pronunciation:  

Translations into Polish:

  • ataksja   
    (Noun  )
     
    lack of coordination

Other meanings:

 
med. medycyna, medyczny ataksja
 
Partial or complete loss of coordination of voluntary muscular movements. This can interfere with a person's ability to walk, talk, eat, and perform other tasks of daily living.(source: AIDSinfo)
 
Partial or complete loss of coordination of voluntary muscular movements. This can interfere with a person's ability to walk, talk, eat, and perform other tasks of daily living. (source: AIDSinfo)
 
(pathology) Lack of coordination while performing voluntary movements, which may appear to be clumsiness, inaccuracy, or instability.

    Show declension

Example sentences with "ataxia", translation memory

add example
Abdominal pain, accidental injury (primary falls), allergic reaction, fever, flu syndrome, malaise, neck pain, angina pectoris, low blood pressure when rising to a standing position (postural hypotension), anorexia, constipation, dyspepsia, dry mouth, vomiting, abnormal results of blood tests (leucopenia), joint pain (arthralgia), arthritis, tenosynovitis, weight loss, abnormal dreams, difficulty in muscular co-ordination (ataxia), depression, vertigo, prolonged muscle contractions (dystonia), rhinitis, contact dermatitis, rash, vesiculobullous rash, conjunctivitis, urinary urgencyBóle brzucha, obrażenia w wyniku wypadków (głównie upadków), reakcja alergiczna, gorączka, zespół objawów grypopodobnych, złe samopoczucie, ból szyi, dławica piersiowa, obniżenie ciśnienia krwi podczas podnoszenia się do pozycji stojącej (niedociśnienie ortostatyczne), brak łaknienia, zaparcia, niestrawność, suchość w jamie ustnej, wymioty, nieprawidłowe wyniki badania krwi (leukopenia), bóle stawów, zapalenie stawów, zapalenie pochewki ścięgna, zmniejszenie masy ciała, koszmary senne, utrudniona koordynacja grup mięśni (ataksja), depresja, zawroty głowy, przedłużające się napięcie mięśni (dystonia), nieżyt nosa, kontaktowe zapalenie skóry, wysypka, wysypka pęcherzykowo-pęcherzowa, zapalenie spojówek, nagłe parcie na mocz
Clinical signs included sedation, ataxia, tremors, increased heart rate, labored respiration, miosis, and anorexiaKliniczne objawy, które u nich występowały to sedacja, ataksja, drżenia, przyspieszenie czynności serca, utrudnione oddychanie, zwężenie źrenic i jadłowstręt
treatment), convulsions (grand mal convulsion), abnormal (unstable) gait, increased pressure in the head (intracranial hypertension), lack of coordination (ataxia), increased sensitivity to stimulation (hyperaesthesia), stiffness (hypertonianapad drgawek grand mal), zaburzenia chodu, wzrost ciśnienia śródczaszkowego, zaburzenia koordynacji (bezład), zwiększenie wrażliwości na bodźce skórne (przeczulica), zwiększenie napięcia mięśni
agitation, amnesia, ataxia, coordination abnormal, convulsions, thinking abnormalpobudzenie, niepamięć, ataksja, zaburzenia koordynacji ruchów, drgawki, zaburzenia myślenia
Nervous system disorders Not known: afebrile convulsions or seizures, ataxia, dizziness, encephalitis (see below), encephalopathy (see below), febrile convulsion (in children), Guillain-Barre syndrome, headache, measles inclusion body encephalitis (MIBE) (see section ‧), ocular palsies, optic neuritis, paraesthesia, polyneuritis, polyneuropathy, retrobulbar neuritis, syncopeZaburzenia układu nerwowego Nie znana: drgawki bezgorączkowe lub napady drgawkowe, ataksja, zawroty głowy, zapalenie mózgu (patrz poniżej), encefalopatia (patrz poniżej), drgawki gorączkowe (u dzieci), zespół Guillain-Barré, ból głowy, zapalenie mózgu z ciałkami wtrętowymi wirusa odry (MIBE) (patrz punkt ‧. ‧), porażenie mięśni ocznych, zapalenie nerwu wzrokowego, parestezje, zapalenie wielonerwowe, polineuropatia, pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, omdlenia
Drowsiness, ataxia, hypotonia, dystoniaSenność, ataksja, hipotonia, dystonia
Oedema of the face and neck and neurological signs such as torticollis and ataxia may also be seenMogą również występować obrzęk głowy i szyi oraz objawy neurologiczne, jak kręcz szyi i ataksja
Transient treatment-related physical signs, some of which suggest neural toxicity, such as open-mouth breathing, salivation, white foamy emesis, ataxia, trembling, decreased activity, and/or hunched posture were observed in dogs at exposure levels approximately ‧ times the clinical exposure levelU psów przy narażeniu około ‧ razy przekraczającym narażenie w warunkach klinicznych obserwowano przemijające, związane z leczeniem objawy fizykalne.Niektóre z nich, takie jak oddychanie z otwartym pyskiem, ślinienie się, pieniste wymioty, ataksja, drżenie, ograniczenie aktywności i (lub) zgarbiona postawa wskazywały na toksyczne uszkodzenie nerwów
Severe growth depression, ataxia, paralysis or death may resultW przeciwnym razie, może wystąpić upośledzenie wzrostu, ataksja, paraliż, a nawet śmierć zwierzęcia
Clinical signs included sedation, ataxia, tremors, increased heart rate, labored respiration, miosis, and anorexiaKliniczne objawy, które u nich wystę powałto sedacja, ataksja, drż czynnoś
