pronunciation: IPA: /tɹɑːnz'leɪt/ /ˈtɹæ:nzleɪt/ ˈtɹæ:nzleɪt tɹɑːnz'leɪt      

Translations into Polish:

 • tłumaczyć   
  (Verb  )
   
  To change text from one language to another
   
  wyrażać tę samą informację za pomocą innego języka niż wyjściowy
   
  To change a written or spoken text from one language to another.
 • przesuwać   
  (Verb  )
   
  in physics
 • przekuć   
 • przekładać   
 • przesuwać po prostej   
 • przetłumaczyć   
 • przełożyć   
 • transponować   
 • tłumoczyć   

Other meanings:

 
tłumaczyć, przekładać
 
(analysis) (in Euclidean spaces) A set of points obtained by adding a given fixed vector to each point of a given set.
 
(transitive, Christianity) To remove to heaven without a natural death.
 
To change from one medium to another
 
(transitive, obsolete) To cause to lose senses or recollection; to entrance.
 
(transitive, physics) To subject (a body) to translation, i.e., to move a body on a linear path with no rotation.
 
To move an object in the 2D x-y coordinate system.
 
(transitive) To change from one form or medium to another.
 
(transitive) To change text (of a book, document, Web site, movie, anime, video game etc.) from one language to another.
 
(intransitive) To change from one form to another.
 
(transitive, archaic) To move or carry from one place or position to another; to transfer.
 
(transitive, Christianity) To remove, as a bishop, from one see to another.
 
(intransitive) To have a translation into another language.

Similar phrases in dictionary English Polish. (26)

...In Translation...In Translation
currency translationprzeliczenie waluty
Distributed Language TranslationDistributed Language Translation
European Master's in Translationeuropejskie studia w dziedzinie tłumaczeń pisemnych
fan translationtłumaczenie nieprofesjonalne n; tłumaczenie amatorskie n
foreign currency translationprzeliczenie waluty obcej
freelance translatortłumacz zewnętrzny; tłumacz niezależny
Joseph Smith TranslationNatchniony Przekład Biblii
loan translationodbitka językowa; kalka językowa
machine translationtłumaczenie automatyczne; ; tłumaczenie maszynowe
Mini TranslatorMinitłumacz
network address translationtranslator adresów sieciowych
New World Translation of the Holy ScripturesPismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
to translatetłumaczyć
translatability
translatable; przetłumaczalny
translation; tłumacz; przełożenie; tłumaczenie; trans; ruch postępowy; przekładanie; przekład; przesunięcie; translacja
Translation Centre for the Bodies of the European UnionCentrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej
Translation lookaside bufferTranslation Lookaside Buffer
Translation Management LibraryBiblioteka zarządzania tłumaczeniami
translation matrixmacierz translacji
translationaltłumaczeniowy; translacyjny
translationstłumaczenia
translatortranslator; ; tłumaczka; konwertor; tłumacz
two-way translationtłumaczenie z języka ojczystego na język obcy; tłumaczenie na język obcy
Web TranslationTłumaczenie Stron Internetowych

