Translations into Polish:

  • kationowa pojemność wymienna   

Example sentences with "cation exchange capacity", translation memory

add example
cation exchange capacity, water holding capacity, carbonate, total nitrogen and phosphoruszdolność wymiany kationowej, pojemność wodna, węglany, całkowity azot i fosfor
Other soil parameters which may have an impact on the adsorption/desorption of a particular substance are the effective cation exchange capacity (ECEC), the content of amorphous iron and aluminium oxides, particularly for volcanic and tropical soils, as well as the specific surfaceInne parametry gleby, które mają wpływ na absorpcję/desorpcję określonej substancji, to efektywna zdolność wymiany kationu (ECEC), zawartość amorficznego żelaza i tlenków glinu, szczególnie w odniesieniu do gleb wulkanicznych i tropikalnych, jak również powierzchnia właściwa
All soils should be characterised, at least, for texture (% sand, % silt, % clay) [according to FAO and USDA classification ], pH, cation exchange capacity, organic carbon, bulk density, water retention characteristic and microbial biomass (for aerobic studies onlyWszystkie gleby powinny zostać scharakteryzowane, przynajmniej pod względem tekstury (% piasku, % iłów, % gliny) [zgodnie z klasyfikacją FAO i USDA ], pH, pojemności wymiany kationowej, węgla organicznego, gęstości nasypowej, własności retencji wody i mikrobiologicznej biomasy (tylko do badań w warunkach natlenienia
Fate and behaviour in soil All relevant information on the type and the properties of the soil used in the studies, including pH, organic carbon content, cation exchange capacity, particle size distribution and water holding capacity, particle size distribution and water holding capacity at pF=‧ and pF=‧ has to be reported in accordance with relevant ISO or other international standardsLosy i zachowanie się w glebie Należy podać wszystkie istotne informacje dotyczące rodzaju i właściwości gleby użytej do badań, w tym wartości pH, zawartość węgla organicznego, zdolność wymiany kationowej, rozkład wielkości ziaren i zdolność zatrzymywania wody, rozkład wielkości ziaren i zdolność zatrzymywania wody przy pF = O i pF = ‧ zgodnie z odpowiednimi normami ISO lub innymi normami międzynarodowymi
pH, organic carbon content, texture (% sand, % silt, % clay), cation exchange capacity, bulk density, water retention characteristic, and microbial biomasspH, zawartość węgla organicznego, tekstura (% piasku, % iłu, % gliny), pojemność wymiany kationowej, gęstość nasypowa, własności retencji wody i biomasa mikrobiologiczna
cation exchange capacity (mmol/kgzdolność wymiany kationu (mmol/kg
The soil is rich in rapidly assimilable primary minerals and has a high cationic exchange capacity (> ‧ meq/‧ g), which helps to boost significantly the exchangeable potassium content available for the orange treesGleby są bogate w najważniejsze szybko wchłaniające się minerały i mają dużą zdolność do wymiany kationów (> ‧ mikroekwiwalentów/‧ g), dzięki czemu znacznie zwiększa się zawartość dostępnego dla rośliny wymiennego potasu
cation exchange capacity (mmol/kgzdolność wymiany kationów (mmol/kg
Cation exchange capacity (CECZdolność wymienna kationów (CEC
The volcanic nature of the soil means there is a good cation exchange capacity, ensuring the availability of minerals such as potassium, calcium and silicon which make for high quality agricultural production, particularly through the formation of high sugar levelsWulkaniczne pochodzenie gleby zapewnia dużą zdolność wymiany kationowej i umożliwia dostarczanie elementów mineralnych takich jak potas, wapń i krzem, te z kolei sprawiają, że uprawy z tych terenów są szczególnie cenione, przede wszystkim ze względu na dużą zawartość cukrów
Cation-exchange columnKolumna kationowymienna
Place ‧ ml cation-exchange resin (‧.‧) in a ‧ ml beaker and cover by adding ‧ ml hydrochloric acidNależy umieścić ‧ ml żywicy wymieniacza kationowego (‧.‧) w zlewce ‧ ml i przykryć, dodając ‧ ml kwasu chlorowodorowego
Acid cations exchangeable (ACEKwasowe kationy wymienne (ACE
Separate the cation exchanger by centrifugation or filtrationOddzielić wymieniacz kationowy przez odwirowanie lub odfiltrowanie
Cation exchanger (KAT), strongly acidic, resistant to alcohol (‧ meshWymieniacz kationowy (KAT), silnie kwasowy, odporny na alkohol (‧ mesh
CATION-EXCHANGE COLUMNKOLUMNA KATIONOWYMIENNA
Connect the exchange columns so that the cation-exchange column is placed on top of the anion-exchange columnPołączyć kolumnę wymieniacza, w taki sposób, aby kolumna wymieniacza kationowego była umieszczona na górze kolumny wymieniacza anionowego
Connect the exchange columns so that the cation-exchange column is placed on top of the anion-exchange columnNależy połączyć kolumnę wymieniacza w taki sposób, aby kolumna wymieniacza kationowego była umieszczona na górze kolumny wymieniacza anionowego
The cation exchanger is rejected after useWymieniacz kationowy należy wyrzucić po użyciu
Cationic surfactants, which might upset the degradation test and the analytical procedure, are eliminated by the cation exchanger placed above the anion exchangerKationowe środki powierzchniowo czynne, które mogą zakłócać badanie degradacji i procedurę analityczną, są eliminowane przez wymieniacz kationowy umieszczony powyżej wymieniacza anionowego
For preparation of the reagents and analytical solutions use water free from the cations to be determined, obtained either by double distilling water in a borosilicate glass or quartz still or by double treatment on ion exchange resinDo przygotowania odczynników i roztworów analitycznych użyć wody, wolnej od kationów pierwiastków, które mają być oznaczane, uzyskanej albo poprzez podwójną destylację wody w szkle borokrzemianowym lub kwarcowym, albo wody uzdatnionej dwukrotnie za pomocą żywicy kationitowej
Mix ‧ ml of the extract with ‧ g of the cation exchanger, boil for one minute under reflux with constant stirringZmieszać ‧ ml ekstraktu z ‧ g wymieniacza kationowego, gotować przez jedną minutę pod chłodnicą zwrotną, ciągle mieszając
Place ‧ ml cation-exchange resin (‧.‧) in a ‧ ml beaker and cover by adding ‧ ml hydrochloric acidUmieścić ‧ ml żywicy kationitowej (ppkt ‧.‧) w ‧ ml zlewce i przykryć, dodając ‧ ml kwasu chlorowodorowego (ppkt
Cation exchanger (KAT), strongly acidic, resistant to alcohol (‧ meshWymieniacz kationowy (KAT), silnie kwasowy, odporny na alkohol (‧ Mesh
Cation-exchange resin Amberlite CG-‧ (Na), ‧ to ‧ meshŻywica kationitowa Amberlite CG-‧ (Na), wielkość oczka
Showing page 1. Found 50143 sentences matching phrase "cation exchange capacity".Found in 18.486 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.