data from animal studies showing clear signs of CNS depression such as narcotic effects, lethargy, lack of coordination (including loss of righting reflex) and ataxia eitherdane z badań na zwierzętach wykazujące wyraźne oznaki depresji CNS, takie jak skutki narkotyczne, letargię, brak koordynacji (włączając brak lub prawidłowy refleks) i ataksję, albo
Very common side effects (more than one in ‧ patients): loss of appetite, weight loss (especially when combined with the antiepileptic medicine sodium valproate); insomnia (sleeplessness), drowsiness; ataxia (inability to coordinate muscle movements), hypotonia (low muscle strength), dystonia (muscle disordersBardzo częste działania niepożądane (częściej niż u ‧ na ‧ pacjentów): • utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała (szczególnie w przypadku leczenia skojarzonego z lekiem przeciwpadaczkowym- walproinianem sodu); • bezsenność, nadmierna senność; • ataksja (niezdolność koordynowania ruchów), hipotonia (niedostateczna siła mięśniowa), dystonia (zaburzenia pracy mięśni
Dizziness, amnesia, ataxia, encephalopathy, facial paralysis, hypertonia, neuropathy, peripheral neuritis, somnolence, tremor, taste loss, taste perversion, migraine, extrapyramidal syndromeZawroty głowy, amnezja, ataksja, encefalopatia, porażenie twarzy, zwiększone napięcie mięśniowe, neuropatia, zapalenie nerwów obwodowych, senność, drżenia mięśniowe, utrata smaku, zaburzenia smaku, migrena, zespół pozapiramidowy
Dizziness, amnesia, ataxia, encephalopathy, facial paralysis, hypertonia, neuropathy, peripheral neuritis, somnolence, tremor, taste perversion, migraine, extrapyramidal syndromeZawroty głowy, amnezja, ataksja, encefalopatia, porażenie twarzy, zwiększone napięcie mięśniowe, neuropatia, zapalenie nerwów obwodowych, senność, drżenia mięśniowe, zaburzenia smaku, migrena, zespół pozapiramidowy
Ataxia and other preclinical signs have preceded the vacuolisation and necrosisAtaksja oraz inne objawy przedkliniczne poprzedzały rozwój zmian o typie wakuolizacji i martwicy
In mild cases, symptoms include drowsiness, mental confusion, and lethargy, in more serious cases, symptoms may include ataxia, hypotonia, hypotension, respiratory depression, rarely coma and very rarely deathW lekkich zatruciach objawami są senność, splątanie i letarg, w cięższych – wystąpić mogą: ataksja, hipotonia, niedociśnienie, depresja oddechowa, rzadko śpiączka i bardzo rzadko-zgon
Dizziness, Hypesthesia, Insomnia Ataxia, Neuropathy, Vertigo, Hyperaesthesia, Depression‧,‧, Agitationzawroty głowy, obniżenie czucia dotyku, bezsenność ataksja, neuropatia, pobudzenie, przeczulica, depresja‧, ‧, ‧, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
Uncommon side effects include: dizziness; weakness; reduced coordination of movements; unsteadiness and/or falls (ataxia); decreased concentration; apathy; restlessness; depression; agitation; irritability; confusion; abnormal thinking and behaviour (extroversion that seems out of character, decreased inhibition, aggressiveness, rages, delusion, depersonalisation, psychosis); nightmares; hallucinations; double vision or other sight problems; increased sensitivity to noise (hyperacusis); smell disorder (parosmia); speech disorders, including slurred speech; numbness, e. g. in the extremities (hypoaesthesia); nausea; decreased appetite; increased sensitivity to light (sunlight, UV light); feeling vaguely ill (malaiseRzadziej występujące działania niepożądane to: zawroty głowy, osłabienie, zaburzenia koordynacji ruchów, zaburzenia i (lub) utrata równowagi (ataksja); zmniejszona koncentracja; apatia; stany niepokoju; depresja; pobudzenie; drażliwość; dezorientacja; nieadekwatne myślenie lub zachowanie (ekstrowersja pozostająca w niezgodności z charakterem osoby, obniżone hamowanie, agresywność, wybuchy gniewu, urojenia, depersonalizacja, psychoza); koszmary nocne; omamy; podwójne widzenie lub inne problemy ze wzrokiem; zwiększona wrażliwość na hałas (przeczulica słuchowa); zaburzenia powonienia (omamy węchowe); zaburzenia mowy w tym mowa zamazana; drętwienie np. kończyn (niedoczulica); nudności; zmniejszone łaknienie; zwiększona wrażliwość na światło (światło słoneczne, promienie UV); złe samopoczucie
Clinical signs included sedation, ataxia, tremors, increased heart rate, laboured respiration, miosis, and anorexiaKliniczne objawy, które u nich występowały to: sedacja, ataksja, drżenia, przyspieszenie czynności serca, utrudnione oddychanie, zwężenie źrenic i jadłowstręt
Diacomit may cause dizziness and ataxia that may affect ability to drive and use machines and patients should not drive or use machinery whilst on Diacomit therapyPonieważ Diacomit może powodować zawroty głowy i ataksję, co może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania urządzeń mechanicznych, pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów lub obsługiwać urządzeń mechanicznych podczas leczenia produktem Diacomit
Showing page 1. Found 101 sentences matching phrase "ataxia".Found in 0.331 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.