pronunciation: IPA: /kɜːvd/ /kɝːvd/  

Translations into Polish:

  • kabłąkowaty   
  • pałąkowaty   
  • zagięty   
  • zakrzywiony   

Other meanings:

 
having a curve or curves
 
Having a curve or curves.
 
Simple past tense and past participle of curve.

Similar phrases in dictionary English Polish. (29)

bellshaped curvekrzywa Gaussa; krzywa dzwonowa
Bezier curveKrzywa Beziera
calibration curvekrzywa kalibracyjne; krzywa wzorcowa; krzywa kalibracyjna
calibration curve of the daykalibracyjna z danego dania; krzywa wzorcowa
calibration with standard curvekalibracja przy zastosowaniu krzywej wzorcowej
centrifugal backward curved fanwentylator promieniowy o łopatkach wygiętych do tyłu
centrifugal forward curved fanwentylator promieniowy o łopatkach wygiętych do przodu
conic curvekrzywa stożkowa
cubic Bezier curvekrzywa Beziera trzeciego stopnia
curvezakole; zgięcie; skrzywiać; wygięcie; zakret; zakręt; ; zagiąć; pogięcie; linia; zagięcie; wykrzywiać; łuk; krzywa; krzywić; zginać; wykrzywić; krzywizna; skrzywienie; zaginać; zakręcać; zakrzywiać; zakrzywić; załom; zgiąć
curve geometrygeometria krzywej
Curve-billed ThrasherPrzedrzeźniacz krzywodzioby
curvingzagięty
freeform curvekrzywa dowolnego kształtu
Gauss[’s] curvekrzywa dzwonowa; krzywa Gaussa
Gaussian curvekrzywa Gaussa; krzywa dzwonowa
horizontal curvełuk poziomy
image curvewykres
Keeling CurveKrzywa Keelinga
plane curvelinia płaska; krzywa płaska
quadratic Bezier curvekrzywa Beziera drugiego stopnia
quality of the curve fitjakość dopasowania krzywej
reverse curvełuk odwrotny
S-curve tracktor z łukami odwrotnymi
space curvekrzywa przestrzenna; krzywa skośna; linia skośna; linia przestrzenna
tone reproduction curvekrzywa odtwarzania tonów
transitional curvekrzywa przejściowa
vertical curvełuk pionowy
Weighting curveskrzywe korekcyjne

