Translations into Polish:

  • producent OEM   
  • producent oryginalnego sprzętu   

Other meanings:

 
Original Equipment Manufacturer. A company that produces hardware to be sold under another company's brand. (Software with this label includes just a shrink-wrapped CD, without printed manual, without being inside a box, etc.)

    Show declension

Example sentences with "OEM", translation memory

add example
No pattern of prices specific to OEM sales could be identified and, therefore, the adjustment claimed could not be madeNie zidentyfikowano żadnego schematu cenowego właściwego sprzedaży OEM i w związku z tym nie można było przeprowadzić żądanego dostosowania
However, it shall not be used during the measurement of emissions during the regeneration phase; rather the emission test shall be carried out with the unchanged Original Equipment Manufacturer's (OEM) control unitPrzełącznika nie należy używać w czasie pomiaru emisji podczas fazy regeneracji; w takim przypadku należy przeprowadzić badanie emisji z użyciem niezmienionego urządzenia sterowania zapewnionego przez oryginalnego producenta (OEM
Many comments referred to the Commission’s conclusions with regard to the size of OEM and AM segments on the EU aluminium wheel market, in particular to the market share of importsWiele uwag odnosiło się do wniosków Komisji dotyczących wielkości segmentów OEM i AM na rynku kół aluminiowych UE, szczególnie do udziału przywozu w rynku
It is further recalled with regard to representativity that the matching ratio of export transactions used in proportion with all exports by sampled Chinese exporters into the OEM segment was found to be more than ‧ %Ponadto w odniesieniu do reprezentatywności należy przypomnieć, że wskaźnik dopasowania transakcji wywozowych zastosowany w stosunku do wszystkich wywozów chińskich eksporterów objętych próbą do segmentu OEM wyniósł ponad ‧ %
Intel awarded major OEMs payments which were conditioned on these OEMs postponing or cancelling the launch of AMD-based products and/or putting restrictions on the distribution of AMD-based productsIntel przyznał głównym producentom komputerów płatności, które były uzależnione od opóźnienia wprowadzenia przez te OEMs produktów opartych na procesorach AMD lub rezygnacji z ich wprowadzenia oraz od wprowadzenia ograniczeń w dystrybucji produktów na bazie procesorów AMD
Second, the transaction would combine the two leading firms in the OEM/OES marketPo drugie, transakcja połączyłaby dwie wiodące firmy na rynku OEM/OES
OEMs will be free to pre-install any web browser(s) of their choice on PCs they ship and set it as default web browserProducenci sprzętu oryginalnego będą mogli sami wybrać, którą przeglądarkę fabrycznie zainstalują na komputerze PC i ustawią jako przeglądarkę domyślną
However, as explained above (and also in points – of the provisional Regulation), this approach is appropriate in this case, in particular since ‧ % of Union producers’ sales relate to the OEM segmentJak wyjaśniono jednak powyżej (oraz w pkt ‧-‧ rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych) podejście to jest w tym przypadku odpowiednie, przede wszystkim ze względu na fakt, że ‧ % sprzedaży producentów UE dotyczy segmentu OEM
The parties offer to the purchaser an interim OEM supply agreement followed by either the continuation of such agreement or the full assistance to replicate the USA production facility in EuropeStrony proponują nabywcy podpisanie tymczasowej umowy na dostawy oryginalnego sprzętu (OEM), a po zakończeniu okresu obowiązywania umowy jej przedłużenie lub zapewnienie pełnego wsparcia w celu stworzenia w Europie zakładu produkcyjnego na wzór zakładu amerykańskiego
The Decision also indicates that certain OEMs, and in particular Dell and HP, are strategically more important than other OEMs in their ability to provide a CPU manufacturer access to the marketW decyzji wskazano również, że niektórzy producenci komputerów, w szczególności Dell i HP, mają większe znaczenie strategiczne niż inne OEMs pod względem ich możliwości zapewnienia dostępu do rynku producentowi procesorów
Concerning the other argument put forward by CITIC Dicastal, the fact that it supplies exclusively car makers in the OEM market does not prevent it from supplying to other clients in the futureW odniesieniu do innych argumentów przedstawionych przez CITIC Dicastal fakt, że przedsiębiorstwo to zaopatruje wyłącznie producentów samochodów na rynku OEM nie uniemożliwia mu zaopatrywania innych klientów w przyszłości
Given the methodology used to determine the injury elimination level, which is based on the OEM segment, and in view of comments by parties after the imposition of provisional measures, it is appropriate, in order to ensure consistency in the approach, to use a duty rate of ‧ %Biorąc pod uwagę metodykę zastosowaną w celu określenia poziomu usuwającego szkodę, opartego na segmencie OEM, a także uwzględniając uwagi stron przedstawione po wprowadzeniu środków tymczasowych, należy stosować stawkę celną w wysokości ‧ %, aby zapewnić spójność podejścia
