Translations into Polish:

  • hydrant   
     
    urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór z głównych przewodów sieci wodociągowej wody do celów gospodarczych i pożarniczych;

Other meanings:

 
hydrant
 
An outlet from a liquid/fluid main often consisting of an upright pipe with a valve attached from which fluid (e.g. water or fuel) can be tapped.

Similar phrases in dictionary English Polish. (1)

fire hydranthydrant;

    Show declension

Example sentences with "hydrant", translation memory

add example
Pipes and hydrantsRurociągi i hydranty pożarowe
Pipes reserved for potable water must be durable, with a smooth casing and fitted with connections for water hydrants on quaysRury przeznaczone na wodę pitną muszą być trwałe, z gładkim pokryciem i dopasowane do połączeń na hydranty wodne na nabrzeżu
The number and position of hydrants shall be such that at least two jets of water not emanating from the same hydrant, one of which shall be from a single length of hose, may reach any part of the ship normally accessible to the passengers or crew while the ship is being navigated and any part of any cargo space when empty, any ro-ro cargo space or any special category space in which latter case the two jets shall reach any part of such space, each from a single length of hoseLiczba i rozmieszczenie hydrantów powinny być takie, aby co najmniej dwa strumienie wody niepochodzące z tego samego hydrantu, z których jeden powinien być podany za pomocą pojedynczego odcinka węża, mogły sięgać do każdego miejsca na statku dostępnego zwykle dla pasażerów i załogi podczas podróży, jak również do każdego punktu przedziałów ładunkowych, o ile są one puste, ładunkowych pomieszczeń typu ro-rolub pomieszczeń kategorii specjalnej, w którym to ostatnim przypadku obydwa strumienie wody powinny sięgać do każdego miejsca z pojedynczych odcinków węży
Every ship shall be fitted with at least one fire hose for every hydrant fittedKażdy statek powinien posiadać co najmniej jeden wąż pożarowy dla każdego zainstalowanego hydrantu
Where access is provided to a machinery space at a low level from an adjacent shaft tunnel, two hydrants shall be provided external to, but near the entrance to that machinery spaceJeżeli do dolnej części maszynowni można się dostać przylegającym tunelem wałów śrubowych, można umieścić, poza pomieszczeniem, ale obok wejścia do niego, dwa hydranty pożarowe
Furthermore, such hydrants shall be positioned near the accesses to the protected spacesPonadto takie hydranty pożarowe powinny znajdować się w pobliżu wejść do pomieszczeń chronionych
Fire pumps, fire mains, hydrants, hoses and nozzles (RPompy pożarowe, magistrala pożarowa, hydranty, węże i prądownice (R
Every ship shall be provided with fire pumps, fire mains, hydrants, hoses and nozzles complying as applicable with the requirements of this regulationKażdy statek powinien być wyposażony w pompy pożarowe, magistralę pożarową, odpowiednie hydranty i węże i prądownice, w stopniu, w jakim mają one zastosowanie do wymagań niniejszej regulacji
Such fire pump shall be capable, when discharging the maximum amount referred to above through fire hydrants with nozzles of ‧ or ‧ or ‧ mm, of maintaining at any hydrant minimum pressures as required in class B shipsPrzy maksymalnej wydajność hydrantów pożarowych zaopatrzonych w dysze o średnicy ‧ mm, ‧ mm lub ‧ mm, taka pompa pożarowa powinna być zdolna do utrzymania, w jakimkolwiek hydrancie pożarowym, minimalnego ciśnienia, które jest wymagane dla statków klasy B
each be capable, on all decks, of maintaining the necessary pressure at the hydrants and achieving the requisite length of water jetkażda z osobna umożliwiać na wszystkich pokładach utrzymywanie niezbędnego ciśnienia hydrantów i niezbędną długość strumienia wody
There shall be at least one fire hose for each of the hydrants required by paragraphNa każdy hydrant, wymagany w pkt ‧, przypada przynajmniej jeden wąż pożarowy
