Translations into Polish:

 • drenowanie   
  (verb  )
   
  sztuczne usuwanie wody z terenów podmokłych
   
  The removal of water from a marshy area by artificial means, e.g. the introduction of drains.
 • odcedzanie   
 • odsączanie   

Other meanings:

 
Present participle of drain.
 
the practice of exploring drains, tunnels, or sewers
 
That drains

Similar phrases in dictionary English Polish. (14)

brain draindranaż mózgów; ; drenaż mózgów
cross drainingdrenowanie poprzeczne
dam drainingodwodnienie zapory
drainsączek; osuszać; drenować; odsączyć; dren; spływać; studzienka; rynsztok; suszyć; odlewać; sączyć; odcedzać; odwadniać; ropociąg; drenaż; kanalizacja; ściek; ; sączkować; kanał; odwodnić; odpływ; odcedzić; meliorować; odprowadzenie; odsączać; osuszyć; rynsztokowy; wyciekać; wyczerpać
drain pipessączek drenarski
drain ploughspług kreci
drain saddleobejma; syfon odpływu (pod umywalką)
drain the crucible with suctionzastosować metodę odsysania
drained honeymiód odsączony
draining ditchesrów odwadniający; rów odprowadzający
interceptor drainsdren przechwytujący
junction drainsdren złączowy
longitudinal drainingdrenaż wzdłużny
main drainsdren główny