Such information need not be supplied by the vehicle manufacturer if it is covered by intellectual property rights or constitutes specific know-how of the manufacturer or the OEM supplier(sProducent pojazdu nie musi dostarczać takich informacji, jeżeli są one objęte prawem własności intelektualnej lub wchodzą w zakres know-how producenta lub dostawcy(-ów) OEM
Consequently, although the OEM and AM ARW have different channels of distribution they share the same physical and technical characteristics and are interchangeableZatem mimo że aluminiowe koła jezdne przeznaczone dla producentów oryginalnego sprzętu oraz te przeznaczone na rynek wtórny mają różne kanały dystrybucji, posiadają one te same cechy fizyczne i techniczne i są zamienne
The above table demonstrates a downward trend with regard to sales and market shares for both OEM and AM segmentPowyższa tabela przedstawia tendencję spadkową w odniesieniu do sprzedaży i udziałów w rynku dla obu segmentów OEM i AM
The Decision adds that Intel's practices, which were applied cumulatively at two levels of the distribution chain (major OEMs and a major retailer), must be seen in the context of the growing competitive threat represented by AMDW decyzji stwierdza się ponadto, że praktyki Intela, które stosowane były łącznie na dwóch poziomach łańcucha dystrybucji (główne OEMs i główny detalista), muszą być postrzegane w kontekście rosnącego zagrożenia konkurencyjnego ze strony AMD
Therefore, it is provisionally considered that Chinese imports have caused injury to the Union industry both on the AM and the OEM segmentsDlatego tymczasowo uznaje się, że przywóz z Chin spowodował szkodę dla przemysłu unijnego zarówno w segmencie rynku wtórnego, jak i w segmencie producentów oryginalnego sprzętu
Further, it cannot be excluded that downward price trends on the AM segment have an effect on the OEM pricesPonadto, nie da się wykluczyć, że tendencja spadkowa cen w segmencie rynku wtórnego ma wpływ na ceny w segmencie producentów oryginalnego sprzętu
As shown below, this analysis confirms that the trends for the product concerned considered as a whole in general correspond to those for OEM and AM segments considered separatelyJak przedstawiono poniżej, przedmiotowa analiza potwierdza, że tendencje dla produktu objętego postępowaniem rozważanego w całości zasadniczo odpowiadają tendencjom dla segmentów OEM i AM rozważanych oddzielnie
It has been argued that OEM and AM are two separate sales channels, without any significant interaction between themArgumentowano, że producenci oryginalnego sprzętu oraz rynek wtórny stanowią dwa oddzielne kanały sprzedaży i nie ma między nimi znaczącej interakcji
In reply to parties’ requests to provide data with a split between OEM and AM, the profitability has been calculated separately for the OEM and AM segmentsW odpowiedzi na wnioski stron o dostarczenie danych z podziałem na segmenty OEM i AM obliczono oddzielenie rentowności dla tych dwóch segmentów
for BorgWarner: global supplier of parts and components primarily for engine and drivetrain applications for automotive OEMsprzedsiębiorstwo BorgWarner: światowy dostawca części i komponentów przeznaczonych głównie do silników i systemów napędowych dla producentów oryginalnego sprzętu motoryzacyjnego (OEM
Its products and services are sold primarily to OEMs of cars and light trucks world-wideProdukty i usługi przedsiębiorstwa Magna są sprzedawane głównie producentom oryginalnego sprzętu (producentom OEM) dla pojazdów osobowych i samochodów ciężarowych na całym świecie
Complainant argued that the fact that most of the EU industry sales were OEM was of no importance since the purpose of the underselling calculation is to determine the average amount by which the price of dumped imports should be raised in order not to cause injurySkarżący argumentował, iż fakt, że większość sprzedaży przemysłu UE to OEM, nie ma żadnego znaczenia, ponieważ celem obliczenia zaniżenia cen jest określenie średniej kwoty, o jaką należy podnieść cenę towarów przywożonych po cenach dumpingowych, aby taki przywóz nie powodował szkody
In this respect, the Decision shows that OEMs, IT managers and Intel considered that AMD products had a number of positive innovative attributes and were a viable alternative to those of IntelW tym względzie w decyzji pokazano, że OEMs, kierownicy z branży IT oraz Intel uważali, że produkty AMD posiadają szereg pozytywnych innowacyjnych cech i stanowią opłacalną alternatywę dla procesorów Intela
Showing page 1. Found 222 sentences matching phrase "OEM".Found in 0.299 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.