Hydrant systems shall be designed and dimensioned in such a way thatInstalacje hydrantowe należy zaprojektować i wymiarować taki w sposób, aby
The arrangement of pipes and hydrants shall be such as to avoid the possibility of freezingRurociągi i hydranty pożarowe powinny być tak zainstalowane, aby uniknąć ryzyka ich zamrożenia
I hit a fire hydrant parking at the mallUderzyłam hydrant pożarowy parkując przy sklepie
Hydrant valves with screw threads or cocks shall be such that they can be set so that each of the fire hoses can be separated and removed during operation of the fire extinguishing pumpsZawory hydrantu gwintowane lub kurkowe muszą być wykonane w sposób umożliwiający oddzielenie i usunięcie węża gaśniczego podczas pracy pomp gaśniczych
Fire suppression and extinguishing systems-kits: first aid hose systems, dry and wet fire-fighting hydrant systems, sprinkler and water spray systems-kits, foam extinguishing systems-kits, dry powder extinguishing systems-kits, gaseous extinguishing systems (including CO‧ extinguishing systems)-kitsZestawy systemów tłumienia/gaszenia ognia: zestawy wężowych instalacji hydrantowych pierwszej pomocy, zestawy systemów przeciwpożarowych instalacji hydrantowych suchych i nawodnionych, zestawy deszczowni i systemów instalacji zraszaczowych, zestawy systemów instalacji gaśniczych pianowych, zestawy instalacji gaśniczych proszkowych, zestawy systemów gaśniczych gazowych (w tym urządzenia gaśnicze z CO
I remember you kinda looked like fire hydrantsWyglądałyście jak hydranty
The fire main shall be so arranged that when the isolating valves are shut all the hydrants on the ship, except those in the machinery space referred above, can be supplied with water by a fire pump not located in this machinery space through pipes which do not enter this spaceMagistrala pożarowa powinna być dostępna w taki sposób aby, gdy zawory są zamknięte, wszystkie hydranty pożarowe statku nieznajdujące się we wspomnianej maszynowni mogły być zasilane w wodę przez pompę pożarową, która nie znajduje się w tym pomieszczeniu, dzięki przewodom rurowym, które tam nie dochodzą
In ships where deck cargo may be carried, the positions of the hydrants shall be such that they are always readily accessible and the pipes shall be arranged as far as practicable to avoid risk of damage by such cargoNa statkach przewożących ładunek pokładowy rozmieszczenie hydrantów powinno być takie, aby były one zawsze łatwo dostępne, a rurociągi powinny być zainstalowane, o ile jest to możliwe, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie ich przez ładunek pokładowy
The product under review is castings of non-malleable cast iron of a kind used to cover and/or to give access to ground or sub-surface systems, and parts thereof, whether or not machined, coated or painted or fitted with other materials, excluding fire hydrants, originating in the People's Republic of China (the product concerned), currently classifiable within CN codes ‧, ‧ and exProduktem objętym przeglądem są zamknięcia włazów z żeliwa nieciągliwego stosowane do przykrywania i/lub umożliwiania dostępu do systemów naziemnych lub podziemnych, i ich części, niezależnie od tego czy są obrabiane, powlekane, malowane lub wyposażone w inne materiały, z wyłączeniem hydrantów przeciwpożarowych, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej (produkt objęty postępowaniem), obecnie objęte kodami CN ‧, ‧ i ex
like a fire hydrant, which would make him wish he were dead?lub wyciekną płyny układu nerwowego, niczym ognisty hydrant, przez co będzie chciał umrzeć
Nice, but we' il have to move the hydrantDobra, przesuńcie jeszcze ten hydrant
The maximum pressure at any hydrant shall not exceed that at which the effective control of a fire hose can be demonstratedMaksymalne ciśnienie w każdym hydrancie pożarowym nie powinno być większe od ciśnienia, przy którym skutecznie można obsługiwać wąż pożarowy
Showing page 1. Found 69 sentences matching phrase "hydrant".Found in 0.411 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.