Translations into Polish:

 • drenowanie   
  (verb  )
   
  sztuczne usuwanie wody z terenów podmokłych
   
  The removal of water from a marshy area by artificial means, e.g. the introduction of drains.
 • odcedzanie   
 • odsączanie   

Other meanings:

 
Present participle of drain.
 
the practice of exploring drains, tunnels, or sewers
 
That drains

Similar phrases in dictionary English Polish. (14)

brain draindranaż mózgów; ; drenaż mózgów
cross drainingdrenowanie poprzeczne
dam drainingodwodnienie zapory
drainsączek; osuszać; drenować; odsączyć; dren; spływać; studzienka; rynsztok; suszyć; odlewać; sączyć; odcedzać; odwadniać; ropociąg; drenaż; kanalizacja; ściek; ; sączkować; kanał; odwodnić; odpływ; odcedzić; meliorować; odprowadzenie; odsączać; osuszyć; rynsztokowy; wyciekać; wyczerpać
drain pipessączek drenarski
drain ploughspług kreci
drain saddleobejma; syfon odpływu (pod umywalką)
drain the crucible with suctionzastosować metodę odsysania
drained honeymiód odsączony
draining ditchesrów odwadniający; rów odprowadzający
interceptor drainsdren przechwytujący
junction drainsdren złączowy
longitudinal drainingdrenaż wzdłużny
main drainsdren główny

