Translations into Romanian:

  • varianţă   
     
    The difference between two values, such as the difference between estimated and actual expenses.
  • dezacord   
  • schimbare   

Other meanings:

 
The degree to which a thing is variable.
 
A measure of the dispersion of the distribution of a random variable.
 
The second central moment in probability
 
(statistics) The second central moment in probability
 
The state of differing or being in conflict
 
variance (statistics)

    Show declension

Example sentences with "variance", translation memory

add example
Corridor for variance of deceleration increaseCoridorul în care sistemul ABS execută un ciclu complet
Check for Outliers ( before averaging / concluding ) – Cochran test for variance outliers , – Grubbs test for average outliers• Evaluare utilizând ANOVA ( Analiza Varian ei ) • Verificare pent ru valoriaberante ( înaintede a media / de a concluziona ) – Testul Cochran -varian a valoriloraberante , – Testul Grubbs -media valoriloraberante
Strata are considered homogeneous if the sum of the intra-stratum variances of the sampling variables is substantially lower than the total variance in the entire actual reporting populationStraturile sunt considerate omogene dacă suma variațiilor în cadrul straturilor ale variabilelor de eșantionare este considerabil mai mică decât variația totală în cadrul tuturor unităților de observare statistică efective cu obligații de raportare
The VARP() function calculates the variance based on an entire populationFuncţia variance () calculează varianţa fiecărui parametru care este membrul unei populaţii
Fifth, the claimant alleges that the defendant failed to comply with an essential procedural requirement by reason of the fact that it adopted the contested decision in a manner at variance with the procedural rules governing the Management Committee for Direct Payment Matters and with Article ‧ of Council Regulation No ‧ determining the languages to be used by the European Economic CommunityÎn cincilea rând, reclamanta susține că pârâta a încălcat o cerință procedurală esențială deoarece a adoptat decizia atacată cu încălcarea dispozițiilor Regulamentului de procedură al Comitetului de gestionare a plăților directe și ale articolului ‧ din Regulamentul nr. ‧ al Consiliului de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene
Statistical results permit appreciation of the variation in measurements under conditions of reproducibility and therefore an estimation of the parameters of variance and the limit of reproducibilityRezultatele statistice permit aprecierea variației între măsurători în condiții de reproductibilitate și, prin urmare, permit estimarea parametrilor de varianță și a limitei de reproductibilitate
Furthermore , it must be observed that preventing the limitation period for proceedings against the Community for noncontractual liability from starting to run as long as the party who has allegedly been harmed is not personally convinced that he has suffered damage has the result that the point in time at which those proceedings become timebarred varies according to the individual perception that each party may have as to the reality of the damage , something which is at variance with the requirement of legal certainty necessary for the application of limitation periods .În plus , trebuie subliniat că a nu permite ca termenul de prescripție a acțiunii în răspundere extracontractuală a Comunității să înceapă să curgă cât timp partea care se pretinde vătămată nu a dobândit convingerea personală că a suferit un prejudiciu are drept consecință faptul că momentul la care se stinge dreptul de a exercita respectiva acțiune variază în funcție de percepția individuală pe care ar putea să o aibă fiecare parte cu privire la realitatea prejudiciului , ceea ce intră în contradicție cu cerința securității juridice care este necesară pentru aplicarea termenelor de prescripție .
Failure to meet the assumption of homogeneity of variances can sometimes be corrected by logarithmic transformation of the dataNeîndeplinirea ipotezei de omogenitate a varianțelor poate fi corectată uneori prin transformarea logaritmică a datelor
This is not at variance with the declared goal of bringing about a dramatic increase in the share of renewables, since, even bearing in mind the EU's target of achieving an at least ‧ % share of renewable energies in overall EU energy consumption by ‧, there will, for many decades to come, continue to be a considerable need for energy produced from other sources in order to cover the remaining ‧ %- by ‧ still approximately ‧ %- of energy consumptionAcest lucru nu se află în contradicție cu obiectivul declarat de a mări într-un mod semnificativ proporția resurselor de energie regenerabilă, întrucât chiar având în vedere obiectivul UE, ca până în anul ‧ procentul de energie regenerabilă să reprezinte cel puțin ‧ % din consumul general, va mai exista încă de-a lungul multor decenii o nevoie sporită de alte surse de energie pentru a acoperi restul de ‧ % din consum, respectiv de aproximativ ‧ % până în anul
In this respect, the findings of the investigation showed that the variances between the cheapest Community industry PCN and all other PCNs could be calculatedÎn acest sens, concluziile anchetei au arătat că se pot calcula variaţiile dintre cel mai ieftin NCP din industria comunitară şi toate celelalte NCP-uri