    Show declension

Example sentences with "draining", translation memory

add example
Every year, more than 20 billion m3 of rainwater are drained away from European cities through sewers and drainage pipes into the seas and oceans.Każdego roku ponad 20 miliardów m3 wody deszczowej spływa z europejskich miast przez kanalizację i rury odwadniające do mórz i oceanów.
After the draining of a part of the whey, the curd solidifies for ‧ to ‧ minutes while being gently stirredPo odczerpaniu części serwatki masa serowa jest przez ‧-‧ min. mieszana, w wyniku czego twardnieje
That' s another wild hunch down the drainI kolejny trop na nic
The influence of the way of air supply and draining on the feeling of thermal comfort in polish weather conditionsWpływ sposobu doprowadzania/odprowadzania powietrza w budynku mieszkalnym w warunkch Polski na odczucia komfortu cieplnego
All H-horizons are saturated with water for prolonged periods or were once saturated but are now artificially drainedWszystkie poziomy H są nasycone wodą przez dłuższy okres lub były kiedyś nasycone, lecz obecnie są sztucznie osuszone
I did so in the hope that the course of action proposed in the report will reduce the growing disproportions in development between the different EU Member States and slow down the 'brain drain', which the report calls - too politely, in my opinion - intellectual mobility.Uczyniłem tak w nadziei, że zaproponowany w sprawozdaniu kierunek ograniczy narastające dysproporcje w rozwoju poszczególnych krajów Unii, oraz że osłabi tzw. "drenaż umysłów”, zbyt grzecznie, jak mi się wydaje, nazywany w sprawozdaniu mobilnością intelektualną.
Calls on the Commission formally to identify the areas of cultural activity facing the greatest risk of creativity drain and talent loss, and urges the Member States to provide incentives for their artists to remain within or return to a Member Statewzywa Komisję do oficjalnego określenia dziedzin kulturalnych ewidentnie zagrożonych utratą kreatywności oraz talentów, a państwa członkowskie do zachęcania artystów poprzez różne bodźce do pozostania lub powrotu własnych artystów na terytorium tych państw członkowskich
It is lamentable, however, that a report on the EU-African partnership should contain no word of mention about the problem of illegal immigration, a problem which is so pressing for both Europe and Africa, that leads to a brain drain from Africa and causes so many social problems in Europe.Godny ubolewania jest jednak fakt, że sprawozdanie dotyczące partnerstwa UE-Afryka nie zawiera nawet wzmianki o problemie nielegalnej imigracji, który wymaga pilnego działania z punktu widzenia obydwu kontynentów, gdyż w Afryce prowadzi on do drenażu mózgów, a w Europie powoduje wiele problemów społecznych.
in rooms where work on meat is undertaken:-waterproof flooring which is easy to clean and disinfect, rot proof, slightly sloping and having a suitable drainage system for draining liquids to drains fitted with traps and gratingsw pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest praca przy przetwarzaniu mięsa: nienasiąkliwa, nieprzepuszczalna posadzka, łatwa w myciu i odkażaniu, odporna na brud i pleśnie, lekko nachylona i wyposażona w odpowiednie urządzenia ściekowe przeznaczone do odprowadzania cieczy do odpływów z kratkami
Notes that many Member States- especially those with less developed R&D structures- fear brain drain within the EU; calls for measures to prevent that by making national research policies complementary rather then competing, especially in order to promote the coordination of resources and prevent their duplication and dispersionstwierdza, iż wiele państw członkowskich, a w szczególności państwa o słabiej rozwiniętej strukturze badawczo-rozwojowej, obawia się odpływu wykwalifikowanych pracowników w obrębie UE; wzywa do przyjęcia środków na rzecz zapobiegania temu zjawisku poprzez stworzenie krajowej uzupełniającej, a nie konkurencyjnej polityki dotyczącej badań, szczególnie w celu promowania koordynacji w zakresie zasobów oraz unikania ich powielania i rozproszenia
These include, for example, the question of how we can create the right work environment for workers in order to keep them in their home countries and, also, how we address the very serious problem of the brain drain.Dotyczą one między innymi pytania, w jaki sposób możemy stworzyć dla pracowników takie środowisko pracy, które przekona ich do pozostania w ojczystym krajach, oraz jak rozwiązać dotkliwy problem drenażu mózgów.
And eventually I drain them alli w koncu wysysam ich wszystkich
The curds are moulded by hand, without pre-draining, by ladling them into individual moulds, either with or without the use of a distribution traySkrzep umieszcza się w formie bez wstępnego odsączania, ręcznie, za pomocą chochli w pojedynczych formach z użyciem nakładki rozdzielającej lub bez
The Member States are asked not to drain skilled workers from the sensitive sectors of developing countries - education and healthcare - although some Member States, including the UK, are not prepared to do this.Prosi się państwa członkowskie, aby nie pozbawiały wrażliwych sektorów krajów rozwijających się - edukacji i służby zdrowia - wykwalifikowanych pracowników, chociaż niektóre państwa członkowskie, w tym Wielka Brytania, nie mają zamiaru tego zrobić.
Structures and fixtures must have limber holds that are large enough not to be obstructed by fish waste and to allow water to drain freelyKonstrukcje i zamocowania muszą być wyposażone w otwory przelewowe na tyle duże, aby dostępu do nich nie utrudniały odpadki ryb, oraz aby umożliwiały swobodny odpływ wody
Maturing: the maturing period for Soprèssa Vicentina, including draining and drying, depends on sizeDojrzewanie: czas dojrzewania Soprèssa Vicentina, w tym odsączania i suszenia, waha się w zależności od masy w osłonce i wynosi co najmniej
Transfer the residue to the filter crucible, drain with suction to remove the liquid and rinse the crucible and the residue with ‧ ml of glacial acetic acid, and then three times with waterW celu usunięcia płynu zastosować metodę odsysania, wypłukać tygiel i pozostałości, używając do tego ‧ ml lodowatego kwasu octowego, a następnie trzykrotnie przepłukać go wodą
suggests that information and business promotion systems at local and regional level should be further developed; proposes that the problem of the brain drain be countered by setting up regional platforms for both R&D and education and training in order to provide prospects for the futureproponuje dalszy rozwój systemów informacyjnych oraz systemów wspierania przedsiębiorstw na poziomie regionalnym i lokalnym; zachęca, aby zapobiegać problemowi drenażu mózgów oferując perspektywy na przyszłość- tworząc regionalne platformy na rzecz badań i rozwoju oraz edukacji i kształcenia zawodowego
What is more, because the surrounding area drains into the Antequera Depression, various different levels of river terrace have developed, all bearing large quantities of tertiary deposits, including Middle Pliocene red clay, which provide the olive trees with plentiful amounts of potassium and have high levels of moisture retention, promoting vegetation in the olive trees, which is useful given that more than ‧ % of the plantation land is not irrigatedZ drugiej strony, okoliczna woda spływająca do depresji Antequera utworzyła różne poziomy tarasów rzecznych zawierające duże ilości trzeciorzędowych złóż, między innymi plioceńską czerwona glinkę bogatą w potas i charakteryzującą się wysokim stopniem utrzymywania wilgotności, cechy bardzo korzystne dla wzrostu drzew oliwnych, ponieważ ponad ‧ % powierzchni przeznaczonej na ich uprawy nie jest nawadniane
You would think that...... another body under the covers would bring warmth...... but I awake feeling drained, like she' s pulled all the heat from meWydawałoby się... że obecność drugiego ciała pod kołdrą rozgrzewa... ale ja budzę się z uczuciem, że wyciągnęła ze mnie całe ciepło
They were being drained of somethingCoś z nich wysysano
Europe has been struggling for years against an innovation brain drain - creative people who would rather head to the United States because they believe that it is easier there.Od lat Europa stara się zapobiec drenażowi umysłów w sferze innowacji - przenoszeniu się kreatywnych ludzi do Stanów Zjednoczonych z uwagi na to, że ponieważ tam jest im łatwiej.
We drained a lot of power from the ZPM just getting hereZużyliśmy sporo energii, by tutaj dotrzeć
However, there is no evidence that there will be any such drain to non-EU countries.Nie ma jednak dowodów, że nastąpi taki odpływ do krajów nienależących do UE.
It is also necessary to prevent the brain drain of developing countriesNależy także zapobiegać drenażowi mózgów z krajów rozwijających się
Showing page 1. Found 1153 sentences matching phrase "draining".Found in 0.867 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.