pronunciation: IPA: /fəˈnɛtɪk/ fəˈnɛtɪk , SAMPA: /f@"nEtIk/ f@"nEtIk  

Translations into Polish:

 • fonetyczny   
  (Adjective  m)
   
  relating to sounds of spoken language
   
  linguistics: relating to phones
 • fonetycznie   

Other meanings:

 
fonetyczny
 
Relating to the sounds of spoken language.
 
(linguistics) In such logographic writing systems as the Chinese writing system, the portion of a character (if any) that provides an indication of its pronunciation; contrasted with radical.
 
(linguistics) Relating to phones (as opposed to phonemes)

Similar phrases in dictionary English Polish. (6)

International Phonetic AlphabetMiędzynarodowy alfabet fonetyczny; międzynarodowy alfabet fonetyczny;
International Phonetic AssociationInternational Phonetic Association
NATO phonetic alphabetAlfabet fonetyczny NATO
phonetic alphabetalfabet fonetyczny
phoneticallyfonetycznie
phoneticsgłosownia; fonetyka;

    Show declension

Example sentences with "phonetic", translation memory

add example
For the purpose of establishing whether visual and phonetic similarities are counteracted by the conceptual differences, it is irrelevant that the sign has a meaning which can be grasped by the public immediatelyDla zaistnienia takiej neutralizacji optycznego i dźwiękowego podobieństwa przez koncepcyjne różnice pozostaje bez znaczenia, że znak towarowy posiada znaczenie, które opinia publiczna jest w stanie natychmiastowo rozpoznać
Basic Phonetic Diferentiation in the Geographical and Historical Region of MacedoniaPrzebieg podstawowych zróżnicowań fonetycznych występujących w geograficzno-historycznycm regionie Macedonii
Pleas in law: (i) Infringement of Article ‧ of Commission Regulation No ‧/‧ as several documents submitted by the other party to the proceedings before the Board of Appeal were not in English and no translation had been provided to the applicant in order to assess the content of the evidence of use; (ii) Infringement of Article ‧ and of Council Regulation No ‧/‧ as the Board of Appeal erred in its opinion that the other party to the proceedings before it had submitted sufficient evidence for the proof of use of the earlier mark in Portugal for all the goods for which it has been registered; and (iii) Infringement of Article ‧ of Council Regulation No ‧/‧ as the conflicting trade marks show no visual, phonetic or conceptual similarities, such as to trigger a likelihood of confusionPodniesione zarzuty: ‧) naruszenie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji nr ‧/‧ z uwagi na to, iż niektóre dokumenty przedłożone przez uczestnika postępowania przed Izbą Odwoławczą nie były sporządzone w języku angielskim i skarżącej nie dostarczono żadnego tłumaczenia do celów dokonania oceny treści dowodów używania; ‧) naruszenie art. ‧ ust. ‧ i ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, ponieważ Izba Odwoławcza błędnie uznała, iż uczestnik postępowania przed tą Izbą dostarczył wystarczających dowodów używania wcześniejszego znaku towarowego w Portugalii dla wszystkich towarów, dla których znak ten został zarejestrowany; ‧) naruszenie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, jako że kolidujące ze sobą znaki towarowe nie wykazują podobieństwa pod względem wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym, w taki sposób aby spowodować zaistnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd
In fact, it was illogical for the Court of First Instance to hold that a reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect consumer would fail to observe the presence of the word SHOCK and to recognize that the marks under exam, not only have a visual and phonetic differences, but also a different meaning, being the mark CENTER, a word evoking the middle point of something and the mark CENTER SHOCK, due to the presence of the most distinctive portion SHOCK, an expression evoking the idea of a strong sensation (shock) that the consumer will feel when chewing the centre of the gumJest to bowiem nielogiczne, żeby Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, iż właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny konsument nie zauważyłby obecności wyrazu SHOCK i uznał, że rozpatrywane znaki towarowe nie tylko charakteryzują wizualne i fonetyczne różnice, ale także inne znaczenie a mianowicie w znaku towarowym słowo CENTER oznacza środek czegoś zaś w znaku towarowym CENTER SHOCK ze względu na obecność najbardziej odróżniającego komponentu SHOCK wyrażenie to przywołuje na myśl silne doznanie (szok), którego doświadczy konsument żując środek gumy
Concluding that, in spite of the conceptual distance between the two marks, there is still a risk of confusion in view of their phonetic and visual similaritiesprzyjęcie, iż mimo występującej pomiędzy obydwoma znakami różnicy koncepcyjnej, nadal istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd ze względu na ich podobieństwo fonetyczne i wizualne
Chosen dialectal phonetic features in acoustic analysis (on example of Eastern Oldest Borderland).Wybrane fonetyczne cechy dialektalne w analizie akustycznej (na przykładzie Pogranicza Wschodniego Starszego).
Phonetic plays on words in German and Polish advertisingFonetyczne gry słowne w niemieckiej i polskiej reklamie
Consolidation of phonetic-phonological structure of words in a child with speech development disorder of cortical origin. (Case study: Mateusz D. 10 years)Utrwalanie fonetyczno-fonologicznej struktury wyrazów u dziecka z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego (Studium przypadku: Mateusz D. 10 lat)
The frequency distortions, they look a lot like the phonetic patterns in certain Andorian dialectsZ całym szacunkiem, Hoshi, nie mówimy tutaj o rzeczownikach i czasownikach
Developing writing and reading skills through phonetic exercisesRozwijanie umiejętności czytania i pisania poprzez ćwiczenia fonetyczne
In the judgment under appeal, the Court of First Instance laid down a rule according to which conceptual differences can in certain circumstances counteract the visual and phonetic similarities between the signs concernedW zaskarżonym wyroku Sąd Pierwszej Instancji sformułował zasadę, zgodnie z którą różnice koncepcyjne, w pewnych okolicznościach, mogą neutralizować podobieństwa optyczne i dźwiękowe między danymi oznaczeniami
