Translations into Polish:

  • kationowa pojemność wymienna   

Example sentences with "cation exchange capacity", translation memory

add example
Fate and behaviour in soil All relevant information on the type and the properties of the soil used in the studies, including pH, organic carbon content, cation exchange capacity, particle size distribution and water holding capacity, particle size distribution and water holding capacity at pF=‧ and pF=‧ has to be reported in accordance with relevant ISO or other international standardsLosy i zachowanie się w glebie Należy podać wszystkie istotne informacje dotyczące rodzaju i właściwości gleby użytej do badań, w tym wartości pH, zawartość węgla organicznego, zdolność wymiany kationowej, rozkład wielkości ziaren i zdolność zatrzymywania wody, rozkład wielkości ziaren i zdolność zatrzymywania wody przy pF = O i pF = ‧ zgodnie z odpowiednimi normami ISO lub innymi normami międzynarodowymi
All soils should be characterised, at least, for texture (% sand, % silt, % clay) [according to FAO and USDA classification ], pH, cation exchange capacity, organic carbon, bulk density, water retention characteristic and microbial biomass (for aerobic studies onlyWszystkie gleby powinny zostać scharakteryzowane, przynajmniej pod względem tekstury (% piasku, % iłów, % gliny) [zgodnie z klasyfikacją FAO i USDA ], pH, pojemności wymiany kationowej, węgla organicznego, gęstości nasypowej, własności retencji wody i mikrobiologicznej biomasy (tylko do badań w warunkach natlenienia
Cation exchange capacity (CECZdolność wymienna kationów (CEC
Other soil parameters which may have an impact on the adsorption/desorption of a particular substance are the effective cation exchange capacity (ECEC), the content of amorphous iron and aluminium oxides, particularly for volcanic and tropical soils, as well as the specific surfaceInne parametry gleby, które mają wpływ na absorpcję/desorpcję określonej substancji, to efektywna zdolność wymiany kationu (ECEC), zawartość amorficznego żelaza i tlenków glinu, szczególnie w odniesieniu do gleb wulkanicznych i tropikalnych, jak również powierzchnia właściwa
The soil is rich in rapidly assimilable primary minerals and has a high cationic exchange capacity (> ‧ meq/‧ g), which helps to boost significantly the exchangeable potassium content available for the orange treesGleby są bogate w najważniejsze szybko wchłaniające się minerały i mają dużą zdolność do wymiany kationów (> ‧ mikroekwiwalentów/‧ g), dzięki czemu znacznie zwiększa się zawartość dostępnego dla rośliny wymiennego potasu
cation exchange capacity, water holding capacity, carbonate, total nitrogen and phosphoruszdolność wymiany kationowej, pojemność wodna, węglany, całkowity azot i fosfor
The volcanic nature of the soil means there is a good cation exchange capacity, ensuring the availability of minerals such as potassium, calcium and silicon which make for high quality agricultural production, particularly through the formation of high sugar levelsWulkaniczne pochodzenie gleby zapewnia dużą zdolność wymiany kationowej i umożliwia dostarczanie elementów mineralnych takich jak potas, wapń i krzem, te z kolei sprawiają, że uprawy z tych terenów są szczególnie cenione, przede wszystkim ze względu na dużą zawartość cukrów
cation exchange capacity (mmol/kgzdolność wymiany kationów (mmol/kg
cation exchange capacity (mmol/kgzdolność wymiany kationu (mmol/kg
pH, organic carbon content, texture (% sand, % silt, % clay), cation exchange capacity, bulk density, water retention characteristic, and microbial biomasspH, zawartość węgla organicznego, tekstura (% piasku, % iłu, % gliny), pojemność wymiany kationowej, gęstość nasypowa, własności retencji wody i biomasa mikrobiologiczna
The treatment is to be carried out on acid-regenerated cation-exchanger resinsObróbki dokonuje się za pomocą żywic kationitowych regenerowanych w cyklu kwasu
Strongly acid cation exchange resin in H + form pre-swollen by soaking in water overnightSilnie kwasowa żywica kationowymienna w formie H+, wstępnie napęczniała przez namoczenie w wodzie przez noc
The cations are exchanged with H+. Total cations are expressed by the difference between the total acidity of the effluent and that of the test sampleKationy są wymieniane na H+. Zawartość kationów ogółem wyrażana jest przez różnicę między kwasowością ogólną eluatu i próbki
Annex I, point ‧(b) of that Agreement authorises the use of cation exchange resins for the purpose of stabilising Australian wines imported and marketed in the CommunityZałącznik I punkt ‧ litera b) Umowy zezwala na używanie żywic kationitowych do celów stabilizacji win australijskich przywożonych i wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie
Base cations exchangeable (BCEZasadowe kationy wymienne (BCE
EN ‧: Fertilisers- Treatment with a cation exchange resin for the determination of the chelated micro-nutrient content and of the chelated fraction of micro-nutrientsEN ‧: Nawozy – Zastosowanie żywicy kationowej do oznaczania zawartości schelatowanego mikroskładnika lub schelatowanej frakcji mikroskładników
Cationic surfactants, which might upset the degradation test and the analytical procedure, are eliminated by the cation exchanger placed above the anion exchangerKationowe środki powierzchniowo czynne, które mogą zakłócać badanie degradacji i procedurę analityczną, są eliminowane przez wymieniacz kationowy umieszczony powyżej wymieniacza anionowego
Cation-exchange columnKolumna kationowymienna
Place ‧ ml cation-exchange resin (‧.‧) in a ‧ ml beaker and cover by adding ‧ ml hydrochloric acidNależy umieścić ‧ ml żywicy wymieniacza kationowego (‧.‧) w zlewce ‧ ml i przykryć, dodając ‧ ml kwasu chlorowodorowego
The test sample is treated by a strongly acid cation exchangerBadana próbka jest poddawana chromatografii na silnie kwasowej żywicy kationowymiennej
Cation exchanger (KAT), strongly acidic, resistant to alcohol (‧ meshWymieniacz kationowy (KAT), silnie kwasowy, odporny na alkohol (‧ Mesh
Preparation of the cation-exchange columnPrzygotowanie kolumny kationowej jonowymiennej
Non-ionic surface active agents in the sense of this Directive are those surface active agents which, after passage through cationic and anionic ion exchangers, are determined as bismuth-active substance (BiAS) according to the analytical procedure described in ChapterNiejonowymi środkami powierzchniowo czynnymi w rozumieniu niniejszej dyrektywy są te środki powierzchniowo czynne, które po przepuszczeniu przez kationowe i anionowe wymieniacze jonowe są oznaczane jako związki reagujące z bizmutem (BiAS) zgodnie z procedurą analityczną opisaną w rozdziale
the CaCl‧ solution is used as the aqueous solvent phase to improve centrifugation and minimise cation exchangeroztwór CaCl‧ stosuje się jako rozpuszczalnik fazy wodnej do poprawy odwirowania i zminimalizowania wymiany kationowej
Pending a final decision on treatment with cation exchange resins, the authorisation of this treatment for Australian wines should be extended until ‧ JuneW oczekiwaniu na ostateczną decyzję w sprawie wykorzystywania żywic kationitowych, zezwolenie na ich używanie w odniesieniu do win australijskich powinno być przedłużone do dnia ‧ czerwca ‧ roku
Showing page 1. Found 50143 sentences matching phrase "cation exchange capacity".Found in 12.404 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.