Translations into Polish:

  • wystawiać   

Similar phrases in dictionary English Polish. (1)

to exhibitwystawiać; wystawić

Example sentences with "exhibit (to)", translation memory

add example
Eligible costs: cost of organising training programmes, cost of participating in training programmes, cost of organising competitions and exhibitions, cost of publicationsKoszty kwalifikowalne: koszty organizacji programów szkoleniowych, uczestnictwa w takich programach szkoleń, koszty organizacji konkursów i wystaw oraz koszty wydawania publikacji
In conclusion, the electricity market in Sardinia exhibits a combination of problems (some of which are, however, common to the rest of Italy) which can be summarised as follows: high prices, a high degree of concentration of the market, dominant operators’ market power, excess generation capacity in the high cost-segment, relative inefficiency of generating plants which are becoming obsolete, lack of access to natural gas infrastructure, and insufficient interconnectionPodsumowując, rynek energii elektrycznej na Sardynii doświadcza złożonych trudności (z których część charakterystyczna jest jednak dla całości Włoch), które można podsumować w następujący sposób: wysokie ceny, znaczny stopień koncentracji na rynku, siła rynkowa operatorów dominujących, nadwyżka zdolności produkcyjnych w segmencie wysokokosztowym, względna niewydolność zakładów produkujących energię, które stają się przestarzałe, brak dostępu do infrastruktury gazu ziemnego i ograniczona przepustowość gazociągu międzysystemowego
Where necessary, additional documentary evidence of the conditions under which they have been exhibited may be requiredJeżeli zaistnieje taka konieczność, może być wymagana dodatkowa dokumentacja potwierdzająca warunki, na podstawie których produkty były wystawione
The aid covers measures for advertising campaigns, sales promotion, fairs and exhibitions, as well as work directed towards media and publicity, in order to promote the sale of Bavarian milk and milk productsPomoc obejmuje środki z zakresu kampanii reklamowych, promocji sprzedaży, targów i wystaw, jak również prac skierowanych do mediów i reklamy, mających na celu promowanie sprzedaży bawarskiego mleka i wyrobów mlecznych
But we need that ship which exhibits a certain quantum signatureAle musimy znaleźć okręt ze szczególną sygnaturą kwantową
The highest dose should inhibit mitotic activity by approximately ‧ % or exhibit some other indication of cytotoxicityNajwyższa dawka powinna hamować aktywność mitotyczną o około ‧% lub wykazywać kilka innych wskazań cytotoksyczności
Names of furnitures and of pieces of exhibition in selected clothes shops in PolandNazwy mebli i elementów ekspozycji w wybranych salonach odzieżowych w Polsce
the organisation of and participation in forums to share knowledge between businesses, competitions, exhibitions and fairs: participation fees, travel costs, costs of publications, rental of exhibition premises, and symbolic prizes (up to a value of EUR ‧ per prize and winnerorganizacja forów służących wymianie wiedzy między przedsiębiorstwami, konkursów, wystaw, targów oraz uczestnictwo w nich; opłaty za uczestnictwo, koszty podróży, koszty publikacji, wynajem przestrzeni wystawowych, symboliczne nagrody (o maksymalnej wartości wynoszącej ‧ EUR na nagrodę i jej zwycięzcę
It is a pleasure for me, on behalf of the European Central Bank, to declare the exhibition openW imieniu Europejskiego Banku Centralnego mam przyjemność ogłosić, że wystawa jest otwarta
Eligible costs: cost of organising training programmes for breeders, cost of consultancy services provided by third parties, cost of organising knowledge-sharing forums, competitions and exhibitions, cost of disseminating scientific knowledge, cost of publicationsKoszty kwalifikowalne: koszty organizowania programów szkoleniowych dla hodowców, usługi doradcze świadczone przez osoby trzecie, organizacja forów wymiany wiedzy, konkursów i wystaw, rozpowszechnianie wiedzy naukowej, koszty wydawania publikacji
