Translations into Polish:

  • hydrant   
     
    urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór z głównych przewodów sieci wodociągowej wody do celów gospodarczych i pożarniczych;

Other meanings:

 
hydrant
 
An outlet from a liquid/fluid main often consisting of an upright pipe with a valve attached from which fluid (e.g. water or fuel) can be tapped.

Similar phrases in dictionary English Polish. (1)

fire hydranthydrant;

    Show declension

Example sentences with "hydrant", translation memory

add example
The maximum pressure at any hydrant shall not exceed that at which the effective control of a fire hose can be demonstratedMaksymalne ciśnienie w każdym hydrancie pożarowym nie powinno być większe od ciśnienia, przy którym skutecznie można obsługiwać wąż pożarowy
The fire main shall be so arranged that when the isolating valves are shut all the hydrants on the ship, except those in the machinery space referred to above, can be supplied with water by another pump or an emergency fire pumpMagistrala pożarowa powinna być dostępna w taki sposób, aby, gdy zawory są zamknięte, wszystkie hydranty pożarowe statku, nieznajdujące się we wspomnianej maszynowni, mogły być zasilane w wodę przez inną pompę lub awaryjną pompę pożarową
Such fire pump shall be capable, when discharging the maximum amount referred to above through fire hydrants with nozzles of ‧ or ‧ or ‧ mm, of maintaining at any hydrant minimum pressures as required in class B shipsPrzy maksymalnej wydajność hydrantów pożarowych zaopatrzonych w dysze o średnicy ‧ mm, ‧ mm lub ‧ mm, taka pompa pożarowa powinna być zdolna do utrzymania, w jakimkolwiek hydrancie pożarowym, minimalnego ciśnienia, które jest wymagane dla statków klasy B
The product under review is castings of non-malleable cast iron of a kind used to cover and/or to give access to ground or sub-surface systems, and parts thereof, whether or not machined, coated or painted or fitted with other materials, excluding fire hydrants, originating in the People's Republic of China (the product concerned), currently classifiable within CN codes ‧, ‧ and exProduktem objętym przeglądem są zamknięcia włazów z żeliwa nieciągliwego stosowane do przykrywania i/lub umożliwiania dostępu do systemów naziemnych lub podziemnych, i ich części, niezależnie od tego czy są obrabiane, powlekane, malowane lub wyposażone w inne materiały, z wyłączeniem hydrantów przeciwpożarowych, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej (produkt objęty postępowaniem), obecnie objęte kodami CN ‧, ‧ i ex
Hydrant valves with screw threads or cocks shall be such that they can be set so that each of the fire hoses can be separated and removed during operation of the fire extinguishing pumpsZawory hydrantu gwintowane lub kurkowe muszą być wykonane w sposób umożliwiający oddzielenie i usunięcie węża gaśniczego podczas pracy pomp gaśniczych
When provided with sprinkler installations and hydrants, passenger and crew lounges shall have an adequate number of scuppers, sufficient to cope with the quantity of water originating from fire extinguishing by the roomJeżeli są one wyposażone w dysze i hydranty, w pomieszczeniach rekreacyjnych przeznaczonych dla pasażerów i załogi, powinna znajdować się wystarczająca liczba szpigatów dla odprowadzenia wody pochodzącej z głowic zraszających znajdujących się w takim pomieszczeniu i dwóch węży pożarowych z prądnicami
The product under review is castings of non-malleable cast iron and spheroidal graphite cast iron (ductile iron) of a kind used to cover and/or give access to ground or sub-surface systems, and parts thereof, whether or not machined, coated or painted or fitted with other materials, excluding fire hydrants, originating in the People's Republic of China (the product concerned), currently falling within CN codes ‧, ‧, ex‧ (Taric code ‧), and ex‧ (Taric codeProduktem objętym przeglądem są zamknięcia włazów z żeliwa nieciągliwego i żeliwa sferoidalnego stosowane do przykrywania lub umożliwiania dostępu do systemów naziemnych lub podziemnych, i ich części, niezależnie od tego czy są obrabiane, powlekane, malowane lub wyposażone w inne materiały, z wyłączeniem hydrantów przeciwpożarowych, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej (produkt objęty postępowaniem), obecnie oznaczone kodami CN ‧, ‧, ex‧ (kod Taric ‧) oraz ex‧ (kod Taric