    Show declension

Example sentences with "translate", translation memory

add example
Errors in the English translation of Olga Tokarczuk's 'House of Day, House of Night'Błędy w tłumaczeniu książki Olgi Tokarczuk "Dom dzienny, dom nocny" na angielski
a copy of the authorisation granted by the reference Member State as well as a translation of the authorisation into an official language of the Member State receiving the applicationkopię zezwolenia udzielonego przez państwo członkowskie odniesienia oraz tłumaczenie zezwolenia na jeden z języków urzędowych państwa członkowskiego otrzymującego wniosek
also calls upon the institutions to consider the possibility of providing some assistance in translating the principal elements of an initiative that has been declared admissible into all the official languages of the European Union, so that all the citizens of the Union can be made aware of itApeluje ponadto do instytucji o rozważenie możliwości udzielania pomocy w tłumaczeniu na wszystkie języki urzędowe Unii Europejskiej głównych elementów inicjatywy uznanej za dopuszczalną, tak by wszyscy obywatele Unii Europejskiej mogli się z nią zapoznać
The Translation of the Swearing in the TV Serial "That 70s Show" into Polish.Przekład wulgaryzmów na język polski w serialu "Różowe lata siedemdziesiate"
Provisional translation; the definitive translation will be published in the European Court ReportsTłumaczenie robocze; tłumaczenie ostateczne zostanie opublikowane w „Zbiorze Orzeczeń Trybunału”
& MoreNAME OF TRANSLATORS& WięcejNAME OF TRANSLATORS
The category of foreignness in the reception of translation of children's literature. Adaptation of proper nouns in bulgarian translations of texts for young readers."Obcość w odbiorze przekładu literatury dziecięcej. Adaptacja nazw własnych w bułgarskich tłumaczeniach tekstów dla najmłodszych."
in the case where a Party publishes scientific and technical data, information and results, by means of journals, articles, reports, books, including video and software, arising and relating to activities carried out pursuant to this Agreement, a worldwide, non-exclusive, irrevocable, royalty-free licence shall be granted to the other Party to translate, reproduce, adapt, transmit and publicly distribute such worksw przypadku opublikowania przez Stronę naukowych i technicznych danych, informacji i wyników za pośrednictwem czasopism, artykułów, sprawozdań, książek, a także w przypadku upowszechnienia ich w formie nagrań wideo i oprogramowania, związanych z działaniami prowadzonymi na mocy niniejszej Umowy, druga Strona otrzyma obowiązujące na całym świecie, nieodwołalne, niewyłączne i bezpłatne prawo do tłumaczenia, powielania, adaptacji, przekazywania oraz publicznego rozpowszechniania tych prac
Each Member shall provide the legal means for interested parties to prevent use of a geographical indication identifying wines for wines not originating in the place indicated by the geographical indication in question or identifying spirits for spirits not originating in the place indicated by the geographical indication in question, even where the true origin of the goods is indicated or the geographical indication is used in translation or accompanied by expressions such asKażdy Członek zapewni zainteresowanym stronom środki prawne dla zapobieżenia używaniu oznaczeń geograficznych identyfikujących wina dla win, które nie pochodzą z miejsc wskazanych przez te oznaczenia geograficzne, którymi zostały oznaczone, lub identyfikujących wyroby alkoholowe dla wyrobów alkoholowych, które nie pochodzą z miejsc wskazanych przez te oznaczenia geograficzne, którymi zostały oznaczone, nawet jeżeli prawdziwe pochodzenie tych towarów zostało wskazane lub oznaczenie geograficzne jest użyte w tłumaczeniu, lub gdy towarzyszy mu określenie takie jak
Statement of revenue and expenditure of the Translation Centre for the Bodies of the European Union for the financial year ‧- Amending Budget No ‧ (‧/‧/ECZestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy ‧- budżet korygujący nr ‧ (‧/‧/WE
The Committee points out that the proposal under review to amend Directives ‧/‧/EEC (First Company law Directive) and ‧/‧/EEC (Eleventh Company law Directive) is aimed at simplifying and reducing administrative burdens in the sensitive area of publication and translation obligations for certain types of companies that are often burdened by disproportionate and sometimes unnecessary costsKomitet podkreśla, że omawiany wniosek, który dotyczy zmian do dyrektywy ‧/‧/EWG (pierwszej dyrektywy w sprawie prawa spółek) i ‧/‧/EWG (jedenastej dyrektywy w sprawie prawa spółek), prowadzi do uproszczenia i zmniejszenia obciążeń administracyjnych w odniesieniu do delikatnych kwestii, takich jak wymogi ujawniania i tłumaczenia nakładane na niektóre rodzaje spółek, często obciążone nieproporcjonalnymi i czasami nieuzasadnionymi kosztami