This would create an incentive for possible improvements to the stratification by choosing strata in order to minimize the within-stratum varianceAceasta reprezintă un stimulent pentru posibilele îmbunătățiri aduse stratificării prin alegerea straturilor astfel încât să se minimalizeze variațiile în interiorul stratului
Article ‧F (c) applies to cases in which those principles have been breached and is directed notably at persons in senior positions in the State who, by virtue of their responsibilities, have ordered or lent their authority to action at variance with those purposes and principles as well as at persons who, as members of the security forces, have been prompted to assume personal responsibility for the performance of such actionArt. ‧F (c) se aplică în cazurile de încălcare a acestor principii și vizează îndeosebi persoanele cu înalte funcții de stat care, în virtutea responsabilităților lor, au ordonat sau sprijinit acțiuni contrare scopurilor și principiilor amintite, precum și persoanele care, prin apartenența la forțele de securitate, au fost determinate să-și asume responsabilitatea personală pentru executarea unor astfel de acțiuni
For each treatment group and control group, calculate a mean value for growth rate along with variance estimatesPentru fiecare grup etalon și grup supus tratării, se calculează o valoare medie a vitezei de creștere în paralel cu estimările varianței
Let the variance, but only until well behavedDeocamdata sa vedem cum se comporta
Based on the above facts and considerations, it is confirmed that all types of biodiesel and the biodiesel in the blends covered by this investigation, namely pure biodiesel (B‧) and blends above B‧, despite possible differences in terms of raw material used for the production, or variances in the production process, have the same or very similar basic physical, chemical and technical characteristics and are used for the same purposesPe baza faptelor și considerentelor de mai sus, se confirmă că toate tipurile de biomotorină și biomotorina din amestecurile care fac obiectul prezentei anchete, și anume biomotorina pură (B‧) și amestecurile peste B‧, în ciuda diferențelor posibile în ceea ce privește materia primă folosită în producție sau a variațiilor în procesul de producție, au caracteristici fizice, chimice și tehnice de bază identice sau foarte asemănătoare și se folosesc în aceleași scopuri
For each test concentration and control, calculate a mean value for yield along with variance estimatesPentru fiecare concentrație de testare și probă martor, se calculează o valoare medie a randamentului în paralel cu estimările varianței
With regard to braking systems it is difficult to set values for such matters as air pressure settings and build-up times, given the variance in the equipment and methods within the CommunityÎn ceea ce privește sistemele de frânare, este dificilă stabilirea unor valori standard pentru aspecte precum reglajul presiunii pneumatice și pentru timpii de umplere a compresorului, având în vedere diversitatea echipamentelor și a metodelor utilizate în cadrul Comunității
The measurement shall be within the corridor for variance of deceleration increase (see FigureMăsurătorile se vor face pe coridorul prevăzut pentru variația creșterii decelerării (a se vedea figura
The variation in results (S‧ = ‧) is comparable to the repeatability variances Sr‧ in the joint study on distillates (pointVariația între rezultate (S‧ = ‧) este comparabilă cu variațiile de repetabilitate Sr‧ din studiul comun asupra distilatelor (punctul
Weighting factors for such an analysis are normally assumed inversely proportional to the varianceFactorii de ponderare pentru o astfel de analiză sunt dați de obicei invers proporțional cu varianța
the inclusion of additional elements not foreseen in the questionnaire (i.e. tolerated diameter variance, elongation factor and breaking load), was considered to be unnecessary given that these elements were largely the result of a combination of the main elements of SWR already included in the product categorisations-a considerat că nu era necesară includerea unor elemente suplimentare neprevăzute în chestionar (respectiv variația tolerată a diametrului, factorul de alungire și rezistența la rupere), întrucât aceste elemente erau în mare măsură rezultatul unei combinații între principalele elemente ale cablurilor din sârmă de oțel deja luate în considerare la clasificarea produsului
This variance is as followsAceastă varianță este descrisă mai jos
Moreover , I consider that this approach is not at variance with the statement of the Court at paragraph 55 of the Boehringer case which must be interpreted in the context of the specific facts of that case .În plus , apreciem că această abordare nu contrazice afirmația Curții de la punctul 55 din Hotărârea Comisia / Boehringer , care trebuie interpretată în contextul faptelor specifice din speță .
The VARA() function calculates the variance based on a sampleFuncţia variance () calculează varianţa fiecărui parametru care este membrul unei populaţii
p < ‧ EFFENTORA versus placebo, in favor of EFFENTORA, by an analysis of variance PID=pain intensity difference; SEM=standard error of the meanp < ‧, ‧ EFFENTORA faţă de placebo, în favoarea EFFENTORA, prin analiza dispersiei PID = diferenţa de intensitate a durerii; SEM = eroarea standard a mediei
Showing page 1. Found 165 sentences matching phrase "variance".Found in 1.833 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.