pronunciation: IPA: /fəˈnɛtɪk/ fəˈnɛtɪk , SAMPA: /f@"nEtIk/ f@"nEtIk  

Translations into Polish:

 • fonetyczny   
  (Adjective  m)
   
  relating to sounds of spoken language
   
  linguistics: relating to phones
 • fonetycznie   

Other meanings:

 
fonetyczny
 
Relating to the sounds of spoken language.
 
(linguistics) In such logographic writing systems as the Chinese writing system, the portion of a character (if any) that provides an indication of its pronunciation; contrasted with radical.
 
(linguistics) Relating to phones (as opposed to phonemes)

Similar phrases in dictionary English Polish. (6)

International Phonetic AlphabetMiędzynarodowy alfabet fonetyczny; międzynarodowy alfabet fonetyczny;
International Phonetic AssociationInternational Phonetic Association
NATO phonetic alphabetAlfabet fonetyczny NATO
phonetic alphabetalfabet fonetyczny
phoneticallyfonetycznie
phoneticsgłosownia; fonetyka;

    Show declension

Example sentences with "phonetic", translation memory

add example
Pleas in law: Infringement of Article ‧(b) of Council Regulation ‧/‧ as the Board of Appeal erred in its finding that there is a likelihood of confusion between the trade marks concerned in respect of identical or highly similar goods, in spite of the existing differences between the visual and phonetic perception of the two signs; Infringement of Article ‧ of Council Regulation ‧/‧ as the Board of Appeal wrongly considered that the conditions for the application of the said article were metPodniesione zarzuty: naruszenie art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady nr ‧/‧ ze względu na mylne ustalenie przez Izbę Odwoławczą, że w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do identycznych lub bardzo podobnych towarów pomimo istniejących różnic między wizualnym i fonetycznym postrzeganiem obu oznaczeń; naruszenie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady nr ‧/‧ ze względu na błędne uznanie przez Izbę Odwoławczą, że przesłanki zastosowania wymienionego artykułu zostały spełnione
Corthus – a parallel corpus with internet interface and a phonetic search engineCorthus - korpus równoległy z interfejsem internetowym i przeszukiwarką fonetyczną
Poughkeepsie is in New York, so he seized upon New York...... since it' s phonetically less jarringAle Poughkeepsie jest miastem w stanie Nowy Jork, więc zaczął mówić " Nowy Jork " zamiast " Poughkeepsie ", bo to mniej irytujące
Phonetic Extensions SupplementUzupełnienie rozszerzeń fonetycznychKCharselect unicode block name
A phonetics jobFonetyczne
The phonetic adaptation of Mongolian loanwords in KhakasAdaptacja fonetyczna zapożyczeń mongolskich w języku chakaskim
Moreover, the meaning or reputation of the name Picasso, divorced from the goods in respect of which that trade mark was registered, cannot be used as an argument to support the claim that there are conceptual differences and that, as a result of such a meaning or reputation, the conceptual differences cancel out the phonetic and visual similaritiesPonadto znaczenie lub reputacja nazwiska Picasso, niezależnie od towarów, dla których ten znak towarowy został zarejestrowany i jest używany, nie może zostać powołany jako argument dla twierdzenia, że istnieją różnice znaczeniowe oraz że takie znaczenie lub taka reputacja prowadzi do tego, że podobieństwa dźwiękowe i optyczne kompensowane są różnicami znaczeniowymi
The phonetic rhythm is similar but I don' t recognize any of the wordsRytmika dźwięków jest podobna, ale nie poznaję żadnego ze słów.Bo to seplenienie
The comparison between Polish and English sounds and the analysis of the obstacles in acquiring English phonetics for Polish resulting from the differences between the soundsPorównanie dźwięków języka polskiego i angielskiego oraz wynikające z różnic między nimi trudności w przyswajaniu fonetyki angielskiej przez Polaków
The official variants of spoken Polish used by re-emigrants from the Podhale region (on the basis of phonetic material).Polszczyzna mówiona reemigrantów z Podhala w odmianie oficjalnej (na materiale fonetycznym).
Cross – language phonetic Polish – German and German – Polish interference.Polsko – niemiecka i niemiecko – polska interferencja w zakresie wymowy
Consolidation of phonetic-phonological structure of words in a child with speech development disorder of cortical origin. (Case study: Mateusz D. 10 years)Utrwalanie fonetyczno-fonologicznej struktury wyrazów u dziecka z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego (Studium przypadku: Mateusz D. 10 lat)