any point of the vessel can be reached from at least two hydrants in different places, each with a single hose length of not more than ‧ mjakikolwiek punkt na statku był w zasięgu co najmniej dwu hydrantów usytuowanych w różnych miejscach, każdy z pojedynczym wężem długości nie przekraczającej ‧ m
Hydrant systems shall be designed and dimensioned in such a way thatInstalacje hydrantowe należy zaprojektować i wymiarować taki w sposób, aby
The arrangement of pipes and hydrants shall be such as to avoid the possibility of freezingRurociągi i hydranty pożarowe powinny być tak zainstalowane, aby uniknąć ryzyka ich zamrożenia
Such pump shall be capable of delivering at least one jet of water from any fire hydrants provided in the ship maintaining a pressure of at least ‧ N/mmPowinna ona być zdolna do podania co najmniej jednego strumienia wody z jakiegokolwiek hydrantu pożarowego statku przy minimalnym ciśnieniu ‧ N/mm
Every ship shall be provided with fire pumps, fire mains, hydrants, hoses and nozzles complying as applicable with the requirements of this regulationKażdy statek powinien być wyposażony w pompy pożarowe, magistralę pożarową, odpowiednie hydranty i węże i prądownice, w stopniu, w jakim mają one zastosowanie do wymagań niniejszej regulacji
Pipes reserved for potable water must be durable, with a smooth casing and fitted with connections for water hydrants on quaysRury przeznaczone na wodę pitną muszą być trwałe, z gładkim pokryciem i dopasowane do połączeń na hydranty wodne na nabrzeżu
Pipes and hydrantsRurociągi i hydranty pożarowe
They parked in front of hydrants and never got a ticketParkowali w niedozwolonych miejscach i nigdy nie dostawali mandatów
A definitive anti-dumping duty is hereby imposed on imports of castings of non-malleable cast iron of a kind used to cover and/or to give access to ground or sub-surface systems, and parts thereof, whether or not machined, coated or painted or fitted with other materials, excluding fire hydrants, originating in the People's Republic of China, currently classifiable within CN codes ‧, ‧ and ex‧ (Taric codeNiniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywozy zamknięć włazów z części z żeliwa nieciągliwego stosowane do przykrywania i/lub umożliwiania dostępu do systemów naziemnych lub podziemnych, i ich części, niezależnie od tego czy są obrabiane, powlekane, malowane lub wyposażone w inne materiały, z wyłączeniem hydrantów przeciwpożarowych, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, aktualnie oznaczone kodami CN ‧ i ‧ oraz ex‧ (kod TARIC
a study to analyse and submit proposals for appropriate actions to prevent forest fires, such as the creation of firebreaks, forest paths, access points, hydrants and forest management programmes and for effective forest protectionkosztów sporządzenia analizy oraz przedłożenie propozycji odpowiednich działań w celu zapobiegania pożarom lasów- takich jak utworzenie przecinek, duktów leśnych, punktów dostępu, ujęć wodnych i programów zarządzania zasobami leśnymi- oraz skutecznej ochrony lasu
Additionally, in interior locations in ships carrying more than ‧ passengers fire hoses shall be permanently connected to the hydrantsPonadto we wnętrzach statków przewożących więcej niż ‧ pasażerów węże pożarowe powinny być na stałe podłączone do hydrantów
I hit a fire hydrant parking at the mallUderzyłam hydrant pożarowy parkując przy sklepie
His respiratory system freezes, or he dies of infection, or he leaks CNS fluidlike a fire hydrant, which would make him wish he were dead?Jego płuca zatrzymują się, albo umiera z powodu infekcji, albo płyn mózgowo- rdzeniowy wypływa mu jak z hydrantu, sprawiając, że żałuje iż nie jest martwy?
Every ship shall be fitted with at least one fire hose for every hydrant fittedKażdy statek powinien posiadać co najmniej jeden wąż pożarowy dla każdego zainstalowanego hydrantu
Furthermore, such hydrants shall be positioned near the accesses to the protected spacesPonadto takie hydranty pożarowe powinny znajdować się w pobliżu wejść do pomieszczeń chronionych
Where such access is provided from other spaces, in one of those spaces two hydrants shall be provided near the entrance of the machinery spaceJeżeli można się dostać do tego pomieszczenia poprzez inne pomieszczenia, należy umieścić, w jednym z tych pomieszczeń i przy wejściu do maszynowni, dwa hydranty pożarowe
Showing page 1. Found 69 sentences matching phrase "hydrant".Found in 0.177 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.