pronunciation: IPA: ˈtɛt̚nɨs ˈtɛtənəs /ˈtɛt̚nɨs/ /ˈtɛtənəs/

Translations into Polish:

 • tężec   
  (Noun  )
   
  disease
   
  A serious and often fatal disease arising through infection of an open wound by the anaerobic bacterium Clostridium tetani that is found in soil and the intestines and faeces of animals.

Other meanings:

 
med. medycyna, medyczny tężec
 
(physiology, countable) A state of muscle tension caused by sustained contraction arising from a rapid series of nerve impulses which do not allow the muscle to relax.
 
(pathology, countable) A serious and often fatal disease caused by the infection of an open wound with the anaerobic bacterium Clostridium tetani , found in soil and the intestines and faeces of animals.

Similar phrases in dictionary English Polish. (1)

TetanusTężec

    Show declension

Example sentences with "tetanus", translation memory

add example
The covalent binding of PRP to tetanus toxoid makes it a T-cell dependent antigen which induces a specific IgG anti-PRP response in infants and which elicits immune memoryKowalentne wiązanie PRP z toksoidem tężcowym tworzy T-zależny antygen, który indukuje produkcję swoistych przeciwciał przeciw PRP w klasie IgG i powoduje powstanie pamięci immunologicznej u niemowląt
Tetanus is an acute, often fatal disease caused by the neurotoxin of the bacterium Clostridium tetaniTężec jest ostrą, często śmiertelną chorobą wywoływaną przez bakterie Clostridium tetani wytwarzające neurotoksynę
Tritanrix HepB Suspension for injection Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (whole cell) (Pw) and hepatitis B (rDNA) (HBV) vaccine (adsorbedTritanrix HepB – Zawiesina do wstrzykiwań Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (pełnokomórkowa) (Pw) oraz przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV) (adsorbowana
Have you had a tetanus shot lately?Miała pani ostatnio zastrzyk przeciwtężcowy?
Following booster vaccination with tetanus toxoid (recall antigen), the ability to mount an immune response to the tetanus toxoid was preserved in those patients undergoing Raptiva therapyPo podaniu szczepionki wspomagającej z anatoksyną tężcową (antygen przypominający), zdolność do nasilenia odpowiedzi immunologicznej na anatoksynę tężcową była zachowana u pacjentów leczonych produktem Raptiva
Quintanrix is a vaccine used in children to prevent five infectious diseases: diphtheria, tetanus (lockjaw), pertussis (whooping cough), hepatitis B and Haemophilus influenzae type b (a type of bacteriado Quintanrix jest szczepionką stosowaną u dzieci w celu zapobiegania pięciu chorobom zakaźnym: błonicy, tężcowi, krztuścowi (kokluszowi), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz zakażeniom
Tritanrix HepB is indicated for active immunisation against diphtheria, tetanus, pertussis and hepatitis B (HBV) in infants from ‧ weeks onwards (see sectionSzczepionka Tritanrix HepB jest wskazana do czynnego uodparniania przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B) niemowląt począwszy od ‧. tygodnia życia (patrz punkt
We' ve had our tetanus shots, right?Lepiej nie mogliśmy trafić, co?
The BPWP noted that a guideline would not be helpful for currently ongoing applications but that a combined Guideline on the data expected to support applications for specific immunoglobulins against hepatitis B, varicella, tetanus, tick-borne encephalitis and rabies, for which there is currently only a core SPCBPWP zwróciła uwagę, że w odniesieniu do obecnie rozpatrywanych wniosków wytyczne nie są potrzebne, ale byłyby pomocne wspólne wytyczne odnośnie do danych wymaganych na poparcie wniosków dla specyficznych immunoglobulin przeciwko zapaleniu wątroby typu B, ospie wietrznej, tężcowi, kleszczowemu zapaleniu mózgu i wściekliźnie, dla których obecnie istnieje tylko wzorcowa ChPL
The measure of effectiveness was the production of protective levels of antibodies against tetanus toxoid after vaccinationMiarą skuteczności był poziom wytworzonych przeciwciał ochronnych przeciw toksoidowi tężca po szczepieniu
Tetanus should therefore be listed as a communicable disease in Decision ‧/ECTężec powinien więc być wymieniony jako choroba zakaźna w decyzji ‧/WE
Active immunisation of horses from ‧ months of age against equine influenza to reduce clinical signs and virus excretion after infection, and active immunisation against tetanus to prevent mortalityCzynne uodpornianie koni od ‧ miesiąca życia przeciwko grypie koni w celu ograniczenia objawów klinicznych i siewstwa wirusa po zakażeniu oraz czynne uodpornianie koni przeciwko tężcowi w celu zapobieżenia śmiertelności
Tritanrix HepB suspension for injection Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (whole cell) (Pw) and hepatitis B (rDNA) (HBV) vaccine (adsorbedTritanrix HepB zawiesina do wstrzykiwań Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (pełnokomórkowa) (Pw) oraz przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV) (adsorbowana