    Show declension

Example sentences with "draining", translation memory

add example
presented in finely crushed small pieces or shreds, in which the drained net weight of the fruit accounts for at least ‧ % of the net weight of the containerprezentowane w postaci rozgniecionych małych kawałków lub skrawków, w których waga netto owocu po odsączeniu stanowi co najmniej ‧ % wagi netto pojemnika
THE WATER MUST BE CHANNELLED TOWARDS DRAINS FITTED WITH GRATINGS AND TRAPS TO PREVENT ODOURSwoda musi być odprowadzana kanałami do ścieków wyposażonych w kraty i syfony zapobiegające przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów
Leave it around for a day, drain out all the blood and messZostawiałem ciało na dzień, aby wykrwawiło się oraz pozbyło się odchodów
The EU/Community programme for the cooperation with non-EU countries and regions of origin and transit has the objective of fostering the links between migration and development, as well as to mitigate the brain drain from south to north in the process, to promote well-managed labour migration, to fight illegal migration, to fight smuggling and the trafficking of human beings and facilitate re-admission, to protect migrants and to help third countries to improve their capacities to fulfil their international obligations in the field of asylum and migrationUnijny/wspólnotowy program na rzecz współpracy migracyjnej z krajami nienależącymi do UE oraz regionami pochodzenia i tranzytu ma na celu umacnianie powiązań między migracją a rozwojem, złagodzenie zjawiska drenażu mózgów z południa na północ, promowanie dobrze zarządzanej migracji zarobkowej, zwalczanie nielegalnej migracji, zwalczanie handlu ludźmi, ułatwianie readmisji, ochronę migrantów i pomoc krajom trzecim w zakresie poprawy ich zdolności do realizacji zobowiązań międzynarodowych w dziedzinie azylu i migracji
Well, there' s gotta be at least ‧ miles of storm drains in the cityNa pewno jest ich ponad ‧ kilometrów
The screamer is draining the fuel cellsWrzaskun opróżnia ogniwa paliwowe
More dead bodies to drain?Więcej trupów do odsączenia?
Because I see the other houses up on the hill there... and I got to figure, if all that' s draining into your water... oh, boyBo widze te wszystkie domy tam na wzgórzu... i tak sobie myśle, że jeśli to wszystko leci do twojej wody... o, chłopie
But your father, well, he drained the poolAle twój ojciec, cóż, osuszył basen
The different stages that follow are the cutting of the coagulum or whey into pieces around ‧ to ‧ centimetres thick, which gives them the appearance of grains of maize after the stage in the vat, mixing, placing in the mould, draining, post-draining salting in brine and/or dry saltingKolejne szczegółowe etapy to krojenie koagulatu lub skrzepu na grudki o boku około ‧–‧ cm, w wyniku czego na koniec etapu w kadziach otrzymywane są grudki przypominające ziarna kukurydzy, mieszanie, wkładanie do formy, odsączanie i solenie pod koniec odsączania, w solance lub przy użyciu suchej soli
Manufacture still involves the same processes as in the past: draining the curd, putting it into moulds, salting by hand, in two stages, using dry coarse salt and turning the cheese over several times, then pricking using long needles, as this airing of the cheese allows penicillium glaucum to developProces produkcji składa się nadal z tych samych czynności, co w przeszłości: ociekanie skrzepu serowego, układanie w formach, dwukrotne, ręczne solenie gruboziarnistą, suchą solą, wielokrotne odwracanie, nakłuwanie długimi igłami, dzięki któremu do masy dociera powietrze, co pozwala na rozwijanie się penicillium glaucum
The rotation and the water spray shall be turned OFF and the device allowed to drain for ‧ h with the cabinet door closedWyłączony jest mechanizm zapewniający obroty oraz doprowadzenie wody i urządzenie jest pozostawiane na ‧ godzinę w komorze z zamkniętymi drzwiami
before the curds are placed in the mould, they are first drained on a rack or equivalent structure for farmhouse productionWkładanie do formy odbywa się po pierwszym odsączeniu na półce-taśmie lub innym równoważnym systemie w przypadku produkcji w gospodarstwie
PEC estimations must relate to the maximum number and highest rates of application, for which authorization is sought, and be relevant to lakes, ponds, rivers, canals, streams, irrigation/drainage canals and drainsSzacunki PEC muszą uwzględniać maksymalną liczbę i najwyższe dawki stosowania środka, dla których występuje się o zezwolenie, oraz dotyczyć jezior, stawów, rzek, kanałów, strumieni, kanałów nawadniających i odwadniających
Risk factors related to various road conditions as laid down above with additional attention to slippery parts such as drain covers, road markings such as lines and arrows, tram railsCzynników ryzyka związanych z różnymi warunkami drogowymi przedstawionymi powyżej ze zwróceniem szczególnej uwagi na elementy śliskie takie jak pokrywy studzienek, oznakowania na drodze takie, jak linie i strzałki, szyny tramwajowe
You' re draining meWysysasz ze mnie
Floors must be laid down in such a way as to facilitate the draining of liquidsPodłogi muszą być tak położone w taki sposób, aby ułatwiały odprowadzanie cieczy; c
Perforated buckets and similar articles of sheet used to filter water at the entrance to drainsPerforowane kubły i podobne artykuły, z arkusza do filtrowania wody przy wejściu do ścieków
In each service braking circuit in at least one of the air reservoirs a device for draining and exhausting is required in an adequate and easily accessible positionW każdym obwodzie układu hamulcowego roboczego w co najmniej jednym zbiorniku powietrza w odpowiednim i łatwo dostępnym miejscu wymagane jest urządzenie do odwadniania i oczyszczania
I know that in my own country, 20% of young people are unemployed and emigration, which had finished, is starting again with what they call 'the brain drain' including, among others, members of my own family.Wiem, że w moim kraju 20 % młodych ludzi jest bezrobotnych, a emigracja, która już się zakończyła, zaczyna się od nowa, od tego, co nazywamy "drenażem mózgów”, w tym także, między innymi, wśród członków mojej własnej rodziny.
The policy of the EU and of the bourgeois powers in Albania in terms of progress towards accession is exacerbating the development problems of the country, the position of the workers, the drain of capital and migratory flows and carries huge risks in terms of security in the area.Polityka UE i burżuazyjnych sił w Albanii na rzecz postępów ku przyjęciu Albanii do UE pogłębia problemy związane z rozwojem tego kraju, sytuacją pracowników, drenażem kapitału i przepływami migracyjnymi, a także niesie ze sobą ogromne ryzyko z punktu widzenia bezpieczeństwa w regionie.
Invert the vial for at least ‧ seconds in order to allow the solution to drain towards the stopperOdwrócić fiolkę do góry dnem na co najmniej ‧ sekund, tak, by roztwór spłynął w kierunku korka
Place a glass wool plug in the glass column above the drain tapUmieścić zatyczkę z waty szklanej w szklanej kolumnie nad zaworem odwadniającym
From one and the same product referred to as either Fourme d'Ambert or Fourme de Montbrison, came the Montbrison type characterised by a pre-draining, crushing and salting in the mass, and the Ambert type characterised by reduced draining and salting in brine and/or dry salting on the surfaceZ tego samego produktu zwanego Fourme d’Ambert albo Fourme de Montbrison wyodrębnił się ser typu Montbrison – charakteryzujący się wstępnym odsączaniem, mieszaniem i soleniem masy skrzepu – oraz ser typu Ambert charakteryzujący się ograniczonym odsączaniem i soleniem w solance lub na wierzchu suchą solą
Depending on the resources available to at-risk and particularly vulnerable developing countries, several options are available to counter the impact of brain drainW zależności od zasobów dostępnych w zagrożonych i szczególnie wrażliwych krajach rozwijających się, istnieje szereg możliwości przeciwdziałania wpływowi drenażu mózgów
Showing page 1. Found 1122 sentences matching phrase "draining".Found in 0.928 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.