Translations into Polish:

  • menu systemowe   
     
    A menu that contains commands you can use to manipulate a window or close a program. You click the program icon at the left of the title bar to open this menu. The context menu of a window replaces this menu.

Example sentences with "system menu", translation memory

add example
The History plugin, when activated, records conversations using any & im; system and allows you to view old conversations later. A History item appears in each Metacontact 's context menu so you can view the message history for that metacontactJeśli aktywujesz wtyczkę Historia, wszystkie rozmowy przy użyciu jakiegokolwiek komunikatora będą zapisywane i będzie możliwe ich odtworzenie w przyszłości. Pozycja Historia pojawia się w menu kontekstowym każdego kontaktu, możesz więc przeglądać historię wiadomości dla tego metakontaktu
Type kdf at a command prompt or select Disk Free from the System group in the K menu. The standard & Qt; and & kde; command options are available, and can be listed by entering kdf--help at the command promptWpisz komendę kdf w konsoli lub wybierz opcję Wolna przestrzeń na dyskach z grupy System w głównym menu środowiska & kde;: K. Dostępne są typowe opcje dla komend w środowisku & Qt; oraz & kde; i można je wyświetlić poprzez wpisanie kdf--help w konsoli
You can drop an encrypted file or selected text on the & kgpg; system tray applet. You will then be prompted for passphrase, and the decrypted file/text will be saved or opened in the & kgpg; editor depending from how you configured the applet. You can also decrypt clipboard with the decrypt clipboard menu entry of the & kgpg; appletMożesz przesunąc zaszyfrowany plik lub wybrany tekst na ikonę apletu & kgpg;. Zostaniesz poproszony o wpisanie frazy hasła po czym plik/tekst zostanie zapisany lub otwarty w oknie edytora & kgpg; w zależności od konfiguracji apletu. Możesz również odszyfrować zawartość schowka klikając w menu podręcznym apletu & kgpg; na Odszyfruj zawartość schowka
Since some & im; systems allow you to chat as a group, it is useful to see who is chatting at the moment. The Chat Members List appears to the left or the right of the Chat View. You can change this using Settings Chat Members List. The contact context menu is available in the Chat Members ListOdkąd systemy komunikatorowe umożliwiają rozmowy grupowe, wygodnie jest wiedzieć kto uczestniczy w rozmowie w danym momencie. Lista uczestników rozmowy ukazuje się po lewej lub prawej stronie widoku rozmowy. Możesz zmieniać te ustawienia wchodząc do menu Ustawienia Lista uczestników rozmowy. Menu kontekstowe jest dostępne na liście członków rozmowy
Closing the main window will keep JuK running in the system tray. Use Quit from the File menu to quit the applicationMimo zamknięcia głównego okna, JuK będzie działał w tacce systemowej. Użyj Zakończ z menu Plik, żeby zamknąć program całkowicie
& kmenuedit; is aimed at a single user setup. Changes to menu structure are saved to ~/. config/menus/applications-kmenuedit. menu, changes to applications are saved in ~/. local/share/applications/and changes to sub-menus (icon, name) are saved in ~/. local/share/desktop-directories/. The KIOSK Admin Tool uses & kmenuedit; and copies the above changes to profile-or system-wide locations& kmenuedit; został przystosowany do modyfikacji ustawień dla pojedynczego użytkownika. Zmiany w strukturze menu są zapisywane do ~/. config/menus/applications-kmenuedit. menu, zmiany odnośnie programów do ~/. local/share/applications/, a zmiany w podmenu (ikona, nazwa) do ~/. local/share/desktop-directories/. Narzędzie administracji KIOSK używa & kmenuedit; i kopiuje powyższe zmiany do lokacji związanych z profilem, lub ogólnosystemowych
Closing the main window will keep KVpnc running in the system tray. Use Quit from the File menu to quit the applicationZamknięcie głównego okna pozostawi działający KVpnc w tacce systemowej. Użyj Zakończ z menu Plik, aby zakończyć program
