Translations into Polish:

  • genitalia   
  • narządy płciowe zwierząt   

Example sentences with "animal sex organs", translation memory

add example
Non-clinical studies on a relationship between testosterone treatment and cancer suggest that high doses may promote tumour growth in sex organs, mammary glands and liver in laboratory animalsBadania niekliniczne oceniające związek pomiędzy leczeniem testosteronem i rakiem sugerują, że duże dawki mogą sprzyjać wzrostowi guzów w narządach płciowych, gruczołach piersiowych i wątrobie zwierząt laboratoryjnych
At the time of termination or death during the study, all parental animals (P and F‧), all pups with external abnormalities or clinical signs, as well as one randomly selected pup/sex/litter from both the F‧ and F‧ generation, shall be examined macroscopically for any structural abnormalities or pathological changes. Special attention should be paid to the organs of the reproductive systemW chwili uśmiercenia lub zgonu zwierzęcia podczas badania, wszystkie zwierzęta pokolenia rodziców (P i F‧), wszystkie młode z nieprawidłowościami zewnętrznymi lub objawami klinicznymi, jak również po jednym losowo wybranym młodym/płci/miocie, powinny zostać poddane badaniom oglądowym w celu wykrycia wszelkich strukturalnych nieprawidłowości lub zmian patologicznych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na organy układu rozrodczego
number of animals of each sex in experimental and control groupsliczba zwierząt każdej płci w badaniach kontroli eksperymentów i kontroli
Number and sex of animalsLiczba i płeć zwierząt
Based on previous knowledge of the substance or a close analogue, consideration should be given to including an additional satellite group of eight animals (four per sex) in control and in top dose group for observation after the treatment period of reversibility or persistence of any toxic effectsNa podstawie uprzedniej znajomości substancji lub bliskiego odpowiednika należy rozważyć włączenie dodatkowej, satelickiej grupy ośmiu zwierząt (po cztery każdej płci) do grupy kontrolnej i grupy najwyżej dawkowanej do celów obserwacji po okresie czasu traktowania, odwracalności lub trwałości jakichkolwiek skutków toksycznych
At the commencement of the study, the weight variation of animals should be minimal and not exceed ± ‧ % of the mean weight of each sexW czasie przeprowadzania badania, różnice w masie zwierząt powinny być minimalne i nie powinny przekraczać ‧ % średniej masy każdej płci
Groups of stock animals should consist of compatible same-sex peer individuals or juvenilesGrupy inwentarskie powinny składać się z wzajemnie zgodnych rówieśników tej samej płci lub osobników młodych
Species, breed, age and sex of the animals, identification procedureGatunek, rasa, wiek i płeć zwierząt, sposób ich oznakowania
number, age, and sex of animals (including, where appropriate, a rationale for the use of males instead of femalesliczbę, wiek i płeć zwierząt (włączając, o ile to stosowne, uzasadnienie wykorzystania samców zamiast samic
For live animals: Species (scientific name), breed/category, identification method, identification number, age, sex, quantity, testW przypadku zwierząt żywych: gatunek (nazwa naukowa), rasa/kategoria, sposób identyfikacji, numer identyfikacyjny, wiek, płeć, ilość, próba
Where human exposure to chemicals may be sex-specific, as for example with some pharmaceutical agents, the test should be performed with animals of the appropriate sexW przypadku poddawania człowieka działaniu substancji, badanie może być specyficzne co do płci, tak jak na przykład w odniesieniu do niektórych środków farmaceutycznych, badanie powinno zostać przeprowadzone z udziałem zwierząt odpowiedniej płci
The substance is tested using a stepwise procedure, each step using three animals of a single sex (normally femalesSubstancja jest badana przy użyciu procedury etapowej, na każdym etapie wykorzystywane są trzy zwierzęta jednej płci (na ogół samice
Each treated and control group include at least five analysable animals per sexKażda z poddanych działaniu substancji oraz kontrolnych grup obejmuje przynajmniej pięć nadających się do poddania analizie zwierząt każdej płci
Species, breed, age and sex of the animals, identification procedureGatunek, rasa, wiek i płeć zwierząt, metoda identyfikacji
Same-sex groups are most easily created at the time when the animals are separated from their mothersNajłatwiej dobierane są grupy złożone z osobników tej samej płci, tworzone podczas odstawy młodych od matek
After completion of the study in one sex, at least one group of five animals of the other sex is dosed to establish that animals of this sex are not markedly more sensitive to the test substancePo zakończeniu badań dla jednej płci, przeprowadza się dawkowanie na przynajmniej jednej grupie pięciu zwierząt płci przeciwnej, w celu ustalenia czy zwierzęta tej płci nie są znacząco bardziej wrażliwe na substancję badaną
At the end of the test, a subset of animals of each sex from each group are perfused in situ and sections of the brain, spinal cord, and peripheral nerves are prepared and examinedNa koniec badania podgrupę zwierząt każdej z płci poddaje się perfuzji in situ, a następnie preparuje i bada skrawki mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych
Species, breed, strain and sex of animalsGatunek, rasa, szczep, płeć zwierząt
number, age and sex of animals (including, where appropriate, a rationale for use of males instead of femalesliczbę, wiek i płeć zwierząt (włączając, o ile to stosowne, uzasadnienie wykorzystania samców zamiast samic
identification of the treated and control animals (collective or individual, as appropriate), such as species, breeds or strains, age, weight, sex, physiological statusidentyfikację zwierząt leczonych i kontrolnych (w odpowiednich przypadkach zbiorczą lub indywidualną), taką jak: gatunek, rasa lub odmiana, wiek, waga, płeć, stan fizjologiczny
A total of five animals of one sex will normally be used for each dose level investigatedNormalnie, wykorzystuje się ogólną liczbę pięciu zwierząt jednej płci dla każdego badanego poziomu dawki
Where animals are housed in same-sex groups, it is best to avoid housing the two sexes in close proximity, as this can sometimes lead to the males becoming aggressiveW przypadkach gdy zwierzęta trzymane są w grupach składających się z osobników tej samej płci, najlepszym rozwiązaniem jest unikanie lokalizowania pomieszczeń z osobnikami płci przeciwnej w bezpośrednim sąsiedztwie, co może w określonych sytuacjach prowadzić do agresji u samców
the number of control and test animals treated either individually or collectively, with a breakdown according to species, breed or strain, age and sexliczbę zwierząt kontrolnych i badanych, poddanych leczeniu pojedynczo lub zbiorowo, z podziałem według gatunku, rasy lub odmiany, wieku oraz płci
The number of animals of both sexes must be sufficient for statistical purposesLiczba zwierząt obydwu płci musi być wystarczająca do celów statystycznych
number, age and sex of animalsliczba, wiek i płeć zwierząt
Showing page 1. Found 72677 sentences matching phrase "animal sex organs".Found in 32.176 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.