Translations into Polish:

  • genitalia   
  • narządy płciowe zwierząt   

Example sentences with "animal sex organs", translation memory

add example
At the time of termination or death during the study, all parental animals (P and F‧), all pups with external abnormalities or clinical signs, as well as one randomly selected pup/sex/litter from both the F‧ and F‧ generation, shall be examined macroscopically for any structural abnormalities or pathological changes. Special attention should be paid to the organs of the reproductive systemW chwili uśmiercenia lub zgonu zwierzęcia podczas badania, wszystkie zwierzęta pokolenia rodziców (P i F‧), wszystkie młode z nieprawidłowościami zewnętrznymi lub objawami klinicznymi, jak również po jednym losowo wybranym młodym/płci/miocie, powinny zostać poddane badaniom oglądowym w celu wykrycia wszelkich strukturalnych nieprawidłowości lub zmian patologicznych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na organy układu rozrodczego
Non-clinical studies on a relationship between testosterone treatment and cancer suggest that high doses may promote tumour growth in sex organs, mammary glands and liver in laboratory animalsBadania niekliniczne oceniające związek pomiędzy leczeniem testosteronem i rakiem sugerują, że duże dawki mogą sprzyjać wzrostowi guzów w narządach płciowych, gruczołach piersiowych i wątrobie zwierząt laboratoryjnych
the number and identity (age, sex, species and individual identification number where practical) of animals arriving in the breeding establishment or leaving it, together with information on their origin or destination, the transport from or to the breeding establishment and the animals health statusliczbę i tożsamość (wiek, płeć, gatunek oraz indywidualny numer indentyfikacyjny, jeśli dotyczy) zwierząt przybywających do zakładu hodowli lub opuszczających go wraz z informacją o ich pochodzeniu albo przeznaczeniu, transporcie z albo do zakładu hodowli oraz stanie zdrowia zwierząt
After completion of the study in one sex, at least one group of ‧ animals of the other sex is dosed to establish that animals of this sex are not markedly more sensitive to the test substancePo zakończeniu badań jednej płci, przeprowadza się dawkowanie na przynajmniej jednej grupie pięciu zwierząt płci przeciwnej, w celu ustalenia czy zwierzęta tej płci nie są znacząco bardziej wrażliwe na substancję badaną
number, age and sex of animalsilość, wiek i płeć zwierząt
tabulation of response data by sex and dose level (i.e. number of animals that died or were killed during the test; number of animals showing signs of toxicitytabelaryczne przedstawienie danych reakcji toksycznej w rozbiciu na płcie i wielkość dawki (to jest liczba padłych zwierząt lub zabitych w czasie trwania badania, liczba zwierząt wykazujących oznaki działania toksycznego, liczba zwierząt poddanych ekspozycji
At the commencement of the study the weight variation of animals used should be minimal and not exceed ± ‧ % of the mean weight of each sexPrzy rozpoczęciu badań zmiany wagi wykorzystanych zwierząt muszą być minimalne i nie przekraczać ± ‧ % średniej wagi w każdej płci
number, age and sex of animalsliczba, wiek i płeć zwierząt
Species, breed, age and sex of the animals, identification procedureGatunek, rasa, wiek i płeć zwierząt, sposób ich oznakowania
tabulation of response data by sex and dose level (i.e. number of animals usedtabelaryczne przedstawienie danych reakcji toksycznej w rozbiciu na płcie i wielkość dawki (to jest liczba użytych zwierząt
I' m impressed.For a moment there, I thought you were just a dumb- hair colonial who has sex with farm animalsPrzez moment myślałam, że jesteś jakimś wieśniakiem, i zoofilem
the number and identity (age, sex, species and individual identification number where practical) of the animals of each species present in the breeding establishmentliczbę i tożsamość (wiek, płeć, gatunek oraz indywidualny numer indentyfikacyjny, jeśli dotyczy) zwierząt z każdego gatunku obecnych w zakładzie hodowli