& kde; continues to support old-style menus that are defined by the directory structures in $ KDEDIR/share/applnk (system wide) and $ HOME/. kde/share/applnk (user specific). This is observed unless the. desktop file has a Categories = line. In that case the categories determine the location in the menu& kde; ciągle wspiera menu w starym stylu, które określone są przez strukturę katalogów w $ KDEDIR/share/applnk (systemowe) i $ HOME/. kde/share/applnk (specyficzne dla użytkownika). Obserwuje się to dopóki plik. desktop nie zawiera linii Categories =. W takim wypadku kategorie określają położenie menu
Gopher permits the user to record an item 's location in a bookmark thereby allowing users to follow a bookmark directly to a particular item without searching the menu system. Gopher menus are not standardized, inasmuch as each Gopher server is individually determinedGopher pozwala użytkownikowi na zapisanie lokalizacji danego elementu do ulubionych pozwalając użytkownikowi na przejście do zapisanej w ulubionych pozycji bez ponownego przeszukiwania całej struktury menu. Struktura menu serwerów Gophera nie jest określona żadnym standardem i z reguły na każdym serwerze Gopher jest zupełnie inna
Restore to system menuPrzywróć menu systemowe
This menu entry will only be visible if Midnight Commander (mc) is installed on your systemTen wpis menu będzie dostępny tylko wtedy, gdy program Midnight Commander (mc) jest zainstalowany w systemie
The operation of the videoconferencing system should be as user-friendly ( i.e. as simple ) as possible , and should therefore consist of only a limited number of manoeuvres , e.g. : switching on and ocameras and microphones , establishing the connection via a selection menu , establishing the set-up via an applications menu , terminating the connection and logging on / out .Obsługa systemu wideokonferencyjnego powinna być jak najbardziej przyjazna dla użytkownika ( tzn. jak najprostsza ) , a więc powinna się ograniczać do niewielkiej liczby działań , np . : włączenia i wyłączenia kamer i mikrofonów ; nawiązania połączenia za pomocą menu wyboru ; wprowadzenia ustawień za pomocą menu ap likacji ; zakończenia połączenia oraz zalogowania się / wylogowania .
Enabled when a contact is selected) Choose a group from the sub-menu, and the contact will be copied to group. & im; systems that allow contacts to be in more than one group on the server contact list will be updated accordinglyWłączone, gdy zaznaczony jest kontakt) Wybierz grupę z podmenu, a kontakt zostanie skopiowany do grupy. Komunikatory, które umożliwiają kontaktom przynależność do więcej niż jednej grupy na serwerze listy kontaktów, zostaną odpowiednio zaktualizowane
Screensavers contains a hidden System/Screensavers menu, whose contents are defined by kde-screensavers. menu and whose icon and name are defined by kde-system-screensavers. directory. $ KDEDIR/share/desktop-directories/kde-system-screensavers. directory containsWygaszacze ekranu zawierają ukryte menu System/Wygaszacze ekranu, którego składniki są definiowane przez kde-screensavers. menu, a ikona i nazwa przez kde-system-screensavers. directory. $ KDEDIR/share/desktop-directories/kde-system-screensavers. directory zawiera
To exit & kopete; you should use File Quit, Ctrl; Q, or the & kopete; System Tray icon 's context menu. If you just close the Contact List window, & kopete; will continue to run in the & kde; System TrayAby zamknąć & kopete; możesz użyć Plik Zakończ, Ctrl; Q lub menu kontekstowego ikony & kopete; w tacce systemowej. Jeśli po prostu zamkniesz okno Listy kontaktów, & kopete; pozostanie uruchomiony w tacce systemowej & kde
This section allows you to change, install and remove Context Browser styles (themes). The Select a style drop-down menu selection of installed styles for use. The Install New Styles... button opens a file selection dialog where you can browse to styles saved on your system and install them. The Download Styles... button opens a dialog that fetches new styles from kde-look. org. Finally, the Uninstall Style button shows a dialog which allows you to remove any manually installed stylesTa sekcja pozwala Ci zmieniać, instalować i usuwać motywy przeglądarki kontekstowej. Lista rozwijana Wybierz motyw zawiera listę zainstalowanych, gotowych do użycia, motywów. Przycisk Zainstaluj nowy motyw... powoduje otworzenie okna dialogowego, w którym możesz wskazać i zainstalować motywy zapisane w Twoim systemie. Przycisk Pobierz motywy... otwiera okno dialogowe, które pobiera nowe motywy ze strony kde-look. org. Wreszcie, przycisk Odinstaluj motyw otwiera okno dialogowe, pozwalające usunąć wszystkie ręcznie zainstalowane motywy
