions of section ‧ of Annex ‧ to Directive ‧/‧/EC, the following additional information must be provided by the vehicle manufacturer for the purposes of enabling the manufacture of OBD-compatible replacement or service parts and diagnostic tools and test equipment, unless such information is covered by intellectual property rights or constitutes specific know-how of the manufacturer or the OEM supplier(sZgodnie z przepisami zawartymi w sekcji ‧ załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/WE producent pojazdu musi przekazać następujące informacje dodatkowe celem umożliwienia wytworzenia części zamiennych lub zapasowych oraz narzędzi diagnostycznych i urządzeń testowych zgodnych z układem OBD, o ile informacje takie nie zostały objęte prawem własności intelektualnej lub stanowią wyłączne know-how producenta lub dostawcy układu OEM
ESA which are brought to the market as spare parts need no type approval if they are obviously marked as a spare part by an identification number and if they are identical and from the same manufacturer as the corresponding original equipment manufacturer (OEM) part for an already type approved vehicleNie jest wymagana homologacja PZE wprowadzanych do obrotu jako części zamienne, jeżeli są one wyraźnie oznaczone jako części zamienne za pomocą numeru identyfikacyjnego i jeżeli są one identyczne oraz pochodzą od tego samego producenta, co odpowiadające im części wytwarzane przez producenta oryginalnego wyposażenia (OEM) przeznaczone dla już homologowanego typu pojazdu
The fact that AM wheels are customarily not installed on new cars and that car makers use wheels produced by selected manufacturers under their brand name is a sourcing decision which has no bearing on the conclusion on the interchangeability of OEM and AM wheelsFakt, że nie ma zwyczaju montowania kół AM w nowych samochodach, a producenci samochodów korzystają z kół wyprodukowanych pod ich znakiem towarowym przez wybranych producentów, stanowi podstawę decyzji o źródle zaopatrzenia, która nie ma wpływu na wyciągnięcie wniosku w sprawie zamienności kół OEM i AM
As described in the scope, the principles are intended to apply to systems and functionalities in OEM, after-market and nomadic (portable) systemsJak już wspomniano w punkcie dotyczącym zakresu, zasady mają stosować się do systemów i funkcji w systemach montowanych jako wyposażenie fabryczne (OEM), pochodzących z rynku wtórnego (aftermarket) oraz do systemów przenośnych
In preparation for access to file, various Original Equipment Manufacturers (OEMs) concluded bilaterally Non-Disclosure Agreements (NDAs) with Intel, which differ only on detailsPrzygotowując się do dostępu do akt różni producenci oryginalnego sprzętu (OEM) zawarli z przedsiębiorstwem Intel dwustronne umowy o zachowaniu poufności, które różnią się między sobą tylko szczegółami
Finally, certain parties claimed that since the Commission was able to calculate undercutting separately for OEM and AM segments it must have been able to calculate undersellingCo więcej, niektóre strony zauważyły, że jeżeli Komisja mogła obliczyć podcięcie cenowe oddzielnie dla segmentu OEM i segmentu AM, musiała mieć także możliwość obliczenia zaniżenia cen
These claims had to be rejected in view of the level of PCN matching found in this case (depending on the calculation performed, as explained in recital , the matching ratio would be ‧ % for the undercutting calculation for the product concerned considered as a whole and ‧ % for OEM and AM segments considered separatelyArgumenty te trzeba było odrzucić z uwagi na poziom stwierdzonego w tym przypadku dopasowania PCN (w zależności od dokonanych obliczeń, jak wyjaśniono w motywie ‧, wskaźnik dopasowania wynosiłby ‧ % w przypadku obliczeń podcięcia cenowego w przypadku produktu objętego postępowaniem jako całości i ‧ % w przypadku segmentów OEM i AM badanych oddzielnie
The Decision, therefore, reaches the conclusion that, on the basis of the commitments submitted by the Parties, the notified concentration will not lead to a dominant position of the Parties in the markets for air springs for commercial vehicles (OEM/OES), for passenger cars, for rail vehicles and for heavy steel cord conveyor belts, as a result of which effective competition would be significantly impeded in the common market or a substantial part thereofW związku z tym w decyzji stwierdza się na podstawie zobowiązań złożonych przez Strony, że zgłoszona koncentracja nie doprowadzi do pozycji dominującej stron na rynkach resorów pneumatycznych do pojazdów użytkowych (OEM/OES), do samochodów osobowych, do pojazdów szynowych i na rynku ciężkich taśm przenośnikowych z linkami stalowymi, w wyniku której utrudniona zostałaby skuteczna konkurencja na wspólnym rynku lub jego znaczącej części
It was the choice of methodology, and not the technicalities of the calculation as such, that was driven by the specific situation on the EU market where the majority of sales are directed to the OEM segmentSzczególna sytuacja na rynku UE, w której większość sprzedaży jest ukierunkowana na segment OEM, wpłynęła nie tyle na stronę techniczną samego obliczenia, co na wybór metodyki
Showing page 1. Found 221 sentences matching phrase "OEM".Found in 1.684 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.