pronunciation: IPA: ˈtɛt̚nɨs ˈtɛtənəs /ˈtɛt̚nɨs/ /ˈtɛtənəs/

Translations into Polish:

 • tężec   
  (Noun  )
   
  disease
   
  A serious and often fatal disease arising through infection of an open wound by the anaerobic bacterium Clostridium tetani that is found in soil and the intestines and faeces of animals.

Other meanings:

 
med. medycyna, medyczny tężec
 
(physiology, countable) A state of muscle tension caused by sustained contraction arising from a rapid series of nerve impulses which do not allow the muscle to relax.
 
(pathology, countable) A serious and often fatal disease caused by the infection of an open wound with the anaerobic bacterium Clostridium tetani , found in soil and the intestines and faeces of animals.

Similar phrases in dictionary English Polish. (1)

TetanusTężec

    Show declension

Example sentences with "tetanus", translation memory

add example
Diphtheria toxoid‧ Tetanus toxoid‧ Bordetella pertussis antigensToksoid błoniczy‧ Toksoid tężcowy‧ Antygeny Bordetella pertussis
Detection of tetanus toxin in a serum samplewykrycie toksyny tężcowej w próbce surowicy krwi
For protection against tetanus, the first revaccination should be no later than ‧ months after primary vaccinationW celu ochrony przed tężcem pierwsze szczepienie powtórne powinno być wykonane nie później niż ‧ miesięcy po szczepieniu podstawowym
Pfizer Assets: rights to animal health products in the areas of multivalent feline vaccines, equine influenza and tetanus vaccines, swine mycoplasma hyopneumoniae vaccines, parasiticides for companion and production animals, and oral rehydration salts and to a tetracycline sprayw przypadku aktywów przedsiębiorstwa Pfizer w zakresie ochrony zdrowia zwierząt: prawa do wytwarzania produktów ochrony zdrowia dla zwierząt, takich jak poliwalentne szczepionki dla kotów, szczepionki przeciwko grypie koni, tężcowi i mykoplazmowemu zapaleniu płuc świń, środki przeciwpasożytnicze dla zwierząt domowych i hodowlanych, doustne sole nawadniające oraz tetracyklina w aerozolu
The antibody response to Hib tetanus protein conjugate (PRP-T), tetanus and Hepatitis B (HepB) vaccines was similar to controlsOdpowiedź humoralna na skoniugowaną z toksoidem tężcowym szczepionkę przeciw Hib (PRP-T) oraz na szczepionki przeciwko tężcowi i przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HepB) była podobna do grupy kontrolnej
Equilis Te is a vaccine containing purified tetanus toxoidPreparat Equilis Te jest szczepionką, która zawiera oczyszczony toksoid tężca
We have to give you a tetanus shotMusimy ci dać zastrzyk przeciw tężcowi
Diphtheria, tetanus, acellular pertussis, inactivated poliomyelitis, hepatitis B (recombinant) and Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine, adjuvantedSzczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (acelularna), poliomyelitis (inaktywowana), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rekombinowana) i Haemophilus influenzae typ b (sprzężona z toksoidem tężcowym), adsorbowana
Tritanrix HepB, suspension for injection, multidose Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (whole cell) (Pw) and hepatitis B (rDNA) (HBV) vaccine (adsorbedTritanrix HepB, zawiesina do wstrzykiwań, wielodawkowa Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (pełnokomórkowa) (Pw) oraz przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV) (adsorbowana
When the first dose of Ambirix was administered concomitantly with a booster dose of a combined diphtheria, tetanus, acellular pertussis, inactivated poliomyelitis and Haemophilus influenzae type b vaccine (DTPa-IPV/Hib) or with the first dose of a combined Measles-Mumps-Rubella vaccine in the second year of life, immune responses to all antigens were satisfactoryJeżeli w drugim roku życia pierwsza dawka szczepionki Ambirix była podawana równocześnie z dawką uzupełniającą szczepionki skojarzonej przeciw błonicy, teżcowi, krztuścowi acelularną, poliomyelitis inaktywowaną i Heamophilus influenzae typ b (DTPa – IPV/Hib) lub z pierwszą dawką szczepionki skojarzonej przeciw odrze, śwince i różyczce, odpowiedź immunologiczna na wszystkie antygeny była zadowalająca