    Show declension

Example sentences with "curved", translation memory

add example
Definition of chassis dynamometer with fixed load curveDefinicja hamowni podwoziowej ze stałą krzywą obciążenia
The calibration curve is calculated by the method of least squaresKrzywą kalibracji oblicza się metodą najmniejszych kwadratów
The maximum value for the vehicle deceleration is determined from the maF curve and is named as amaxNa podstawie krzywej maF wyznaczana jest maksymalna wartość przyspieszenia ujemnego pojazdu, określana jako amax
A displacement with regard to the time axis of the reference curve may be used to obtain the structure velocity inside the corridorPrzesunięcie względem osi czasu krzywej wzorcowej może być wykorzystane do wyznaczenia prędkości konstrukcji wewnątrz korytarza
Calculate the result by means of a calibration curveWynik obliczyć posługując się krzywą wzorcowania
Description of type of windscreen and other glass panes (toughened, laminated, plastic, glass-plastic flat, curved, etcOpis typu szyby przedniej i innych tafli szkła (hartowanych, laminowanych, z tworzywa sztucznego, ze szkła-tworzywa sztucznego, płaskich, zakrzywionych itp
The Commission notes that GNA, in order to determine the penetration rate curve, [...]Komisja zauważa, że, aby ustalić przebieg krzywej współczynnika penetracji, GNA [...]
Plot the calibration curve, which should be a straight line passing through the originWykreślić krzywą odwzorowania, która powinna być linią prostą przechodzącą przez początek
are the widths, in millimetres, of the peaks for methyl stearate and methyl oleate respectively, measured between the points of intersection of the tangents at the points of inflection of the curve with the base-lineszerokości w milimetrach szczytowych wartości stearynianu i oleinianu metylu zmierzone między punktami przecięcia z linią podstawową stycznych do punktów ugięcia krzywej
The maximum power, nhi and nlo shall be determined from the power curve, and engine speeds A, B and C shall be calculated according to the above provisionsMoc maksymalną, nhi i nlo wyznacza się z krzywej mocy, a prędkości obrotowe silnika A, B i C oblicza się zgodnie z powyższymi przepisami
Heart cut out with a bill hook or curved cutting toolSerce wycięte sierpem, czy innym zakrzywionym, tnącym narzędziem
In the opposite case, the check is made on a straight and on a curved track where As/u is maximumW przeciwnym wypadku dokonuje się sprawdzenia na torze prostym i na łuku toru przy maksymalnej wartości As/u
Verification of the load-absorption curve of the dynamometer from a reference setting at a speed of ‧ km/hSprawdzenie krzywej absorpcji obciążenia na dynamometrze według ustawień odniesienia przy prędkości ‧ km/h
For a CVS system with multiple speeds, the calibration curves generated for the different pump flow ranges shall be approximately parallel, and the intercept values (D‧) shall increase as the pump flow range decreasesW przypadku układu CVS o zróżnicowanej prędkości, krzywe kalibracji wyznaczone dla różnych zakresów wydatku pompy są w przybliżeniu równoległe, a wartości punktu przecięcia (D‧) wzrastają proporcjonalnie do spadku wydatku pompy
Agents inducing CYP‧A metabolism Co-administration of TORISEL with rifampicin, a potent CYP‧A‧ inducer, had no significant effect on temsirolimus Cmax (maximum concentration) and AUC (area under the concentration vs. time curve) after intravenous administration, but decreased sirolimus Cmax by ‧ % and AUC by ‧ %, compared to TORISEL treatment aloneŚrodki wzbudzające metabolizm CYP‧A Wspólne podanie produktu TORISEL i ryfampicyny – silnego induktora cytochromu CYP‧A‧ nie miało istotnego wpływu na Cmax (stężenie maksymalne) i AUC (pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia od czasu) temsyrolimusu po podaniu dożylnym, jednak zmniejszało Cmax syrolimusu o ‧ %, a AUC o ‧ % w porównaniu z podawaniem samego produktu TORISEL
Efficacy mainly depends on the relation between the maximum concentration in serum (Cmax) and the minimum inhibitory concentration (MIC) of ciprofloxacin for a bacterial pathogen and the relation between the area under the curve (AUC) and the MICSkuteczność zależy głównie od zależności między maksymalnym stężeniem w osoczu (Cmax) i minimalnym stężeniem cyprofloksacyny hamującym wzrost danego drobnoustroju (MIC) oraz od zależności między polem pod krzywą (AUC) i MIC
Thus as regards the criterion for the minimum contents, a sampling plan used by a Member State shall be regarded as comparable with that recommended in Annex ‧ if the abscissa of the ‧ ordinate point of the operating caracteristic curve of the first plan (probability of acceptance of the batch = ‧) deviates by less than ‧ % from the abscissa of the corresponding point of the operating characteristic curve of the sampling plan recommended in AnnexZatem w odniesieniu do kryterium dla minimalnych dopuszczalnych zawartości, plan pobierania próbek wykorzystywany przez Państwo Członkowskie jest uznany za porównywalny z tym zalecanym w załączniku II, jeśli odcięta punktu rzędnej ‧ krzywej charakterystycznych operacyjnych pierwszego planu (prawdopodobieństwo przyjęcia partii = ‧) różni się o mniej niż ‧% od odciętej odpowiadającego punktu krzywej charakterystycznych operacyjnych planu pobierania próbek zalecanego w załączniku
If this option is selected, KDE will smooth the edges of curves in fontsJeśli ta opcja jest włączona, KDE będzie wygładzać czcionki
According to the presumed biuret content, transfer ‧ or ‧ ml from the solution mentioned in ‧ with a pipette, place this quantity in a ‧-ml graduated flask and neutralise if necessary with a ‧ mol/l reagent (‧ or ‧) as required, using methyl red as an indicator and add, with the same accuracy as that used when drawing up a calibration curve, ‧ ml of the alkaline solution of potassium sodium tartrate and ‧ ml of the copper solutionZgodnie z przewidywaną zawartością biuretu, przenieść pipetą ‧ ml roztworu przygotowanego wg do kolby pomiarowej o pojemności ‧ ml, i jeśli to konieczne, zobojętnić za pomocą ‧ mol/l roztworu odczynnika (‧ lub ‧), używając czerwieni metylowej jako wskaźnika, a następnie dodać ‧ ml alkalicznego roztworu winianu sodowo-potasowego i ‧ ml roztworu siarczanu miedzi
the results of measurement including the temperature/time curvewyniki pomiarów, włącznie z krzywą zależności temperatura/czas
The wheels must be mounted in such a way that when they are in contact with the rotating test piece they rotate in opposite directions so as to exert, twice during each rotation of the test piece, a compressive and abrasive action along curved lines over an annular area of about ‧ cm2Koła są zamontowane w taki sposób, że przy kontakcie z obracającą częścią badaną obracają się w przeciwnych kierunkach, tak aby zapewnić dwukrotne, podczas jednego obrotu badanej części, wywieranie działania ściskającego i ścierającego wzdłuż zakrzywionych linii na powierzchni pierścieniowej około ‧ cm
Ignition advance curve: ...Krzywa wyprzedzenia zapłonu: ...
Forecasting inflation with conformable Phillips CurvePrognozowanie inflacji na podstawie zgodnej wersji krzywej Phillipsa
A curved slab of rubber filled with lead-pellets is integrated in the foam covering at both sidesZakrzywiona płyta gumowa wypełniona grudkami ołowiu jest wkomponowana z obu stron w pokrycie piankowe
Chemometric Validation of Salivary Alpha-Amylase Calibration Curves.Chemometryczna walidacja krzywych wzorcowych oznaczania alfa-amylazy w ślinie
Showing page 1. Found 1892 sentences matching phrase "curved".Found in 0.9 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.