None of these metabolites exhibit NMDA-antagonistic activityMetabolity te nie wykazują działania antagonistycznego w stosunku do NMDA
Cultural and educational activities Woldenberg Oflag II C in the light of memories and preserved in the museum exhibits in Dobiegniew WoldenberczykówDziałalność kulturalno-oświatowa Oflagu II C Woldenberg w świetle wspomnień oraz eksponatów zachowanych w Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie
up to ‧ % of eligible costs for education and training for farmers, consultancy services and to organise forums, competitions, exhibitions, fairs, publications, catalogues, websites and to fund replacement servicesdo ‧ % kwalifikowalnych kosztów kształcenia i szkolenia rolników oraz usług doradczych, a także kosztów organizacji forów, konkursów, wystaw i targów, kosztów publikacji, katalogów i stron internetowych, oraz kosztów usług zastępstwa
an exporter has consigned these products from the Community or from Norway to the country in which the exhibition is held and has exhibited them thereeksporter wysłał te produkty ze Wspólnoty lub z Norwegii do kraju, w którym miała miejsce wystawa i tam je wystawił
It is more likely to be listed if it exhibits particular characteristics making listing an apt response, such asIstnieją większe szanse, że wydarzenie to zostanie wpisane na listę, jeśli posiada ono szczególne cechy sprawiające, że jego wpisanie na listę jest właściwe, np
This educational dimension could involve, for instance, holding an inter-schools competition which would allow schools from each of the Member States to come to Brussels to visit the exhibitionWymiar edukacyjny może być na przykład zrealizowany przez organizację konkursu dla szkół, który pozwoli szkołom ze wszystkich państw członkowskich odwiedzić wystawę w Brukseli
an exporter has consigned these products from the Community or from Croatia to the country in which the exhibition is held and has exhibited them thereeksporter nadał te produkty z terytorium Wspólnoty lub Chorwacji do państwa, w którym odbywa się wystawa, oraz że wystawiał tam te produkty
The name and place of the exhibition must be indicated thereonMusi zawierać informację o nazwie i miejscu wystawy
aid at the rate of up to ‧ % of the costs relating to the organisation of, and participation in, competitions, exhibitions, fairs and fora, with a view to the exchange of information in the sectorpomoc do wysokości ‧ % kosztów związanych z organizacją konkursów, wystaw, targów i forów oraz z udziałem w nich, w celu wymiany informacji w sektorze
This exhibition devoted to European history and the arts included major masterpieces from EU Member States and Russian collections .Na wystawie poświęconej europejskiej historii i kulturze zgromadzono wybitne dzieła sztuki z kolekcji państw członkowskich UE oraz Rosji .
Article ‧(d) of Regulation (EC) No ‧/‧: organisation/holding of and participation in competitions, auctions, national and international exhibitions and fairs, and the costs arising from participation in such eventsartykuł ‧ ust. ‧ lit. d) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧: organizacja konkursów, aukcji, wystaw oraz targów krajowych i międzynarodowych, koszty uczestniczenia w takich wydarzeniach
Clinical isolates that exhibited a ‧-fold decrease in tipranavir susceptibility harboured eight or more tipranavir-associated mutationsW wyizolowanych wirusach, które wykazywały zmniejszoną ≥ ‧-krotnie wrażliwość na typranawir, znajdowało się osiem lub więcej mutacji związanych z typranawirem
Irbesartan exhibits linear and dose proportional pharmacokinetics over the dose range of ‧ to ‧ mgFarmakokinetyka irbesartanu jest liniowa i proporcjonalna do dawki w zakresie dawek od ‧ do ‧ mg
Subject:Colombia: Libertad para todos exhibitionDotyczy: wystawy zatytułowanej Colombia: ¡libertad para todos! (Kolumbia: wolność dla wszystkich
Showing page 1. Found 2348 sentences matching phrase "exhibit (to)".Found in 4.931 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.