During experiments, marmosets and tamarins can generally be kept with a compatible same-sex animal (twins, parent/offspring) or in male-female pairs, using contraceptionPodczas doświadczeń marmozety i tamaryny mogą być zazwyczaj trzymane ze zgodnymi osobnikami tej samej płci (bliźnięta, rodzic/potomek) lub w parach samiec/samica przy stosowaniu metod antykoncepcyjnych
number, age, and sex of animals (including, where appropriate, a rationale for the use of males instead of femalesliczbę, wiek i płeć zwierząt (włączając, o ile to stosowne, uzasadnienie wykorzystania samców zamiast samic
Farms for on farm sampling can be chosen using local knowledge or any other relevant information such as type of fattening system, breed and sex of animalGospodarstwa, w których mają być pobrane próbki, można wyznaczać na podstawie wiedzy zdobytej na miejscu lub wszelkich innych istotnych informacji, jak dotyczących rodzajów stosowanych systemów tuczenia, rasy lub płci zwierząt
At the commencement of the study, the weight variation of animals used should be minimal and not exceed ‧ % of the mean weight of each sexW momencie rozpoczęcia doświadczenia, odchylenia mas ciała wśród wykorzystywanych zwierząt powinny być jak najniższe i nie powinny przekraczać ‧% średniej masy ciała u każdej z płci
Species, breed, age and sex of the animals, identification procedureGatunek, rasa, wiek i płeć zwierząt, metoda identyfikacji
in the case of animals less than six months old or kept since that age in a single sex group prior to quarantine, a single test on a sample of artificial vagina washings or preputial specimenw przypadku zwierząt poniżej szóstego miesiąca życia lub utrzymywanych, począwszy od tego w wieku, w grupie osobników tej samej płci przed kwarantanną, pojedynczemu testowi na próbce popłuczyn ze sztucznej pochwy lub materiału z napletka
In addition, a satellite group of ‧ animals (five animals per sex) may be treated with the high concentration level for ‧ days and observed for reversibility, persistence, or delayed occurrence of toxic effects for ‧ days post-treatmentPonadto satelicka grupa ‧ zwierząt (po pięcioro zwierząt każdej płci) może otrzymywać większą dawkę przez ‧ dni i można prowadzić w niej obserwację pod kątem odwracalności, utrzymywania się i opóźnionego pojawiania się efektów toksycznych przez ‧ dni od zastosowania substancji
Where information is available demonstrating that a sex is markedly more sensitive, animals of this sex should be dosedJeżeli dostępna jest informacja wskazująca, że dana płeć jest znacząco bardziej czuła, należy użyć do dawkowania zwierząt tej płci
The number of animals of both sexes must be sufficient for statistical purposesLiczba zwierząt obydwu płci musi być wystarczająca do celów statystycznych
Same-sex groups are most easily created at the time when the animals are separated from their mothersNajłatwiej dobierane są grupy złożone z osobników tej samej płci, tworzone podczas odstawy młodych od matek
Animals may be housed individually or be caged in small groups of the same sexZwierzęta mogą być trzymane pojedynczo lub umieszczane w klatkach w małych grupach o tej samej płci
Where human exposure to chemicals may be sex-specific, as for example with some pharmaceutical agents, the test should be performed with animals of the appropriate sexW przypadku poddawania człowieka działaniu substancji, badanie może być specyficzne co do płci, tak jak na przykład w odniesieniu do niektórych środków farmaceutycznych, badanie powinno zostać przeprowadzone z udziałem zwierząt odpowiedniej płci
For each sex, at the start of the test the range of weight variation in the animals used should not exceed ± ‧ % of the appropriate mean valueDla każdej płci, na początku badania zakres zmienności wagowej użytych zwierząt nie powinien przekraczać ± ‧% właściwej wartości średniej
Showing page 1. Found 70563 sentences matching phrase "animal sex organs".Found in 39.825 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.