These two divisions translate into support by Christians and Muslims for different political groups, which is, as it were, an extension of the conflict.Te dwa podziały przekładają się na poparcie przez chrześcijan i muzułmanów innych ugrupowań politycznych, co stanowi niejako przedłużenie konfliktu.
Translation of all types of fiction between European languages .Przekład wszelkiego rodzaju literatury pięknej między językami europejskimi .
In the area of translations alone, we can save around EUR 11 million annually.W samym obszarze tłumaczeń możemy zaoszczędzić około 11 milionów euro rocznie.
The translation shall be certified by a person qualified to do so in one of the Member StatesTłumaczenie powinno być uwierzytelnione przez osobę do tego uprawnioną w jednym z Państw Członkowskich
It should be possible to add to the SIS ‧ a translation of the additional data entered for the purpose of surrender under the European Arrest Warrant and for the purpose of extraditionPowinna istnieć możliwość, by w SIS ‧ umieszczać tłumaczenie danych dodatkowych, które są wprowadzane jako środek umożliwiający wydawanie osób na podstawie europejskiego nakazu aresztowania i ich ekstradycję
They may not require a document from another Member State to be produced in its original form, or as a certified copy or as a certified translation, save in the cases provided for in other Community instruments or where such a requirement is justified by an overriding reason relating to the public interest, including public order and securityNie mogą one wymagać przedłożenia dokumentu z innego państwa członkowskiego w oryginale ani w formie poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia, chyba że jest to przewidziane w innych przepisach wspólnotowych lub jeśli taki wymóg jest uzasadniony nadrzędnym interesem publicznym, w tym względami porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego
Baroness Ashton, you have used this opportunity very well in translating these two very specific documents into your own vision of the world and I congratulate you for that.Baronesso Ashton, świetnie wykorzystała pani tę sposobność, przekładając oba bardzo szczegółowe dokumenty na własną wizję świata. Gratuluję.
the services and work sent out for translation and typing to the Translation Centre for the bodies of the European Union in Luxembourgusług i prac w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecanych na zewnątrz do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu
It is our simple duty not only to accept what she has said...... but to translate her words into terms of positive actionJest naszym obowiazkiem nie tylko się z tym zgodzic, ale i przelozyc jej slowa na jezyk konkretnych dzialan
consignments presented for transit at the border inspection post shall be accompanied by the documents referred to in Article ‧) together, if necessary, with authenticated translations of such documentsprzesyłkom zgłoszonym do tranzytu w granicznym posterunku kontroli towarzyszyć będą dokumenty określone w art. ‧ ust. ‧ razem z uwierzytelnionymi tłumaczeniami tych dokumentów, jeśli niezbędne
If any of these documents is not in English, then an English translation must be providedJeżeli któryś z wymienionych dokumentów nie jest sporządzony w języku angielskim, należy dołączyć tłumaczenie na język angielski
in the interests of administrative simplification as provided for in Article ‧, the procedures for the use, drawing-up, transmission, receipt, translation, collection and distribution of the statistical reports referred to in Article ‧ andw celu ułatwień administracyjnych przewidzianych w art. ‧ ust. ‧, procedur wykorzystania, sporządzania, przekazywania, przyjmowania, tłumaczenia, gromadzenia i dystrybucji sprawozdań statystycznych, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ i
having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ setting up a Translation Centre for bodies of the European Union, and in particular Article ‧ thereofuwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, w szczególności jego art
The Community, being aware that expenditure in connection with interpreting at meetings and the translation of documents is expenditure incurred essentially for its own requirements, is prepared to continue past practice and meet this expenditure both for meetings of the institutions of the Agreement which take place in the territory of a Member State and those which take place in the territory of an ACP StateMając świadomość, że wydatki związane z tłumaczeniem ustnym posiedzeń oraz tłumaczeniem dokumentów stanowią wydatki ponoszone wyłącznie dla potrzeb własnych, Wspólnota jest gotowa do kontynuowania wcześniejszych praktyk i pokrywania wydatków związanych zarówno z posiedzeniami instytucji Umowy, które odbywają się na terytorium Państwa Członkowskiego, jak i tych, które odbywają się na terytorium państwa AKP
Showing page 1. Found 7231 sentences matching phrase "translate".Found in 2.606 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.