pronunciation: IPA: /tɹɑːnz'leɪt/ /ˈtɹæ:nzleɪt/ ˈtɹæ:nzleɪt tɹɑːnz'leɪt      

Translations into Polish:

 • tłumaczyć   
  (Verb  )
   
  To change text from one language to another
   
  wyrażać tę samą informację za pomocą innego języka niż wyjściowy
   
  To change a written or spoken text from one language to another.
 • przesuwać   
  (Verb  )
   
  in physics
 • przekuć   
 • przekładać   
 • przesuwać po prostej   
 • przetłumaczyć   
 • przełożyć   
 • transponować   
 • tłumoczyć   

Other meanings:

 
tłumaczyć, przekładać
 
(analysis) (in Euclidean spaces) A set of points obtained by adding a given fixed vector to each point of a given set.
 
(transitive, Christianity) To remove to heaven without a natural death.
 
To change from one medium to another
 
(transitive, obsolete) To cause to lose senses or recollection; to entrance.
 
(transitive, physics) To subject (a body) to translation, i.e., to move a body on a linear path with no rotation.
 
To move an object in the 2D x-y coordinate system.
 
(transitive) To change from one form or medium to another.
 
(transitive) To change text (of a book, document, Web site, movie, anime, video game etc.) from one language to another.
 
(intransitive) To change from one form to another.
 
(transitive, archaic) To move or carry from one place or position to another; to transfer.
 
(transitive, Christianity) To remove, as a bishop, from one see to another.
 
(intransitive) To have a translation into another language.

Similar phrases in dictionary English Polish. (26)

...In Translation...In Translation
currency translationprzeliczenie waluty
Distributed Language TranslationDistributed Language Translation
European Master's in Translationeuropejskie studia w dziedzinie tłumaczeń pisemnych
fan translationtłumaczenie nieprofesjonalne n; tłumaczenie amatorskie n
foreign currency translationprzeliczenie waluty obcej
freelance translatortłumacz zewnętrzny; tłumacz niezależny
Joseph Smith TranslationNatchniony Przekład Biblii
loan translationodbitka językowa; kalka językowa
machine translationtłumaczenie automatyczne; ; tłumaczenie maszynowe
Mini TranslatorMinitłumacz
network address translationtranslator adresów sieciowych
New World Translation of the Holy ScripturesPismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
to translatetłumaczyć
translatability
translatable; przetłumaczalny
translation; tłumacz; przełożenie; tłumaczenie; trans; ruch postępowy; przekładanie; przekład; przesunięcie; translacja
Translation Centre for the Bodies of the European UnionCentrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej
Translation lookaside bufferTranslation Lookaside Buffer
Translation Management LibraryBiblioteka zarządzania tłumaczeniami
translation matrixmacierz translacji
translationaltłumaczeniowy; translacyjny
translationstłumaczenia
translatortranslator; ; tłumaczka; konwertor; tłumacz
two-way translationtłumaczenie z języka ojczystego na język obcy; tłumaczenie na język obcy
Web TranslationTłumaczenie Stron Internetowych

