Translations into Polish:

  • wystawiać   

Similar phrases in dictionary English Polish. (1)

to exhibitwystawiać; wystawić

Example sentences with "exhibit (to)", translation memory

add example
Oxidizing: substances and preparations which exhibit highly exothermic reactions when in contact with other substances, particularly flammable substancesUtleniające: substancje i preparaty, które w kontakcie z innymi substancjami, w szczególności z substancjami łatwopalnymi, wykazują silne reakcje egzotermiczne
exhibitions and events held mainly for scientific, technical, handicraft, artistic, educational or cultural, or sporting reasons, for religious reasons or for reasons of worship, trade union activity or tourism, or in order to promote international understandingwystawy i imprezy organizowane głównie w celach naukowych, technicznych, rzemieślniczych, artystycznych, edukacyjnych lub kulturalnych, sportowych, religijnych czy kultu, związanych z działalnością związków zawodowych, turystycznych lub w celu promowania współpracy międzynarodowej
Originating products, sent for exhibition in a country or territory other than those referred to in Articles ‧ and ‧ to which cumulation is applicable and sold after the exhibition for importation in the European Community or in a Pacific State shall benefit on importation from the provisions of the Agreement provided it is shown to the satisfaction of the customs authorities thatProdukty pochodzące, wysłane w celu wystawienia w kraju lub na terytorium innym niż te, o których mowa w art. ‧ i ‧, do których to produktów stosuje się kumulację i które po wystawieniu sprzedaje się w celu przywozu do Wspólnoty Europejskiej lub jednego z państw Pacyfiku, podlegają przy przywozie postanowieniom Umowy, pod warunkiem udowodnienia organom celnym, że
Yeah, it' s the architecture exhibit.- Architecture exhibit?Wystawa architektury
exhibition stands, etcna stoiskach wystawowych itp
up to ‧ % of costs in the form of subsidized services for education and training of farmers, consultancy services, the organisation of forums, competitions, exhibitions and fairs, publications, catalogues and websites, and for disseminating scientific knowledgedo ‧ % kosztów w postaci usług dotowanych dotyczących kształcenia i szkolenia rolników, usług doradczych, usług dotyczących organizacji forów, konkursów, wystaw i targów, dotyczących publikacji, katalogów i stron internetowych oraz rozpowszechniania wiedzy naukowej
Subject:Colombia: Libertad para todos exhibitionDotyczy: wystawy zatytułowanej Colombia: ¡libertad para todos! (Kolumbia: wolność dla wszystkich
That certificate shall declare that the design was incorporated in or applied to the product and disclosed at the exhibition, and shall state the opening date of the exhibition and, where the first disclosure of the product did not coincide with the opening date of the exhibition, the date of such first disclosureŚwiadectwo to potwierdza, że wzór był zawarty lub zastosowany w produkcie oraz został ujawniony na wystawie; ponadto wskazuje datę otwarcia wystawy, a jeżeli data pierwszego ujawnienia nie pokrywa się z datą otwarcia wystawy, datę pierwszego ujawnienia
As well as being appreciated by consumers for their particular qualities linked to the environment, the renown of Mela Val di Non apples everywhere is shown by the prizes and certificates of merit they have won at numerous national and international fairs and exhibitionsJabłka mela Val di Non są nie tylko cenione przez konsumentów za swoje szczególne cechy jakościowe związane ze środowiskiem, ale także cieszą się wszędzie dużą renomą, o czym świadczy uczestnictwo w licznych wystawach i pokazach na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz liczne zdobyte nagrody i wyróżnienia
concerning the organisation of and participation in forums to share knowledge between businesses, competitions, exhibitions and fairsorganizacja forów wymiany wiedzy między przedsiębiorstwami, konkursów, wystaw i targów, oraz uczestnictwo w nich
Reducing sugars comprise all the sugars exhibiting ketonic and aldehydic functions and are determined by their reducing action on an alkaline solution of a copper saltCukry redukujące obejmują wszystkie cukry wykazujące funkcje ketonowe lub aldehydowe i są oznaczane poprzez zdolność redukcji soli miedzi w roztworach alkalicznych
Member States shall not prevent the display, for example at trade fairs, exhibitions and demonstrations, of EuPs which are not in conformity with the provisions of the applicable implementing measure, provided that there is a visible indication that they may not be placed on the market and/or put into service until brought into conformityPaństwa Członkowskie nie będą zabraniać wystawiania, na przykład podczas targów handlowych, wystaw i pokazów, PWE, które nie są zgodne z postanowieniami odpowiednich środków wykonawczych, pod warunkiem że zaopatrzone będą one w widoczne oznaczenia, iż nie zostaną wprowadzone na rynek i/lub do użytkowania przed zapewnieniem ich zgodności z postanowieniami