Selected applications of phonetic transcription in teaching English to students aged 16-18 yearsWybrane zastosowania transkrypcji fonetycznej w nauczaniu języka angielskiego uczniów w wieku 16-18 lat
Pleas in law: incorrect application of Article ‧(b) of Regulation (EC) No ‧/‧ on the Community trade mark, inasmuch as it found that the signs in conflict are phonetically, conceptually and visually differentPodniesione zarzuty: Naruszenie art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, jako że uznano, iż kolidujące oznaczenia różnią się od siebie na płaszczyźnie wizualnej, brzmieniowej i koncepcyjnej
Phonetic differentation of spoken polish language in Lubomierz area.Zróżnicowania fonetyczne polszczyzny mówionej Lubomierza.
The phonetic differentation of polish local dialect in Mościska on Ukraine (chosen questions).Zróżnicowanie fonetyczne polskiej gwary Mościsk na Ukrainie (wybrane zagadnienia).
Incorporating elements of phonetics and pronunciation activities in teaching English to Polish learners at intermediate levelElementy fonetyki i ćwiczenia poprawiające/doskonalące wymowę jako integralna część programu nauczania języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym.
According to the applicant, the Board of Appeal's phonetic comparison of the marks was allegedly flawed in two respectsZdaniem skarżącej dokonane przez Izbę Odwoławczą porównanie znaków towarowych na płaszczyźnie fonetycznej obarczone jest dwoma błędami
Pleas in law: Infringement of Article ‧(a) in conjunction with Article ‧(b) of Regulation (EC) No ‧/‧, since the opposing trade marks are not visually, phonetically or conceptually similar and the differences between the marks are sufficient to rule out the risk of confusion on the part of relevant consumersPodniesione zarzuty: Naruszenie art. ‧ ust. ‧ lit. a) w związku z art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, z uwagi na to, że kolidujące znaki towarowe nie są podobne pod względem wyglądu, brzmienia ani też od strony koncepcyjnej, oraz z uwagi na to, że różnice występujące między oznaczeniami wystarczają, aby wykluczyć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd właściwego kręgu konsumentów
The applicant claims that the Board erred in its interpretation of the above provision insofar as it didn't take into account the visual, phonetic and conceptual differences between the goods to which the conflicting trade marks relateSkarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza nieprawidłowo zinterpretowała ten przepis, ponieważ nie uwzględniła wizualnych, fonetycznych i koncepcyjnych różnic między towarami objętymi występującymi w sprawie znakami
Characteristics of alamuti dialect, phonetics and morphology.Chrakterystyka dialektu alamuckiego, fonetyka i morfologia.
Pleas in law: Breach of Article ‧(b) of Regulation (EC) No ‧/‧, since the marks in question differ phonetically, figuratively and conceptually, and the mark cited in opposition does not enjoy a particularly high degree of recognition and does not therefore possess a high level of distinctivenessPodniesione zarzuty: naruszenie art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, jako że występujące w sprawie znaki towarowe różnią się od siebie na płaszczyznach fonetycznej, graficznej i koncepcyjnej, a znak towarowy, na który powołano się w sprzeciwie nie jest szczególnie rozpoznawalny i nie posiada w związku z tym wysoce odróżniającego charakteru
The evolution of dialectal phonetic subsystem of the inhabitants of Borow near Stalowa Wola (selected subject's).Ewolucja gwarowego podsystemu fonetycznego mieszkańców Borowa koło Stalowej Woli (wybrane zagadnienia).
Pleas in law: Infringement of Article ‧(b) of Council Regulation ‧/‧ as the Board of Appeal erred in its finding that there is a likelihood of confusion between the trade marks concerned in respect of identical or highly similar goods, in spite of the existing differences between the visual and phonetic perception of the two signs; Infringement of Article ‧ of Council Regulation ‧/‧ as the Board of Appeal wrongly considered that the conditions for the application of the said article were metPodniesione zarzuty: naruszenie art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady nr ‧/‧ ze względu na mylne ustalenie przez Izbę Odwoławczą, że w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do identycznych lub bardzo podobnych towarów pomimo istniejących różnic między wizualnym i fonetycznym postrzeganiem obu oznaczeń; naruszenie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady nr ‧/‧ ze względu na błędne uznanie przez Izbę Odwoławczą, że przesłanki zastosowania wymienionego artykułu zostały spełnione
in the alternative, annul the decision and refer the case back to the opposition division in order that a new and accurate comparison of the remaining signs may be carried out, regard being had to the visual and phonetic differences between BOOTS & SHOES B.K.R. MADE IN SPAIN and BK RODS and to their compatibility on the market, there being no risk that consumers associate them as regards the origin and quality of the goods which they designatew braku orzeczenia o zmianie decyzji, o uchylenie decyzji i przekazanie sprawy Izbie Odwoławczej do ponownego rozpatrzenia, celem dokonania ponownego i poprawnego porównania pozostałych oznaczeń biorąc pod uwagę różnice wizualne i fonetyczne pomiędzy BOOTS & SHOES B.K.R. MADE IN SPAIN a BK RODS a także możliwość ich współistnienia na rynku bez wywoływania po stronie konsumentów prawdopodobieństwa skojarzenia w odniesieniu do pochodzenia i jakości oznaczanych towarów
The influence of palatal context on the first- and second-formant vowel a in terms of phonetic-acoustic analysisWpływ kontekstu palatalnego na formanty F1 i F2 samogłoski a w świetle analizy fonetyczno-akustycznej
Showing page 1. Found 102 sentences matching phrase "phonetic".Found in 0.431 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.