It contains parts of two equine influenza (flu) strains, which have been inserted into two canarypox vector viruses respectively, and a tetanus toxoid (chemically weakened toxins from the tetanus bacteriumZawiera ona fragmenty dwóch szczepów wirusa grypy koni, które wszczepiono odpowiednio do dwóch wirusów wektorowych canarypox (wirus ospy ptasiej), oraz toksoid tężca (chemicznie osłabione toksyny bakterii tężca
Hypersensitivity after previous administration of diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B, polio or Hib vaccinesNadwrażliwość po wcześniejszym podaniu szczepionek przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, polio lub Hib
Undesirable effects reported in clinical trials and the marketed use to date of Sanofi Pasteur MSD diphtheria, tetanus, acellular pertussis, Haemophilus influenzae type b and inactivated poliomyelitis adsorbed vaccine are included in the list of undesirable effects for HEXAVACNiepożądane działania stwierdzane podczas badań klinicznych i po wprowadzeniu do obrotu szczepionki przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (składnik acelularny), Haemophilus influenzae typu b i poliomyelitis (inaktywowana), adsorbowanej firmy Sanofi Pasteur MSD) zostały wpisane na listę niepożądanych działań po szczepionce HEXAVAC
Infanrix Hexa should not be used in infants who may be hypersensitive (allergic) to any of the active substances, to any of the other ingredients of the vaccine, or to neomycin and polymyxin (antibiotics), or if the infant has had an allergic reaction after a previous vaccine containing diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B, polio or HibPreparatu Infanrix Hexa nie należy stosować u dzieci, u których może występować nadwrażliwość (uczulenie) na którąkolwiek z substancji czynnych, składników szczepionki lub na neomycynę lub polimyksynę (antybiotyki), lub w przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowej u dziecka na wcześniejszą szczepionkę zawierającą błonicę, tężec, krztusiec, wirus zapalenia wątroby typu B, polio lub Hib
Human immunoglobulin anti-tetanus shall contain not less than ‧ IU per ml of tetanus antitoxin as determined by a neutralization test in animalsPrzeciwtężcowa immunoglobulina zawiera nie mniej niż ‧ IU na ml antytoksyny tężcowej według ustalenia przez próbę neutralizacyjną na zwierzętach
The antibody response to Hib tetanus protein conjugate (PRP-T), tetanus and Hepatitis B (HepB) vaccines was similar to controlsOdpowiedź humoralna na skoniugowaną z toksoidem tężcowym szczepionkę przeciw Hib (PRP-T) oraz na szczepionki przeciwko tężcowi i przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HepB) była podobna do grupy kontrolnej
It is in particular intended to contribute to immunisation programmes against illnesses such as measles, diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B, haemophilus influenzae B, yellow fever, meningitis and pneumococcus-induced diseases by complementing vaccination efforts under way in some developing countriesPrzeznaczone są one w szczególności na wsparcie dla programów szczepień ochronnych przeciwko takim chorobom, jak odra, dyfteryt, tężec, koklusz, zapalenie wątroby typu B, haemophilus influenzae typu B, żółta febra, zapalenie opon mózgowych i choroby wywołane przez pneumokoki, poprzez uzupełnienie trwających programów szczepień w niektórych krajach rozwijających się
Immunisation with this vaccine does not substitute for routine tetanus immunisationZaszczepienie szczepionką Menitorix nie zastępuje rutynowego szczepienia przeciwko tężcowi
Rotarix can be given concomitantly with any of the following monovalent or combination vaccines [ including hexavalent vaccines (DTPa-HBV-IPV/Hib) ]: diphtheria-tetanus-whole cell pertussis vaccine (DTPw), diphtheria-tetanus-acellular pertussis vaccine (DTPa), Haemophilus influenzae type b vaccine (Hib), inactivated polio vaccine (IPV), hepatitis B vaccine (HBV), pneumococcal conjugate vaccine and meningococcal serogroup C conjugate vaccineSzczepionka Rotarix może być podawana jednocześnie ze wszystkimi wymienionymi poniżej szczepionkami monowalentnymi lub skojarzonymi [ w tym szczepionkami sześciowalentnymi (DTPa-HBV-IPV/Hib) ]: szczepionką błoniczo-tężcowo-krztuścową pełnokomórkową (DTPw), szczepionką błoniczo-tężcowo-krztuścową bezkomórkową (DTPa), szczepionką przeciw Haemophilus influenzae typ b (Hib), szczepionką inaktywowaną przeciw poliomyelitis (IPV), szczepionką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV), skoniugowaną szczepionką pneumokokową oraz skoniugowaną szczepionką meningokową grupy C
Showing page 1. Found 198 sentences matching phrase "tetanus".Found in 0.328 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.