Lamivudine in combination with zidovudine exhibits synergistic anti-HIV activity against clinical isolates in cell cultureLamiwudyna w skojarzeniu z zydowudyną wykazuje w hodowlach komórkowych synergiczne działanie przeciwko wirusom HIV wyizolowanym z materiału klinicznego
aid is granted at a rate of up to ‧ % of costs concerning the education and training of farmers, consultancy and replacement services to cover for absence due to illness or holidays, the organisation of forums, competitions, exhibitions and fairs, publications, catalogues and websitesprzyznawana jest pomoc do ‧ % kosztów kształcenia i szkolenia rolników oraz usług doradczych i usług zastępstwa w przypadku nieobecności rolnika spowodowanej chorobą lub urlopem, a także kosztów organizacji forów, konkursów, wystaw i targów oraz kosztów publikacji, katalogów i stron internetowych
Your Honor, at this time I ask this tape be marked" Defense Exhibit ' D. ' "Obrona wnosi o oznaczenie tej taśmy jako " Dowód obrony D "
National Agency for Export Controls organised in September, ‧ the workshop Towards an Arms Trade Treaty with Romanian defence industry on the occasion of the Black Sea Defence and Aerospace Exhibition and ConferenceKrajowy urząd kontroli eksportu zorganizował we wrześniu ‧ r. warsztaty Ku międzynarodowemu traktatowi o handlu bronią z udziałem rumuńskiego przemysłu obronnego przy okazji wystawy i konferencji Obrona i przestrzeń powietrzna w regionie Morza Czarnego
Those actions include grants to projects and service contracts, workshops and seminars, as well as preparation and production costs of audiovisual material, events and exhibitions, press visits, publication and other dissemination and website activitiesDziałania te obejmują dotacje na projekty i na umowy na świadczenie usług, na warsztaty i seminaria, a także na przygotowanie i koszty produkcji materiałów audiowizualnych, imprez i wystaw, konferencji prasowych, publikacji i innych form upowszechniania informacji oraz działalności internetowej
By expressing ourselves as we have this afternoon, we have exhibited a presumption, an arrogance, and a desire to arrogate power to the centre and to overrule the national traditions of our constituent members.Dając wyraz swoim poglądom dzisiejszego popołudnia, okazaliśmy tupet, arogancję i żądzę przejęcia władzy na szczeblu centralnym i odrzucenia narodowych tradycji członków naszych okręgów wyborczych.
Paragraph ‧ shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organised for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products, and during which the products remain under customs controlUstęp ‧ stosuje się do wszelkich wystaw, targów lub podobnych publicznych pokazów handlowych, przemysłowych, rolnych lub rzemieślniczych, które nie są zorganizowane na użytek prywatny w sklepach lub pomieszczeniach handlowych w celu sprzedaży produktów zagranicznych i w których trakcie dane produkty pozostają pod kontrolą celną
Bovine animals intended for cultural and sporting events (with the exception of fairs and exhibitions) may, instead of by an ear tag, be identified by an identification system offering equivalent guarantees and authorised by the CommissionZwierzęta przeznaczone do udziału w imprezach kulturalnych i sportowych (z wyjątkiem targów i wystaw) mogą być identyfikowane nie przy pomocy pasków informacyjnych, umieszczanych na uszach, lecz za pomocą innego systemu identyfikacyjnego, zapewniającego równorzędne gwarancje i zatwierdzonego przez Komisję
up to ‧ % of costs concerning education and training, consultancy services provided by third parties, the organisation of forums, competitions, exhibitions and fairs, publications and websites and replacement servicesprzyznawana jest pomoc do ‧ % kosztów kształcenia i szkolenia rolników oraz usług doradczych świadczonych przez osoby trzecie, a także kosztów organizacji forów, konkursów, wystaw i targów oraz kosztów publikacji i stron internetowych oraz usług zastępstwa
In patients exhibiting ‧+ proteinuria, intravenous hydration should be performed and the test repeatedJeśli białkomocz wyniesie ≥ ‧+, pacjenta należy nawodnić i badanie powtórzyć
Such exclusion may also be applied to specific counterparties, in particular if the credit quality of the counterparty appears to exhibit a high correlation with the credit quality of the collateral submitted by the counterpartyWyłączenia te mogą być również stosowane do określonych kontrahentów, zwłaszcza jeśli ich jakość kredytowa wykazuje wysoki stopień korelacji z jakością kredytową zdeponowanych przez nich aktywów zabezpieczających
in the case of foodstuffs and beverages not packaged as referred to in point (d), are consumed on the spot at the exhibitionw przypadku artykułów żywnościowych i napojów, które nie są pakowane, jak określono w lit. d), są konsumowane na miejscu wystawy
This exhibition devoted to European history and the arts included major masterpieces from EU Member States and Russian collections .Na wystawie poświęconej europejskiej historii i kulturze zgromadzono wybitne dzieła sztuki z kolekcji państw członkowskich UE oraz Rosji .
Showing page 1. Found 2348 sentences matching phrase "exhibit (to)".Found in 1.884 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.