attenuated vaccinations (e. g. measles, mumps, rubella or oral polio) the waiting time is ‧ days, for inactivated vaccines (e. g. tetanus, diphtheria, pertussis or influenza) ‧ daysW przypadku żywych atenuowanych szczepionek (np. odra, świnka, różyczka lub polio doustna) należy odczekać ‧ dni, w przypadku szczepionek inaktywowanych (np. tężec, błonica, krztusiec czy grypa)-‧ dni. − Należy unikać wystawiania skóry na dłuższe działanie światła słonecznego lub sztucznego światła słonecznego, jak na przykład łóżka opalające
PRP) of Haemophilus influenzae type b conjugated to tetanus toxoidPRP) Haemophilus influenzae typ b sprzężony z toksoidem tężcowym
Diphtheria toxoid‧ Tetanus toxoid‧ Bordetella pertussis (inactivated)‧ Hepatitis B surface antigenToksoid błoniczy‧ Toksoid tężcowy‧ Bordetella pertussis (inaktywowana) ‧ Antygen powierzchniowy Hepatitis B‧, ‧ Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym ‧ Adsorbowany na fosforanie glinu
The covalent binding of PRP to tetanus toxoid makes it a T-cell dependent antigen which induces a specific IgG anti-PRP response in infants and which elicits immune memoryKowalentne wiązanie PRP z toksoidem tężcowym tworzy T-zależny antygen, który indukuje produkcję swoistych przeciwciał przeciw PRP w klasie IgG i powoduje powstanie pamięci immunologicznej u niemowląt
Horses are among the most susceptible species to tetanusKonie są jednym z gatunków najbardziej podatnych na zakażenie tężcem
Infanrix hexa is indicated for primary and booster vaccination of infants against diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B, poliomyelitis and disease caused by Haemophilus influenzae type bSzczepionka Infanrix hexa jest wskazana do szczepienia pierwotnego i uzupełniającego dzieci przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis i zakażeniom wywoływanym przez Haemophilus influenzae typ b
I' m telling you, you stitching up a body, prick yourself, that' s an anti- tetanus jab, that isIdź.Mówię ci, zaszywasz ciało, kłujesz się, potrzebna ci szczepionka przeciwtężcowa. Penicylina
This will lead to a passive protection against tetanus for at least ‧ days after concurrent administrationTakie postępowanie prowadzi do biernej ochrony przeciwko tężcowi przez co najmniej ‧ dni od jednoczesnego podania
He needs a tetanus shotPotrzebuje zastrzyku przeciwtężcowego
Tritanrix HepB is a vaccine used in children to prevent four diseases: diphtheria, tetanus (lockjaw), pertussis (whooping cough) and hepatitis BTritanrix HepB jest szczepionką stosowaną u dzieci w celu zapobiegania czterem chorobom: błonicy, tężcowi, krztuścowi (kokluszowi) oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
Overall, between ‧ and ‧ % of infants had antibodies to diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B virus, polioviruses, and Hib, one month after the first vaccination courseOgólnie w ciągu pierwszego miesiąca po szczepieniu pierwotnym ‧ % dzieci wytworzyło przeciwciała przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowi zapalenia wątroby typu B, poliowirusom i Hib
Detection of tetanus toxoid antibody in an unvaccinated and untreated patientWykrywanie toksycznego przeciwciała tężca u pacjenta nieszczepionego i nieleczonego
Concurrent active and passive immunisation (emergency vaccination) The vaccine can be used together with Tetanus-Serum from Intervet for treatment of injured horses that have not been immunised against tetanusJednoczesne czynne i bierne uodpornianie (szczepienie interwencyjne) Szczepionka może być stosowana jednocześnie z Tetanus-Serum wytwarzanym przez Intervet, przeznaczonym do leczenia zranionych koni, które nie były uodporniane przeciwko tężcowi
Anti-tetanus (‧ IU/mlPrzeciw tężcowi (‧, ‧ IU/ml) †
Most of the studies were performed with Equilis Prequenza Te, a vaccine that protects against equine influenza as well as against tetanusW większości badań stosowano preparat Equilis Prequenza Te, szczepionkę chroniącą przed grypą koni i przed tężcem
Showing page 1. Found 197 sentences matching phrase "tetanus".Found in 1.308 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.