Translations into Polish:

  • kuflik   

Example sentences with "bottle brush (tree)", translation memory

add example
and I' m on the first train out of Palookaville./-- the Miracle Brush can scour/ everything from bottles--/ Rise and shine--/ Lift those legs--/ There' s no real way/ Of coping/ When your parachute/ Won' t open/ You' re falling down/ You' re going down/ You fell/ Then you died/ Maybe someone cried/ But not your one- time brideJadę pociągiem z PalookavilleCudowna Szczotka wyczyści wszystko, od butelek... Powstań i lśnij
The sound of the city is so near, so close, you can hear it brushing against the wood of the shutters. It sounds as if they’re all going through the room. I caress his body amid the sound, the passers-by.Odgłosy miasta są tak blisko, tuż obok, że słychać, jak ocierają się o drewniane żaluzje. Słychać, jakby przenikały przez pokój. Pieszczę jego ciało w tym zgiełku dochodzącym aż tu.
The Brush- CutŁamacz karków
After having brushed the rear face of the retro-reflecting device with a hard nylon brush, a cotton cloth soaked in the mixture, defined in paragraph ‧ shall be applied to the said rear face for one minutePo przetarciu tylnej płaszczyzny urządzenia odblaskowego twardą nylonową szczotką na tę płaszczyznę nakładana jest na okres jednej minuty bawełniana tkanina nasączona mieszaniną opisaną w pkt
Moreover, some people are still advocating the fact that, to make progress with the Euro-Mediterranean Partnership - which I would remind you is made up of three pillars: politics, economics, and society and culture - we simply need to brush aside the political difficulties in order to make headway with the economic and trade aspect.Co więcej, niektórzy wciąż są zdania, że aby poczynić postępy w gospodarczym i handlowym aspekcie partnerstwa euro-śródziemnomorskiego, które, jak przypominam, opiera się na trzech filarach: na polityce, gospodarce, społeczeństwie i kulturze, wystarczy odsunąć na bok trudności polityczne.
Patients should brush their teeth thoroughly twice daily and have regular dental examinationsPacjenci powinni dokładnie myć zęby dwa razy dziennie i regularnie kontrolować stan uzębienia u dentysty
Nicky, did you brush your teeth?Nicky, wymyłeś zęby?
You should brush your teeth thoroughly twice daily and have regular dental examinationsNależy dokładnie myć zęby dwa razy dziennie i regularnie kontrolować stan uzębienia u dentysty
I don' t even own a brushNawet nie mam szczotki do włosów
Brush- a, brush- a, brush- a Knocks out decay germs fastSzoruj zeby, szoruj Bakterie wnet pokonasz
Do you remember when you were brushing your teeth?YesCzy pamiętasz chwile, w których czyścisz zęby?
Charlie, did you brush your teeth?Charlie.Umyłeś zęby?- Tak
Fixing these slight problem areas was accomplished by individuals who carefuIly retouched the film, frame by frame, with a very smaII brush and opaque dyeTakie usterki były ręcznie poprawiane przez uważne retuszowanie fiImu, kIatka po kIatce, małym pędzeIkiem i nieprzezroczystą farbą
Cato, the man who dresses like a pig farmer and brushes his teeth in his own urineKaton, mężczyzna, który ubiera się jak hodowca świń i szczotkuje swoje zęby we własnych sikach
His lips are his brushesJego usta są pędzlem
I brush my teeth in that sinkJa tam myję zęby
In heading ‧, the expression prepared knots and tufts for broom or brush making applies only to unmounted knots and tufts of animal hair, vegetable fibre or other material, which are ready for incorporation without division in brooms or brushes, or which require only such further minor processes as trimming to shape at the top, to render them ready for such incorporationW pozycji ‧ wyrażenie kępki i pęczki przygotowane do wyrobu mioteł, szczotek lub pędzli dotyczy wyłącznie nieoprawionych węzłów i pęków włosia zwierzęcego, włókien roślinnych lub innego materiału, gotowych bez podziału do wykorzystania do wyrobu mioteł lub szczotek, lub wymagających jedynie takich dalszych drobnych zabiegów, jak przycięcie do kształtu przystosowanego do takiego wykorzystania
I have sat here and listened to cheap political points being made against the High Representative, against the Member States and against the Commission via the notion that somehow, because it is an American hand rescuing someone from the rubble and saving a life, that you should brush that hand away and say 'no neo-colonialism' and that somehow, by attacking Haiti itself, you make the lives of the people who are suffering there better.Siedziałem tu i słuchałem tanich politycznych zarzutów stawianych wysokiej przedstawiciel, państwom członkowskim i Komisji na podstawie poglądu, że ponieważ to amerykańska ręka ratuje kogoś spod gruzów i ratuje życie, to należy tę rękę odepchnąć i powiedzieć "nie dla neokolonializmu” oraz poczucia, że atakując samo Haiti w jakiś sposób przyczyniacie się do poprawy życia ludzi, którzy tam cierpią.
Hair brushesSzczotki do włosów
Edit brush presetModyfikuj ustawienia pędzla
Your Brush- Cut has been cracked!Twoja fryzuraJest durnowata. Dlaczego zabiłeś niewinnych ludzi na wyspie?
Brush him downPopatrz na to!
Brushes for the application of cosmeticsPędzle do nakładania kosmetyków
As soon as evaporation is completed, an abrasion test shall be made by brushing the rear face with the same nylon brush as beforeBezzwłocznie po odparowaniu przeprowadza się badanie na ścieranie, przecierając tylną płaszczyznę tą samą nylonową szczotką
Showing page 1. Found 3888 sentences matching phrase "bottle brush (tree)".Found in 1.618 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.