Pleas in law: Infringement of Article ‧(b) of Council Regulation No ‧/‧, as there is a likelihood of confusion between the conflicting trade marks due to the phonetic and visual similarity between KA and CA, the identity of the goods and the enhanced distinctiveness of the earlier marksPodniesione zarzuty: naruszenie art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady nr ‧/‧, jako że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do spornych znaków towarowych z uwagi na podobieństwo pod względem fonetycznym i wizualnym między KA i CA, identyczność towarów i wysoce odróżniający charakter wcześniejszych znaków towarowych
Pleas in law: (i) Infringement of Article ‧ of Commission Regulation No ‧/‧ as several documents submitted by the other party to the proceedings before the Board of Appeal were not in English and no translation had been provided to the applicant in order to assess the content of the evidence of use; (ii) Infringement of Article ‧ and of Council Regulation No ‧/‧ as the Board of Appeal erred in its opinion that the other party to the proceedings before it had submitted sufficient evidence for the proof of use of the earlier mark in Portugal for all the goods for which it has been registered; and (iii) Infringement of Article ‧ of Council Regulation No ‧/‧ as the conflicting trade marks show no visual, phonetic or conceptual similarities, such as to trigger a likelihood of confusionPodniesione zarzuty: ‧) naruszenie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji nr ‧/‧ z uwagi na to, iż niektóre dokumenty przedłożone przez uczestnika postępowania przed Izbą Odwoławczą nie były sporządzone w języku angielskim i skarżącej nie dostarczono żadnego tłumaczenia do celów dokonania oceny treści dowodów używania; ‧) naruszenie art. ‧ ust. ‧ i ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, ponieważ Izba Odwoławcza błędnie uznała, iż uczestnik postępowania przed tą Izbą dostarczył wystarczających dowodów używania wcześniejszego znaku towarowego w Portugalii dla wszystkich towarów, dla których znak ten został zarejestrowany; ‧) naruszenie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, jako że kolidujące ze sobą znaki towarowe nie wykazują podobieństwa pod względem wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym, w taki sposób aby spowodować zaistnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd
"Phenomenon of the gaming LSP - phonetic and lexical aspects. A Case Study.”"Zjawisko technolektu gier komputerowych - aspekty fonetyczne oraz leksykalne. Studium przypadku.”
Phonetic notationnotacja fonetyczna
The evolution of dialectal phonetic subsystem of the inhabitants of Borow near Stalowa Wola (selected subject's).Ewolucja gwarowego podsystemu fonetycznego mieszkańców Borowa koło Stalowej Woli (wybrane zagadnienia).
Pleas in law: Infringement of Article ‧ of Council Regulation No ‧/‧ as the conflicting trade marks show relevant visual, phonetic and conceptual dissimilarities to avoid any likelihood of confusionPodniesione zarzuty: naruszenie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady nr ‧/‧, ponieważ kolidujące znaki towarowe różnią się od siebie na płaszczyznach wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej na tyle, że wyłączone jest występowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd
the code for spelling out messages (phonetic alphabet etckod literowania komunikatów (alfabet fonetyczny itd
Pleas in law: Incorrect application of Article ‧(b) of Regulation (EC) No ‧/‧ given that the conflicting signs are phonetically and graphically distinctPodniesione zarzuty: Nieprawidłowe zastosowanie art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, w zakresie w jakim pozostające ze sobą w konflikcie znaki towarowe różnią się od siebie pod względem fonetycznym i graficznym
Words production in phonological and phonetically - phonological system. Case study of a person with motor aphasiaRealizacja systemu fonologicznego i postaci fonetyczno – fonologicznej wyrazów u osoby z afazją ruchową (studium przypadku)
The influence of palatal context on the first- and second-formant vowel a in terms of phonetic-acoustic analysisWpływ kontekstu palatalnego na formanty F1 i F2 samogłoski a w świetle analizy fonetyczno-akustycznej
He is at home in phonetics as well as linguistics.On się zna nie tylko na językoznawstwie, ale i na fonetyce.
The frequency distortions, they look a lot like the phonetic patterns in certain Andorian dialectsZ całym szacunkiem, Hoshi, nie mówimy tutaj o rzeczownikach i czasownikach
Showing page 1. Found 102 sentences matching phrase "phonetic".Found in 1.114 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.