    Show declension

Example sentences with "translate", translation memory

add example
if the presentation currency may be different from the measurement currency, then how the financial statements should be translated from the measurement currency to the presentation currencyjeżeli waluta wyceny jest inna niż waluta prezentacji, w jaki sposób należy przeliczyć sprawozdanie finansowe z waluty wyceny na walutę prezentacji
These two divisions translate into support by Christians and Muslims for different political groups, which is, as it were, an extension of the conflict.Te dwa podziały przekładają się na poparcie przez chrześcijan i muzułmanów innych ugrupowań politycznych, co stanowi niejako przedłużenie konfliktu.
it shall be printed in the language (or one of the official languages) of the country of departure, but the passenger shall be given the opportunity to obtain a translation in another languagejest on drukowany w języku (lub jednym z języków urzędowych) kraju wyjazdu, jednakże podróżujący będą mieli możliwość uzyskania jego tłumaczenia na inny język
Dutch translationTłumaczenie holenderskie
Translation of German Sadulayev story Illi and translator’s workshop commentsOpowiadanie "ILLI" Giermana Sadułajewa. Przekład i komentarz warsztatowy tłumacza.
Why is machine translation useless?Dlaczego tłumaczenie automatyczne jest bezużyteczne?
to the language or languages in which it appear(s) in Appendix ‧ and not in translation; andw odniesieniu do języka lub języków, w których zostało ono podane w dodatku ‧, ale nie w odniesieniu do tłumaczenia; oraz
Monitoring the translation-related IT market and analysing/testing translation tools on the marketobserwowanie rynku informatycznego w zakresie tłumaczeń oraz analizowanie/testowanie obecnych na rynku narzędzi wspomagających tłumaczenie
Translations of legislative, political and administrative documents enable the Union to fulfil its legal obligations.Tłumaczenie prawodawstwa, dokumentów politycznych i administracyjnych umożliwia Unii wypełnienie jej obowiązków prawnych.
The translation services required for the functioning of the Agency shall be provided by the Translation Centre for bodies of the European UnionUsługi tłumaczy wymagane do funkcjonowania Agencji świadczy Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej
The competent authorities of the Member State in which the import licence application is submitted may require a translation of the certificate to be providedWłaściwe organy państwa członkowskiego, w którym składa się wniosek o pozwolenie na przywóz, mogą wymagać dostarczenia tłumaczenia świadectwa
This appropriation is intended to cover expenditure on work carried out by freelance or temporary translators and typing and other work sent out by the translation serviceŚrodki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z pracą tłumaczy zewnętrznych lub zatrudnionych czasowo oraz maszynopisania i innych prac zlecanych na zewnątrz przez służby tłumaczeniowe
Terminological and cultural problems in own translation of the bird guide "Birds of Britain and Europe" by Rob HumeProblemy terminologiczne i kulturowe we własnym przekładzie przewodnika ornitologicznego "Birds of Britain and Europe" Roba Hume'a
the geographical indication is used in translation; oroznaczenie geograficzne jest podane w wersji przetłumaczonej; lub
Pleas in law: Infringement of Rules ‧, ‧ and ‧ of Commission Regulation No ‧/‧, thereby also infringing Article ‧(b) of Council Regulation ‧/‧, as the Board of Appeal erred in its finding that the applicant did not fulfil the translation requirement and thereby did not properly substantiate the validity, existence and scope of the earlier trade marks invoked, in particular of German trade mark registration NoPodniesione zarzuty: Naruszenie zasady ‧ ust. ‧, zasady ‧ ust. ‧ i zasady ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji nr ‧/‧ oraz art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady nr ‧/‧, ponieważ Izba Odwoławcza błędnie ustaliła, że zgłaszający nie spełnił wymogów dotyczących tłumaczenia i nie dowiódł prawidłowo ważności, istnienia i zakresu wcześniejszych znaków towarowych, na które się powoływał, a zwłaszcza niemieckiego znaku towarowego nr
However, those Member States may allow another Community language instead of their own, accompanied, if necessary, by an official translationTe państwa członkowskie mogą jednak zezwolić na użycie innego języka wspólnotowego zamiast swojego języka urzędowego i załączenie, w razie potrzeby, urzędowego tłumaczenia
The analysis of the language and the Polish translation of the comics on adventures of "Tintin in the Land of the Soviets" and "Tintin in the Congo" by HergéAnaliza języka i tłumaczenia na język polski komiksu przygód "Tintina w kraju Sowietów" i "Tintina w Kongo" autorstwa Hergé
Selected problems of literary translation on the basis of a fragmentary comparative analysis of the trilogy by Stratis Tsirkas and its translation into English by Kay CicellisWybrane zagadnienia teorii przekładu literackiego na przykładzie fragmentarycznej analizy porównawczej trylogii Stratisa Tsirkasa i jej tłumaczenia na język angielski autorstwa Kay Cicellis
having regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ setting up a Translation Centre for bodies of the European Union, and in particular Article ‧ thereofuwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, w szczególności jego art
translations in the other official languages of the Community to be given on pages (c) and (dtłumaczenie na inne języki urzędowe Wspólnoty należy umieścić na stronach c) i d
Aspects of the linguistic view on gender issues in American and Polish cultures based on the analysis of the original and the Polish translation of "Why men love bitches" - a handbook by Sherry ArgovElementy językowego obrazu płci w kulturze amerykańskiej i polskiej na podstawie analizy oryginału oraz polskiego tłumaczenia poradnika Sherry Argov "Why men love bitches"
The work of Sergey Shargunov against a background of the contemporary Russian literature. Translation of the fragments of novel Ura! to Polish language and translator’s workshop commentsTwórczość Siergieja Szargunowa na tle współczesnej literatury rosyjskiej. Przekład fragmentów opowiadania "Hura!" na język polski i komentarz warsztatowy tłumacza.
The competent authority of each host Member State may only require that the summary referred to in Article ‧) be translated into its official language(sWłaściwy organ każdego przyjmującego Państwa Członkowskiego może jedynie wymagać, aby podsumowanie określone w art. ‧ ust. ‧ zostało przetłumaczone na jego język(i) urzędowy(-e
The cauliflower mosaic virus ‧S promoter, a non-translated region from the cDNA corresponding to the petunia gene encoding chlorophyll a/b binding protein ‧, the SuRB (als) gene coding for a mutant acetolactate synthase protein (ALS), which confers tolerance to sulfonylurea, derived from Nicotiana tabacum, including its terminatorPromotor ‧S wirusa mozaiki kalafiora, nie ulegający translacji region z cDNA odpowiadającemu genowi kodującemu białko ‧ wiążące chlorofil a/b petunii, gen SuRB (als) kodujący zmutowane białko syntazy acetomleczanu (ALS), który nadaje tolerancję na sulfonylomocznik, uzyskany z Nicotiana tabacum, w tym jego terminator
It is also necessary to develop translation and interpreting courses that involve not just institutions (from the general public to the regions and the European Parliament: promoting and rewarding cities that can present their own websites and external documentation in several languages is a good incentive for local institutional multilingualism), but also points of contact with the general publicPonadto konieczne jest rozwijanie kursów tłumaczenia pisemnego i ustnego, w które byłyby zaangażowane nie tylko instytucje (począwszy od zwykłych obywateli, poprzez regiony, aż po Parlament Europejski- dobrą zachętą do używania wielu języków w lokalnych instytucjach jest promowanie i nagradzanie miast, które potrafią zaproponować własny portal internetowy i dokumentację zewnętrzną w różnych wersjach językowych), lecz również podmioty kontaktujące się z ogółem społeczeństwa
Showing page 1. Found 6596 sentences matching phrase "translate".Found in 5.561 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.