pronunciation: IPA: /kɜːvd/ /kɝːvd/  

Translations into Polish:

  • kabłąkowaty   
  • pałąkowaty   
  • zagięty   
  • zakrzywiony   

Other meanings:

 
having a curve or curves
 
Having a curve or curves.
 
Simple past tense and past participle of curve.

Similar phrases in dictionary English Polish. (29)

bellshaped curvekrzywa Gaussa; krzywa dzwonowa
Bezier curveKrzywa Beziera
calibration curvekrzywa kalibracyjne; krzywa wzorcowa; krzywa kalibracyjna
calibration curve of the daykalibracyjna z danego dania; krzywa wzorcowa
calibration with standard curvekalibracja przy zastosowaniu krzywej wzorcowej
centrifugal backward curved fanwentylator promieniowy o łopatkach wygiętych do tyłu
centrifugal forward curved fanwentylator promieniowy o łopatkach wygiętych do przodu
conic curvekrzywa stożkowa
cubic Bezier curvekrzywa Beziera trzeciego stopnia
curvezakole; zgięcie; skrzywiać; wygięcie; zakret; zakręt; ; zagiąć; pogięcie; linia; zagięcie; wykrzywiać; łuk; krzywa; krzywić; zginać; wykrzywić; krzywizna; skrzywienie; zaginać; zakręcać; zakrzywiać; zakrzywić; załom; zgiąć
curve geometrygeometria krzywej
Curve-billed ThrasherPrzedrzeźniacz krzywodzioby
curvingzagięty
freeform curvekrzywa dowolnego kształtu
Gauss[’s] curvekrzywa dzwonowa; krzywa Gaussa
Gaussian curvekrzywa Gaussa; krzywa dzwonowa
horizontal curvełuk poziomy
image curvewykres
Keeling CurveKrzywa Keelinga
plane curvelinia płaska; krzywa płaska
quadratic Bezier curvekrzywa Beziera drugiego stopnia
quality of the curve fitjakość dopasowania krzywej
reverse curvełuk odwrotny
S-curve tracktor z łukami odwrotnymi
space curvekrzywa przestrzenna; krzywa skośna; linia skośna; linia przestrzenna
tone reproduction curvekrzywa odtwarzania tonów
transitional curvekrzywa przejściowa
vertical curvełuk pionowy
Weighting curveskrzywe korekcyjne