You set your presence for individual & im; accounts by right clicking the account 's icon in the status bar at the bottom of the Contact List. The context menu for each account lets you choose the possible presence settings for each & im; systemStatus dla pojedynczego konta komunikatora ustawiasz klikając prawym przyciskiem ikonę konta na pasku stanu, poniżej Listy kontaktów. Menu kontekstowe każdego konta pozwala wybrać ustawienia statusu dla każdego systemu komunikatorowego
Do you want to restore the system menu? Warning: This will remove all custom menusPrzywrócić menu systemowe? Uwaga: wszystkie menu użytkownika zostaną usunięte
The Print System menu provides several menu entries to help manage the printer(s) attached to your systemMenu System drukowania dostarcza kilku różnych wpisów dotyczących zarządzania drukarkami w systemie
In & kde; ‧ and later local modifications to the & kmenu; are stored in $ HOME/. config/menus/applications-kmenuedit. menu. Try moving this file out of the way and then issuing the command kbuildsycoca‧--noincremental. This should restore you to the default system menusOd & kde; ‧. ‧ wszelkie modyfikacje, dokonywane w & kmenu-mianownik; są trzymane w $ HOME/. config/menus/applications-kmenuedit. menu. Przenieś ten plik gdzieś indziej, a następnie wpisz polecenie kbuildsycoca‧--noincremental. Powinno ono przywrócić domyślne menu systemowe
The easiest way to submit a bug is to select Help Report Bug... from the menu bar of the application with the bug. This will open a small dialog box with a link to the bug tracking system. Please make sure to follow the instructions of the bug reporting wizardNajprostszy sposób to wybranie Pomoc Zgłoś problem... z paska menu programu, w którym wystąpił problem. Otwarte zostanie okienko zawierające odnośnik do sytemu zgłaszania błędów. Postępuj zgodnie z instrukcjami asystenta zgłoszenia błędu
Closing the main-window will keep Amarok running in the System Tray. Use Quit from the menu, or the Amarok tray-icon to exit the applicationZamknięcie głównego okna utrzyma działanie Amaroka na tacce systemowej. Użyj Zakończ z menu albo ikony Amaroka z tacki systemowej, aby wyjść z programu
Displays the planned tasks log in the current tab. Cron process is a program in charge of launching planned tasks on your system, like security checks, or auto-restarting of some services. Use this menu to see the recently launched processesWyświetla zaplanowane zadania w bieżącej zakładce. Cron to program zarządzający uruchamianiem zaplanowanych zadań w systemie, takich jak sprawdzanie zabezpieczeń, lub też automatyczne restarty niektórych usług. Użyj tego menu by sprawdzić jakie procesy były ostatnio uruchamiane
& kde; provides a very sophisticated command line window called & konsole;. Choose K menu System Konsole to start it. This may be something you want on your panel: luckily it 's already there in the default configuration!& kde; posiada bardzo wymyślny emulator terminala, nazywany & konsole-narzednik;. Aby go uruchomić, kliknij Menu K System Konsola. Jest to program, do którego skrót być może chcesz posiadać na panelu: w domyślnej konfiguracji on już się tam znajduje!
To access the & kmplot; configuration dialog, select Settings Configure & kmplot;.... The settings for Constants... can only be changed from the Edit menu and the Coordinate System... only from the View menuAby uzyskać dostęp do okna dialogowego konfiguracji programu & kmplot;, wybierz Ustawienia Konfiguracja & kmplot;.... Sporą liczbę ustawień można zmienić również za pomocą opcji w menu Edycja
Showing page 1. Found 109703 sentences matching phrase "system menu".Found in 30.869 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.