    Show declension

Example sentences with "curved", translation memory

add example
Detection is effected by e.g. refractive index or UV-absorption and yields a simple distribution curveNa detekcję ma wpływ np. współczynnik załamania lub pochłanianie promieni UV, oraz wydajności nieskomplikowanej krzywej rozkładu
prediction interval of the overall calibration curveprzedział przewidywania ogólnej krzywej kalibracyjnej
for a linear calibration curve the ranges within which a linear relationship exists between the contents of the analyte in the standard solutions and the magnitude of the signals produced by the measuring instrument (linear range of the calibration curvedla liniowej krzywej wzorcowej zakres, w którym występuje liniowa zależność pomiędzy zawartością analitu w mianowanym roztworze i natężeniem sygnału wytwarzanego przez przyrząd pomiarowy (zakres liniowy krzywej wzorcowej
the curve must be calculated from these points by the least squares technique, i.e. the regression line must be calculated using the following equationprzebieg krzywej należy wyznaczyć na podstawie punktów wyliczonych za pomocą metody najmniejszych kwadratów, tj. linia regresji powinna zostać obliczona według następującego równania
Progression of scoliosis (a spine curved sideways) can occur in patients who experience rapidU pacjentów w okresie szybkiego wzrostu może dojść do postępu skoliozy (bocznego
Draw the curve F(V)...`Wykreślić krzywą F(V)...
Type of binder, binder hardness, type of aggregate, maximum theoretical density of the concrete (DR), thickness of the wearing course and grading curve determined from cores from the test trackTyp spoiwa, twardość spoiwa, typ kruszywa, maksymalna teoretyczna gęstość betonu (DR), grubość warstwy ścieralnej nawierzchni oraz krzywa klasyfikacji wyznaczona na podstawie rdzeni z toru próbnego
CYP‧A‧ inhibitors: an interaction study of buprenorphine with ketoconazole (a potent inhibitor of CYP‧A‧) resulted in increased Cmax and AUC (area under the curve) of buprenorphine (approximately ‧ % and ‧ % respectively) and, to a lesser extent, of norbuprenorphine• inhibitorami CYP‧A‧: badanie interakcji buprenorfiny z ketokonazolem (silnym inhibitorem CYP‧A‧) wykazało zwiększenie Cmax i AUC (pola pod krzywą) buprenorfiny (w przybliżeniu, odpowiednio o, ‧ % i ‧ %) i, w mniejszym stopniu, norbuprenorfiny
detailed description of the method used to construct the calibration curveszczegółowy opis metody używanej do przygotowania krzywej kalibracji
In particular for quantitative calculations, the induction of the sample dilution used must be within the linear portion of the response curvePrzy obliczeniach ilościowych należy szczególnie zwracać uwagę, aby zastosowane rozcieńczenie próbki mieściło się w zakresie liniowym krzywej kalibracji
The results of the error curves and loss of pressure tests must provide a sufficient number of points to enable the curves to be plotted with confidence throughout the rangeWyniki krzywych błędów i strat ciśnienia muszą dąć odpowiednią liczbę wskazań, aby umożliwić narysowanie wiarygodnych krzywych w całym zakresie
Additionally, a consistent calculation of short-term and long-term interest rate assumptions in the projection exercises requires the whole yield curve up to ten-year maturityPonadto do opracowania spójnych założeń dotyczących stóp krótko- i długoterminowych potrzebna jest pełna krzywa dochodowości uwzględniająca spektrum zapadalności do dziesięciu lat
Extensive research carried out for the purpose of developing appropriate criteria for new vessels has clearly shown that in addition to the GM and freeboard being important parameters in the survivability of passenger ships, the area under the residual stability curve up to the angle of maximum GZ is also an other major factorSzeroko zakrojone badanie przeprowadzone do celów sformułowania właściwych kryteriów dla statków nowych jasno wskazują, że oprócz GM i wolnej burty, jako ważnych parametrów przeżywalności statków pasażerskich, jeszcze jeden ważny czynnik stanowi obszar podlegający pozostałej krzywej stateczności aż do osiągnięcia kąta maksymalnego GZ
When considering the clinical relevance of these kinetics, it is more appropriate to examine the glucose utilisation curvesZnaczenie kliniczne tych parametrów najlepiej zrozumieć, analizując krzywe metabolizmu glukozy
For all states of load of the vehicle, the adhesion utilization curve of the rear axle shall not be situated above that for the front axleDla wszystkich stanów obciążenia pojazdu krzywa wykorzystania przyczepności osi tylnej nie może znajdować się powyżej krzywej dla osi przedniej
the results of measurement including the temperature/time curvewyniki pomiarów, włącznie z krzywą zależności temperatura/czas
In this way, consumers will be able to manage their energy consumption, evening out the demand curve.Dzięki temu konsumenci będą mogli zarządzać zużyciem energii, wyrównując równocześnie krzywą popytu.
If enabled, all RAW files will be decoded in ‧-bit color depth using a linear gamma curve. To prevent dark picture rendering in the editor, it is recommended to use Color Management in this mode. If disabled, all RAW files will be decoded in ‧-bit color depth with a BT.‧ gamma curve and a ‧th-percentile white point. This mode is faster than ‧-bit decodingJeśli ta opcja jest włączona, wszystkie zdjęcia RAW będą dekodowane w ‧-to bitowej głębi kolorów używając liniowej krzywizny gamma. By zapobiec renderowania ciemnych obrazów w edytorze, w tym trybie zaleca się użycie opcji Zarządzanie kolorami. Jeśli ta opcja jest wyłączona, wszystkie zdjęcia RAW będą dekodowane w ‧. bitowej głębi kolorów z użyciem krzywizny gamma BT. ‧ i ‧ procentową białą plamką. Ten tryb jest szybszy niż dekodowanie ‧. bitową głębią kolorów
Injection advance curveKrzywa wyprzedzenia wtrysku
torque wheel tests (see Appendix ‧) to determine brake factors to generate adhesion utilization curves; these curves must satisfy the requirements in paragraph ‧.‧(A) of this annexbadaniom przy pomocy przetworników momentu obrotowego koła (zob. dodatek ‧) w celu wyznaczenia współczynników wzmocnienia hamulców do wykreślenia krzywych wykorzystania przyczepności; krzywe te muszą spełniać wymogi pkt ‧.‧.A) niniejszego załącznika
In the case of buffer accumulators within the onboard network other methods of calculation taking into account the characteristic charging curve of the charging device may be accepted by the inspection body, provided that these methods are based on the provisions of approved classification societies or on relevant standardsGdy sieć pokładowa zawiera akumulatory buforowe, komisja inspekcyjna może zaakceptować inne metody obliczeniowe przepustowości uwzględniające krzywą ładowania urządzenia ładującego, pod warunkiem że te metody oparte są na postanowieniach uprawnionej instytucji klasyfikacyjnej lub odpowiednich normach
The low molecular weight end-point of the calibration curve is defined by n-hexyl benzene or another suitable non-polar soluteNiska wartość punktu końcowego masy cząsteczkowej krzywej wzorcowania jest określana za pomocą n-heksylobenzenu lub innego odpowiedniego niepolarnego roztworu
possible transverse displacement of the bogie pivot and the cradle, measured from the middle position towards the internal side of the curvemożliwe przemieszczenie poprzeczne czopa skrętu wózka i kołyski zmierzone od pozycji środkowej do wewnątrz zakrętu
Xb = the concentration of the blank solution as recorded on the calibration curve, in μg/mlxb = stężenie magnezu w próbie ślepej, g/ml
the load-deformation curve of each PZ and PH as described in appendix ‧ of this annexkrzywą obciążenia i odkształcenia każdego PZ i PH, zgodnie z opisem zawartym w dodatku ‧ do niniejszego załącznika
Showing page 1. Found 1929 sentences matching phrase "curved".Found in 1.49 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.